Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vinelle

ReceptstatusFörmånsstatus
CampusPharma

Tablett 75 mikrog
(Tabletten är vit till benvit, rund, odragerad, bikonvex och 5 mm i diameter, präglad med ”152” på en sida, och slät på andra sidan.)

Antikonceptionella medel, Gestagener

Aktiv substans:
ATC-kod: G03AC09
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
 • Vad är en produktresumé (SPC)?
Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Vinelle 75 mikrogram tabletter

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett innehåller 75 mikrogram desogestrel.

Hjälpämne(n) med känd effekt: en tablett innehåller cirka 58,22 mg laktosmonohydrat.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Tablett.


Tabletten är vit till benvit, rund, odragerad, bikonvex och 5 mm i diameter, präglad med ”152” på en sida, och slät på andra sidan.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Antikonception.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

För att uppnå preventiv effekt måste Vinelle användas enligt anvisningarna (se ”Hur man använder Vinelle” och ”Hur man börjar med Vinelle”).


Särskilda patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

Inga kliniska studier har utförts på patienter med nedsatt njurfunktion.


Nedsatt leverfunktion

Inga kliniska studier har utförts på patienter med nedsatt leverfunktion. Eftersom metabolismen av steroidhormoner kan vara nedsatt hos patienter med svår leversjukdom, är användning av Vinelle hos dessa kvinnor inte indicerad så länge leverfunktionsvärdena inte återgått till det normala (se avsnitt 4.3).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Vinelle hos ungdomar under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt

Oral användning.


Hur man använder Vinelle

Tabletterna ska tas varje dag vid ungefär samma tidpunkt så att intervallet mellan två tabletter alltid är 24 timmar. Första tabletten tas på menstruationens första blödningsdag. Sedan tas en tablett dagligen kontinuerligt vid samma tidpunkt utan hänsyn till eventuella blödningar. En ny blisterkarta påbörjas direkt dagen efter att man tagit sista tabletten ur den föregående blisterkartan.


Hur man börjar med Vinelle

Ingen föregående hormonell preventivmetod (senaste månaden)

Första tabletten tas dag 1 i kvinnans naturliga menstruationscykel (dag 1 är detsamma som den första blödningsdagen). Man kan även börja dag 2-5 under första cykeln men då rekommenderas att en barriärmetod används under de första 7 dagarna av tablettintag.


Efter abort i första trimestern

Efter abort i första trimestern rekommenderas att behandlingen påbörjas omedelbart. I detta fall behövs inget kompletterande skydd.


Efter förlossning eller abort i andra trimestern

Kvinnan ska rekommenderas att börja mellan 21 och 28 dagar efter förlossningen eller efter abort i andra trimestern. Vid senare start ska kvinnan rekommenderas att använda en kompletterande barriärmetod tills hon tagit en tablett dagligen 7 dagar i följd. Om kvinnan redan har haft samlag, måste graviditet uteslutas innan hon startar med Vinelle eller invänta den första menstruationen.

För mer information kring amning se avsnitt 4.6.


Hur man börjar med Vinelle när man byter från en annan hormonell preventivmetod

Byte från en kombinerad hormonell preventivmetod (kombinerade p-piller, vaginalring eller p-plåster)

Kvinnan bör helst påbörja behandlingen med Vinelle dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten innehållande aktiv substans) av hennes tidigare kombinerade p-piller eller den dag då hennes vaginalring eller p-plåster avlägsnas. I dessa fall behöver inte något kompletterande skydd användas. Det är inte säkert att alla nämnda preventivmedel finns tillgängliga i alla EU länder.


Kvinnan kan även påbörja behandlingen senast den dag som följer efter det tablettfria, ring- eller plåsterfria intervallet eller dagen efter den sista placebotabletten av hennes tidigare kombinerade p-piller, men då rekommenderas att en barriärmetod används under de första 7 dagarna.


Byte från en gestagenmetod (gestagent p-piller, injektion, implantat eller hormonspiral)

Kvinnan kan byta från gestagent p-piller på vilken dag som helst (från implantat eller hormonspiral på samma dag som denna avlägsnas, från injektion på samma dag som nästa injektion skulle ha givits).


Hantering vid glömd tablett

Den preventiva säkerheten kan minska om mer än 36 timmar har förflutit mellan två tablettintag.

 • Om kvinnan är mindre än 12 timmar sen med tablettintaget ska den glömda tabletten tas så snart detta upptäckts. Därefter tas nästa tablett vid ordinarie tidpunkt.

 • Om kvinnan är mer än 12 timmar sen med tablettintaget, gäller samma procedur som ovan men kompletterande skydd bör användas under en vecka.

