Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bondulc

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Ögondroppar, lösning 40 mikrog/ml
(Klar, färglös lösning)

Medel vid ögonsjukdomar, medel vid glaukom samt miotika

Aktiv substans:
ATC-kod: S01EE04
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Subventioneras vid nyinsättning endast för patienter som provat latanoprost.


Texten är baserad på produktresumé: 2018-09-18.

Indikationer

Sänkning av förhöjt intraokulärt tryck hos vuxna patienter med okulär hypertension eller öppenvinkelglaukom (se avsnitt Farmakodynamik).


Sänkning av förhöjt intraokulärt tryck hos pediatriska patienter från 2 månader upp till 18 år med okulär hypertension eller pediatrisk glaukom (se avsnitt Farmakodynamik).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Användning för vuxna, inklusive äldre 


Dosen är 1 droppe Bondulc i konjunktivalsäcken i det/de påverkade ögat/ögonen 1 gång dagligen. Optimal effekt erhålles om dosen tillföres på kvällen.


Nasolakrimal ocklusion eller slutande av ögonlocken efter tillförsel rekommenderas. Detta kan reducera den systemiska absorptionen av läkemedel som tillförs i form av ögondroppar och minska de systemiska biverkningarna.


Om fler än ett ögondroppspreparat används ska läkemedlen tillföras med åtminstone 5 minuters mellanrum (se avsnitt Interaktioner).


Om en dos hoppats över ska man fortsätta med nästa planerade dos. Dosen bör inte överskrida 1 droppe i det/de påverkade ögat/ögonen per dag.


När Bondulc ersätter ett annat glaukomläkemedel bör det första läkemedlet utsättas och behandling med Bondulc bör insättas dagen därpå.


Lever-och njurinsufficiens

Travoprost har studerats hos patienter med mild till svår leverinsufficiens och hos patienter med mild till svår njurinsufficiens (vid så låg kreatininclearance som 14 ml/min). Inga dosjusteringar behövs för dessa patienter (se avsnitt Farmkokinetik).


Pediatrisk population

Bondulc kan användas på pediatriska patienter från 2 månader upp till 18 år med samma dosering som för vuxna. Erfarenhet hos åldersgruppen 2 månader till 3 år (9 patienter) är emellertid begränsade (se avsnitt Farmakodynamik).


Säkerhet och effekt för Bondulc för barn under 2 månaders ålder har inte fastställts. Data saknas.


Administreringssätt


För okulärt bruk


För patienter som använder kontaktlinser, se avsnitt Varningar och försiktighet.


Patienten ska ta bort skyddspåsen omedelbart före första användning. För att förhindra kontamination av droppspetsen och lösningen ska försiktighet iakttagas så att droppspetsen inte kommer i kontakt med ögonlocken, kringliggande områden eller andra ytor.

Varningar och försiktighet

Förändrad ögonfärg

Travoprost kan gradvis förändra ögonfärgen genom ökning av antalet melanosomer (pigmentkorn) i melanocyterna. Innan behandling inleds måste patienterna informeras om att en permanent förändring av ögonfärgen kan inträffa. Unilateral behandling kan leda till permanent heterokromi. Långtidseffekterna på melanocyterna och eventuella konsekvenser av dessa är för närvarande okända. Förändringen av irisfärg sker långsamt och märks ofta inte på flera månader eller år. Färgförändringen har huvudsakligen uppstått hos patienter med blandad irisfärg, dvs. blå-brun, grå-brun, gul-brun och grön-brun. Förändring har dock också förekommit hos patienter med bruna ögon. Normalt sprids den bruna pigmenteringen runt pupillen koncentriskt mot periferin i det påverkade ögat, men hela iris eller delar av den kan bli mer brunfärgade. Efter utsättande av terapin har inga ytterligare förändringar uppstått i brunpigmenterad iris.


