Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Glucagon Novo Nordisk

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE)
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Pankreashormoner, Glukogenolytiskt hormon

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: H04AA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Glucagon Novo Nordisk pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg; pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-10-19

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Glucagon Novo Nordisk, Novo Nordisk, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Glucagon Novo Nordisk, 2care4 ApS.

Indikationer

Terapeutisk indikation

Glucagon Novo Nordisk är indicerat för behandling av allvarliga hypoglykemiska reaktioner hos insulinbehandlade barn och vuxna med diabetes mellitus.

Diagnostisk indikation

Glucagon Novo Nordisk är indicerat för motilitetshämning vid gastrointestinala undersökningar hos vuxna.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Feokromocytom.

Dosering

Dosering

  • Terapeutisk indikation (Allvarlig hypoglykemi)

Dosering till vuxna: Injicera 1 mg subkutant eller intramuskulärt.

Speciella populationer

Pediatrisk population (< 18 år): Glucagon Novo Nordisk kan användas för behandling av svår hypoglykemi hos barn och ungdomar.

Dosering till barn: Injicera 0,5 mg (barn under 25 kg eller yngre än 6–8 år) eller 1 mg (barn över 25 kg eller äldre än 6–8 år).

Äldre (≥ 65 år): Glucagon Novo Nordisk kan användas till äldre patienter.

Nedsatt njur- och leverfunktion: Glucagon Novo Nordisk kan användas till patienter med nedsatt njur- och leverfunktion.

  • Diagnostisk indikation (Gastrointestinal motilitetshämning)

Dosering till vuxna patienter: Diagnostisk dos för relaxering av ventrikel, duodenal bulbus, duodenum och tunntarm är 0,2–0,5 mg intravenöst eller 1 mg intramuskulärt. Dos för kolonrelaxation är 0,5–0,75 mg intravenöst eller 1–2 mg intramuskulärt.

Speciella populationer

Pediatrisk population (< 18 år): Säkerhet och effekt av Glucagon Novo Nordisk som gastrointestinal motilitetshämmare till barn och ungdomar har inte säkerställts. Inga data finns tillgängliga.

Äldre (≥ 65 år): Glucagon Novo Nordisk kan användas till äldre patienter.

Nedsatt njur- och leverfunktion: Glucagon Novo Nordisk kan användas till patienter med nedsatt njur- och leverfunktion.

Administreringssätt

Lös upp pulvret (kompakt pulverkaka) i medföljande spädningsvätska.

Terapeutisk indikation (Svår hypoglykemi):

Injicera subkutant eller intramuskulärt. Svar erhålls normalt inom 10 minuter, varefter kolhydrater ges peroralt, för att återställa leverns glykogen och hindra återfall av hypoglykemi. Om patienten inte svarar på behandlingen inom 10 minuter ges glukos intravenöst.

Diagnostisk indikation (Gastrointestinal motilitetshämning):

Glucagon Novo Nordisk måste administreras av läkare eller sjuksköterska. Efter en intravenös injektion av 0,2–0,5 mg sätter effekten in inom en minut och varar 5–20 minuter. Efter en intramuskulär injektion av 1–2 mg sätter effekten in efter 5–15 minuter och varar cirka 10–40 minuter.

När den diagnostiska undersökningen slutförts ska kolhydrater ges peroralt om detta är förenligt med den aktuella diagnostiska undersökningen.

Varningar och försiktighet

Eftersom Glucagon Novo Nordisk är instabil i lösning, ska det ges omedelbart efter beredning och får inte ges som intravenös infusion.

Terapeutisk indikation

För att förhindra återfall av hypoglykemi, bör kolhydrater ges peroralt för att återställa leverns glykogen när patienten svarat på behandlingen.

Glukagon har ingen effekt på patienter vars glykogendepå i levern är uttömd. Därför har glukagon nedsatt eller ingen effekt efter en längre period av fasta eller vid binjurebarkinsufficiens, kronisk hypoglykemi eller alkoholinducerad hypoglykemi.

Glukagon har i motsats till adrenalin ingen effekt på muskelfosforylas och kan därför inte påverka omvandling av kolhydrater från de mycket större glykogendepåerna i skelettmuskulaturen.

Sprutan som finns i förpackning med förfylld spruta (HypoKit) har ett nålskydd som innehåller naturligt gummi, som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med överkänslighet för latex.

Diagnostisk indikation

Patienter som fått glukagon i samband med diagnostik kan få besvär, speciellt om de varit fastande. Illamående, hypoglykemi och blodtrycksförändringar har rapporterats i sådana fall. När undersökningen slutförts ska kolhydrater ges peroralt till patienter som varit fastande om detta är förenligt med den använda diagnostiska undersökningen. Om patienten måste vara fastande även efter undersökningen eller vid allvarliga fall av hypoglykemi kan intravenös administration av glukos vara nödvändig.