 • Om kvinnan har haft samlag under de 7 föregående dagarna, bör möjligheten av en graviditet beaktas.


Råd vid mag-tarmbesvär

Vid svåra mag-tarmbesvär kan det hända att absorptionen inte blir fullständig och kompletterande skydd bör användas. Om kräkningar inträffar inom 3-4 timmar efter tablettintaget är det möjligt att absorptionen inte är tillräcklig. I detta fall bör ovanstående råd, under avsnitt 4.2 följas.


Behandlingskontroll

Före förskrivning rekommenderas en noggrann anamnesupptagning och en grundlig gynekologisk undersökning, för att utesluta graviditet.

Menstruationsrubbningar såsom oligomenorré och amenorré bör utredas före förskrivning. Intervallen mellan kontrollerna beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om det föreskrivna preventivmedlet kan tänkas påverka latent eller manifest sjukdom (se avsnitt 4.4), måste tidpunkten för kontrollen väljas med hänsyn till detta.

Även om Vinelle tas regelbundet kan blödningsrubbningar förekomma. Om blödningarna blir mycket täta och oregelbundna bör någon annan preventivmetod övervägas. Om symtomen kvarstår måste organisk orsak uteslutas.

Hantering av amenorré under behandlingen beror på om tabletterna tagits enligt instruktionerna och kan inkludera graviditetstest.


Behandlingen ska avbrytas om graviditet inträffar.


Kvinnan bör informeras om att Vinelle inte skyddar mot hiv infektion (AIDS) och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

4.3 Kontraindikationer

 • Aktiv venös tromboembolisk sjukdom.

 • Pågående eller tidigare leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena inte har normaliserats.

 • Kända eller misstänkta maligniteter känsliga för könshormoner.

 • Odiagnostiserad vaginalblödning.

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Varningar och försiktighet

Om något av nedanstående tillstånd/riskfaktorer föreligger ska nyttan med användning av ett gestagen vägas mot den eventuella risken det kan innebära för den enskilda kvinnan. Detta bör diskuteras med kvinnan innan hon börjar använda Vinelle. Om tillståndet försämras eller uppträder för första gången, bör kvinnan kontakta sin läkare. Läkaren avgör då om behandlingen med Vinelle ska avbrytas.


Risken för bröstcancer ökar i allmänhet med stigande ålder. Vid användning av kombinerade p-piller är risken något ökad för att få en diagnostiserad bröstcancer. Den ökade risken minskar gradvis inom 10 år efter utsättandet och är inte beroende av användningstidens längd, utan av kvinnans ålder vid användandet. Det förväntade antalet diagnostiserade bröstcancerfall per 10 000 kvinnor som använder kombinerade p-piller (upp till 10 år efter avslutad behandling) jämfört med icke-användare under samma period har i respektive åldersgrupp beräknats och presenteras i tabellen nedan.


åldersgrupp

förväntade fall bland användare av kombinerade p-piller

förväntade fall bland icke-användare

16-19 år

4,5

4

20-24 år

17,5

16

25-29 år

48,7

44

30-34 år

110

100

35-39 år

180

160

40-44 år

260

230


Risken för användare av gestagena metoder såsom Vinelle kan vara i samma storleksordning som den som associerats med kombinerade p-piller. Bevisen för de gestagena metoderna är emellertid svagare. Jämfört med risken för att någon gång i livet få bröstcancer är den ökade risken i samband med kombinerade p-piller liten. De bröstcancerfall som diagnostiserats hos användare av kombinerade p-piller tenderar att vara mindre avancerade än hos dem som inte använt kombinerade p-piller. Den ökade risken hos användare av kombinerade p-piller kan bero på en tidigare diagnos, en biologisk effekt eller på en kombination av dessa.


Eftersom en biologisk effekt av gestagener på levern inte kan uteslutas ska en individuell nytta/risk-bedömning göras hos kvinnor med levercancer.


I de fall akut eller kronisk rubbning av leverfunktionen inträffar, bör kvinnan remitteras till en specialist för utredning och rådgivning.


Epidemiologiska studier har visat ett samband mellan användning av kombinerade p-piller och en ökad incidens av venös tromboembolism (djup ventrombos och lungemboli). Även om den kliniska betydelsen för detta fynd när desogestrel används som antikonception utan en östrogen komponent är okänd, ska behandlingen med Vinelle avbrytas vid trombos. Avbrytande av behandling med Vinelle bör också övervägas vid långvarig immobilisering på grund av operation eller sjukdom. Kvinnor som tidigare har haft tromboembolisk sjukdom ska upplysas om risken för ett återfall.


