FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

JETREA

Inceptua

Injektionsvätska, lösning 0,375 mg/0,3 ml
(Tillhandahålls ej) (Genomskinlig och färglös lösning)

Medel vid ögonsjukdomar, Övriga medel vid ögonsjukdomar

Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA22
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Inceptua omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 15 september 2020.

Indikationer

JETREA är avsett för vuxna för behandling av vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT), inklusive i samband med makulahål med en diameter mindre än eller lika med 400 mikroner (se avsnitt Farmakodynamik).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Aktiva eller misstänkta okulära eller periokulära infektioner.

Dosering

JETREA måste administreras av en utbildad oftalmolog med erfarenhet av intravitreala injektioner. Diagnosen vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT) ska innefatta en fullständig klinisk bild inklusive anamnes, klinisk examination och undersökning med användning av vedertagna diagnostiska verktyg, t.ex. optisk koherenstomografi (OCT).


Dosering

JETREA 0,375 mg/0,3 ml injektionsvätska, lösning är en ”färdigutspädd” formulering som inte behöver spädas ytterligare. Den rekommenderade dosen är 0,125 mg i 0,1 ml lösning som administreras genom en intravitreal injicering i det berörda ögat, som en enstaka dos. Varje injektionsflaska ska bara användas en gång och för behandling av ett enda öga. Behandling med JETREA i det andra ögat samtidigt eller inom 7 dagar efter den första injektionen rekommenderas ej för att kontrollåtgärderna ska kunna monitoreras efter injiceringen inklusive risken för nedsatt syn i det injicerade ögat. Upprepad administrering i samma öga rekommenderas ej (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Se avsnitt Varningar och försiktighet för instruktioner angående kontrollåtgärder efter injiceringen.


Speciella populationer

Nedsatt njurfunktion

Inga formella studier har utförts med JETREA hos patienter med nedsatt njurfunktion. Inga dosjusteringar eller speciella överväganden förväntas för patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Farmakokinetik).


Nedsatt leverfunktion

Inga formella studier har utförts med JETREA hos patienter med nedsatt leverfunktion. Inga dosjusteringar eller speciella överväganden förväntas för patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt Farmakokinetik).


Äldre

Den äldre populationen har studerats i kliniska undersökningar. Inga dosjusteringar är nödvändiga.


Pediatrisk population

Det finns ingen relevant användning av JETREA för barn under 18 år vid indikation vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT), även i samband med makulahål med en diameter mindre än eller lika med 400 mikroner. Nuvarande tillgängliga data om pediatrisk användning beskrivs i avsnitt Farmakodynmik.


Administreringssätt

Engångsinjektionsflaska endast för intravitreal användning.

Preoperativa antibiotikadroppar kan administreras om den behandlande ögonläkaren anser det lämpligt.


Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet

Den intravitreala injektionen ska utföras under kontrollerade aseptiska förhållanden, vilket innefattar användning av preoperativ handdesinfektion, sterila handskar, en steril duk, ett sterilt spekulum för ögonlock (eller liknande) och tillgänglig steril paracentes (vid behov). Den periokulära huden, ögonlocket och ögonytan ska desinficeras. Lämpligt bedövningsmedel och en topikal mikrobiocid med brett spektrum bör administreras enligt vedertagen medicinsk praxis.

Endast 0,1 ml av lösningen på totalt 0,3 ml i injektionsflaskan ska administreras. All överskottsvolym ska sprutas ut före injektionen så att en engångsdos på 0,1 ml innehållande 0,125 mg ocriplasmin kan administreras. Anvisningar om hantering av läkemedlet finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Injektionsnålen ska föras in 3,5–4,0 mm bakom limbus med riktning mot mitten av glaskroppen. Undvik att rikta nålen mot den horisontella meridianen. Injektionsvolymen på 0,1 ml administreras sedan i mitten på glaskroppen.