Förändringar runt ögonen och på ögonlocken

I kontrollerade kliniska studier har mörkfärgning av ögonlockshuden och huden runt ögonen vid användning av travoprost rapporterats hos 0,4 % av patienterna. Förändringar runt ögonen och på ögonlocken som inkluderar fördjupning av ögonlockets sulcus har observerats med prostaglandinanaloger.


Travoprost kan gradvis förändra ögonfransarna i det/de behandlade ögat/ögonen; dessa förändringar observerades hos ungefär hälften av patienterna i de kliniska studierna och innefattar: ökad längd, tjocklek, pigmentering och/eller ökat antal ögonfransar. Mekanismerna bakom förändringarna hos ögonfransarna är okända liksom långtidseffekterna.


Travoprost har visats orsaka en lätt förstoring av den palpebrala fissuren vid studier på apor. Denna effekt har dock inte uppstått under de kliniska studierna och betraktas som artspecifik.


Det finns ingen erfarenhet av travoprost vid ögoninflammationer, ej heller vid neovaskulärt glaukom, glaukom med sluten kammarvinkel, trångvinkelglaukom eller kongenitalt glaukom och endast begränsad erfarenhet vid ögonsjukdom associerad med thyroidea, öppenvinkelglaukom hos pseudofakiska patienter och vid pigmentärt glaukom eller pseudoexfoliationsglaukom. Travoprost ska därför användas med försiktighet hos patienter med aktiv intraokulär inflammation.


Afaka patienter

Makulaödem har rapporterats under behandling med proastaglandin-F2a-analoger.

Försiktighet rekommenderas vid behandling med Bondulc av afaka patienter, pseudofaka patienter med en perforerad bakre linskapsel eller främrekammarlinser samt patienter med kända riskfaktorer för makulaödem.


Irit/uveit

Travoprost ska ges med försiktighet till patienter med kända predisponerade riskfaktorer för irit/uveit.


Hudkontakt

Hudkontakt med Bondulc måste undvikas eftersom transdermal absorption av travoprost har visats på kanin.

Prostaglandiner och prostaglandinanaloger är biologiskt aktiva material som kan absorberas genom huden. Gravida kvinnor eller kvinnor som försöker bli gravida bör iakttaga försiktighet för att undvika direkt exponering för innehållet i flaskan. I det osannolika fallet att man utsätts för kontakt med en större del av innehållet i flaskan ska man noggrant tvätta den utsatta ytan omedelbart.


Hjälpämnen

Bondulc innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklord vilket kan orsaka ögonirritation. Kontakt med mjuka kontaklinser ska undvikas. Kontaktlinserna ska tas ur innan användning av dropparna och kan sättas tillbaka först efter 15 minuter efter administrering av dropparna.


Bondulc innehåller makrogolglycerolhydroxistearat 40 som kan orsaka hudreaktioner.


Pediatrisk population

Uppgifterna gällande effektivitet och säkerhet för åldersgruppen 2 månader till 3 år (9 patienter) är begränsade (se avsnitt Farmakodynamik). Det finns inga uppgifter tillgängliga för barn under 2 månaders ålder.


För barn under 3 år som huvudsakligen lider av PCG (primär kongenital glaukom) är fortfarande kirurgi (trabekulektomi/goniotomi) första linjens behandling.


Det finns inga uppgifter gällande långtidssäkerhet för pediatrisk population.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. 

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Kvinnor som kan bli gravida/preventivmedel

Travoprost ska inte användas av kvinnor som kan bli gravida om inte adekvata preventivmedel används (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Graviditet

Travoprost har skadliga farmakologiska effekter på graviditeten och/eller fostret/det nyfödda barnet. Travoprost bör inte användas under graviditet om det inte är helt nödvändigt.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Det är okänt om travoprost från ögondropparna utsöndras i bröstmjölk. Djurstudier visar att travoprost och dess metaboliter passerar över i modersmjölk. Användning av travoprost till ammande mödrar rekommenderas ej.

Fertilitet

Det finns inga data avseende effekterna av travoprost på fertiliteten hos människa. Djurstudier visade ingen affekt av travoprost på fertiliteten vid doser mer än 250 gånger den maximala rekommenderade okulära dosen hos människa.

