Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Holoclar

Chiesi Farmaceutici

Levande vävnadsersättning 79 000 - 316 000 celler/cm2
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Levande vävnadsersättning. Transparant cirkelformat ark.)

Medel mot ögonsjukdomar, övriga medel vid ögonsjukdomar

ATC-kod: S01XA19
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Chiesi Farmaceutici omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 02/2020.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Behandling av vuxna patienter med måttlig till svår brist på limbala stamceller (definierat som förekomst av ytlig kärlnybildning i minst två av korneas kvadranter, involverad central kornea, och kraftigt nedsatt synskärpa), unilateral eller bilateral, på grund av brännskada eller kemiskt orsakad brännskada i ögat. Minst 1–2 mm2 oskadad limbus krävs för biopsi.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något hjälpämne som anges i Innehåll eller mot bovint serum och murina 3T3-J2-celler.

Dosering

Detta läkemedel är endast avsett för autolog användning.

Holoclar ska administreras av en kvalificerad kirurg med ändamålsenlig utbildning och får endast användas på sjukhus.


Mängden celler som ska administreras beror på storleken (yta i cm²) av den korneala ytan.

Varje beredning av Holoclar innehåller en individuell behandlingsdos med ett tillräckligt antal celler för att täcka hela korneas yta. Den rekommenderade dosen av Holoclar är 79 000–316 000 celler/cm², vilket motsvarar 1 cm² produkt/cm² av defekt. Varje preparat av Holoclar är avsett som en engångsbehandling. Behandlingen kan upprepas om det anses lämpligt av behandlande läkare. Administreringen bör följas av ett lämpligt antibiotika och antiinflammatoriskt behandlingsschema, enligt rekommendation av läkaren (se Varningar och försiktighet).


Särskilda populationer

Äldre


Data om användningen av Holoclar hos äldre är begränsade. Ingen doseringsrekommendation kan fastställas (se Biverkningar och Farmakodynamik).


Nedsatt lever- och njurfunktion


Det finns inga tillgängliga data om användningen av Holoclar till patienter med nedsatt lever- och njurfunktion.


Pediatrisk population


Säkerhet och effekt för Holoclar för barn och ungdomar i åldern 0 till 18 år har ännu inte fastställts. För tillfället tillgängliga data finns beskrivna i Biverkningar och Farmakodynamiska egenskaper, men ingen doseringsrekommendation kan fastställas.


Administreringssätt

För implantation.


Fullständiga tekniska uppgifter om procedurerna i samband med användningen av Holoclar finns i utbildningshandboken.


Biopsi


För tillverkningen av Holoclar krävs en biopsi på 1–2 mm2 av oskadad limbus. Biopsin tas under lokalbedövning. Ögats yta sköljs med steril fysiologisk saltlösning för ögonsköljning varefter konjunktivan lossas från limbus för att exponera provtagningsstället på kornean. Ett snitt på 2 x 2 mm görs för att ta biopsin. Biopsin placeras i det sterila provröret som medföljer och innehåller transportmedium. Biopsin måste tas emot av tillverkaren inom 24 timmar från provtagningen.


Behandling efter biopsin

Efter biopsin måste en lämplig profylaxregim med antibiotikabehandling sättas in.


I vissa fall kan det vara möjligt att patientens limbala stamceller som används som källa inte går att expandera eller att kvalitetskriterierna inte uppfylls på grund av dålig biopsikvalitet, patientegenskaper eller misslyckad tillverkning. Därför kan det hända att Holoclar inte kan levereras. Kirurgen informeras så tidigt som möjligt under processen och bör då välja en alternativ behandling för patienten.


Implantation


Holoclar är endast avsett att användas för generering av autologa stamceller i enlighet med den godkända terapeutiska indikationen och ska administreras under aseptiska förhållanden i samband med limbal peritomi, frigörande av konjunktivan och avlägsnande av fibrovaskulär vävnad från korneas yta som förberedelse för vävnadsersättningen. Därefter anpassas vävnaden till den frigjorda konjunktivan. Överskjutande delar avlägsnas och kanten täcks med konjunktiva med hjälp av 2 eller 3 stygn (suturer) av vicryl eller silke 8/0 för att försluta lesionen och skydda vävnadsersättningen. Ögonlocken hålls slutna över vävnaden med ett Steri-Strip-förband.

Holoclar implanteras vanligtvis under retrobulbär eller parabulbär lokalbedövning. Andra bedövningsprocedurer kan användas enligt kirurgens val.


Postoperativ behandling

Efter implantation måste en lämplig regim med topikal och systemisk antiinflammatorisk och profylaktisk antibiotikabehandling sättas in.


