Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Neohepatect

Unimedic Pharma

Infusionsvätska, lösning 50 IE/ml
(Lösningen är klar eller lätt opalskimrande)

Immunglobulin mot hepatit B

ATC-kod: J06BB04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Unimedic Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-05-13.

Indikationer

Förebyggande av återinfektion med hepatit B-virus efter levertransplantation på grund av hepatit B-inducerad leversvikt.


Immunprofylax mot hepatit B

 • Vid oavsiktlig exponering hos icke-immuniserade personer  (inklusive personer vars vaccinationsstatus är ofullständig eller okänd).

 • Hos patienter som genomgår hemodialys, tills vaccination har blivit effektiv.

 • Hos nyfödda vars mödrar är bärare av hepatit B-virus.

 • Hos personer som inte visade något immunsvar (ej mätbara antikroppar mot hepatit B) efter vaccination och hos vilka en kontinuerlig prevention är nödvändig på grund av fortsatt risk för smitta med hepatit B.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll eller mot humana immunglobuliner.

Dosering

rebyggande av återinfektion med hepatit B efter levertransplantation på grund av hepatit B-inducerad leversvikt


Till vuxna:

10 000 IE samma dag som transplantationen, perioperativt och därefter 2 000–10 000 IE (40–200 ml)/dag i 7 dagar, och vid behov för att bibehålla antikroppsnivåer över 100–150 IE/l hos HBV-DNA-negativa patienter och över 500 IE/l hos HBV-DNA-positiva patienter.


Till barn:

Doseringen ska justeras efter kroppsyta, baserat på 10 000 IE/1,73 m2.


Immunprofylax av hepatit B:

 • - Förebyggande av hepatit B i händelse av oavsiktlig exponering hos icke-immuniserade patienter:

 • Minst 500 IE (10 ml), beroende på exponeringens intensitet, så snart som möjligt efter exponering, och helst inom 24–72 timmar.

 • - Immunprofylax av hepatit B hos patienter som står på hemodialys:

 • 8–12 IE (0,16–0,24 ml)/kg och maximalt 500 IE (10 ml), varannan månad tills serokonversion inträffar efter vaccination.

 • - Förebyggande av hepatit B hos nyfödda vars mödrar är bärare av hepatit B-virus, vid födseln eller så snart som möjligt efter födseln: 30–100 IE (0,6–2 ml)/kg. Administreringen av hepatit B immunglobulin kan upprepas tills serokonversion inträffar efter vaccination.

I alla dessa situationer rekommenderas starkt vaccination mot hepatit B-virus. Den första vaccindosen kan injiceras samma dag som humant hepatit B immunglobulin, men på olika ställen.


Hos patienter som inte uppvisade ett immunsvar (inga mätbara antikroppar mot hepatit B) efter vaccination, och hos vilka kontinuerlig prevention är nödvändig, kan administrering av 500 IE (10 ml) till vuxna och 8 IE (0,16 ml)/kg till barn varannan månad övervägas. En minsta skyddande antikroppstiter anses vara 10 mIE/ml.


Administreringssätt

Neohepatect ska ges som intravenös infusion vid en initial hastighet på 0,1 ml/kg/timme i 10 minuter. Om det tolereras väl kan administreringshastigheten successivt ökas till maximalt 1 ml/kg/timme.


Klinisk erfarenhet hos nyfödda vars mödrar är bärare av hepatit B-virus har visat att Neohepatect administrerat intravenöst, med en infusionshastighet på 2 ml mellan 5 till 15 minuter, tolererades väl.

Varningar och försiktighet

Tromboemboliska komplikationer har förknippats med användningen av normal IVIg. Således rekommenderas försiktighet speciellt hos patienter med trombotiska riskfaktorer.


Patienterna ska regelbundet kontrolleras för anti-HB-antikroppar i serum.


Vissa allvarliga läkemedelsreaktioner kan ha samband med infusionshastigheten. Den rekommenderade infusionshastighet som anges i avsnitt Administreringssätt, måste följas noggrant. Patienterna måste övervakas noggrant för eventuella symtom under hela infusionsperioden.

Vissa reaktioner kan förekomma mer ofta

 • vid höga infusionshastigheter

 • hos patienter med hypo- eller agammaglobulinemi med eller utan IgA-brist.

Överkänslighet

Verkliga överkänslighetsreaktioner är sällsynta.