Varningar och försiktighet

Kontroller efter injektionen

JETREA administreras endast genom intravitreal injektion. Intravitreala injektioner har förknippats med intraokulär inflammation/infektion, intraokulär blödning och förhöjt intraokulärt tryck (IOP). Använd alltid korrekta aseptiska injektionsmetoder. Efter en intravitreal injektion, ska patienterna alltid kontrolleras avseende eventuella biverkningar som t.ex. (men inte begränsat till) intraokulär inflammation/infektion och förhöjt intraokulärt tryck (IOP). Övergående ökning av det intraokulära trycket (IOP) inklusive övergående blindhet och otillräcklig perfusion av synnerven har iakttagits inom 60 minuter efter injektion med JETREA. Kontroll av ökat IOP kan bestå av att undersöka perfusionen i synnervshuvudet omedelbart efter injektionen och tonometri inom 30 minuter efter injektionen. Intraokulär inflammation/infektion kan undersökas med biomikroskopi mellan 2 till 7 dagar efter injektionen. Patienter bör instrueras att omgående rapportera symtom som kan tyda på intraokulär inflammation/infektion eller andra eventuella okulära eller visuella symtom. Om några av de ovanstående händelserna inträffar ska patienten behandlas enligt vedertagen medicinsk praxis.


Bilateral behandling

Säkerheten och effekten av att administrera JETREA samtidigt i båda ögonen har inte undersökts. Därför rekommenderas ej samtidig administrering i båda ögonen.


Upprepad administrering

Upprepad administrering av JETREA i samma öga har inte undersökts tillräckligt och rekommenderas därför ej.


Population med inga eller begränsat med data

JETREA har inte studerats hos patienter med makulahål med stor diameter (>400 mikrometer), stark myopi (>8 dioptrier brytningskorrektion eller axial längd >28 mm), afaki, tidigare episoder av regmatogen näthinneavlossning, instabil linszon, nyligen genomgången ögonoperation eller intraokulär injektion (inklusive laserbehandling), proliferativ diabetesretinopati, ischemisk retinopati, retinal venocklusion, exsudativ åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) och blödning i glaskroppen. Behandling rekommenderas ej för dessa patienter.

Det finns bara begränsad erfarenhet av patienter med icke-proliferativ diabetesretinopati eller tidigare fall av uveit (inklusive aktiv svår inflammation) eller allvarliga ögonskador. Försiktighet bör iakttagas vid behandling av dessa patienter.


Övrigt

En möjlig lins-subluxation eller fakodones kan inte uteslutas. Om detta händer ska tillståndet behandlas enligt vedertagen medicinsk praxis. Patienter ska monitoreras på lämpligt sätt (se avsnitt Biverkningar och Prekliniska uppgifter).

Effekten av ocriplasmin (särskilt med avseende på att avhjälpa vitreomakulär sammanväxning eller orsaka total bakre glaskroppsavlossning [PVD]) sänks hos patienter med ett epiretinalt membran (ERM) eller en diameter på VMA >1 500 mikrometer (se avsnitt Farmakodynamik).

Det finns risk för en betydande minskning av synskärpa under den första veckan efter injektionen. Patienter ska monitoreras på lämpligt sätt (se avsnitt Biverkningar).

Oftalmologiska undersökningar kan ge avvikande resultat efter administrering av JETREA. Detta inkluderar optisk koherenstomografi (OCT), oftalmoskopi (foveolareflex), test av färgseende (Roth 28-hue) och fullfälts-ERG. Detta ska tas med in beräkningen när dessa tester används för diagnos eller övervakning av andra tillstånd (se avsnitt Biverkningar).

Interaktioner

Inga formella interaktionsstudier har utförts.

Ocriplasmin är ett proteolytiskt enzym med serinproteasaktivitet som kan förekomma i ögat i flera dagar efter en intravitreal injektion (se avsnitt Farmakokinetik). Administrering i nära tidsmässig anslutning till andra läkemedelsprodukter i samma öga kan påverka effekten av båda läkemedlen och rekommenderas därför ej.

Det finns inga kliniska data över samtidig användning av ocriplasmin och VEGF-hämmare (vaskulär endotelial tillväxtfaktor). Därför rekommenderas inte samtidig användning.

Inga förväntade systemiska interaktioner.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Graviditet

Det finns inga data från användningen av JETREA i gravida kvinnor. Inga reproduktionstoxikologiska studier har gjorts. Den förväntade systemiska exponeringen för JETREA är mycket låg efter en intravitreal injektion. JETREA ska bara användas under graviditet om den kliniska nyttan uppväger de potentiella riskerna.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om JETREA utsöndras i bröstmjölk. JETREA ska bara användas under amning om den kliniska nyttan uppväger de potentiella riskerna.

Fertilitet

Det finns inga uppgifter om inverkan av JETREA på fertilitet.

