Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Benelyte

Fresenius Kabi

Infusionsvätska, lösning
(klar, färglös till svagt gul)

Pediatrisk lösning som påverkar elektrolytbalansen, elektrolyter och kolhydrater

ATC-kod: B05BB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-07-06.

Indikationer

Benelyte är avsett för pediatriska patienter, nyfödda (0 till ≤ 28 dagar), spädbarn (28 dagar till ≤ 2 år), barn (2 till ≤12 år) och ungdomar (12 till ≤ 14 år) enligt följande:

 • Perioperativ plasmaisoton vätske- och elektrolytersättning som delvis uppfyller kolhydratbehovet.

 • Kortsiktig intravaskulär volymersättning.

 • Behandling av isoton dehydrering.

 • Användning som bärarlösning för kompatibla elektrolytkoncentrat och läkemedel.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Hyperhydrering.

Dosering

Dosering

Pediatrisk population

Dosering vid perioperativ intravenös infusionsterapi beror på behovet av vätska, elektrolyter och glukos:

Under den första timmen exempelvis 10-20 ml/kg/timme och därefter, efter kontroll av relevanta kardiovaskulära parametrar och laboratorievärden, korrigeras infusionshastigheten för att få grundläggande behov uppfyllda.


För vätskebehov gäller följande referensvärden:


Nyfödda (0 till ≤28 dagar), spädbarn (28 dagar till ≤1 år):

100 - 140 ml/kg kroppsvikt och dag


Spädbarn 1 till ≤2 år:

80 - 120 ml/kg kroppsvikt och dag


Barn 2 till ≤ 5 år:

80 - 100 ml/kg kroppsvikt och dag


Barn 5 till ≤ 10 år:

60 - 80 ml/kg kroppsvikt och dag


Barn 10 till ≤12 år och ungdomar 12 till ≤14 år:

50 - 70 ml/kg kroppsvikt och dag


Vid behandling av isoton dehydrering i den pediatriska populationen ska infusionshastigheten och den dagliga dosen bestämmas individuellt beroende på orsak och svårighetsgrad av elektrolyt- och vattenobalansen genom att kontrollera relevanta kardiovaskulära parametrar och laboratorievärden.


För kortsiktig intravaskulär volymersättning ska dosen bestämmas individuellt beroende på vätskebehov.


Om Benelyte används i kombination med andra infusionslösningar ska riktlinjer för den totala vätsketillförseln för den aktuella åldersgruppen beaktas vid beräkning av dos.


Det individuella behovet av vatten, elektrolyter och kolhydrater ska beräknas och ersättas i enlighet därmed; i synnerhet för prematura och underviktiga nyfödda, men även i alla andra exceptionella terapeutiska situationer. En exakt balans är viktigare ju mer förtidigt född, yngre, och underviktig patienten är.


Administreringssätt

För intravenös användning.


Behandlingstid

Behandlingstiden beror på patientens vätske- och elektrolytbehov

Varningar och försiktighet

Kontroll av elektrolyt- och vätskestatus såväl som syra-bas-balansen är nödvändig.


Särskilt noggrann risk-nytta bedömning krävs när detta läkemedel ges till patienter med existerande hyperglykemi och metabol alkalos eftersom användningen av detta läkemedel kan försämra sådana tillstånd. I dessa fall är det att föredra att använda liknande elektrolytlösningar men som inte innehåller glukos och/eller acetat, om möjligt. I denna patientgrupp krävs tätare kontroller av framförallt blodsockernivån och syra-bas balans samt elektrolytbalans för att tidigare upptäcka risker.


Försiktighet krävs särskilt hos nyfödda och spädbarn, eftersom risken för att utveckla mjölksyraacidos vid vissa mycket sällsynta sjukdomar som påverkar acetatmetabolismen inte kan uteslutas vid användning av acetat. Dessa mycket sällsynta sjukdomar i acetatmetabolismen kan manifestera för första gången vid administrering av detta acetatinnehållande läkemedel.


En noggrann bedömning av risk-nytta-balansen krävs om Benelyte ska ges till pediatriska patienter med en medfödd störning av laktatmetabolismen.


Kontroller av blodglukosnivåer krävs postoperativt, efter trauma och vid andra störningar i glukostoleransen (hyperglykemi).


Försiktighet krävs vid hypernatremi, hyperkalemi och hyperkloremi.

