Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zarelle

ReceptstatusFörmånsstatus
Stragen Nordic

Filmdragerad tablett 75 mikrog
(vit, rund, diameter ca 5 mm)

Hormonellt preventivmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: G03AC09
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-06-19.

Indikationer

Oral antikonception

Kontraindikationer

  • Aktiv venös tromboembolisk sjukdom.

  • Pågående eller tidigare leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena inte har normaliserats.

  • Kända eller misstänkta maligniteter känsliga för könshormoner.

  • Odiagnostiserad vaginalblödning.

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

  • Allergi mot jordnötter eller soja.

Dosering

Dosering


För att uppnå preventiv effekt måste Zarelle användas enligt anvisningarna (se ”Hur man använder Zarelle” och ”Hur man börjar med Zarelle”).


Särskilda patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

Inga kliniska studier har genomförts på patienter med nedsatt njurfunktion.


Nedsatt leverfunktion

Inga kliniska studier har genomförts på patienter med nedsatt leverfunktion. Eftersom metabolismen av steroidhormoner kan vara nedsatt hos patienter med svår leversjukdom, är användning av Zarelle hos kvinnor med allvarlig leversjukdom inte indicerad så länge leverfunktionsvärdena inte har normaliserats (se avsnitt Kontraindikation).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Zarelle hos ungdomar under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt

Intas oralt.


Hur man använder Zarelle

Tabletterna ska tas varje dag vid ungefär samma tidpunkt så att intervallet mellan två tabletter alltid är 24 timmar. Första tabletten tas på menstruationens första blödningsdag. Sedan tas kontinuerligt 1 tablett dagligen vid samma tidpunkt utan hänsyn till eventuella blödningar. En ny blisterkarta påbörjas direkt dagen efter det att man tagit sista tabletten ur den föregående blisterkartan.


Hur man börjar med Zarelle

Ingen föregående hormonell preventivmetod (senaste månaden)

Första tabletten tas dag 1 i kvinnans naturliga menstruationscykel (dag 1 är detsamma som den första blödningsdagen).

Man kan även börja på dag 2-5 under första cykeln, men då bör en barriärmetod användas under de första 7 dagarna av tablettintag.


Efter abort i första trimestern:

Efter abort i första trimestern rekommenderas att behandlingen påbörjas omedelbart. I detta fall behövs inget kompletterande skydd.


Efter förlossning eller abort i andra trimestern:

Kvinnan ska rekommenderas att börja mellan 21 och 28 dagar efter förlossningen eller efter abort i andra trimestern. Om behandlingen inleds senare ska kvinnan rekommenderas att använda en kompletterande barriärmetod tills hon tagit en tablett dagligen under 7 dagar i följd. Om kvinnan redan har haft samlag måste graviditet uteslutas innan behandling med Zarelle inleds, eller så måste den första menstruationen inväntas.

Mer information angående ammande kvinnor finns i avsnitt Amning.


Hur man börjar med Zarelle när man byter från ett annat hormonellt preventivmedel

Byte från ett annat kombinerat hormonellt preventivmedel (kombinerade p-piller, p-ring eller p-plåster)

Kvinnan bör helst påbörja behandlingen med Zarelle dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten innehållande aktiv substans) av hennes tidigare kombinerade p-piller eller den dag då hon tar ut sin p-ring eller tar bort sitt p-plåster. I sådana fall behöver inte någon ytterligare preventivmetod användas. Det är inte säkert att alla nämnda preventivmedel finns tillgängliga i alla EU-länder.


Kvinnan kan även påbörja behandlingen med Zarelle senast på den första dagen efter den normalt tablettfria, ring- eller plåsterfria perioden eller på den första dagen efter perioden med placebotabletter (vid användning av kombinerade p-piller), men då rekommenderas att en barriärmetod används under de första sju dagarna.


Byte från en gestagenmetod (minipiller, injektion, implantat eller hormonspiral)

Kvinnan kan byta från minipiller till Zarelle på vilken dag som helst (från implantat eller hormonspiral kan hon byta på samma dag som denna tas ut, från injektioner kan hon byta på den dag då nästa injektion skulle ha givits).


Hantering vid glömd tablett

Den preventiva säkerheten kan minska om mer än 36 timmar har förflutit mellan två tablettintag. Om förseningen är mindre än 12 timmar ska den glömda tabletten tas så snart som möjligt. Därefter tas nästa tablett vid ordinarie tidpunkt. Om förseningen är mer än 12 timmar bör kompletterande skydd användas under de kommande 7 dagarna. Om tabletter har glömts under den första veckan och kvinnan har haft samlag under veckan innan, ska risken för en eventuell graviditet övervägas.


