Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kodein Alternova

Orifarm Generics AB

Tablett 25 mg
(Ø 8 mm, konvex, vit till benvit, rund med brytskåra på ena sidan.)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Smärtstillande och hosthämmande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R05DA04
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-22.

Indikationer

Kodein Alternova är indicerat för patienter äldre än 12 år vid behandling av akut måttlig smärta, som inte anses kunna lindras av andra analgetika såsom paracetamol eller ibuprofen (enbart).


Kodein Alternova kan användas för behandling av svår rethosta hos vuxna t.ex. vid tumörsjukdom.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll

 • Till barn (0-18 år) som genomgår tonsillektomi och/eller adenoidektomi för obstruktiv sömnapnésyndrom p.g.a. en ökad risk för att utveckla allvarliga eller livshotande biverkningar (se Varningar och försiktighet)

 • Till barn under 12 år p.g.a. risken för morfinintoxikation

 • Till ammande kvinnor (se Amning)

 • Till patienter som är kända ultrasnabba metaboliserare avseende CYP2D6

 • Gallvägsspasm

Dosering

Dosering


Vuxna

Som analgetikum: 1-2 tabletter upp till 4 gånger per dag vid behov.

Som antitussivum: 1-2 tabletter upp till 4 gånger per dag vid behov.


Barn från 12 till 18 år

Rekommenderad kodein dos till barn 12 år och äldre är 1-2 tabletter upp till 4 gånger per dag vid behov. Dosen baseras på kroppsvikten (0,5-1 mg/kg och dostillfälle).


Barn under 12 år

Kodein ska inte användas till barn under 12 år p.g.a. risken för morfinintoxikation beroende på den varierande och oförutsägbara metabolismen av kodein till morfin.


Kodein Alternova ska ges med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid. Dosen kan tas upp till 4 gånger dagligen med ett intervall på minst 6 timmar. Maximal dygnsdos av kodein ska inte överskrida 240 mg.


Patienter med nedsatt lever- och njurfunktion

Försiktighet bör iakttagas vid behandling av patienter med nedsatt lever och -njurfunktion.

Varningar och försiktighet

Risk för beroendeutveckling föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Kodein bör inte förskrivas till patienter med missbrukstendenser då risken för intag av excessiva doser av centralt verkande analgetika i denna patientgrupp är förhöjd.


Försiktighet vid akut bronkialastma.


CYP2D6 metabolism

Kodein metaboliseras av leverenzymet CYP2D6 till morfin, som är den aktiva metaboliten. Om en patient har brist på eller helt saknar detta enzym, kommer inte en tillräcklig analgetisk effekt att erhållas. Uppskattningar tyder på att upp till 7 % av den kaukasiska populationen kan ha denna brist. Om en patient däremot är en extensiv eller ultrasnabb metaboliserare finns det en ökad risk för morfinrelaterade biverkningar även vid normalt förskrivna doser. Dessa patienter omvandlar snabbt kodein till morfin, vilket resulterar i högre plasmanivåer av morfin än förväntat.


Allmänna symtom på morfinintoxikation inkluderar förvirring, somnolens, ytlig andning, små pupiller, illamående, kräkningar, förstoppning och aptitlöshet. I allvarliga fall kan detta inkludera symtom på cirkulations- och andningsdepression, vilket kan vara livshotande och i mycket sällsynta fall dödligt. En uppskattning av förekomsten av ultrasnabba metaboliserare i olika befolkningsgrupper sammanfattas nedan:


Population

Förekomst %

afrikaner/etiopier

29 %

afroamerikaner

3,4 % till 6,5 %

asiater

1,2 % till 2 %

kaukasier

3,6 % till 6,5 %

greker

6,0 %

ungrare

1,9 %

nordeuropéer

1 % till 2 %


Postoperativ användning hos barn

I publicerad litteratur har det förekommit rapporter om att kodein, som givits postoperativt till barn efter tonsillektomi och/eller adenoidektomi för obstruktiv sömnapné, ledde till sällsynta men livshotande biverkningar inklusive dödsfall (se även Kontraindikationer). Alla barn erhöll kodeindoser inom lämpligt dosintervall. Däremot fanns det belägg för att dessa barn antingen var ultrasnabba eller extensiva metaboliserare avseende förmågan att metabolisera kodein till morfin.