Trafik

Intravitreal injektion med JETREA kan ha måttlig påverkan på förmågan att köra och använda maskiner på grund av eventuella tillfälliga synrubbningar (se avsnitt Biverkningar). I sådana fall ska patienterna inte framföra fordon eller använda maskiner tills synrubbningarna har upphört.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Över 1400 patienter har behandlats med den rekommenderade dosen på 0,125 mg JETREA i interventionella kliniska studier.

Alla biverkningar var okulära. I 3 kliniska studier med uppföljning från 6 månader (TG‑MV‑006 och TG‑MV‑007) till 24 månader (TG‑MV‑014) var de vanligaste rapporterade biverkningarna var fläckar i synfältet, ögonsmärta, fotopsi och kromatopsi liksom konjunktival blödning till följd av injektionsproceduren. De flesta biverkningarna inträffade under den första veckan efter injektionen. Majoriteten av dessa reaktioner var inte allvarliga, hade mild till måttlig intensitet och upphörde inom 2 till 3 veckor.Information om upphörande av specifika händelser såsom kromatopsi och förändringar i ERG finns i berörda stycken i avsnitt ”Beskrivning av valda biverkningar”.

De mest kliniskt relevanta biverkningarna inkluderade övergående blindhet, revor i näthinnan, näthinneavlossning, linsluxation och framskridande makulahål.


Tabell med biverkningar

Följande tabell sammanfattar de biverkningar i det behandlade ögat som rapporterats under kliniska studier och/eller inträffat efter godkännandet.

Visuella besvär har även rapporterats bilateralt eller i det kontralaterala ögat.

Biverkningar med en rimlig sannolikhet för ett orsakssamband med injektionsförfarandet eller JETREA har sammanställts enligt MedDRA-systemets organklass och förekomst enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp anges biverkningar i fallande allvarlighetsgrad.


Ögon

Mycket vanliga

Fläckar i synfältet, ögonsmärta, konjunktival blödning, kromatopsi*

Vanliga

Minskad synskärpa*, nedsatt syn1), synfältsdefekt2), dimsyn, blödning i näthinnan, blödning i glaskroppen, makulahål*, makuladegeneration, näthinnedegeneration, makulaödem3), näthinneödem4), pigmentepiteliopati på näthinnan, metamorfopsi, konjunktivalt ödem, ödem i ögonlock, vitrit, celler i främre kammaren, flare i främre kammaren, irit, fotopsi, konjunktival hyperemi, okulär hyperemi, glaskroppsavlossning, irritationer i ögat, torrt öga, en känsla av främmande föremål i ögat, ögonklåda, ögonbesvär, fotofobi, ökad tårbildning

Mindre vanliga

Övergående blindhet, lins-subluxation*, revor i näthinnan*5), näthinneavlossning*5), nattblindhet, försämrad pupillreflex, diplopi, hyphema, mios, olika stora pupiller, kornealabrasion, inflammation i främre kammaren, ögoninflammation, konjunktival irritation

Undersökningar

Mycket vanliga

Avvikande retinogram*, avvikelser vid test av färgseende

Vanliga

Ökat intraokulärt tryck, avvikande makulareflex, avvikande optisk koherenstomografi (OCT)*

* Se ’Beskrivning av valda biverkningar’

1) inklusive dimsyn

2) inklusive skotom3) inklusive cystoida makulära ödem

4) inklusive subretinal vätska

5) fall som inträffat före vitrektomi

med test av färgseende (Roth 28-hue). Se även avsnitt Varningar och försiktighet.


Beskrivning av valda biverkningar

Nedsatt synskärpa 

I de placebokontrollerade pivotala fas-III studierna (TG‑MV‑006 och TG‑MV‑007) hade 7,7 % av JETREA-patienterna och 1,6 % av placebopatienterna en akut minskning med ≥ 2 linjer (≥ 10 ETDRS-bokstäver) av bästa korrigerade synskärpa (BCVA) under den första veckan efter injektionen utan någon alternativ förklaring till förändringen. Minskning av synskärpan hade upphört i slutet av studierna för majoriteten av JETREA-patienterna (80,6 %), men några patienter var trots vitrektomi inte återställda. Mediantiden tills problemen upphörde var 22 dagar. I studien TG-MV-014 hade 2,8 % av JETREA-patienterna och 1,4 % av patienterna som fick sham-behandling (simulerad injektion) en akut minskning med ≥ 2 linjer av BCVA under första veckan efter injektionen. Av de 4 JETREA-patienterna med akut minskning i korrigerad synskärpa blev 3 återställda efter vitrektomi. Se avsnitt Varningar och försiktighet för rekommenderad monitorering.


