FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Natriumklorid Evolan

Evolan

Kapsel, hård 500 mg
(Genomskinlig kapsel, storlek 1 (19,0 x 6,6 mm).)

Övriga mineralämnen

Aktiv substans:
ATC-kod: A12CA01
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackingar av Natriumklorid Evolan Kapsel, hård 500 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Blister 100 kapsel/kapslar (vnr 148298)
Utbytbara läkemedel:
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
Natriumklorid Abboxia (Filmdragerad tablett 500 mg) Burk 1 x 100 tablett(er) (vnr 105389)
Natriumklorid Abcur (Filmdragerad tablett 500 mg) Burk 100 tablett(er) (vnr 596221)
Startdatum: 2023-04-27
Prognos för slutdatum: 2025-12-31
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-05-23.

Indikationer

Symtomatisk kronisk euvolemisk hyponatremi vid otillräcklig effekt av vätskerestriktion och/eller diuretika behandling (t ex vid inadekvat ADH-sekretion, SIADH).


Hypovolemisk hyponatremi (t ex vid ileostomi/jejunostomi).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnittet Innehåll.

Svår njursvikt (med oliguri/anuri). Okompenserad hjärtsvikt. Generaliserat ödem. Dekompenserad levercirros. Havandeskapsförgiftning.

Dosering

Dosering

Vuxna:

Doseringen anpassas individuellt och justeras efter behandlingssvar, dock upp till maximalt 20 kapslar per dag uppdelat på flera doseringstillfällen. Svår hyponatremi ska behandlas med intravenösa vätskor.


Administreringssätt

Kapslarna ska sväljas hela med vatten.

Varningar och försiktighet

Orsaken till hyponatremi ska alltid fastställas innan behandling med natriumkloridkapslar påbörjas. Under behandlingen ska serumnatriumnivåer kontrolleras regelbundet för att undvika hypernatremi. Stor försiktighet bör iakttas vid hjärtsvikt, nedsatt njur- och/eller leverfunktion, hypertension eller vid tillstånd med natriumretention samt patienter som behandlas med kortison. Behandling av geriatriska och post-operativa patienter ska följas upp noggrant.

Interaktioner

Hos personer med kronisk njursvikt tenderar natriumklorid att försämra effekten av blodtryckssänkande läkemedel. Intag av stora mängder natrium kan förhindra upprättandet eller upprätthållandet av litiumnivåer.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid terapeutiska doser.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Inga kända risker vid terapeutiska doser.

Fertilitet

Inga kända risker vid terapeutiska doser.

Trafik

Natriumklorid Evolan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Illamående, kräkningar


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet

Överdosering av natriumklorid innebär en risk framförallt för barn men även vuxna kan drabbas av symtom. Intag av 0,5 – 1 g natriumklorid per kg kroppsvikt är toxiskt i de flesta fall.

Överdrivet intag av natriumklorid kan resultera i hypernatremi. Symtom på hypernatremi inkluderar törst, minskad salivproduktion, minskat tårflöde, feber, svullen tunga, takykardi, hypertension/hypotension, vätskeretention med perifert ödem, huvudvärk, yrsel, rastlöshet, irritabilitet, svaghet, magkramper, kräkningar och diarré. I svåra fall lung- och hjärnödem, kramper, koma och andningsstillestånd.


Behandling:

Ge vatten per oralt. I händelse av en betydande överdosering bör natriumnivåerna i serum utvärderas så snart som möjligt, speciellt hos barn. Behandling beror på grad av hypernatremi och symtom. Användning av natriumfria intravenösa vätskor och ett loop-diuretikum t ex furosemid under noggrann monitorering av elektrolyterna kan vara lämpligt i svåra fall av hypernatremi. Akut symtomatisk hypernatremi (< 24 h) bör korrigeras snabbt, medan kronisk hypernatremi bör korrigeras långsammare på grund av risk för hjärnödem.

Farmakodynamik

Natriumklorid verkar i huvudsak genom att upprätthålla det osmotiska trycket i blod och vävnader. Förändringar i det osmotiska trycket påverkar flödet av vätskor och diffusion av salter i cellvävnader.

Farmakokinetik

Natriumklorid absorberas med lätthet från mag-tarmkanalen och finns i alla kroppsvätskor, men framför allt i den extracellulära vätskan. Mängden natrium som utsöndras (via svettning) är normalt sett liten. Den osmotiska balansen upprätthålls genom utsöndring av överskottsnatrium via urinen.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktas i produktinformationen.

Innehåll

Varje kapsel innehåller natriumklorid 500 mg vilket motsvarar 8,6 mmol natrium respektive 8,6 mmol klorid.

Hjälpämnen,

Kapselns innehåll: Magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid Kapselskal: Gelatin

Blandbarhet

Ej relevant

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kapsel, hård 500 mg Genomskinlig kapsel, storlek 1 (19,0 x 6,6 mm).
100 kapsel/kapslar blister, 236:74, F
105 kapsel/kapslar blister, 205:44, F

Hitta direkt i texten
Av