Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metoclopramide Orion

Orion Pharma

Filmdragerad tablett 10 mg
(Vita eller nästan vita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med en diameter på 7 mm och brytskåra på båda sidorna.)

Motilitetsstimulerande medel.

Aktiv substans:
ATC-kod: A03FA01
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-11-29.

Indikationer

Vuxen population

Metoclopramide Orion är indicerat till vuxna för:

 • Förebyggande av fördröjt illamående och kräkningar inducerat av cytostatikabehandling.

 • Förebyggande av illamående och kräkningar inducerat av strålbehandling

 • Symptomatisk behandling av illamående och kräkningar inklusive illamående och kräkningar inducerat av akut migrän. Metoklopramid kan användas i kombination med orala analgetika, för att förbättra absorptionen av analgetika vid akut migrän.

Pediatrisk population

Metoclopramide Orion är indicerat till barn (i åldern 1-18 år) för:

 • Förebyggande av cytostatikainducerat fördröjt illamående och kräkningar som andra linjens behandlingsalternativ.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt "Innehåll".

 • Gastrointestinal blödning, mekanisk obstruktion eller gastrointestinal perforation där stimulering av gastrointestinal motilitet utgör en risk

 • Bekräftad eller misstänkt feokromocytom, på grund av risken för svåra hypertoniepisoder

 • Tidigare tardiv dyskinesi orsakad av neuroleptika eller metoklopramid

 • Epilepsi (ökad anfallsfrekvens och intensitet)

 • Parkinsons sjukdom

 • Kombination med levodopa eller dopaminagonister (se avsnitt "Interkationer")

 • Tidigare känd methemoglobinemi orsakad av metoklopramid eller NADH cytokrom-b5 brist

 • Användning hos barn yngre än ett år, på grund av ökad risk för extrapyramidala störningar (se avsnitt "Varningar och försiktighet")

Dosering

Dosering

Samtliga indikationer (vuxna patienter)

Den rekommenderade engångsdosen är 10 mg, vilken kan upprepas upp till tre gånger dagligen.


Den högsta rekommenderade dagliga dosen är 30 mg eller 0,5 mg/kg kroppsvikt.

Den maximala rekommenderade behandlingstiden är 5 dagar.


Förebyggande av fördröjt illamående och kräkningar inducerat av cytostatikabehandling (för patienter i åldrarna 1-18 år)

Den rekommenderade engångsdosen är 0,1 till 0,15 mg/kg kroppsvikt, vilken kan upprepas upp till tre gånger dagligen via oral administrering. Den maximala dosen under 24 timmar är 0,5 mg/kg kroppsvikt.


Doseringstabell

Ålder

Kroppsvikt

Dos

Frekvens

1-3 år

10-14 kg

1 mg

Upp till 3 gånger dagligen

3-5 år

15-19 kg

2 mg

Upp till 3 gånger dagligen

5-9 år

20-29 kg

2,5 mg

Upp till 3 gånger dagligen

9-18 år

30-60 kg

5 mg

Upp till 3 gånger dagligen

15-18 år

Över 60 kg

10 mg

Upp till 3 gånger dagligen

Den maximala behandlingstiden är 5 dagar för förebyggande av fördröjt illamående och kräkningar inducerat av cytostatikabehandling.


Tabletter är inte lämpliga för användning hos barn som väger mindre än 30 kg. Andra beredningsformer/styrkor kan vara mer lämpliga för administrering till denna population.


Administreringssätt:

Ett minsta intervall om 6 timmar mellan två administreringar ska respekteras, även om dosen inte får behållas, t ex vid kräkning eller diarré, (se avsnitt "Varningar och försiktighet").


Särskilda patientgrupper

Äldre

Hos äldre patienter ska en dosreduktion övervägas baserat på njur- och leverfunktionen samt efter bedömning av patientens allmäntillstånd.


Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med terminal njursjukdom (kreatininclearance ≤ 15 ml/min) bör den dagliga dosen reduceras med 75 %. Hos patienter med måttligt till gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 15-60 ml/min) bör dosen reduceras med 50 % (se avsnitt ”Farmakokinetik”).


Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion ska dosen reduceras med 50 % (se avsnitt ”Farmakokinetik”).


Pediatrisk population

Metoklopramid är kontraindicerat för barn som är yngre än ett år (se avsnitt ”Kontraindikationer”).

Varningar och försiktighet

Neurologiska sjukdomar

Extrapyramidala störningar kan förekomma särskilt hos barn och ungdomar och/eller när höga doser används. Dessa reaktioner inträffar vanligtvis i början av behandlingen och kan förekomma efter en enda administrering. Metoklopramid ska sättas ut omedelbart vid extrapyramidala symptom. Dessa effekter är i allmänhet helt reversibla efter utsättande av behandling men kan kräva en symptomatisk behandling (bensodiazepiner till barn och/eller antikolinerga läkemedel mot Parkinsons sjukdom till vuxna).


För att undvika överdosering ska tidsintervallet som anges i avsnitt "Dosering" om 6 timmar mellan varje metoklopramidadministrering respekteras, även om dosen inte får behållas, (t ex vid kräkning eller diarré).


Långvarig behandling med metoklopramid kan orsaka tardiv dyskinesi, vilken potentiellt kan vara irreversibel, särskilt hos äldre. Behandlingen bör inte överstiga 3 månader p.g.a. risken för tardiv dyskinesi (se avsnitt "Biverkningar"). Behandlingen måste sättas ut om kliniska tecken på tardiv dyskinesi uppträder.


Malignt neuroleptikasyndrom har rapporterats med metoklopramid i kombination med neuroleptika samt med metoklopramid som monoterapi (se avsnitt "Biverkningar"). Metoklopramid ska sättas ut omedelbart vid symptom på malignt neuroleptiskasyndrom och lämplig behandling initieras.


Särskild försiktighet bör iakttas hos patienter med underliggande neurologiska tillstånd och för patienter som behandlas med andra centralt verkande läkemedel (se avsnitt "Kontraindikationer”).


Symptomen vid Parkinsons sjukdom kan också förvärras av metoklopramid.


Methemoglobinemi

Methemoglobinemi som kan vara relaterat till NADH cytokom b5-reduktasbrist har rapporterats. Om det inträffar ska metoklopramid omedelbart och permanent sättas ut och lämpliga åtgärder initieras (såsom behandling med metylenblått).

Hjärtproblem

Det har förekommit rapporter om allvarliga kardiovaskulära biverkningar inklusive fall av cirkulationskollaps, svår bradykardi, hjärtstillestånd och QT-förlängning efter administrering av metoklopramid genom injektion, särskilt vid intravenös administrering (se avsnitt "Biverkningar").


Särskild försiktighet bör iakttas vid administrering av metoklopramid, särskild vid intravenös administrering till den äldre populationen, till patienter med kardiella överledningsrubbningar (inklusive QT-förlängning), till patienter med okorrigerad elektrolytrubbning, bradykardi och till de patienter som tar andra läkemedel som förlänger QT-intervallet.


Intravenösa doser ska administreras som en långsam bolusinjektion (under minst 3 minuter) för att minska risken för biverkningar (t ex hypotension, akatisi).


Nedsatt njur- och leverfunktion

Hos patienter med nedsatt njurfunktion eller med gravt nedsatt leverfunktion, rekommenderas en dosreduktion (se avsnitt "Dosering").


Interaktioner

Kontraindicerad kombination

Levodopa eller dopaminerga agonister och metoklopramid har en ömsesidig antagonistisk effekt (se avsnitt "Kontraindikationer”).


Kombination som bör undvikas

Alkohol förstärker den sedativa effekten av metoklopramid.


Kombination som ska beaktas

På grund av den prokinetiska effekten av metoklopramid kan absorptionen av vissa läkemedel påverkas.

Antikolinergika och morfinderivat

Antikolinergika och morfinderivat kan båda ha en ömsesidig antagonistisk effekt med metoklopramid på mag-tarmkanalens motilitet.