Råd vid mag-tarmbesvär

Vid svåra mag-tarmbesvär kan det hända att absorptionen inte blir fullständig, och kompletterande skydd bör användas. Om kräkningar uppstår inom 3-4 timmar efter tablettintaget, är det möjligt att absorptionen inte är tillräcklig. I sådana fall gäller samma instruktioner som för fall av glömda tabletter (se föregående avsnitt Hantering vid glömd tablett).


Behandlingskontroll

Före förskrivning rekommenderas en noggrann anamnesupptagning och en grundlig gynekologisk undersökning för att utesluta graviditet. Menstruationsstörningar såsom oligomenorré och amenorré bör utredas före förskrivning. Intervallen mellan kontrollerna beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om det förskrivna läkemedlet kan tänkas påverka latent eller manifest sjukdom (se avsnitt Varningar och försiktighet), måste tidpunkter för kontrollundersökningar väljas med hänsyn till detta.


Trots att Zarelle tas regelbundet kan blödningsrubbningar förekomma. Om blödningarna blir mycket täta och oregelbundna bör någon annan preventivmetod övervägas. Om symtomen kvarstår måste organisk orsak uteslutas.

Hanteringen av amenorré under behandlingen beror på om tabletterna tagits enligt instruktionerna, och det kan bli aktuellt med graviditetstest.


Behandlingen ska avbrytas om graviditet inträffar.


Kvinnan bör informeras om att Zarelle inte skyddar mot HIV-infektion (AIDS) och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Varningar och försiktighet

Om något av tillstånden/riskfaktorerna som nämns nedan är närvarande, ska nyttan med användning av gestagen vägas mot den möjliga risken det kan innebära för den enskilda kvinnan. Detta bör diskuteras med kvinnan innan hon fattar beslut om hon vill använda Zarelle. Om något av nedanstående tillstånd förvärras eller uppträder för första gången, bör kvinnan kontakta sin läkare. Läkaren avgör då om behandlingen med Zarelle ska avbrytas eller inte.


Risken för bröstcancer ökar i allmänhet med ökande ålder. Vid användning av kombinerade p-piller är risken för att få diagnosen bröstcancer något förhöjd. Den förhöjda risken avtar gradvis inom 10 år efter utsättandet, och är inte beroende av användningstidens längd utan av kvinnans ålder vid användandet. Det förväntade antalet diagnostiserade bröstcancerfall per 10 000 kvinnor som använder kombinerade p-piller (upp till 10 år efter avslutad behandling) jämfört med icke-användare under samma period har beräknats för olika åldersgrupper, och resultatet presenteras i tabellen nedan.

Åldersgrupp

Förväntade fall bland användare av kombinerade p-piller

Förväntade fall bland icke-användare

16-19 år

4.5

4

20-24 år

17.5

16

25-29 år

48.7

44

30-34 år

110

100

35-39 år

180

160

40-44 år

260

230

Risken för användare av gestagenmetoder såsom Zarelle kan vara av samma storlek som den som associerats med kombinerade p-piller. Bevisen gällande gestagenmetoder är emellertid svagare. Jämfört med risken för att någon gång i livet få bröstcancer är den ökade risken i samband med kombinerade p-piller liten. De bröstcancerfall som diagnostiserats hos användare av kombinerade p-piller tenderar att vara mindre avancerade än hos dem som inte använt kombinerade p-piller. Den ökade risken hos användare av kombinerade p-piller kan bero på en tidigare diagnos, en biologisk effekt av p-pillren eller på en kombination av dessa.


Eftersom en biologisk effekt av gestagener på levern inte kan uteslutas ska en individuell risk-/nyttobedömning göras hos kvinnor med levercancer.


Vid eventuell akut eller kronisk rubbning av leverfunktionen bör kvinnan remitteras till en specialist för utredning och rådgivning.


Epidemiologiska studier har visat på ett samband mellan användning av kombinerade p-piller och en ökad incidens av venös tromboembolism (VTE, djup ventrombos och lungemboli). Även om den kliniska relevansen för detta fynd när Zarelle används som preventivmedel utan en östrogen komponent är okänd, ska behandlingen med Zarelle avbrytas vid trombos. Avbrytande av behandling med Zarelle ska också övervägas vid långvarig immobilisering på grund av operation eller sjukdom. Kvinnor som tidigare har haft tromboembolisk sjukdom ska upplysas om risken för ett möjligt återfall.