Följande regim föreslås: Doxycyklin 100 mg tabletter två gånger dagligen (eller amoxicillin 500 mg två gånger dagligen) och prednison peroralt med en daglig dos på 0,5 mg/kg (upp till en maximal dos på 25 mg) per dag ska administreras från operationsdagen i 2 veckors tid. Efter 2 veckor ska administreringen av systemiska antibiotika stoppas och den dagliga dosen av prednison ska trappas ned till 0,25 mg/kg (maximalt 12,5 mg) per dag i 1 vecka, till 0,125 mg/kg (maximalt 5,0 mg) per dag under den följande veckan och sedan stoppas.


Två veckor efter operationen ska en topikal kortikosteroidbehandling startas med dexametason 0,1 % ögondroppar utan konserveringsmedel, 1 droppe tre gånger per dag i 2 veckor, sedan sänkt till 1 droppe två gånger dagligen i 1 vecka och 1 droppe en gång dagligen i ytterligare en vecka. Den topikala kortikosteroiden kan behållas vid långvarig ögoninflammation.


Implantationen måste följas av ett lämpligt övervakningsschema.


Anvisningar om beredning och hantering av Holoclar finns i Hantering, hållbarhet och förvaring.

Varningar och försiktighet


Allmänt

Holoclar är en autolog produkt och får under inga omständigheter administreras till någon annan än donatorpatienten.


Holoclar innehåller letalt bestrålade murina 3T3-fibroblastceller och kan innehålla spår av fetalt bovint serum. Patienter med en bekräftad känslighet mot mus eller fetalt bovint serum får inte behandlas (se Kontraindikationer).

Holoclar kan innehålla potentiellt infekterat biologiskt material. Risken anses dock som låg och kontrollerad vid tillverkningen.


Försiktighetsåtgärder för användning

Samtidig felaktig ögonlocksposition, konjunktival ärrbildning med fornixförkortning, korneal anestesi och/eller konjunktival anestesi eller svår hypoestesi, pterygium och mycket torrt öga är potentiella komplicerande faktorer. När så är möjligt ska samtidiga ögonproblem korrigeras innan Holoclar implanteras.

Patienter med akut ögoninflammation eller infektioner bör inte behandlas förrän efter dokumenterat tillfrisknande eftersom inflammation kan ha en negativ påverkan på behandlingens resultat.


I proceduren för Holoclar-administrering ingår användningen av antibiotika och kortikosteroider (se avsnitt Dosering). För relevant säkerhetsinformation, bör läkaren konsultera produktresumén för dessa läkemedel.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


Ögondroppar som innehåller bensalkoniumklorid, och/eller andra konserveringsmedel, måste undvikas. Bensalkoniumklorid (liksom andra kvartära ammoniumföreningar) är cytotoxiskt och ögondroppar som innehåller detta konserveringsmedel kan skada det nyligen regenererade korneala epitelet. Andra cytotoxiska medel måste undvikas.


Inga interaktioner mellan Holoclar och behandlingen efter biopsin/efter operationen som föreslås i avsnitt Dosering har rapporterats.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finns inga data från användning av Holoclar hos gravida kvinnor.


Djurstudier är inte tillgängliga vad gäller reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Som en försiktighetsåtgärd, och med hänsyn till kravet på postoperativ läkemedelsbehandling, bör man undvika användning av Holoclar under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas inte implantation av Holoclar under amning.

Fertilitet

Inga kliniska data är tillgängliga om effekterna av Holoclar på fertilitet.

Trafik

Det kirurgiska ingreppet för implantationen av Holoclar har en påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Efter behandling med Holoclar måste därför framförande av fordon och användning av maskiner begränsas och patienter bör följa den behandlande läkarens råd.

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

De allvarligaste biverkningarna är korneal perforation och ulcerös keratit, vilka kan uppkomma inom 3 månader efter Holoclar-implantationen och är relaterade till instabilitet i det korneala epitelet, och vasovagal synkope som uppkommer den första dagen efter operationen på grund av ögonsmärta. De vanligaste biverkningarna är ögonstörningar. Den vanligaste reaktionen i samband med operationen var konjunktival hemorragi (5 %) vilket oftast uppkommer under den första dagen efter operationen och tenderar att ha en lindrig intensitet och försvinner inom några dagar utan behandling.