Kromatopsi (inklusive avvikande test av färgseende)

Förändringar i färgseende (inklusive gulseende och avvikelser vid test av färgseende, Roth 28-hue) har rapporterats som en mycket vanlig biverkning hos patienter som injicerats med JETREA. De flesta av fallen var inte allvarliga, milda och upphörde i allmänhet spontant. Mediantiden tills problemen upphörde var 3 månader.


Onormalt retinogram

Förändringar i elektroretinogram (ERG) (minskad amplitud för a- och b-vågor) har rapporterats som en mycket vanlig biverkning hos patienter som injicerats med JETREA; i de flesta fallen rapporterades också nedsatt syn och diskromatopsi.

I studien TG‑MV‑014 genomgick en undergrupp på 40 patienter som fick JETREA systematisk undersökning med ERG. De-förändringar i ERG som utvecklats hos 16 av de 40 patienterna upphörde för majoriteten av patienterna (13 av 16). Mediantiden tills problemen upphörde var 6 månader. Förändringarna i ERG var inte prediktiva för negativa resultat avseende synskärpa. Synskärpan förbättrades eller bibehölls hos 15 av 16 patienter jämfört med utgångsvärdet.


Bristningar i näthinnan (revor och avlossning)

I de placebokontrollerade pivotala fas-III studierna (TG-MV-006 och TG-MV-007), rapporterades bristningar i näthinnan (revor och avlossning) hos 1,9 % av patienter som injicerades med JETREA jämfört med 4,3 % som injicerades med placebo. De flesta av dessa fall inträffade under eller efter vitrektomi i båda grupperna. Förekomsten av bristningar i näthinnan och näthinneavlossning som inträffade före vitrektomi var 0,4 % i JETREA-gruppen och ingen i placebogruppen.

I studien TG-MV-014 rapporterades näthinnerevor hos 1,4 % av patienterna som injicerats med JETREA och 6,8 % hos patienterna som fick sham, medan förekomsten av bristningar i näthinnan var 1,4 % i båda grupperna. I sham-gruppen inträffade inga fall före vitrektomi. I JETREA-gruppen utvecklade 1 patient (0,7 %) näthinnerevor och näthinneavlossning mellan dag 0 och dag 7 efter injektion.


Makulahål

I de placebokontrollerade pivotala fas-III studierna (TG‑MV‑006 och TG‑MV‑007) rapporterades fall av makulahål (inklusive både progression och nybildning) hos 6,7 % av alla patienter som injicerats med JETREA jämfört med 9,6 % som injicerats med placebo vid månad 6. I studien TG-MV-014 rapporterades fall med makulahål hos 15,8 % av JETREA-mottagarna jämfört med 13,5 % av sham-patienterna vid månad 24.

Tidig progressionshastighet av genomgripande makulahål (fram till dag 7 efter injektion) i nivå med näthinnans pigmentepitel) - nivå var högre hos patienter som behandlats med JETREA jämfört med sham eller placebo. Progressionshastighet efter månad 6 var emellertid högre för sham eller placebo jämfört med dem som behandlats med JETREA. Kvarstående eller progredierande makulahål ska behandlas i enlighet med gängse praxis.


Lins-subluxation/fakodones

Ett fall av lins-subluxation/fakodones har rapporterats i kliniska studier på vuxna och förefaller att ha haft ett möjligt samband med behandlingen med JETREA. I en studie på barn där man utvärderade JETREA som komplement till vitrektomi, rapporterades ett fall med subluxation hos ett prematurt spädbarn som fick en vitreal engångsinjektion av JETREA 0,175 mg. Lins-subluxation observerades hos 3 djurarter vid koncentrationer med ocriplasmin som var högre än den avsedda kliniska sammansättningen (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Baserat på ocriplasmins proteolytiska effekt, och prekliniska och kliniska resultat, kan risken för lins-subluxation eller fakodones inte uteslutas. Om detta inträffar ska det behandlas enligt gängse medicinsk praxis.


Avvikande optisk koherenstomografi

I studien TG‑MV‑014 var inkompletta inre segment/yttre segment-band (IS/YS), även kallat ellipsoid zon, i det centrala området mycket vanligt vid baslinjen (65,8 % i JETREA-gruppen och 62,2 % i sham-gruppen). Efter behandling hade dock en högre andel av patienterna i JETREA-gruppen en förändring från intakt IS/YS-band vid baslinjentill ett inkomplett IS/YS-band i det centrala området vid en senare tidpunkt jämfört med sham-gruppen (7,7 % respektive 2,8 % vid dag 28). Bortom det centrala området har avvikande utseende i IS/YS band hänfört till JETREA observerats hos upp till 10 % av patienterna.