Trots att gestagener kan ha effekt på den perifera insulinresistansen och glukostoleransen, finns inga tecken på att man skulle behöva ändra behandlingen hos diabetiker vid användning av minipiller (med endast gestagener). Patienter med diabetes ska emellertid kontrolleras noggrant under de första behandlingsmånaderna.


Om en ihållande blodtrycksökning utvecklas vid användning av Zarelle eller om en kraftig blodtrycksökning uppstår som inte svarar på blodtryckssänkande behandling, bör man överväga att avbryta behandlingen med Zarelle.


Behandling med Zarelle leder till minskade östradiolnivåer i plasma, till en nivå som motsvarar tidig follikelfas. Det är ännu inte känt om denna minskning har någon kliniskt relevant effekt på bentätheten.


Det skydd som klassiska minipiller (med endast gestagener) ger mot extrauterina graviditeter är inte fullt lika effektivt som för kombinerade p-piller, vilket har kopplats till de frekventa ovulationer som uppstår under behandling med minipiller. Trots att Zarelle ger ovulationshämning ska extrauterin graviditet alltid övervägas som differentialdiagnos hos kvinnor med amenorré eller buksmärtor.


Kloasma kan ibland uppträda, speciellt hos kvinnor som haft kloasma under tidigare graviditet. Kvinnor med benägenhet för kloasma bör undvika exponering för sol eller ultravioletta strålar under behandling med Zarelle.


Följande tillstånd har rapporterats vid såväl graviditet som vid användning av könshormoner, men ingen koppling till användning av gestagener har kunnat konstateras: gulsot och/eller klåda relaterat till kolestas; gallsten; porfyri; systemisk lupus erythematosus (SLE); hemolytiskt uremiskt syndrom, Sydenhams korea; herpes gestationis; otosklerosrelaterad hörselnedsättning; (ärftligt) angioödem


Varje tablett av det här läkemedlet innehåller 55 mg laktos.

Läkemedlet bör därför inte användas av patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Interaktioner

Interaktioner mellan hormonella preventivmedel och andra läkemedel kan leda till genombrottsblödningar och/eller utebliven antikonception. Följande interaktioner har rapporterats i litteraturen (framförallt med kombinerade p-piller, men vid enstaka tillfällen även med gestagenmetoder).


Hepatisk metabolism: Interaktioner kan förekomma med läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer, vilket kan leda till ökad eliminering av könshormoner (så som hydantoiner (t.ex. fenytoin), barbiturater (t.ex. fenobarbital), primidon, karbamazepin, rifampicin, och möjligen även för oxkarbazepin, topiramat, rifabutin, felbamat, ritonavir, nelfinavir, griseofulvin och produkter som innehåller johannesört (hypericum perforatum)).


Maximal enzyminduktion ses inte förrän efter 2-3 veckor, men kan kvarstå åtminstone 4 veckor efter avbrytande av behandlingen.


Kvinnor som behandlas med något av dessa läkemedel ska tillfälligt använda en barriärmetod som komplement till Zarelle. Vid användning av läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer ska en barriärmetod användas under den tid då läkemedlet intas samt under 28 dagar efter avslutad behandling. Ett icke-hormonellt preventivmedel bör övervägas för kvinnor som står på långtidsbehandling med leverenzyminducerande läkemedel.


Vid behandling med medicinskt kol kan absorptionen av steroiderna i tabletten påverkas och därmed den preventiva säkerheten. Vid sådana tillfällen bör råden för glömd tablett under avsnitt 4.2 följas.


Hormonella preventivmedel kan interagera med metabolismen av andra läkemedel. Således kan plasma- och vävnadskoncentrationen antingen öka (t.ex. cyklosporin) eller minska.


Obs! Förskrivarinformationen för samtidiga läkemedel ska alltid konsulteras för att identifiera möjliga interaktioner.


Laboratorietester

Studier av kombinerade p-piller har visat att användning av kontraceptiva steroider piller kan påverka resultatet av vissa laboratorietester, inklusive biokemiska parametrar för lever-, tyreoidea-, binjure- och njurfunktion, plasmanivåer av (bärar-)proteiner, t.ex. kortikosteroidbindande globulin och lipid-/lipoproteinfraktioner, parametrar för kolhydratmetabolismen och parametrar för koagulation och fibrinolys. Dessa förändringar ligger vanligtvis inom normalområdet. Det är inte känt i vilken grad ovanstående även gäller gestagenmetoder.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Zarelle är inte indicerat under graviditet. Om kvinnan blir gravid under användning av Zarelle ska behandlingen avbrytas.