Trafik

Bondulc har ingen försumbar effekt på möjligheten att köra fordon och använda maskiner.

Som vid användning av alla typer av ögondroppar kan emmelrtid övergående dimsyn eller andra synstörningar påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om dimsyn uppstår vid instillation måste patienten vänta med att köra bil eller använda maskiner tills synen klarnat.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

I kliniska prövningar med travoprost var okulär hyperemi och irishyperpigmentering de vanligaste biverkningarna, som förekom hos ungefär 20 % och 6 % av patienterna.


Lista över biverkningar i tabellform

Följande biverkningar är klassificerade enligt följande regel: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10, mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥1/10 000 till<1/1 000), mycket sällsynta <1/10 000) eller ingen känd frekvens (frekvens kan inte beräknas utifrån tillgängliga data). Inom frekvensgruppen presenteras biverkningarna i fallande ordning av allvarlighetsgrad. Biverkningarna erhölls från kliniska studier och data efter introduktion på marknaden med travoprost.


Systemorganklass

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Sällsynta

herpes simplex, herpeskeratit

Immunsystemet

Mindre vanliga

överkänslighet, säsongsbunden allergi

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens

depression, oro

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Huvudvärk, yrsel, synfältsdefekt

Sällsynta

dysgeusi

Ögon

Mycket vanliga

okulär hyperemi

Vanliga

irishyperpigmentering, ögonsmärta, obehag i ögat, torra ögon, klåda i ögonen, irritation i ögonen

Mindre vanliga

korneal erosion, uveit, irit, inflammation i främre kammaren, keratit, punktuell keratit, fotofobi, sekret från ögat, blefarit, ögonlockserytem, periorbitalt ödem, klåda på ögonlocken, minskad synskärpa, dimsyn, ökat tårflöde, konjunktivit ektropion, katarakt, krustabildning i ögonlockskanten,  tillväxt av ögonfransar, missfärgning av ögonfransar, astenopi

Sällsynta

iridocyklit, ögoninflammation, fotopsi, eksem på ögonlocken, konjunktivalt ödem, haloeffekt, konjunktiva folliklar, ögonhypestesi, inflammation i Meiboms körtlar, pigmentering i främre kammaren, mydriasis, förtjockade ögonfransar

Ingen känd frekvens

makulaödem, insjunkna ögon

Öron och balansorgan

Ingen känd frekvens

vertigo, tinnitus

Hjärtat

Mindre vanliga

palpitationer

Sällsynta

oregelbunden hjärtfrekvens, sänkt hjärtfrekvens

Ingen känd frekvens

bröstsmärta, bradykardi, takykardi

Blodkärl

Sällsynta

sänkt diastoliskt blodtryck, höjt systoliskt blodtryck, hypotoni, hypertoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga

dyspné, astma, nästäppa, halsirritation

Sällsynta

andningsbesvär, orofaryngeal smärta, hosta, dysfoni

Ingen känd frekvens

förvärrad astma

Magtarmkanalen

Sällsynta

reaktiverat magsår, besvär från magtarmkanalen, förstoppning, muntorrhet

Ingen känd frekvens

diarré, buksmärta, illamående

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga

hyperpigmentering av huden (runt ögonen),  missfärgning av huden, onormal hårstruktur, hypertrikos

Sällsynta

allergisk dermatit, , kontaktdermatit, erytem, utslag, förändrad hårfärg, madarosis

Ingen känd frekvens

klåda, onormal hårväxt

Muskuloskeletala systemet, bindväv, bensjukdomar

Sällsynta

muskuloskeletal smärta

Ingen känd frekvens

artralgi

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens

dysuri, urininkontinens

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga

asteni

Undersökningar

Ingen känd frekvens

ökat prostataspecifikt antigen

Pediatrisk population

I en tre månader lång fas 3-studie och en sju dagar lång farmakokinetisk studie med 102 pediatriska patienter som behandlats med travoprost rapporterades typer av biverkningar och kännetecknen för dessa som liknade de som konstaterats hos vuxna patienter. Även profilerna gällande korttidssäkerhet hos olika pediatriska undergrupper liknade profilerna hos vuxna (se avsnitt Farmakodynamik). De vanligast förekommande biverkningarna som rapporterades hos den pediatriska populationen var okulär hyperemi (16,9 %) och tillväxt av ögonfransar (6,5 %). I en liknande tre månader lång studie med vuxna patienter var incidensen för dessa biverkningar 11,4 % respektive 0,0 %.