Neohepatect innehåller en liten mängd IgA. Personer med IgA-brist löper risk att utveckla IgA-antikroppar och kan drabbas av anafylaktiska reaktioner efter administrering av blodkomponenter som innehåller IgA. Läkaren måste därför väga fördelarna av behandling med Neohepatect mot den eventuella risken för överkänslighetsreaktioner.


I sällsynta fall kan humant hepatit B immunglobulin framkalla ett blodtrycksfall med anafylaktisk reaktion, även hos patienter som tidigare har tolererat behandling med immunglobulin.


Misstanke om allergiska eller anafylaktiska reaktioner kräver att injektionen avbryts omedelbart. Vid chock ska medicinsk standardbehandling mot chock sättas in.


Påverkan på serologiska tester

Efter injektion av immunglobulin kan den övergående ökningen av de olika passivt överförda antikropparna i patientens blod leda till missvisande positiva resultat vid serologiska tester.

Passiv överföring av antikroppar till erytrocytantigener, t.ex. A, B, D kan påverka vissa serologiska tester för antikroppar mot röda blodkroppar, t.ex. direkt antiglobulintest (DAT, direkt Coombs test).


Överförbara agens

Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs vid användning av läkemedel tillverkade av humant blod eller human plasma inkluderar urval av blodgivare, screening av enskilda donationer och plasmapooler efter specifika infektionsmarkörer samt att använda effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas vid administrering av läkemedel tillverkade av humant blod eller human plasma. Detta gäller även hittills okända eller nya virus och andra patogener.


De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus som humant immunbristvirus (HIV), hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV). De vidtagna åtgärderna kan ha begränsat värde mot nakna virus som hepatit A-virus (HAV) och parvovirus B19.


Det finns betryggande klinisk erfarenhet om att hepatit A eller parvovirus B19 ej överförs med immunglobuliner, och innehållet av antikroppar antas också utgöra ett viktigt bidrag till virussäkerheten.


Varje gång Neohepatect administreras till en patient, så ska läkemedlets namn och satsnummer alltid antecknas för att upprätthålla en koppling mellan patienten och läkemedlets sats.

Interaktioner

Levande försvagade virusvacciner

Administrering av immunglobulin kan påverka utvecklingen av ett immunsvar mot levande försvagade virusvacciner som röda hund, påssjuka, mässling och vattkoppor under period på upp till tre månader. Efter administrering av detta läkemedel bör man vänta tre månader innan vaccination med levande försvagade virusvacciner utförs.

Humant hepatit B-immunglobulin bör administreras tre till fyra veckor efter vaccination med ett sådant levande attenuerat vaccin. Om det är nödvändigt att administrera ett humant hepatit B-immunglobulin inom tre till fyra veckor efter vaccination, bör omvaccination ske tre månader efter administreringen av humant hepatit B-immunglobulin.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Graviditet

Säkerheten för detta läkemedel för användning vid graviditet har inte fastställts i kontrollerade kliniska studier och det ska således bara administreras med försiktighet till gravida och ammande kvinnor. Intravenösa immunglobulin G-produkter har visat sig passera placentabarriären, och i allt större omfattning under den tredje trimestern. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter förväntas under graviditetsförloppet, eller på fostret och det nyfödda barnet.


Amning

Immunglobuliner utsöndras i mjölken och kan bidra till att skydda det nyfödda barnet mot patogener som kan nå kroppen via slemhinnor.


Fertilitet

Klinisk erfarenhet med immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter förväntas på fertiliten.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Immunglobuliner utsöndras i mjölken och kan bidra till att skydda det nyfödda barnet mot patogener som kan nå kroppen via slemhinnor.

Fertilitet

Klinisk erfarenhet med immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter förväntas på fertiliten.

Trafik

Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan vara nedsatt av vissa biverkningar som förknippas med administrering av intravenösa immunglobuliner. Patienter som drabbas av biverkningar vid behandling ska vänta tills de har försvunnit innan de framför fordon eller använder maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De flesta läkemedelsbiverkningar var lätta till måttliga. I enstaka fall kan humana normala immunglobuliner orsaka en anafylaktisk chock.