Djurstudier har visat att mycket höga doser av gestagena substanser kan orsaka maskulinisering av kvinnliga foster.


Omfattande epidemiologiska studier har inte kunnat påvisa någon ökad risk för missbildningar hos barn till kvinnor som har använt kombinerade p-piller före graviditeten, eller för någon teratogen effekt om kombinerade p-piller tagits av misstag under tidig graviditet. Pharmacovigilance-data för olika kombinerade p-piller med desogestrel visar inte heller på någon ökad risk.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Zarelle har inte någon påverkan på mängden eller kvaliteten (protein-, laktos- eller fetthalt) av bröstmjölken. Små mängder etonogestrel utsöndras emellertid i bröstmjölk. Som en följd kan 0,01-0,05 µg etonogestrel per kg kroppsvikt/dygn komma att överföras till barnet (baserat på ett uppskattat mjölkintag på 150 ml/kg/dygn).


Begränsad långtidsuppföljning finns tillgänglig för barn vars mammor började använda Zarelle under vecka 4 till 8 efter förlossningen. Barnen ammades under 7 månader och följdes upp till 1,5 års ålder (n=32) eller 2,5 års ålder (n=14). Utvärderingen av tillväxt och av fysisk och psykomotorisk utveckling visade inte på några skillnader jämfört med ammade barn vars mödrar använt kopparspiral. Baserat på tillgängliga data kan Zarelle användas under amning. Utveckling och tillväxt hos ammade barn vars mor använder Zarelle ska dock följas upp noggrant.

Fertilitet

Zarelle är indicerat för att förhindra graviditet. För information om återgång till fertilitet (ovulation), se avsnitt Farmakodynamik.

Trafik

Zarelle har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Den vanligaste rapporterade biverkningen i de kliniska studierna är oregelbunden blödning. Någon form av blödningsrubbning har rapporterats hos upp till 50 % av kvinnor som använder desogestrel. Eftersom desogestrel hämmar ägglossningen så gott som hundraprocentigt, till skillnad från andra minipiller (med endast gestagener), är blödningsoregelbundenheter mer vanligt än med andra minipiller. Hos 20-30 % av kvinnorna kan blödningarna förväntas bli tätare, medan de hos ytterligare 20 % kan förväntas bli glesare eller helt utebli. Blödningarna kan också ha längre varaktighet. Efter några månaders behandling är det dock vanligt att blödningarna blir glesare. Information, rådgivning och en blödningsdagbok kan förbättra kvinnans acceptans av blödningsmönstret.


De övriga vanligaste rapporterade biverkningarna i de kliniska studierna med desogestrel (>2,5 %) var acne, humörsvängningar, smärtor i brösten, illamående och viktökning. De biverkningar som anges i tabellen nedan har rangordnats efter organsystemklass och frekvens, enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, <1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000, <1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Organsystemklass

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Infektioner och infestationer

 

vaginal infektion

 

Psykiska störningar

humör­svängningar,

nedstämdhet,

nedsatt libido

  

Centrala och perifera nerv­systemet

huvudvärk

  

Ögon

 

kontakt­lins­intolerans

 

Magtarmkanalen

illamående

kräkningar

 

Hud och subkutan vävnad

acne

alopeci

utslag, urticaria, erythema nodosum

Reproduktions­organ och bröstkörtel

smärtor i brösten, oregelbundna mens­truationsblödningar, amenorré

dysmenorré, ovariecystor

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

 

trötthet

 

Under­sökningar

viktökning

  

Vätska från bröstet kan förekomma vid användning av desogestrel. I sällsynta fall har ektopiska graviditeter rapporterats (se avsnitt Varningar och försiktighet). Dessutom kan (försämring av) angioödem och/eller försämring av ärftligt angioödem förekomma (se avsnitt Varningar och försiktighet).


För kvinnor som använder (kombinerade) p-piller har ett antal (allvarliga) biverkningar rapporterats. Dessa inkluderar venös eller arteriell tromboembolisk sjukdom (tromboser), hormonberoende tumörer (t.ex. levertumörer, bröstcancer) och kloasma. Vissa av dessa diskuteras mer i detalj i avsnitt Varningar och försiktighet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns inga rapporter om allvarliga biverkningar vid överdos. Symtomen som kan uppträda är illamående och kräkningar, samt mindre vaginalblödningar hos unga flickor. Det finns ingen antidot och behandlingen är symtomatisk.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Zarelle är ett minipiller (med endast gestagener) som innehåller gestagenet desogestrel. Som för andra minipiller är Zarelle mest lämpat för kvinnor som ammar eller inte kan eller vill använda östrogener. I motsats till traditionella minipiller är den främsta effekten av Zarelle ovulationshämning. Dessutom ökar läkemedlet cervixsekretets viskositet.