Sönderfall i den ellipsoida zonen inom och utanför det centrala området har rapporterates i icke-interventionella studier och efter marknadsintroduktion. I de flesta av fallen skedde återhämtning inom 6 månader. Subretinal vätska samt tecken och symtom på nedsatt funktion i fotoreceptorn inklusive minskad synskärpa (i vissa fall svår) rapporterades i samband med dessa händelser.

Se avsnitt Varningar och försiktighet för rekommendationer avseende uppföljning och kontroll. Rutinkontroller rekommenderas i alla ovanstående situationer.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns begränsade kliniska uppgifter avseende effekten av överdosering med JETREA. Ett fall av oavsiktlig överdosering med 0,250 mg ocriplasmin (två gånger den rekommenderade dosen) har rapporterats. Patienten hade en minskning av BCVA för 21 ETDRS-bokstäver från baslinjen, vilket återgick till 9 bokstäver från baslinjen vid studiens slut. Patienten utvecklade också mild konjunktival hyperemi, ögoninflammation och mios som löstes med kortikosteroida ögondroppar.

Vid eventuell överdosering rekommenderas noggrann uppföljning. Om en biverkning uppstår ska den behandlas enligt gängse medicinsk praxis.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Ocriplasmin har en proteolytisk effekt mot proteinkomponenter i glaskroppen och vitreoretinala gränssnittet (t.ex. laminin, fibronektin och kollagen), och syftar till att upplösa proteinvävnaden som orsakar den onormala vitreomakulära sammanväxningen (VMA). Den hårda bindningen av proteinkomponenterna inom den makulära delen av det vitreoretinala gränssnittet bidrar till vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT), vilket leder till nedsatt syn och/eller makulahål.


Klinisk effekt och säkerhet

Klinisk effekt och säkerhet hos JETREA vid behandling av vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT) utvärderades i 3 dubbelmaskerade studier.

Studierna TG-MV-006 och TG-MV-07

Effekten av JETREA har påvisats i 2 pivotala, randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade, 6-månader långa multicenterstudier hos patienter som har vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT). Sammanlagt randomiserades 652 patienter (JETREA 464, placebo 188) i dessa 2 studier.

I båda pivotala studier, var andelen patienter vars vitreomakulära sammanväxning (VMA) avhjälptes dag 28 (det primära resultatmåttet) väsentligt (p ≤0,003) högre i JETREA-gruppen jämfört med placebogruppen. Skillnaden fortsatte att vara statistiskt signifikant t.o.m. månad 6 i båda studierna (p ≤0,024). I de integrerade datauppgifterna avhjälptes VMA hos 26,5 % i JETREA-gruppen jämfört med 10,1 % i placebogruppen dag 28 (p<0,001). Skillnaden bibehölls från dag 7 t.o.m. månad 6 (Bild 1).

Bild 1: Andel patienter som avhjälpte sin VMA t.o.m. dag 180 (månad 6) (TG‑MV‑006, TG‑MV‑007 och integrerad data)

Andel patienter som avhjälpte sin VMA t.o.m. dag 180 (månad 6) (TG MV 006, TG MV 007 och integrerad data)

Det var större sannolikhet att patienter utan ERM vid baslinjen fick sin VMA avhjälpt dag 28 jämfört med de som hade ERM vid baslinjen. I de integrerade datauppgifterna var andelen avhjälpta VMA högre hos patienter som behandlats med JETREA jämfört med placebo i både delgruppen utan ERM (37,4 % jämfört med 14,3 %, p<0,001) och med ERM (8,7 % jämfört med 1,5 %, p=0,046).

Det var större sannolikhet att patienter med en mindre VMA-diameter vid baslinjen (≤ 1 500 mikroner) vid baslinjen fick sin VMA avhjälpt dag 28 jämfört med de som hade en diameter > 1 500 mikroner. I de integrerade datauppgifterna var andelen datauppgifterna var andelen avhjälpta VMA högre hos patienter som behandlats med JETREA jämfört med placebo i både delgruppen med VMA ≤ 1 500 vid baslinjen (34,7 % jämfört med 14,6 %, p<0,001) och med VMA > 1 500 mikroner vid baslinjen (5,9 % vs. 0 %, p=0,113).