Interaktioner

Det finns inga kända interaktioner med andra läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Benelyte är endast avsedd för användning i den pediatriska populationen (0 dagar till ≤14 år).

Amning  (Läs mer om amning)

Benelyte är endast avsedd för användning i den pediatriska populationen (0 dagar till ≤14 år).

Biverkningar

Som för alla läkemedel för intravenöst bruk kan lokala reaktioner beroende på administreringssättet inte uteslutas. Frekvensen av sådana reaktioner är inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data). Lokala reaktioner inkluderar förhöjd kroppstemperatur, infektioner på injektionsstället, ventrombos, flebit och extravasering som startar vid injektionsstället.

Överdosering

Överdosering kan leda till övervätskning och hyperglykemi.


Behandling:

Avbrytande av infusionen, renal elimination bör påskyndas, och administration av insulin när så är lämpligt.


Vid den avsedda användningen förväntas inga störningar i elektrolytbalansen, osmolaritet eller syra-bas balansen baserat på sammansättningen av detta läkemedel.

Farmakodynamik

Benelyte är en elektrolytlösning för pediatriska patienter vars katjoninnehåll har anpassats till motsvarande plasmakoncentration och används för korrigering av vätske- och elektrolytrubbningar. Lösningens sammansättning har anpassats till de typiska metabola förändringar som sker hos barn under operation och anestesi. Innehållet av elektrolyter återställer eller upprätthåller normala osmotiska förhållanden extra- och intracellulärt. Dessutom innehåller lösningen också 10 mg/ml kolhydrater i form av glukos.

Acetat oxideras och har en basisk effekt. Administration av Benelyte leder initialt till påfyllning av det interstitiella utrymmet, som svarar för ungefär två tredjedelar av det extracellulära utrymmet. Ungefär en tredjedel av den tillförda volymen förblir i det intravaskulära utrymmet. Därför har lösningen endast en kortvarig hemodynamisk effekt.

Farmakokinetik

Distribution och Biotransformation

Vid infusion fördelas glukos först intravaskulärt och tas sedan upp i det intracellulära utrymmet.


Metabolism

Glukos är ett naturligt substrat för cellerna i organismen metaboliseras överallt. Under fysiologiska förhållanden är det den viktigaste energitillförande kolhydraten med ett kalorivärde på ca 17 kJ/g eller 4 kcal/g. Centrala nervsystemets vävnader, erytrocyter och njurmärgen m.fl. är huvudsakligen glukosanvändare. Den normala fastekoncentrationen av blodglukos är 50 - 95 mg/100 ml eller 2,8-5,3 mmol/l.


Glukos bildar det glykogen som är kroppens kolhydratreserv och genomgår glykolys till pyruvat eller laktat för energiproduktion i cellerna. Glukos möjliggör också upprätthållandet av blodsockernivån och biosyntes av viktiga komponenter i organismen. Insulin, glukokortikoider och katekolaminer är huvudsakligen involverat i hormonell reglering av blodsockernivån.


Genom glykolysen metaboliseras glukos till pyruvat eller laktat. Laktat kan delvis återinföras i glukosmetabolismen (coricykeln). Under aeroba betingelser oxideras pyruvat helt till koldioxid och vatten, vilka elimineras via lungorna (koldioxid) och njurarna (vatten).

En förutsättning för ett optimalt utnyttjande av tillförd glukos är en normal elektrolyt- och syra-bas-status. Framförallt kan acidos vara ett tecken på försämrad oxidativ metabolism.


Det finns ett starkt samband mellan metabolismen av elektrolyter och kolhydrater som framför allt påverkar kalium. Utnyttjande av glukos är associerad med ökat kaliumbehov. Om detta förhållande inte beaktas kan betydande störningar av kaliummetabolismen förekomma, vilket kan leda till massiva hjärtarytmier, bland annat.


Under patologiska metabola förhållanden kan nedsatt glukosutnyttjande (glukosintolerans) förekomma. Detta omfattar huvudsakligen diabetes mellitus samt hormonellt inducerad minskning av glukostoleransen till följd av metabol stress (t.ex. under och efter operation, allvarliga sjukdomar, skador) som kan orsaka hyperglykemi även utan tillförd substrat. Hyperglykemi - beroende på nivå - kan leda till osmotisk förlust av vätska via njurarna som resulterar i hyperton dehydrering, hyperosmolära störningar och till och med hyperosmolär koma.