Klinisk effekt och säkerhet

I en studie över 2 cykler, där ovulation definierades som progesteronnivåer högre än 16 nmol/L under 5 på varandra följande dagar, var förekomsten av ovulation 1 % (1/103), med ett 95 % konfidensintervall på 0,02 % - 5,29 % i ITT-gruppen (användar- och metodfel). Ovulationshämning uppnåddes från första behandlingscykeln. I denna studie, när behandlingen med desogestrel avbröts efter 2 cykler (56 dagar utan uppehåll), återkom ovulationen i genomsnitt efter 17 dagar (intervall 7-30 dagar).


I en jämförande klinisk studie (där maximalt 3 timmars glömskemarginal tilläts) var totalt ITT Pearl Index för desogestrel 0,4 (95 % konfidensintervall 0,09 % - 1,20 %) jämfört med 1,6 (95 % konfidensintervall 0,42 % - 3,96 %) för 30 µg levonorgestrel.

Pearl-Index för desogestrel är jämförbart med Pearl-Index som tidigare konstaterats för kombinerade p-piller i en normalpopulation som använder kombinerade p-piller. Behandling med desogestrel leder också till en sänkning av östradiolnivåerna till en nivå som motsvarar tidig follikelfas. Inga kliniskt relevanta effekter på kolhydratmetabolism, lipidmetabolism eller hemostas har observerats.


Pediatrisk population

Inga kliniska data finns tillgängliga avseende effekt och säkerhet hos ungdomar under 18 år.

Farmakokinetik

Absorption

Efter oral dosering av Zarelle absorberas desogestrel (DSG) snabbt och konverteras till etonogestrel (ENG). Under steady-state uppnås maximal plasmakoncentration 1,8 timmar efter tablettintaget, och den absoluta biotillgängligheten av ENG är cirka 70 %.


Distribution

ENG är bundet till plasmaproteiner till 95,5-99 %, framför allt till albumin och till en mindre grad till SHBG.


Metabolism

DSG metaboliseras via hydroxylering och dehydrogenering till den aktiva metaboliten ENG. ENG metaboliseras via sulfat och glukuronid-konjugering.


Eliminering

ENG elimineras med en halveringstid på cirka 30 timmar, och det föreligger ingen skillnad vid enkel eller upprepad dosering. Steady-state-nivåer i plasma nås efter 4-5 dagar. Serumclearance efter intravenös administrering av ENG är ca 10 l/timme. Utsöndringen av ENG och dess metaboliter, antingen som fri steroid eller som konjugat, sker via urin och feces (förhållandet är 1,5:1). Hos ammande kvinnor utsöndras ENG i bröstmjölken med en mjölk-/serumkvot på 0,37-0,55.

Baserat på dessa uppgifter och ett beräknat mjölkintag på 150 ml/kg/dag kan 0,01-0,05 µg etonogestrel komma att överföras till barnet.


Särskilda patientgrupper


Effekt av nedsatt njurfunktion

Det har inte utförts några studier för att utvärdera effekten av njursjukdom på farmakokinetiken av desogestrel.


Effekt av nedsatt leverfunktion

Det har inte utförts några studier för att utvärdera effekten av leversjukdom på farmakokinetiken av desogestrel. Metabolismen av steroidhormoner kan dock vara försämrad hos kvinnor med nedsatt leverfunktion.


Etniska grupper

Inga studier har utförts för att utvärdera farmakokinetiken i olika etniska grupper.

Prekliniska uppgifter

De toxikologiska studierna har inte visat på några andra effekter än de som kan förklaras av de hormonella egenskaperna hos desogestrel.

Innehåll

En filmdragerad tablett innehåller: 75 mikrogram desogestrel, 55 mg laktosmonohydrat , sojaolja (maximalt 0,026 mg), majsstärkelse, povidon K30, RRR-alfa-tokoferol, kolloidal vattenfri kiseldioxid, kolloidal vattenhaltig kiseldioxid, stearinsyra, hypromellos 2910, makrogol, titandioxid (E171).

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 75 mikrog (vit, rund, diameter ca 5 mm)
3 x 28 tablett(er) blister, 90:-, F, Övriga förskrivare: barnmorska
6 x 28 tablett(er) blister, 132:-, F, Övriga förskrivare: barnmorska

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av