Trots att gestagener kan ha effekt på den perifera insulinresistansen och glukostoleransen, finns inga tecken på att man skulle behöva ändra behandlingen hos diabetiker som använder gestagent p-piller. Patienter med diabetes ska emellertid noggrant kontrolleras under de första behandlingsmånaderna.


Om ett ihållande högt blodtryck utvecklas vid användning av Vinelle eller om ett signifikant förhöjt blodtryck inte svarar på blodtryckssänkande behandling, bör man överväga att avbryta behandlingen med Vinelle.


Behandling med Vinelle leder till minskade östradiolnivåer i serum, till en nivå som motsvarar tidig follikelfas. Det är ännu inte känt om denna minskning har någon kliniskt relevant påverkan på bentätheten.


Det skydd som klassiska gestagena p-piller ger mot extrauterina graviditeter, som har associerats med frekventa ovulationer under behandling med gestagena p-piller, är inte lika effektivt som för kombinerade p-piller. Trots att Vinelle genomgående hämmar ovulation, bör extrauterin graviditet alltid övervägas som differentialdiagnos hos kvinnor med amenorré eller buksmärtor.


Kloasma kan ibland uppträda, speciellt hos kvinnor som haft kloasma under tidigare graviditet. Kvinnor med benägenhet för kloasma bör undvika exponering för sol eller ultravioletta strålar under behandling med Vinelle.


Följande tillstånd har rapporterats vid såväl graviditet som vid användning av könshormoner, men man har inte kunnat associera dem med användning av gestagener:

 • gulsot och/eller klåda relaterat till kolestas

 • gallsten, porfyri

 • systemisk lupus erythematosus (SLE)

 • hemolytiskt uremiskt syndrom (njurskada med hemolys)

 • Sydenhams korea

 • herpes gestationis

 • otosklerosrelaterad hörselnedsättning

 • (ärftligt) angioödem.


Vinelle innehåller 58,22 mg laktos (som laktosmonohydrat ) och bör därför inte användas av patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktioner

Interaktioner mellan hormonella preventivmedel och andra läkemedel kan leda till genombrottsblödningar och/eller utebliven antikonception. Följande interaktioner har rapporterats i litteraturen (huvudsakligen med kombinerade p-piller men vid enstaka tillfällen även med gestagena metoder).


Hepatisk metabolism

Interaktioner kan förekomma med läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer, vilket kan leda till ökad eliminering av könshormoner (så som hydantoiner [t ex fenytoin], barbiturater [t.ex fenobarbital], primidon, karbamazepin, rifampicin och möjligen även för oxkarbazepin, topiramat, rifabutin, felbamate, ritonavir, nelfinavir, griseofulvin och naturläkemedel som innehåller johannesört [Hypericum perforatum]).


Maximal enzyminduktion ses inte förrän efter 2-3 veckor, men kan kvarstå åtminstone 4 veckor efter avbrytande av behandlingen. Kvinnor som behandlas med något av dessa läkemedel ska tillfälligt använda en barriärmetod som komplement till Vinelle. Vid användning av läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer ska en barriärmetod användas under den tid då läkemedlet intas samt under 28 dagar efter avslutad behandling. Ett icke-hormonellt preventivmedel bör övervägas för kvinnor som står på långtidsbehandling med leverenzyminducerande läkemedel.


Vid behandling med medicinskt kol kan absorptionen av steroiden i tabletten minska och därmed också den preventiva säkerheten (se avsnitt 4.2).


Hormonella preventivmedel kan interagera med metabolismen av andra läkemedel. Således kan plasma- och vävnadskocentrationen antingen öka (t ex ciklosporin) eller minska.


Notera att produktinformationen för samtidiga läkemedel därför ska beaktas för att identifiera möjliga interaktioner.


Laboratorietester

Användning av steroider som ingår i kombinerade p-piller kan påverka vissa laboratorieparametrar, inklusive biokemiska parametrar för lever- , tyreoidea- , binjure- och njurfunktion, serumnivåer av (bärar) proteiner (t ex kortikosteroidbindande globulin och lipid/lipoproteinfraktioner), parametrar för kolhydratmetabolismen och parametrar för koagulation och fibrinolys. Dessa förändringar ligger vanligtvis inom normalområdet. Det är inte känt i vilken grad detta även gäller gestagena metoder.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Vinelle är inte indicerat under graviditet. När kvinnan blir gravid under användning av Vinelle ska behandlingen avbrytas.


Djurstudier har visat att mycket höga doser av gestagena substanser kan orsaka maskulinisering av kvinnliga foster.