I de integrerade datauppgifterna förekom genomgripande makulahål (FTMH) vid baslinjen hos 106/464 (22,8 %) och 47/188 (25 %) patienter i JETREA-gruppen respektive placebogruppen. Av dessa var andelen patienter vars FTMH läktes utan vitrektomi dag 28 högre i JETREA-gruppen än i placebogruppen (40,6 % respektive 10,6 %, p <0,001). En skillnad bibehölls t.o.m. slutet på studierna (månad 6).

En väsentligt högre andel patienter som behandlats med JETREA total PVD dag 28 jämfört med patienter som behandlats med placebo (poolade data: 13,4 % respektive 3,7 %; p <0,001).

Under studierna kunde vitrektomi utföras enligt prövarens eget val. Det var mindre sannolikt att patienter som behandlats med JETREA genomgick vitrektomi vid slutet av studien (månad 6) jämfört med gruppen som behandlats med placebo (poolade data: 17,7 % respektive 26,6 %; p = 0,016).

En högre andel patienter som behandlats med JETREA uppnådde ≥2 eller ≥3 linjer i BCVA (oavsett vitrektomi) månad 6 (28,0 % respektive 12,3 %) jämfört med patienter som behandlats med placebo (17,1 % respektive 6,4 %) (p = 0,003 respektive p = 0,024). Dessutom var andelen patienter som uppnådde ≥2 eller ≥3 linjer i BCVA utan vitrektomi till förmån för JETREA vid månad 6 (23,7 % mot 11,2 %, p<0,001 för uppnående av ≥2 linjer och 9,7 % mot 3,7 %, p=0,008 för uppnående av ≥3 linjer.

I den integrerade analysen av det amerikanska nationella ögoninstitutets (NEI) visuella funktionstest (VFQ‑25) visades en numerisk skillnad till fördel för JETREA jämfört med placebo i poängen för respektive delgrupp, liksom den sammansatta poängen. Skillnaden avseende förbättringar i poängen för delgruppen allmän syn var statistiskt signifikant (6,1 för JETREA jämfört med 2,1 för placebo, p = 0,024).

Studie TG-MV-014

Effekten hos JETREA har bekräftats ytterligare i en randomiserad, dubbelmaskerad, sham-kontrollerad 24-månaders studie hos patienter med VMT som avslutats sedan det initiala godkännandet av marknadsföringstillståndet. Sammanlagt 220 patienter (JETREA 146, sham 74) randomiserades i studien.

Andelen patienter vars vitreomakulära sammanväxning (VMA) avhjälptes dag 28 (primär endpoint) var 41,7 % i JETREA-gruppen jämfört med 6,2 % i sham-gruppen (p<0,001). Denna effekt bibehölls över tid och avhjälpande av VMA var genomgående högre i JETREA-gruppen jämfört med sham-gruppen vid varje studiebesök efter injektion.

I denna studie förekom FTMH vid baslinjen hos 50/145 (34,5 %) och 26/73 (35,6 %) patienter i JETREA-gruppen respektive sham-gruppen. Av dessa upplevde 30 % av patienterna som behandlats med JETREA och 15,4 % av patienterna i sham-gruppen att FTMH läktes icke-kirurgisk vid månad 24. Samtliga hade gjort det vid månad 3.

Antalet patienter som genomgick vitrektomi var lägre i JETREA-gruppen jämfört med sham-gruppen vid samtliga besök. Vid månad 24 var andelen 48/145 (33,3 %) respektive 32/73 (43 %). Den vanligaste orsaken till att utföra vitrektomi var FTMH (hos 24,8 % av patienterna som behandlats med JETREA och 23,3 % hos sham-patienterna). Andelen patienter som genomgått vitrektomi vid VMA/VMT var 8,3 % in JETREA-gruppen jämfört med 19,2 % i sham-gruppen.

Andelen patienter som uppnådde ≥2 eller ≥3 linjer i BCVA månad 6, oavsett vitrektomi, var något högre i JETREA-gruppen (36,2 %, 18,6 %) jämfört med sham-gruppen (28,6 %, 13,3 %). Vid månad 24 var andelen patienter med ≥ 2 linjer förbättring från baslinjen i BCVA högre i JETREA-gruppen jämfört med sham-gruppen (50,5 % vs 39,1 %). Andelen patienter med ≥ 3 linjer förbättring från baslinjen var bara större i JETREA-gruppen (23,4 % respektive 12,8 %) i undergruppen som inte hade någon FTMH vid baslinjen. Ökningen ≥ 2 eller ≥ 3 linjer i BCVA utan vitrektomi gynnade JETREA framför sham både vid månad 6 (26,8 %, 14,0 % respektive 15,62 %, 6,2 %) och månad 24 (31,9 %, 16,8 % respektive 11,7 %, 4,1 %).