CNS-dämpande läkemedel (morfinderivat, anxiolytika, sedativa H1 antihistaminer, sedativa antidepressiva, barbiturater, klonidin och relaterade substanser)

Tillsammans med metoklopramid förstärks den sedativa effekten av CNS-dämpande medel.


Neuroleptika

Metoklopramid kan ha en additiv effekt till andra neuroleptika med avseende på extrapyramidala störningar.


Serotonerga läkemedel
Användningen av metoklopramid med serotonerga läkemedel som SSRI kan öka risken för serotonergt syndrom.


Digoxin

Metoklopramid kan minska biotillgängligheten av digoxin. Noggrann uppföljning av plasmakoncentrationen för digoxin är nödvändig.


Ciklosporin

Metoklopramid ökar biotillgängligheten av ciklosporin (Cmax med 46 % och exponeringen med 22 %). Noggrann övervakning av plasmakoncentrationen för ciklosporin är nödvändig. Den kliniska konsekvensen är osäker.

Mivakurium och suxameton

Metoklopramidinjektion kan förlänga den neuromuskulära blockaden (genom hämning av plasmakolinesteras)


Starka CYP2D6 hämmare

Metoklopramids exponeringsnivåer ökar vid samtidig administrering med starka CYP2D6-hämmare såsom fluoextin och paroxetin. Även om den kliniska signifikansen är oklar, bör patienter övervakas avseende biverkningar.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.


En stor mängd data från gravida kvinnor (mer än 1000 graviditeter) tyder inte på risk för missbildningstoxicitet och inte heller på fostertoxicitet. Metoklopramid kan användas under graviditet om det är kliniskt nödvändigt. På grund av metoklopramids farmakologiska egenskaper (som andra neuroleptika) kan inte extrapyramidala syndrom hos nyfödda uteslutas vid administrering av metoklopramid i slutet av graviditeten. Metoklopramid bör undvikas i slutet av graviditeten. Om metoklopramid används bör neonatal uppföljning göras.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Metoklopramid utsöndras i bröstmjölk i låga nivåer. Biverkningar hos det ammade barnet kan inte uteslutas. Metoklopramid rekommenderas därför inte under amning. Utsättning av metoklopramid hos ammande kvinnor bör övervägas.

Trafik

Metoklopramid kan orsak dåsighet, yrsel, dyskinesi och dystoni som kan påverka synen och även påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar klassificerade efter organsystem. Frekvenserna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Blodet och lymfsystemet


Ingen känd frekens

Methemoglobinemi, vilket kan vara relaterad till NADH cytokrom b5 reduktasbrist, särskilt hos nyfödda (se avsnitt "Varningar och försiktighet").

Sulfhemoglobinemi, främst med samtidig administrering av höga doser svavelfrisättande läkemedel

Hjärtat


Mindre vanliga

Bradykardi, särskilt vid intravenös administrering


Ingen känd frekvens

Hjärtstillestånd, som inträffar strax efter injektion, och kan vara en följd av en bradykardi (se avsnitt "Varningar och försiktighet"); atrioventrikulär block, sinusarrest särskilt vid intravenös administrering, EKG QT-förlängning, Torsade de Pointes

Endokrina systemet*


Mindre vanliga

Amenorré, hyperprolaktinemi


Sällsynta

Galaktorré


Ingen känd frekvens

Gynekomasti

Magtarmkanalen


Vanliga

Diarré

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället


Vanliga

Asteni

Immunsystemet


Mindre vanliga

Hypersensitivitet


Ingen känd frekvens

Anafylaktisk reaktion (inklusive anafylaktisk chock särskilt vid intravenös administrering)

Centrala och perifera nervsystemet


Mycket vanliga

Somnolens


Vanliga

Extrapyramidala störningar (särskilt hos barn och ungdomar och/eller när den rekommenderade dosen överskrids, även efter administrering av en enda dos av läkemedlet) (se avsnitt "Varningar och försiktighet"), parkinsonism, akatisi