Andra biverkningar som rapporterades hos pediatriska patienter i den tre månader långa pediatriska studien (n=77) jämfört med en liknande studie av vuxna (n=185) var exempelvis ögonlockserytem, keratit, ökad tårbildning och fotofobi. Incidensen för dessa var 1,3 % jämfört med 0,0 % hos vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats. En topikal överdos med toxicitet som följd är inte sannolik. En topikal överdos av travoprost kan spolas ur ögat/ögonen med ljummet vatten. Behandlingen av en misstänkt oral överdos bör vara symtomatisk och stödjande.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Travoprost, en prostaglandin-F2α-analog, är en höggradigt selektiv full agonist som har en hög affinitet för prostaglandin FP-receptorn, och sänker det intraokulära trycket genom att öka utflödet av kammarvatten via trabekelverket och uveosklerala utflödet. Sänkningen av det intraokulära trycket hos människa inträder cirka 2 timmar efter administration och maximal effekt uppnås efter cirka 12 timmar. Signifikant sänkning av det intraokulära trycket kan upprätthållas under perioder överstigande 24 timmar med en enstaka dos.


Klinisk effekt och säkerhet

Uppgifter om samtidig behandling av travoprost och timolol 0,5 % och begränsade uppgifter om samtidig tillförsel av brimonidin 0,2 % insamlades under de kliniska studierna och visade en additiv effekt av travoprost med dessa glaukomläkemedel. Inga kliniska uppgifter föreligger om samtidig användning med andra hypotensiva ögonläkemedel.


Sekundära farmakologiska effekter

Travoprost medförde en signifikant ökning av blodflödet i synnervshuvudet hos kanin efter 7 dagars tillförsel i ögat (1,4 mikrogram en gång per dag).


Pediatrisk population

Effekten av travoprost hos pediatriska patienter från 2 månader upp till 18 år påvisades i en 12 veckor lång dubbelmaskerad klinisk studie av travoprost jämfört med timolol hos 152 patienter som fått diagnosen okulär hypertension eller pediatrisk glaukom. Patienterna behandlades antingen med travoprost 0,004 % en gång om dagen eller med timolol 0,5 % (eller 0,25 % för patienter under 3 års ålder) två gånger om dagen. Primär effekt-endpoint var förändringen av intraokulärt tryck från en baslinje under vecka 12 av studien. Den genomsnittliga sänkningen av intraokulärt tryck var ungefär lika hög hos gruppen som behandlades med travoprost som hos den som behandlades med timolol (se tabell 1).


I åldersgrupperna 3 till 12 år (n=36) och 12 till18 år (n=26) var den genomsnittliga sänkningen av intraokulärt tryck under vecka 12 ungefär ungefär lika hög hos gruppen som behandlades med travoprost som hos den som behandlades med timolol. Den genomsnittliga sänkningen av intraokulärt tryck under vecka 12 i åldersgruppen 2 månader till 3 år var 1,8 mmHg i gruppen som behandlades med travoprost och 7,3 mmHg i gruppen som behandlades med timolol. Sänkningarna av intraokulärt tryck för denna grupp baserades endast på 6 patienter i gruppen som behandlades med timolol och 9 patienter i gruppen som behandlades med travoprost. 4 patienter i gruppen som behandlades med travoprost jämfört med 0 patienter i gruppen som behandlades med timolol upplevde ingen relevant genomsnittlig sänkning av intraokulärt tryck under vecka 12. Det finns inga uppgifter tillgängliga för barn under 2 månader.