En större andel patienter i JETREA-gruppen hade, vid samtliga besök, ≥ 5 enheters förbättring i sammansatta poäng och poäng i underordnade skalor i VFQ-25 oberoende av vitrektomi. Vid månad 24 hade 51,4 % av JETREA-patienterna ≥ 5 enheters förbättring i sammansatta poäng i VFQ-25 jämfört med 30,1 % i sham-gruppen.


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för JETREA, för alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av vitreomakulärt traktionssyndrom (VMT), inklusive när det är förknippat med makulahål med en diameter mindre eller lika med 400 mikroner (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).

Säkerheten och effekten för ocriplasmin hos pediatriska patienter som skulle genomgå en planerad vitrektomi undersöktes i studien TG-MV-009. En intravitreal engångsinjektion på 0,175 mg (högre än den rekommenderade dosen), eller placebo, injicerades mitt i glaskroppen i 24 ögon hos barn i åldern 0 till 16 år, 30 till 60 minuter före den planerade starten av vitrektomin. Huvudskälen till vitrektomi var näthinneavlossning och retinopati på grund av prematuritet. Behandling med ocriplasmin visade ingen effekt på frekvensen för bakre vitreal avlossning, vitreal likvefaktionsgrad, omedelbar postoperativ retinal fastväxningsfrekvens, utveckling av proliferativ vitreoretinopati, eller stadium med retinopati på grund av prematuritet. Säkerhetsfynden som observerades i studien TG-MV-009 var förenliga med den kända säkerhetsprofilen för JETREA. Baserat på resultaten av denna studie, kan användningen av JETREA som tillägg till vitrektomi hos barn, för att underlätta vitreal separation och avlägsnande, inte rekommenderas.


Etnisk tillhörighet

Det finns endast begränsad erfarenhet av att behandla andra grupper än kaukasier.

Farmakokinetik

Nivån av ocriplasmin i glaskroppen avtog snabbt efter intravitreal administrering. I en klinisk studie av patienter som hade planerats för vitrektomi som fick 0,125 mg JETREA (motsvarande en teoretisk startkoncentration på 29 µg/ml i glaskroppen), var medelvärdet för ocriplasminaktivitet 9 % av teoretisk startkoncentration 2–4 timmar efter injektion och under lägsta kvantifierbara nivå efter 7 dagar.

På grund av den låga dosen som administreras (0,125 mg), förväntas inga detekterbara nivåer av ocriplasmin kunna upptäckas i systemisk cirkulation efter en intravitreal injektion.

När det administreras intravenöst, går ocriplasmin in i en reaktionsväg för endogen proteinkatabolism, genom vilken den snabbt avaktiveras genom sina interaktioner med proteashämmare α2-antiplasmin eller α2-makroglobulin. Inaktiv ocriplasmin/α2antiplasmin-komplex rensas ut från omloppet med en halveringstid (t1/2) på flera timmar.


Nedsatt njurfunktion

Inga studier har gjorts för att undersöka farmakokinetiken av ocriplasmin hos patienter med nedsatt njurfunktion, eftersom den systemiska exponeringen förväntas vara mycket låg efter intravitreal administrering.


Nedsatt leverfunktion

Inga studier har gjorts för att undersöka farmakokinetiken av ocriplasmin hos patienter med nedsatt leverfunktion, eftersom den systemiska exponeringen förväntas vara mycket låg efter intravitreal administrering.