Glukagon motverkar effekten av insulin och försiktighet bör iakttas vid användning av Glucagon Novo Nordisk till patienter med insulinom. Försiktighet bör även iakttas hos patienter med glukagonom.

Försiktighet bör iakttas när Glucagon Novo Nordisk används som hjälpmedel vid endoskopi eller radiologisk undersökning av patienter med diabetes eller äldre patienter med fastställd hjärtsjukdom.

Glukagon stimulerar frisättning av katekolaminer. Vid feokromocytom kan glukagon påverka tumören, så att stora mängder katekolaminer frisätts, vilket leder till en akut hypertensiv reaktion. Glukagon är kontraindicerat hos patienter med feokromocytom.

Interaktioner

Insulin: Motverkar effekten av glukagon.

Indometacin: Glukagon kan förlora sin blodglukoshöjande effekt eller framkalla motsatt effekt, dvs hypoglykemi.

Warfarin: Glukagon kan förstärka antikoagulationseffekten av warfarin.

Beta-receptorblockerare: Patienter som tar beta-receptorblockerare kan förväntas få en större ökning i både puls och blodtryck, en ökning som är temporär p g a glukagons korta halveringstid. Ökningen i blodtryck och puls kan kräva behandling hos patienter med hjärt-kärlsjukdom.

Interaktioner mellan Glucagon Novo Nordisk och andra läkemedel är inte kända vid användning på godkända indikationer.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Glukagon passerar inte placentabarriären. Glukagon har givits till gravida kvinnor med diabetes. Inga skadliga effekter på graviditet, foster eller det nyfödda barnet är kända. Glucagon Novo Nordisk kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Glukagon försvinner mycket snabbt från blodet (huvudsakligen via levern; t½ = 3–6 min). Mängden som utsöndras i modersmjölken hos kvinnor, som får behandling för allvarliga hypoglykemiska reaktioner, förväntas därför vara extremt liten. Eftersom glukagon bryts ner i magtarmkanalen och inte tas upp i intakt form, påverkas inte barnets metabolism. Glucagon Novo Nordisk kan användas under amning.

Trafik

Efter en allvarlig episod med hypoglykemi kan patientens koncentrations- och reaktionsförmåga vara nedsatt. Patienten ska inte framföra fordon och använda maskiner efter en allvarlig episod med hypoglykemi förrän patientens tillstånd stabiliserats.

Hypoglykemi efter diagnostiska undersökningar är mindre vanligt, men framförande av fordon och användande av maskiner ska undvikas tills patienten har intagit en måltid med kolhydrater.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Svåra biverkningar är mycket sällsynta, men illamående, kräkningar och buksmärtor kan ibland uppträda. Överkänslighetsreaktioner inklusive anafylaktiska reaktioner, har rapporterats i ”mycket sällsynta” fall (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare). Vid användning på diagnostisk indikation, har hypoglykemi/hypoglykemiskt koma rapporterats, speciellt hos fastande patienter.

Kardiovaskulära biverkningar som takykardi och ändringar i blodtrycket har endast rapporterats när Glucagon Novo Nordisk har använts som hjälpmedel vid endoskopi eller radiografiska undersökningar.

Biverkningslista i tabellform

Frekvensen biverkningar i kliniska prövningar och/eller vid uppföljning efter att Glucagon Novo Nordisk godkänts för försäljning och som bedömts ha samband med glukagonbehandlingen återfinns nedan. Biverkningar som inte noterats i kliniska prövningar, men som spontanrapporterats finns under ”mycket sällsynta”. Efter att Glucagon Novo Nordisk godkänts för försäljning har biverkningsrapporter varit mycket sällsynt (<1/10 000). Underrapportering av biverkningar efter att läkemedlet godkänts för försäljning ska beaktas vid tolkning av uppgifterna.

Terapeutisk indikation

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Mycket sällsynt < 1/10 000

Överkänslighetsreaktioner inkl. anafylaktisk reaktion/chock

Magtarmkanalen

Vanlig ≥ 1/100, < 1/10

Mindre vanlig ≥ 1/1 000, < 1/100

Sällsynt ≥ 1/10 000, < 1/1 000

Illamående

Kräkningar

Buksmärtor

Pediatrisk population

Baserat på data från kliniska prövningar och efter att läkemedlet godkänts för försäljning förväntas frekvens, typ och svårighetsgrad på biverkningar som observerats hos barn vara samma som för vuxna.