Överdos av glukos, i synnerhet i samband med post-aggression syndrom, kan avsevärt störa glukosutnyttjandet och bidra till ökad omvandling av glukos till fett till följd av försämrad oxidativ glukosanvändning. Detta kan i sin tur vara förenad med en ökad koldioxidbörda för organismen (problem att sluta med respirator) och extra fettinfiltration i vävnaderna, särskilt i levern. Patienter med intrakraniell skada och hjärnödem har en ökad risk för störningar i glukoshomeostasen. Hos dessa patienter kan även små störningar av glukoskoncentrationen och den medföljande ökningen av plasmaosmolalitet (serum-) bidra till en betydande ökning av cerebral skada.


Vid infusion fördelas acetat först intravaskulärt och tas sedan upp i det interstitiella utrymmet. Under fysiologiska betingelser omvandlas acetat till vätekarbonat och koldioxid. Nivåer av bikarbonat och acetat i plasma regleras av njurarna, koldioxidkoncentrationen i plasma regleras av lungorna.


Eliminering

Hos friska försökspersoner förekommer praktiskt taget ingen renal utsöndring av glukos. I patologiska metabola situationer (t.ex. diabetes mellitus, post-aggression syndrom) som efterföljs av hyperglykemi (blodglukoskoncentrationer över 120 mg/100 ml eller 6,7 mmol/l) elimineras glukos via njurarna (glukosuri) när den maximala tubulär transportkapaciteten (180 mg/100 ml eller 10 mmol/l) överskrids.

Prekliniska uppgifter

Icke-kliniska data visade inte några särskilda risker för människor andra än de som nämnts i andra delar av denna text. Elektrolyter och glukos som ingår i Benelyte är fysiologiska komponenter i animalisk och human plasma. Toxiska effekter är osannolika vid terapeutiska doser.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml Benelyte infusionsvätska, lösning innehåller:

Natriumklorid

6,429 mg

Kaliumklorid

0,298 mg

Kalcium­klorid­dihydrat

0,147 mg

Magnesium­klorid­hexahydrat

0,203 mg

Natrium­acetat­trihydrat

4,082 mg

Glukos­monohydrat

11,0 mg

(motsvarande glukos

10,0 mg)

Motsvarande

Na+

140 mmol/l

K+

4 mmol/l

Ca2+

1 mmol/l

Mg2+

1 mmol/l

Cl-

118 mmol/l

Acetatjoner

30 mmol/l

Glukos

55,5 mmol/l

Total katjonhalt/anjon innehåll 148 mval/l vardera, glukos 10 mg/ml.


Förteckning över hjälpämnen

Saltsyra 37% (för pH-justering)

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Kompatibilitet av läkemedlet som ska blandas med Benelyte måste bedömas före tillsats. I allmänhet kan det sägas att följande läkemedel (grupper) inte får blandas med Benelyte:

 • Läkemedel som kan bilda svårlösliga fällningar med beståndsdelarna i lösningen. (Lösningen innehåller Ca2+ joner. Utfällningar kan förekomma vid tillsats av oorganiskt fosfat, vätekarbonat/karbonat eller oxalat.)

 • Läkemedel som inte är stabila i ett surt pH-intervall eller inte uppvisar optimal effektivitet eller sönderfaller.

 • Benelyte får inte blandas med andra läkemedel eller lösningar för parenteral nutrition för vilka kompatibilitet inte har testats.

 • Lösningar för infusion som innehåller glukos får inte ges samtidigt med blod genom samma infusionsutrustning på grund av risken för pseudoagglutination.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Glukosmonohydrat

Miljörisk: Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Kalciumkloriddihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Kaliumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Magnesiumkloridhexahydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumacetattrihydrat

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Natriumklorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Används omedelbart efter öppnandet.

Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och omständigheterna före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 °C, såvida inte öppnande och förvaring har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Använd endast om lösningen är klar, utan synliga partiklar och om behållaren är oskadad.

Endast för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

En klar, färglös till svagt gul lösning.

pH: 5,3-5,7

Teoretisk osmolaritet: 351 mOsmol/l

Titrerbar surhetsgrad: pH 7,4 ≤ 5 mmol/l

Energiinnehåll: 168 kJ/l (40 kcal/l)

Kolhydratinnehåll: 10 g/l

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning klar, färglös till svagt gul
10 x 500 milliliter flaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av