Effekten på intraokulärt tryck konstaterades efter den andra veckan av behandling och bibehölls under hela 12-veckorsperioden för alla åldersgrupper.


Tabell 1 – Jämförelse av genomsnittlig förändring av intraokulärt tryck från baslinjen (mmHg) under vecka 12


Travoprost

Timolol

N

Genomsnittlig

(SF)

N

Genomsnittlig

(SF)

Genomsnittlig

Skillnada

(95 % KI)

53

-6,4

(1,05)

60

-5,8

(0,96)

-0,5

(-2,1, 1,0)

SF = Standardfel; KI = Konfidensintervall;

aGenomsnittlig skillnad är Travoprost – Timolol. Uppskattningarna baseras på genomsnitt vid minstakvadratmetoden enligt en statistisk modell för korrelerade mätningar av intraokulärt tryck hos patient vars primära diagnos och stratum för baslinje för intraokulärt tryck ingår i modellen.


Farmakokinetik

Absorption

Travoprost är en ester prodrug. Substansen absorberas genom kornea där isopropylestern hydrolyseras till den fria syran. Studier på kanin har visat maximala koncentrationer på 20 ng/g av den fria syran i kammarvätska 1–2 timmar efter topikal tillförsel av travoprost. Kammarvätskekoncentrationerna minskade med en halveringstid på cirka 1,5 timmar.


Distribution

Efter lokal okulär administration av travoprost till friska frivilliga uppmättes låga systemiska koncentrationer av aktiv fri syra. Maximal koncentration av aktiv fri syra på 25 pg/ml eller mindre noterades mellan 10 och 30 minuter efter dosen. Efter detta sjönk plasmakoncentrationen hastigt till under detektionsgränsen 10 pg/ml inom mindre än 1 timme. På grund av de låga plasmakoncentrationerna och den snabba elimineringen efter topikal tillförsel kunde inte halveringstiden för aktiv fri syra bestämmas hos människa.


Metabolism

Metabolism är den huvudsakliga elimineringsvägen för både travoprost och den aktiva fria syran. Den systemiska metabolismen följer samma väg som för endogent prostaglandin-F2α, som karakteriseras av en reduktion av 13-14-dubbelbindningen, oxidation av 15-hydroxylgruppen och β-oxidativ klyvning av den övre sidokedjan.


Eliminering

Travoprost fri syra och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen via njurarna. Travoprost har studerats på patienter med mild till svår leverinsufficiens och på patienter med mild till svår njurinsufficiens (vid så låg kreatininclearance som 14 ml/min). Inga dosjusteringar är nödvändiga för sådana patienter.


Pediatrisk population

Vid en farmakokinetisk studie av pediatriska patienter i åldrarna 2 månader upp till18 år konstaterades mycket låg plasmaexponering för travoprost fri syra, med ett koncentrationsintervall mellan kvantifieringsgränsen för provet (under kvantifieringsgränsen), 10 pg/ml, och 54,5 pg/ml. Vid 4 tidigare systemiska farmakokinetiska studier av vuxenpopulationer låg intervallet för plasmakoncentrationerna av travoprost fri syra mellan ett värde under kvantifieringsgränsen och upp till 52,0 pg/ml. Eftersom merparten av uppgifterna för plasma i alla studier inte var kvantifierbara gick det inte att genomföra statistiska jämförelser av systemisk exponering i åldersgrupperna. Den övergripande trenden visar emellertid att plasmaexponering för travoprost fri syra efter lokal administration av travoprost är mycket låg hos alla åldersgrupper som undersökts.

Prekliniska uppgifter

Vid okulära toxicitetsstudier på apa med travoprost i dosen 0,45 mikrogram 2 gånger dagligen uppstod ökade palpebrala fissurer. Lokal okulär administration av travoprost till apa vid koncentrationer upp till 0,012 % i det högra ögat två gånger dagligen i ett år gav ingen systemisk toxicitet.