Lista över biverkningar i tabellform

Biverkningar som har rapporterats för patienter som implanterats med Holoclar anges i tabellen. Följande kategorier används för att rangordna biverkningarna enligt frekvens: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Infektioner och infestationer

Korneal infektion

Mindre vanliga

Centrala och perifera nervsystemet

Vasovagal synkope

Mindre vanliga

Ögon

Blefarit

Mycket vanliga

Konjunktival hemorragi, ögonhemorragi, korneal epiteldefekt, ögonsmärta, glaukom/intraokulär tryckökning, ulcerös keratit

Vanliga

Konjunktival adhesion, konjunktival hyperemi, kornealt ödem, korneal perforation, ögonirritation, fotofobi

Mindre vanliga

Hud och subkutan vävnad

Subkutan hemorragi

Mindre vanliga

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Metaplasi av implantatet

Mindre vanliga

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Suturruptur

Mindre vanliga

Beskrivning av utvalda tryckökningar

Blefarit (10,5 %), och korneal epiteldefekt (3,5 %) var de vanligaste enskilda biverkningarna som inte var relaterade till själva operationen. Glaukom (3,5 %) var den vanligaste biverkningen som ansågs vara relaterad till kortikosteroidbehandlingen (se Dosering och administreringssätt och Varningar och försiktighet). Rapporter om glaukom inkluderade biverkningar som intraokulärt tryck.


Pediatrisk population

Det finns ingen information om säkerheten för Holoclar till barn upp till 7 års ålder och endast begränsad information för patienter som är 8 till 17 år. De pediatriska patienter som ingick i studierna HLSTM01 (ålder 13, 14 och 16 år) och HLSTM02 (ålder 8 och 14 år) hade samma biverkningsprofil som den vuxna populationen.


Äldre

Det finns endast begränsad information för äldre (n=12, >65 år) och mycket gamla (n= 2, 75–84 år) patienter.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inget fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Verkningsmekanismen för Holoclar är att ersätta kornealt epitel och förlorade limbala stamceller hos patienter där limbus har förstörts på grund av brännskador i ögat. Under den korneala reparationsprocessen är det meningen att de administrerade stamcellerna partiellt ska mångfaldigas, differentieras och migrera för att regenerera kornealt epitel, såväl som upprätthålla en reservoar av stamceller som kontinuerligt kan regenerera det korneala epitelet.


Några konventionella farmakodynamiska studier för Holoclar har inte utförts.


Klinisk effekt och säkerhet

Läkemedlets effektivitet har utvärderats i en multicenter-, fallserie-, icke-kontrollerad, retrospektiv kohortstudie på 106 patienter (HLSTM01-studien) av båda könen, som behandlades för förekomsten av en måttlig till svår brist på limbala stamceller (limbal stem cell deficiency, LSCD). Måttlig till svår LSCD definierades som en invasion av minst två kvadranter av korneas yta av ytliga nybildade kärl. Totalt 104 patienter i åldern 13 till 79 år (genomsnitt 46,8 år) ingick i den primära effektivitetsanalysen. Vid tiden för produktadministrering var tillståndets genomsnittliga varaktighet sedan skadan 18 år (median 10 år), 99 % av patienterna hade korneal opacitet och 90 % av dem hade kraftigt nedsatt syn (1/10 eller mindre på en Snellen-tavla). Framgång för proceduren utvärderades grundat på förekomsten av ett stabilt kornealt epitel (dvs. utan epiteldefekter) utan signifikant återkommande neovaskularisering (högst en kvadrant utan involvering av centrala kornea) vid 12 månader efter ingreppet. För totalt 75 (72,1 %) behandlingar rapporterades ett lyckat resultat. Dessa resultat bekräftades i en sensitivitetsanalys där ytlig neovaskularisering utvärderades av en fristående bedömare från blindade foton av patienters ögon som tagits före och efter Holoclar-implantation. Ytterligare kliniskt relevanta parametrar utvärderades som bedömningar av sekundär effektivitet.


Andelen patienter med symtom (smärta, sveda eller fotofobi) minskade signifikant från före operationen (40 patienter med minst ett symtom; 38,5 %) till ett år efter ingreppet (12 patienter; 11,5 %).


Femtioen patienter (49,0 %) hade en förbättring av synskärpan med minst en hel rad på en Snellen-tavla (eller en kategori för fallen med kraftigt nedsatt synskärpa). Andelen patienter med förbättrad synskärpa var högre bland de utan något ärr i det korneala stromat (15/18 patienter, 83,3 %) än bland de med ärrbildning (36/81 patienter, 44,4 %). När kategoriska värden för synskärpa konverterades till LogMAR (Logarithm of the Minimum Angle of Resolution) fick 47 % av fallen (40 av 85 utan saknade värden) en förbättring som var lika stor eller större än motsvarigheten till 3 Snellen-rader.