Övriga speciella populationer

Baserat på data från kliniska prövningar och efter att läkemedlet godkänts för försäljning förväntas frekvens, typ och svårighetsgrad på biverkningar som observerats hos äldre patienter och hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion vara samma som för den allmänna populationen.

Diagnostisk indikation

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Mycket sällsynt < 1/10 000

Överkänslighetsreaktioner inkl. anafylaktisk reaktion/chock

Metabolism och nutrition

Mindre vanlig ≥ 1/1 000, < 1/100

Mycket sällsynt < 1/10 000

Hypoglykemi*1

Hypoglykemiskt koma

Hjärtat

Mycket sällsynt < 1/10 000

Takykardi*2

Blodkärl

Mycket sällsynt < 1/10 000

Mycket sällsynt < 1/10 000

Hypotoni*2

Hypertoni*2

Magtarmkanalen

Vanlig ≥ 1/100, < 1/10

Mindre vanlig ≥ 1/1 000< 1/100

Sällsynt ≥ 1/10 000, <1/1 000

Illamående

Kräkningar

Buksmärtor

*1 Kan vara mer uttalad hos patienter som fastat före den diagnostiska undersökningen.

*2 Kardiovaskulära biverkningar har endast rapporterats när Glucagon Novo Nordisk har använts som hjälpmedel vid endoskopi eller radiografiska undersökningar.

Pediatrisk population

Det finns inga data tillgängliga för diagnostisk användning av Glukagon Novo Nordisk hos barn.

Övriga speciella populationer

Baserat på data från kliniska prövningar och efter att läkemedlet godkänts för försäljning förväntas frekvens, typ och svårighetsgrad på biverkningar som observerats hos äldre patienter och hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion vara samma som för den allmänna populationen.

Överdosering

I fall med överdosering kan patienten uppleva illamående och kräkningar. Symtomen är övergående p g a den korta halveringstiden för glukagon.

Serumkalium kan sjunka om doseringen betydligt överstiger godkänt dosområde. I så fall bör bör serumkalium kontrolleras och vid behov korrigeras.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Glukagon har en hyperglykemisk effekt. Det mobiliserar leverglykogen, som utsöndras i blodet i form av glukos. Glukagon hämmar tonus och motilitet i glatt muskulatur i magtarmkanalen.

Farmakodynamisk effekt

Vid behandling av allvarlig hypoglykemi uppnås vanligtvis effekt på glukosnivån inom 10 minuter.

Effekten på motiliteten i magtarmkanalen sätter in inom en minut vid intravenös tillförsel. Durationen är cirka 5–20 minuter beroende på dos. Vid intramuskulär injektion sätter effekten in inom 5–15 minuter och varar 10–40 minuter.

Farmakokinetik

Metabolism

Glukagon bryts ner enzymatiskt i blodplasma och i de organ det fördelas till. Levern och njurarna står för huvuddelen av clearance av glukagon och bidrar vardera till cirka 30% av total clearance.

Eliminering

Glukagon har kort halveringstid, ca 3–6 minuter i blod. Metabolisk clearance för glukagon hos människa är cirka 10 ml/kg/minut.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga relevanta prekliniska uppgifter av intresse för förskrivande läkare.

Innehåll

Avsnittet gäller för: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg (1 IE)
Visa läkemedlets innehåll

Blandbarhet

Det finns inga kända inkompatibiliteter för Glucagon Novo Nordisk.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för glukagon är framtagen av företaget Novo Nordisk för Glucagon Novo Nordisk

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk- bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.


Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Glucagon Novo Nordisk ska användas omedelbart efter färdigställande.

Får ej frysas.

Om den beredda lösningen i sällsynta fall visar tecken på fibrillbildning (viskös lösning) eller innehåller partiklar ska den kasseras.

Glucagon Novo Nordisk 1 mg:

Glucagon Novo Nordisk ska förvaras i kylskåp (2–8°C). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Glucagon Novo Nordisk 1 mg förfylld spruta (HypoKit):

Glucagon Novo Nordisk ska förvaras i kylskåp (2–8°C). Användaren kan inom angiven hållbarhetstid förvara Glucagon Novo Nordisk i HypoKit vid rumstemperatur (25°C) i upp till 18 månader.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förpackningsinformation

MT-nummer 51187
Parallellimporteras från Grekland
Information om förpackningar saknas för denna produkt

MT-nummer 51188
Parallellimporteras från Portugal
Information om förpackningar saknas för denna produkt

MT-nummer 51189
Parallellimporteras från Polen
GLUCAGON NOVO NORDISK
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1 mg
1 styck injektionsflaska och förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av