Reproduktionstoxikologiska studier har företagits på råtta, mus och kanin med systemtillförsel. Fynden är relaterade till FP-receptoragonistaktivitet i uterus med tidig embryoletalitet, postimplantationsförluster och fetal toxicitet. Hos dräktiga råttor gav systemtillförsel av travoprost under organogenesen (vid doser mer än 200 gånger högre än den kliniska) upphov till ökad incidens av missbildningar. Låga nivåer av radioaktivitet uppmättes i fostervatten och fostervävnader hos gravida råttor som givits 3Htravoprost. Reproduktions- och utvecklingsstudier har visat en potent missfallseffekt med en hög andel observerat hos råtta och mus (plasmakoncentrationer på 180 pg/ml respektive 30 pg/ml) vid exposition 1,2-6 gånger den kliniska expositionen (upp till 25 pg/ml). 

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje ml lösning innehåller 40 mikrogram travoprost.

Genomsnittlig mängd aktiv substans/droppe: 0,97–1,4 μg


Hjälpämne(n) med känd effekt: 

bensalkoniumklorid 0,150 mg/ml, makrogolglycerolhydroxistearat 40 5 mg/ml (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Förteckning över hjälpämnen

Bensalkoniumkloridlösning 

Makrogolglycerolhydroxistearat 40

Trometamol

Dinatriumedetat

Borsyra (E284)

Mannitol (E421)

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor, eller renat vatten.

Blandbarhet

Inga kända.

Specifika interaktionsstudier in vitro utfördes med travoprost och läkemedel innehållande tiomersal. Inga tecken på fällning observerades. 

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för travoprost är framtagen av företaget Alcon för DuoTrav, IZBA, Travatan

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av travoprost kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Travoprost är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Travoprost har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * A * (100 –R) = 1.5*10-6 * 0.03596 kg * 100

PEC = 0.0000054 μg/L

Where:

A = 0.03596 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae: no data available

Crustacean (Daphnia magna): no data available

Fish: no data available

Other ecotoxicity data: No data available


PNEC derivation:

No PNEC can be calculated since there is no environmental toxicity data available 


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Calculation of a risk ratio is not possible, due to the lack of environmental toxicity data. Therefore, the following phrase is used: "Risk of environmental impact of travoprost cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available."

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/44447/00 corr2), use of Travoprost is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0.01 μg/L.


Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability:

3-4%, not readily biodegradable (OECD301B) (Study No. 511319)


Justification of chosen degradation phrase:

As travoprost does not fulfil the criteria for ready biodegradability, the following phrase is used: ‘Travoprost is potentially persistent.’


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

logKow = 4.647 (OECD123) (TDOC-0018065)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

As the logKow exceeds the trigger level for a bioaccumlative substance (logKow > 4.0), the following statement is used for travoprost: ‘Travoprost has high potential for bioaccumulation.’


Excretion (metabolism)

Travoprost is hydrolyzed by esterases in the cornea to the biologically active form (travoprost free acid). Systemically, travoprost free acid is metabolized to inactive metabolites. Travoprost free acid is rapidly eliminated from plasma; plasma levels are below the limit of quantitation within one hour following ocular instillation. Less than 2% of the topical ocular dose is excreted in urine within 4 hours as travoprost free acid. (AHSF Drug Information, 2017)


PBT/vPvB assessment

Based on screening information, travoprost can be considered a potential PBT substance as the criteria for persistence are fulfilled, the octanol-water partition coefficient exceeds the trigger level for a bioaccumulative substance and travoprost is labeled as a category 2 reprotoxic substance.


References


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Oöppnad produkt: 3 år


Kasseras 4 veckor efter öppnandet.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvara flaskan i skyddspåsen för att skydda mot fukt före öppning.

När läkemedlet har öppnats gäller inga särskilda förvaringsanvisningar. 


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar. 

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning 40 mikrog/ml Klar, färglös lösning
3 x 2.5 milliliter flaska, 392:03, (F)

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av