Barn med nedsatt andningsfunktion

Kodein rekommenderas inte till barn som kan ha nedsatt andningsfunktion inkluderande neuromuskulära sjukdomar, allvarliga hjärt- eller andningstillstånd, infektioner i övre luftvägarna eller lungorna, multipelt trauma eller omfattande kirurgiska ingrepp. Dessa faktorer kan förvärra symtomen på morfinintoxikation.


Risker med samtidig användning av sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel

Samtidig användning av kodein och sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död. På grund av dessa risker förbehålls samtidig förskrivning av dessa sedativa läkemedel till patienter för vilka andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om det beslutas att förskriva kodein samtidigt med sedativa läkemedel, ska lägsta effektiva dos användas och behandlingstiden ska vara så kort som möjligt.


Patienterna ska följas noga avseende tecken och symtom på andningsdepression och sedering. I detta avseende är det starkt rekommenderat att informera patienten och dess vårdgivare om att vara uppmärksamma på dessa symtom (se Interaktioner).


Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption

Interaktioner

Följande kombinationer med Kodein Alternova bör undvikas

Barbitursyrederivat

Morfinets och morfinderivatens (tex oxykodon och hydromorfon) andningsdeprimerande effekt förstärks av barbiturater.


Alkohol

Samtidigt bruk av alkohol bör undvikas, eftersom alkohol förstärker den andningsdepressiva effekten.

Sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel

Samtidig användning av opioider med sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av den additiva CNS-depressiva effekten. Dosering och duration av samtidig användning ska begränsas (se Varningar och försiktighet).


Starka hämmare av CYP2D6

Kodein är troligen aktivt genom att kodein O- och N-demtyleras till morfin via enzymet CYP2D6.

Studier har gjorts på friska frivilliga försökspersoner och patienter med kinidin, en stark hämmare av CYP2D6. Resultaten visar att bioaktivering av kodein minskas eller hämmas av läkemedel med effekt på CYP2D6. Därmed motverkas effekten av kodein. Samtidig användning av kodein och starka CYP2D6-hämmare bör därför undvikas.


Följande kombinationer med Kodein Alternova kan kräva dosanpassning

Rifampicin

Rifampicin ökar metabolismen av morfin och kodein på grund av en signifikant induktion av CYP450. Plasmakoncentrationen av morfin är följaktligen reducerat och den analgetiska effekten av Kodein Alternova kan reduceras. Dosjustering bör övervägas. Den enzyminducerande effekten fortsätter 2-3 veckor efter utsättning av rifampicin.


Amitriptylin, klomipramin

Amitriptylin och klomipramin förstärker den analgetiska effekten av Kodein Alternova. Detta kan delvis sammanhänga med att medlet ökar morfinets biologiska tillgänglighet. Dosreduktion bör övervägas för att minska risken för biverkningar.


Andra CYP2D6-hämmare

CYP2D6-hämmare som t ex terbinafin, vissa medel i grupperna neuroleptika (t.ex. perfenazin, tioridazin, haloperidol, zuklopentixol, risperidon) och antidepressiva medel (t.ex. icke selektiva MAO-hämmare och SSRI (framförallt fluoxetin och paroxetin)) minskade bioaktivering av kodein och därmed minskar den smärtstillande effekten av kodein. Dosjustering bör övervägas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Vid långvarig behandling under graviditet bör risk för neonatal abstinens beaktas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Kodein ska inte användas under amning.