Omfattande epidemiologiska studier har inte kunnat påvisa någon ökad risk för missbildningar hos barn till kvinnor som har använt kombinerade p-piller innan graviditeten, eller någon teratogen effekt om kombinerade p-piller tagits av misstag under tidig graviditet. Farmakovigilansdata med olika desogestrelinnehållande kombinerade p-piller visar inte heller på någon ökad risk.


Amning

Vinelle har inte någon påverkan på mängden eller kvaliteten (protein, laktos eller fetthalt) av bröstmjölken. Små mängder av etonogestrel (metaboliten från desogestrel) utsöndras emellertid i bröstmjölk. Som en följd kan 0,01-0,05 mikrogram etonogestrel per kg kroppsvikt/dygn överföras till barnet (baserat på ett uppskattat mjölkintag på 150 ml per kg kroppsvikt/dygn).


Begränsad långtidsuppföljning finns tillgänglig för barn vars mammor började använda desogestrel under vecka 4 till 8 efter förlossningen. Barnen ammades under 7 månader och följdes upp till 1,5 års ålder (n=32) eller 2,5 års ålder (n=14). Utvärdering av tillväxt och fysisk och psykomotorisk utveckling visade inte på några skillnader jämfört med barn vars mammor använt kopparspiral. Baserat på tillgängliga data kan Vinelle användas under amning. Utveckling och tillväxt av ammade barn vars mamma använder Vinelle ska emellertid noggrant följas upp.


Fertilitet

Vinelle är indicerat för att förhindra graviditet. För information om återgång till fertilitet (ovulation), se avsnitt 5.1.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vinelle har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Den vanligaste rapporterade biverkningen i de kliniska studierna är oregelbunden blödning. Någon form av blödningsrubbning har rapporterats hos upp till 50% av kvinnor som använder Vinelle. Eftersom Vinelle hämmar ägglossningen så gott som hundraprocentigt, till skillnad från andra gestagena p-piller, är oregelbundna blödningar mer vanliga än med andra gestagena p-piller. Hos 20-30% av kvinnorna kan blödningarna förväntas bli tätare, medan de hos 20% kan förväntas bli glesare eller helt utebli. Blödningarna kan också ha längre duration. Efter några månaders behandling är det dock vanligt att blödningarna blir glesare. Information, rådgivning och en blödningsdagbok kan förbättra kvinnans acceptans av blödningsmönstret.


De övriga vanligast rapporterade biverkningarna i de kliniska studierna med Vinelle (>2,5%) var akne, humörsvängningar, smärtor i brösten, illamående och viktökning.


Biverkningarna är listade i tabellen nedan.

Alla biverkningar är listade enligt organklass och frekvens: vanliga (≥1/100), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100) och sällsynta (<1/1 000).


Frekvens av biverkningarna

Organsystem

(MedDRA*)

Vanliga

≥1/100

Mindre vanliga

<1/100, ≥1/1000

Sällsynta

<1/1000

Infektioner och infestationer

 

Vaginal infektion

 

Psykiska störningar

Humörsvängningar

Nedstämdhet

Nedsatt libido

  

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

  

Ögon

 

Kontaktlins intolerans

 

Magtarmkanalen

Illamående

Kräkningar

 

Hud och subkutan vävnad

Akne

Alopeci

Utslag,

Urtikaria,

Erythema nodosum

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Smärtor i brösten

Oregelbundna blödningar

Amenorré

Dysmenorré

Ovariecystor

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 

Trötthet

 

Undersökningar

Viktökning

  

* MedDRA version 12.0


Vätska från brösten kan förekomma vid användning av Vinelle. I sällsynta fall har extrauterina graviditeter rapporterats (se avsnitt 4.4). Angioödem (försämring av) och/eller försämring av ärftligt angioödem kan också förekomma (se avsnitt 4.4).


För kvinnor som använder (kombinerade) p-piller har ett antal (allvarliga) biverkningar rapporterats. Dessa inkluderar venös tromboembolism, arteriell tromboembolism, hormonberoende tumörer (t ex levertumörer, bröstcancer) och kloasma. Vissa av dessa beskrivs mer detaljerat i avsnitt 4.4.


Pediatrisk population

Det finns ingen relevant indikation för Vinelle hos barn.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Det finns inga rapporter om allvarliga, skadliga effekter vid överdos. Symtomen som kan uppträda är illamående och kräkningar samt hos unga flickor även lättare vaginalblödning. Det finns ingen antidot och ytterligare behandling bör vara symtomatisk.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antikonceptionella medel, Gestagener, ATC kod: G03AC09


Vinelle är ett gestagent p-piller som innehåller gestagenet desogestrel. Som för andra gestagena p-piller är Vinelle mest lämpat för kvinnor som ammar eller inte kan eller vill använda östrogener.