Femtiosju patienter genomgick en keratoplastik efter användningen av produkten med en frekvens för lyckade resultat på 42,1 % (N=24) ett år efter den korneala transplantationen (dvs. med ett stabilt kornealt epitel utan signifikant återkommande neovaskularisering).


Äldre

Till HLSTM01-studien rekryterades totalt sju patienter (6,7 % av studiepopulationen) med en ålder vid utgångspunkten på 65 år eller mer, och ytterligare sju patienter (24,1 %) ingick i HLSTM02. Även om data från de båda studierna är begränsade med tanke på antalet patienter visade de en frekvens för lyckade resultat på runt 70 % av behandlade fall i den äldre populationen. Denna nivå av effektivitet är likartad med den som observerats hos de behandlade patienterna totalt.


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Holoclar för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för behandlingen av brist på limbala stamceller på grund av brännskador i ögonen (information om pediatrisk användning finns i Dosering och administreringssätt).


Detta läkemedel har fått ett ”villkorat godkännande” för försäljning. Detta innebär att det ska komma fler uppgifter om läkemedlet.


Europeiska läkemedelsmyndigheten går igenom ny information om detta läkemedel minst varje år och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

Farmakokinetik

Produkten implanteras lokalt.


På grund av Holoclars beskaffenhet och kliniska användning är konventionella farmakokinetiska studier av absorption, metabolism och eliminering inte tillämpliga. Immunohistokemiska analyser av kornea tagna från patienters keratoplastik efter Holoclar-behandling visade att de transplanterade stamcellerna skapar ett normalt lager av stratifierat kornealt epitel, som inte migrerar eller invaderar basala okulära strukturer.

Prekliniska uppgifter

Icke-klinisk säkerhetsinformation begränsades till in vitro-tester av tumorgenicitet för de humana autologa cellkulturerna. Dessa tester inkluderade cellkaryotyp, celltillväxt i mjuk agar och tillväxtfaktorberoende proliferation. In vitro-studier har inte visat på någon evidens för förankringsberoende tillväxt som är indikativ för tumorigen potential.


Säkerheten för Holoclar påvisas i resultaten som har erhållits från de två retrospektiva kliniska studierna.


Konventionella icke-kliniska toxicitetsstudier av effekter på reproduktion och utveckling anses inte relevanta, med tanke på den autologa produktens beskaffenhet och dess avsedda kliniska användning.

Innehåll

Ex vivo-expanderade autologa humana korneala epitelceller som innehåller stamceller.


Holoclar består av ett transparent cirkelformigt ark av 300 000 till 1 200 000 viabla autologa humana korneala epitelceller (79 000–316 000 celler/cm2), inklusive i genomsnitt 3,5 % (0,4 till 10 %) limbala stamceller, celler, härstammande från stamceller, i en övergående proliferationsfas (transient amplifying cells) samt terminalt differentierade celler, fästade på ett stödjande fibrinskikt med en diameter på 2,2 cm och förvarade i transportmediet (Dulbecco’s Modified Eagles Medium med tillskott av L-glutamin), fibrinunderlag.

Blandbarhet

Det har inte utförts några formella blandbarhetsstudier med Holoclar och därför får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel under perioden efter operationen förrän det korneala epitelets integritet är helt återställd. Undantag inkluderar icke-topikala antibiotika för profylax och kortikosteroider under perioden omedelbart efter operationen.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Holoclar måste appliceras inom 15 minuter efter att den primära behållaren öppnats.


Förvaras mellan 15 °C och 25 °C

Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Får ej bestrålas (t.ex. röntgen).

Får ej steriliseras.

Tillslut den primära stålbehållaren väl för att skydda mot bakteriell, fungös och viral kontamination.


Särskilda anvisningar för destruktion: Holoclar är endast avsett för autolog användning. Före implantation ska patientens namn kontrolleras noga mot patient/donatoridentifikationen på transportdokumenten och produktbehållaren.


Omskakning, uppochnedvändning eller annan mekanisk påfrestning på Holoclar-behållaren ska undvikas.


Holoclar får inte steriliseras. Behållaren och förslutningen ska besiktigas noga avseende eventuell skada. Om den primära Holoclar-behållaren är skadad, produktens utseende är påverkat eller synliga partiklar kan identifieras får produkten inte användas utan ska returneras till tillverkaren. Om temperaturen som övervakas i den isolerade lådan avviker från förvaringsvillkoren ska tillverkaren kontaktas.


Ej använt läkemedel och avfall måste returneras till tillverkaren.

Förpackningsinformation

Levande vävnadsersättning 79 000 - 316 000 celler/cm2 Levande vävnadsersättning. Transparant cirkelformat ark.
1 dos(er) endosbehållare (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av