Biverkningar i tabellform:

Tabellen som presenteras nedan följer MedDRA-klassificeringen av organsystem och frekvens (SOC och Preferred Term Level). Frekvenserna har bedömts med följande kriterier:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Följande biverkningar har ansamlats från kliniska prövningar och rapporter efter marknadsintroduktionen:

MedDRA standardsystem

Organsystem

Biverkningar

Frekvens

Immunsystemet

Överkänslighet

Sällsynta


Anafylaktisk chock

Mycket sällsynta

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Sällsynta

Hjärtat

Takykardi

Sällsynta

Blodkärl

Hypotension

Sällsynta

Magtarmkanalen

Illamående, kräkningar

Sällsynta

Hud och subkutan vävnad

Hudreaktion, erytem, klåda, utslag

Sällsynta

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Artralgi

Mycket sällsynta

Allmänna symtom och/eller

symtom vid administreringsstället

Feber, sjukdomskänsla, frossa

Sällsynta

Vid behandling för att förebygga återinfektion av transplantat kan mycket sällsynta fall av intoleransreaktioner kopplas till ett ökat intervall mellan administreringar.


Biverkningar som observerats med andra humana immunglobulinpreparat: Med humana normala immunglobuliner kan biverkningar som t.ex. frossa, huvudvärk, yrsel, feber, kräkningar, allergiska reaktioner, illamående, artralgi, lågt blodtryck och måttlig smärta i nedre delen av ryggen ibland förekomma.


I sällsynta fall kan humana normala immunglobuliner leda till ett plötsligt blodtrycksfall, och i enstaka fall anafylaktisk chock, även när patienten inte har visat sig vara överkänslig vid tidigare administrering.


Fall av reversibel aseptisk meningit och sällsynta fall av övergående hudreaktioner har observerats med humana normala immunglobuliner. Reversibla hemolytiska reaktioner har observerats hos patienter, särskilt hos de som har blodgrupperna A, B och AB. I sällsynta fall kan det efter behandling med en hög dos av intravenöst Ig utvecklas hemolytisk anemi som kräver transfusion.


Förhöjd serumkreatininnivå och/eller akut njursvikt har observerats.


I mycket sällsynta fall: Tromoboemboliska reaktioner som hjärtinfarkt, stroke, lungemboli och djup ventrombos.


Information om säkerhet avseende överförbara agens finns i avsnitt Varningar och försiktighet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Följderna av en överdosering är inte kända.

Farmakodynamik

Humant hepatit B-immunglobulin innehåller i huvudsak immunglobulin G (IgG) med ett särskilt högt innehåll av antikroppar mot hepatit B-virusytantigen (HBs).

Farmakokinetik

Biotillgängligheten för humant hepatit B-immunglobulin för intravenös användning är fullständig och omedelbar. IgG distribueras snabbt mellan plasma och extravaskulär vätska.

Neohepatect har en halveringstid på cirka 22 dagar. Den halveringstiden kan variera mellan patienter. IgG- och IgG-komplex faller sönder i celler i det retikuloendoteliala systemet.

Prekliniska uppgifter

Immunglobuliner är normala beståndsdelar i människokroppen. Toxicitetsstudier vid upprepad dosering samt av embryo-fetal utveckling är inte genomförbara på grund av induktion av och interferens med antikroppar. Effekter av läkemedlet på immunsystemet hos nyfödda har inte undersökts.

Eftersom klinisk erfarenhet inte tyder på tumörogena eller mutagena effekter av immunglobuliner anses djurstudier, framför allt på heterologa arter, inte vara nödvändiga.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Humant hepatit B- immunglobulin


Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B-virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml.


Varje injektionsflaska à 2 ml innehåller: 100 IE

Varje injektionsflaska à 10 ml innehåller: 500 IE

Varje injektionsflaska à 40 ml innehåller: 2000 IE

Varje injektionsflaska à 100 ml innehåller: 5000 IE


Distribution av IgG-subklasser (ungefärliga värden):

IgG1: 59%

IgG2: 35%

IgG3: 3%

IgG4: 3%


Maximalt IgA-innehåll är 2000 mikrogram/ml.


Förteckning över hjälpämnen

Glycin, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel ska inte blandas med andra läkemedel.

Inga andra beredningar får tillsättas till Neohepatect lösning eftersom varjeförändring av elektrolytkoncentration eller pH-värde kan leda till fällning eller denaturering av proteinerna.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Anti-hepatit B-immunglobulin, humant

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkmedelsubstanser (EMA/CHMP/SWP/44447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp vid + 2° C till + 8 °C. Får ej frysas.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Läkemedlet måste ha nått rums- eller kroppstemperatur innan det används.

Lösningen ska administreras omedelbart efter att behållaren öppnats.

Lösningen ska vara klar eller lätt opalskimrande färglös till ljusgul.

Använd inte lösningar som är grumliga eller innehåller fällning.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Infusionsvätska, lösning 50 IE/ml Lösningen är klar eller lätt opalskimrande
40 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
2 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej
10 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av