Verkningsmekanism

I motsats till traditionella gestagena p-piller så uppnås antikonceptionseffekten med Vinelle framför allt genom ovulationshämning. Andra effekter är bland annat ökad viskositet hos cervixsekretet.


Klinisk effekt och säkerhet

I en studie över 2 cykler, där ovulation definierades som progesteronnivåer högre än 16 nmol/l under 5 på varandra följande dagar, var förekomsten av ovulation 1% (1/103) med ett 95% konfidensintervall på 0,02%-5,29% i ITT-gruppen (användarfel och metodsvikt). Ovulationshämning uppnåddes från första behandlingscykeln. I denna studie, när behandlingen med desogestrel avbröts efter 2 cykler (56 dagar utan uppehåll), återkom ovulationen i genomsnitt efter 17 dagar (intervall 7-30 dagar).


I en jämförande effektstudie (där maximalt 3 timmars glömskemarginal tilläts) var den totala ITT Pearl Index för desogestrel 0,4 (95% konfidensintervall 0,09-1,20) jämfört med 1,6 (95% konfidensintervall 0,42-3,96) för 30 mikrogram levonorgestrel.


Pearl Index för Vinelle är jämförbart med dem som man finner för kombinerade p-piller i en normalpopulation som använder kombinerade p-piller.


Behandling med Vinelle leder också till en sänkning av östradiolnivåerna, till en nivå som motsvarar tidig follikelfas. Inga kliniskt relevanta effekter på kolhydratmetabolism, lipidmetabolism eller hemostas har observeras.


Pediatrisk population

Inga data finns tillgängliga avseende effekt och säkerhet hos ungdomar under 18 år.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral dosering av Vinelle absorberas desogestrel snabbt och konverteras till etonogestrel. Under steady-state uppnås maximal serumkoncentration 1,8 timmar efter tablettintag och den absoluta biotillgängligheten av etonorgestrel är cirka 70%.


Distribution

Etonogestrel är bundet till plasmaproteiner till 95,5-99%, främst till albumin och till en mindre grad till könshormonbindande globulin.


Metabolism

Desogestrel metaboliseras via hydroxylering och dehydrogenering till den aktiva metaboliten etonogestrel. Etonogestrel metaboliseras via sulfat- och glukuronidkonjugering.


Eliminering

Etonogestrel elimineras med en halveringstid på cirka 30 timmar och det föreligger ingen skillnad vid enstaka eller upprepad dosering. Steady-state-nivåer i plasma nås efter 4-5 dagar. Serumclearance efter intravenös administrering av etonogestrel är cirka 10 l/timme. Utsöndringen av etonogestrel och dess metaboliter, antingen som fri steroid eller som konjugat, sker via urin och feces (förhållandet är 1,5:1). Hos ammande kvinnor utsöndras etonogestrel i bröstmjölken med en mjölk/serumkvot på 0,37-0,55. Baserat på dessa uppgifter och ett beräknat mjölkintag på 150 ml per kg kroppsvikt/dag kan 0,01-0,05 mikrogram etonogestrel komma att överföras till barnet.


Särskilda patientgrupper

Inga studier ha genomförts för att uppskatta effekten på pharmakokinetiken


Effekt av nedsatt njurfunktion

Det har inte utförts några studier för att utvärdera effekten av njursjukdom på farmakokinetiken av desogestrel.


Effekt av nedsatt leverfunktion

Det har inte utförts några studier för att utvärdera effekten av leversjukdom på farmakokinetiken av desogestrel. Metabolismen av steroidhormoner kan dock vara försämrad hos kvinnor med nedsatt leverfunktion.


Etniska grupper

Inga formella studier har utförts för att utvärdera farmakokinetiken i olika etniska grupper.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Toxikologiska studier har inte visat på några andra effekter än de som kan förklaras av de hormonella egenskaperna hos desogestrel.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Potatisstärkelse

Povidon

All-rac-α-tokoferol

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Stearinsyra

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsbetingelser.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Detta blister består av PVC/PVdC/aluminium.

Ett blister är separat förpackat i aluminiumlaminatpåsar med eller utan silicagel.


Förpackningsstorlekar: 1x28, 3x28, 6x28, 13x28 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.


Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Campus Pharma AB

Karl Gustavsgatan 1A

SE-411 25 Göteborg

Sverige

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

50143

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2014-11-13

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2015-10-14

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av