FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Echinaforce Forte

Svenska Bioforce

Tablett
(Beige-grön, svagt melerad konvex tablett med aromatisk doft och söt och adstringerande smak. 12 x 6 mm.)

Medel mot hosta och förkylning.

ATC-kod: R05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-05-26.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symptom vid förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot röd solhatt, andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört) eller mot något hjälpämne.

Echinaforce Forte tabletter innehåller sojapolysackarider. Personer som är allergiska mot jordnötter eller soja skall inte använda detta läkemedel.

Dosering

Dosering

Behandling vid pågående förkylning:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 tablett 2-3 gånger dagligen.

Profylax:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 tablett 2 gånger dagligen.

Pediatrisk population:

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Behandlingstid:

Echinaforce Forte skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snart som möjligt.

Om symptomen kvarstår efter 10 dagars behandling av utbruten förkylning bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Varningar och försiktighet

Om symtomen förvärras eller om hög feber uppstår vid användning av Echinaforce Forte, skall läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Överkänslighetsreaktioner i form av anafylaxi och angioödem kan förekomma hos personer som behandlas med Echinacea. Risken förefaller högre hos atopiker.  

Behandlingen skall avbrytas vid första tecken på överkänslighet.

Echinacea purpurea har uppvisat immunomodulerande egenskaper in vitro, vilket teoretiskt skulle kunna påverka immunologiska sjukdomar eller effekten av läkemedel som påverkar immunsystemet. Echinaforce Forte skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data. Echinaforce Forte tabletter innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktasmalabsorption.

Interaktioner

Begränsade interaktionsstudier på extrakt av Echinacea visar ingen interaktion med andra läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Fertilitet, graviditet och amning

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Amning  (Läs mer om amning)

Användning under amning kan inte rekommenderas.

Trafik

Echinaforce Forte har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive urtikaria och klåda förekomma. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom angioödem, Quinckes ödem, dyspné/bronkospasm och blodtrycksfall rapporterats.

Echinacea purpurea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter.

Frekvensen av ovan angivna biverkningar är okänd.

Rapportering av misstänkta biverkningar.

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet har registrerats. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets säkerhet. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26 751 03

Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Medel mot hosta och förkylning.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Echinaforce Forte har iakttagits i Ames´ test (med och utan metabolisk aktivering).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 tablett innehåller:

17,7 mg extrakt (som torrt extrakt) från Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt) herba, motsvarande 300-600 mg färsk ört av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65 % v/v (57,3% m/m).

0,9 mg extrakt (som torrt extrakt) från Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt) radix, motsvarande 17-29 mg färsk rot av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65 % v/v (57,3% m/m).

Hjälpämnen med känd effekt:

Laktosmonohydrat 690 mg och sojapolysackarider 7,5 mg.

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Stärkelse, pregelatiniserad

Magnesiumstearat

Sojapolysackarider

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.

Öppnad förpackning: 7 månader.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Beige-grön, svagt melerad konvex tablett. Örtaktig-aromatisk, svagt sötaktig smak.

Förpackningsinformation

Tablett Beige-grön, svagt melerad konvex tablett med aromatisk doft och söt och adstringerande smak. 12 x 6 mm.
40 tablett(er) burk, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av