Vid terapeutiska doser kan kodein och dess metabolit förekomma i mycket små mängder i modersmjölk och det är osannolikt att det ammade barnet påverkas. Om patienten däremot är en ultrasnabb metaboliserare avseende CYP2D6, kan högre nivåer av den aktiva metaboliten morfin förekomma i modersmjölken. Det kan i mycket sällsynta fall resultera i symptom på morfinintoxikation hos barnet, vilket kan vara dödligt.


Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data på fertilitet.

Trafik

Vid behandling med Kodein Alternova kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller användning av maskiner.

Biverkningar

Frekvensen biverkningar vid kortvarigt bruk är ca 2-3 %. Biverkningarna beror i huvudsak på de farmakologiska effekterna av kodein, vilka är dosberoende.


Frekvenskategorierna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).Organsystem


Vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta

Magtarmkanalen

Förstoppning

  

Lever och gallvägar

  

Pankreatit

Allmänna symtom och/eller symtom på administreringsstället

Illamående

Trötthet

Överkänslighet (anafylaktisk reaktion)

 

Gallvägsdyskinesi kan uppträda hos disponerade patienter.Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet

Stora individuella variationer. Toleransutveckling. Små barn och gamla är särskilt känsliga. Toxiciteten potentieras av barbiturater och alkohol. Letal dos för vuxna anges till (0,5-) 0,8-1 gram. 20 mg under 24 timmar till spädbarn (3 kg) gav allvarlig intoxikation. 30 mg till 11- månaders barn gav lindrig intoxikation. Vid doser större än 5 mg/kg kroppsvikt finns risk för allvarlig andningsdepression hos barn. 640 mg till vuxen gav allvarlig intoxikation.


Symptom

Knappnålsstora pupiller, andningsdepression och lågt blodtryck.

Cirkulationsrubbningar och koma kan inträffa i allvarliga fall. Därutöver (speciellt hos barn) kramper, hudrodnad och ansiktsödem.


Behandling

Om befogat ventrikeltömning, kol, laxantia. Andningsdepression vid morfinintoxikation kan hävas med naloxon, initialt 0,4 mg till vuxen (barn 0,01 mg/kg) långsamt intravenöst, dosen ökas vid behov successivt.


Kontinuerlig infusion av naloxon kan ibland vara ett praktiskt alternativ.


Respiratorbehandling på vid indikation (med PEEP vid lungödem). Naloxon kan ej ersätta respiratorbehandling vid allvarlig intoxikation. Vätska intravenöst (elektrolytlösning, glukos), blodgaskontroll, acidoskorrektion. Symtomatisk terapi.

Farmakodynamik

Kodein är ett centralt verkande svagt analgetikum. Kodein utövar sin effekt genom μ-opioidreceptorer, fastän kodein har låg affinitet till dessa receptorer och den analgetiska effekten beror på omvandlingen till morfin. Kodein, särskilt i kombination med andra analgetika såsom paracetamol, har visats sig effektivt vid akut nociceptiv smärta.


Kodein har även hostlindrande och i någon mån rogivande effekt.

Farmakokinetik

Absorption

Kodein absorberas lätt från mag-tarmkanalen. Maximal plasmakoncentration uppnås inom en timme efter oral tillförsel.


Distribution

Kodein har låg plasmaproteinbindning med 7-25 % bundet till plasmaproteiner. Kodein har rapporterats ha en skenbar distributionsvolym på 3-6 l/kg vilket tyder på en omfattande distribution ut i vävnaderna.


Metabolism

Kodein metaboliseras i levern. Cirka 5-10 % av en tillförd dos ombildas till morfin via CYP2D6 och omkring 10 % ombildas till norkodein via CYP3A4 och omkring 70-80 % metaboliseras till kodein-6- glukurenid. Morfin och morfin-6-glukurenid är kända för att ha en analgetisk effekt. Den analgetiska effekten av kodein-6-glukurenid hos människa är okänd. Norkodein och morfin-3-glukurenid anses inte besitta analgetiska egenskaper.