Prekliniska uppgifter

Intravitreal toxicitet för ocriplasmin har utvärderats hos kaniner, apor och minigrisar. Ocriplasmin framkallade en inflammatorisk reaktion och övergående förändringar i ERG hos kaniner och apor, medan ingen inflammation eller förändringar i ERG observerades hos minigrisar. Hos kaniner och apor tenderade förekomsten av cellinfiltrat i glaskroppen att upplösas med tiden. Efter administrering av 125 µg/öga (68 µg/ml i glaskroppen) var ERG helt återställd hos apor dag 55. Lins-subluxation observerades hos de 3 djurarterna vid koncentrationer med ocriplasmin som var 41 µg/ml i glaskroppen eller högre, en koncentration som är högre än den avsedda kliniska koncentrationen på 29 µg/ml. Denna effekt syntes vara dosrelaterad och observerades hos alla djur som administrerats med intravitealt ocriplasmin mer än en gång. Patologiska förändringar förknippade med intraokulär blödning observerades hos kaniner och apor. Det är fortfarande oklart om denna blödning går att hänföra till själva injektionsproceduren eller administreringen av ocriplasmin. Ingen systemisk toxicitet observerades efter intravitreal administrering av ocriplasmin.

Systemisk toxicitet för ocriplasmin har utvärderats hos både råttor och hundar. Intravenös administrering av 10 mg/kg tolererades i allmänhet väl hos både råttor och hundar, vare sig det gavs som en enstaka dos eller upprepade doser.

Inga data finns avseende karcinogenicitet, mutagenicitet eller reproduktiv och utvecklingstoxicitet.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje injektionsflaska innehåller 0,375 mg ocriplasmin* i en 0,3 ml lösning (1.25 mg/ml). Detta ger en användbar mängd för att administrera en engångsdos på 0,1 ml som innehåller 0,125 mg ocriplasmin.

*Ocriplasmin (ocriplasminum) är en trunkerad form av humant plasmin som framställs genom rekombinant DNA-teknik i ett Pichia pastoris uttryckssystem.


Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid (natrii chloridum) (NaCl)

Mannitol (mannitolum)

Citronsyra (acidum citricum)

Natriumhydroxid (natrii hydroxicum) (NaOH) (för justering av pH)

Saltsyra (acidum hydrochloridum) (HCl) (för justering av pH)

Vatten för injektioner (aqua ad iniectabile)

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år vid förvaring i djupfryst tillstånd (-20 °C ± 5 °C).


Efter upptining

Den oöppnade injektionsflaskan i originalkartongen som skyddats mot ljus kan förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C) i upp till 1 vecka. Det nya utgångsdatumet ska beräknas och skrivas på kartongen innan den placeras i kylskåpet.

När läkemedlet har tagits ut från frysen eller kylskåpet kan det förvaras under 25 °C i upp till 8 timmar. Vid slutet av denna tidsperiod måste produkten användas eller kasseras.

En injektionsflaska får inte frysas in på nytt när den har tinats.


Efter öppning

Ur mikrobiologisk synvinkel måste läkemedlet användas omedelbart efter öppning.

Flaskan och eventuell oanvänd vätska ska kasseras efter en enda användning.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i djupfryst tillstånd (-20 °C ± 5 °C). Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter tining/öppning finns i avsnitt 6.3.


Särskilda anvisningar för destruktion

Bruksanvisning

1. Avlägsna injektionsflaskan från frysen och låt den tina i rumstemperatur (tar cirka 2 minuter).


2. Ta av den skyddande blå flip off förslutningen av polypropylen från injektionsflaskan när den har tinat fullständigt.

JETREA 0,375 mg/0,3 ml injektionsvätska, lösning

3. Desinficera injektionsflaskans överdel med en spritservett.

JETREA 0,375 mg/0,3 ml injektionsvätska, lösning

4. Inspektera injektionsflaskan för att se om det finns några oupplösta partiklar. Endast genomskinlig, färglös lösning utan synliga partiklar ska användas.

5. Med aseptisk teknik, dra upp all lösning med en lämplig steril nål (luta lite på injektionsflaskan för att lättare få upp allt innehåll) och kassera nålen efter att allt innehåll i injektionsflaskan har avlägsnats. Använd inte den här nålen för den intravitreala injektionen.


JETREA 0,375 mg/0,3 ml injektionsvätska, lösning

6. Ersätt nålen med en lämplig steril nål. Avlägsna försiktigt överskottsvolym från sprutan genom att sakta pressa ned kolven så att toppen på kolven är i linje med markeringen för 0,1 ml på sprutan (motsvarande 0,125 mg ocriplasmin).


JETREA 0,375 mg/0,3 ml injektionsvätska, lösning

7. Injicera omedelbart 0,1 ml av lösningen i mitten av glaskroppen.


8. Injektionsflaskan och eventuell oanvänd vätska ska kasseras efter engångsanvändning.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Information om förpackningar saknas för denna produkt

Hitta direkt i texten
Av