Mindre vanliga

Dystoni, dyskinesi, sänkt medvetandegrad


Sällsynta

Kramper speciellt hos patienter med epilepsi


Ingen känd frekvens

Tardiv dyskinesi som kan vara ihållande under eller efter långvarig behandling, särskilt hos äldre patienter (se avsnitt "Varningar och försiktighet"), malignt neuroleptikasyndrom (se avsnitt "Varningar och försiktighet")

Psykiska störningar


Vanliga

Depression


Mindre vanliga

Hallucination


Sällsynta

Förvirringstillstånd

Blodkärl


Vanliga

Hypotension, speciellt vid intravenös administrering


Ingen känd frekvens

Chock, synkope, efter injektion. Akut hypertoni hos patienter med feokromocytom (se avsnitt "Kontraindikationer”), övergående ökning av blodtrycket


 • Endokrina störningar under förlängd behandling i association till hyperprolaktinemi (amenorré, galaktorré, gynekomasti)

Följande reaktioner, ibland associerade, förekommer oftare när höga doser används:

 • Extrapyramidala symptom: akut dystoni och dyskinesi, parkinsonism, akatisi, även efter administrering av en enda dos av läkemedlet, särskilt hos barn och ungdomar (se avsnitt "Varningar och försiktighet")

 • Dåsighet, nedsatt medvetandgrad, förvirring, hallucinationer


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Symptom

Extrapyramidala störningar, dåsighet, nedsatt medvetandegrad, förvirring, hallucinationer samt hjärt- och andningsstillestånd kan inträffa.


Hantering

I händelse av extrapyramidala symptom relaterade till överdos eller inte, ges enbart symptomatisk behandling (benzodiazepiner till barn och/eller antikolinerga läkemedel mot Parkinsons sjukdom till vuxna).


Symptomatisk behandling och en kontinuerlig övervakning av kardiovaskulära och respiratoriska funktioner ska utföras med hänsyn till den kliniska bilden.


Farmakodynamik

Metoklopramid är ett prokainamidderivat. Metoklopramid är en dopamin-receptorblockerare. Metoklopramid har en centralt verkande, antiemetisk effekt och en motilitetsfrämjande effekt inom ventrikel-duodenum-tunntarmsområdet. Metoklopramid synkroniserar antrala och duodenala kontraktioner. Hos patienter med gastroesofageal reflux höjer Metoclopramide Orion tonus i kardiala sfinktern, ökar peristaltiken i nedre esofagus och minskar antalet refluxtillfällen.


Farmakokinetik

Peroral biotillgänglighet har angivits till 32-97 %. Stora individuella skillnader förekommer.

Distributionsvolymen för metoklopramid är omkring 3,5 L/kg. Terminal halveringstid är 4-6 timmar, som emellertid kan vara förlängd vid nedsatt njurfunktion. Utsöndringen sker i urinen. C:a 85 % av dosen elimineras inom 72 timmar, 20-30 % som oförändrad metoklopramid och återstoden som sulfat- eller glukuronidkonjugat, eller som andra metaboliter. Omkring 5 % utsöndras i faeces via gallan.


Nedsatt njurfunktion

Clearance av metoklopramid reduceras med upp till 70 % hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion, medan halveringstid i plasma ökas (cirka 10 timmar för kreatininclearance 10-50 ml/minut och 15 timmar för kreatininclearance < 10 ml/minut)


Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med levercirros har ackumulering av metoklopramid observerats i samband med en 50 % minskning av plasmaclearance.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 tablett innehåller metoklopramidhydroklorid 10 mg.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt nedan.


Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

majsstärkelse

pregelatiniserad stärkelse

mikrokristallin cellulosa

vattenfri kolloidal kiseldioxid

stearinsyra


Tabletthölje

hypromellos

makrogol

titandioxid (E171)

talk

Blandbarhet

Ej relevant

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

4 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 10 mg Vita eller nästan vita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med en diameter på 7 mm och brytskåra på båda sidorna.
40 tablett(er) blister, 54:19, F
100 tablett(er) blister, 73:49, F

Hitta direkt i texten
Av