Långsamma och ultrasnabba metaboliserare avseende CYP2D6

Omkring 7 % av den kaukasiska populationen saknar pga sin genuppsättning ett fungerande CYP2D6 enzym och kallas långsamma metaboliserare. Dessa individer kan få sämre effekt pga utebliven bildning av morfin.

Beroende på polymorfism hos CYP2D6 kan vissa individer vara ultrasnabba metaboliserare av kodein.

Ultrasnabba metaboliserare har en eller flera dupliceringar av sina CYP2D6 kodande gener och har därför markant förhöjd CYP2D6 aktivitet. Hos dessa individer ombildas kodein till sin aktiva metabolit morfin snabbare och fullständigare än hos andra vilket således ger en ökad analgetisk effekt. Dessa individer får förhöjda plasmakoncentrationer av morfin och löper därför ökad risk för morfinrelaterade biverkningar.Förekomsten av ultra-snabba metaboliserare varierar.


Detta är ännu viktigare att beakta om patienten samtidigt har nedsatt njurfunktion som kan leda till ökad koncentration av den aktiva metaboliten morfin-6-glukuronid. Den genetiska uppsättningen för CYP2D6 kan bestämmas med genotypning.


Eliminering

Kodein och dess metaboliter utsöndras i det närmaste fullständigt av njurarna i huvudsak som konjugat med med glukuronidsyra. Omkring 10 % av kodeinet utsöndras icke metaboliserat.

Halveringstiden i plasma för kodein och dess metaboliter är 3-4 timmar vid oral eller intramuskulär tillförsel men förlängd hos patienter med försämrad njurfunktion och hos äldre.

Kodein passerar placentabarriären och går över till fostrets cirkulation. Efter höga kodein doser utsöndras kodein i modermjölk i farmakologiskt signifikanta koncentrationer.


Särskilda populationer

Äldre

Förutsatt att ingen nedsatt njurfunktion föreligger är det bara små kliniskt icke signifikanta skillnader i den farmakokinetiska profilen och urinutsöndringen mellan yngre och äldre.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Varje tablett innehåller 25 mg kodeinfosfathemihydrat.


Hjälpämne med känd effekt: 69 mg laktos (som laktosmonohydrat)


Tablett

Laktosmonohydrat

Potatisstärkelse

Cellulosa mikrokristallin (E460)

Talk (E553b)

Gelatin

Magnesiumstearat (E470b)

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för kodein, vattenfri är framtagen av företaget BioPhausia för Citodon® minor

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av kodein, vattenfri kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att kodein, vattenfri är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Kodein, vattenfri har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is based on following data:

PEC (µg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)

PEC (µg/L) = 1.5*10-6*A*(100-R)

A (kg/year) = total sold amount API in Sweden year 2016, data from Quintiles IMS.

R (%) = removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization,

hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106
V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref.1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref.1)

(Note: The factor 109 converts the quantity used from kg to μg).

A = 2174,8 kg. The total sold amount of codeine (codeine hydrochloride dehydrate: 0,523468 kg and codeine phosphate hemihydrate 2174,293525 kg) in Sweden year 2016, data from Quintiles IMS. (Ref.2)
R =0

PEC = 1.5 * 10-6 * 2174,8 * (100-0) = 0,3262200 µg/L


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

The risk of environmental impact of codeine cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation

The potential for persistence of codeine cannot be excluded, due to lack of data.


Bioaccumulation

Codeine has an estimated log Kow = 1,14 (method: Experimental octanol-water partition). (Ref.3)


The Log Kow is thus <4, which indicates that “Codeine has low potential for bioaccumulation”.


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency.

  October 2012 Version: 2.1 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. 
  http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. Data from Quintiles IMS ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2017”.

 3. Sangster, J. Octanol-Water Partition Coefficients: Fundamentals and Physical Chemistry, Wiley & Sons: Chichester, 1997.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 25 mg Ø 8 mm, konvex, vit till benvit, rund med brytskåra på ena sidan.
100 tablett(er) burk, 111:44, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av