FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metopirone

HRA Pharma Rare Diseases

Kapsel, mjuk 250 mg
(Vit till gulaktigt vit, avlång, ogenomskinlig, mjuk gelatinkapsel tryckt med ”HRA” tryckt med röd textfärg på ena sidan och ett svagt gulaktigt visköst till geléaktigt innehåll.)

Diagnostiskt medel, test av hypofysär funktion

Aktiv substans:
ATC-kod: V04CD01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från HRA Pharma Rare Diseases omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-03-16

Indikationer

Används som ett diagnostiskt test för ACTH-insufficiens och för differentialdiagnos av ACTH-beroende Cushings syndrom.


För behandling av patienter med endogent Cushings syndrom.

Kontraindikationer

  • Manifesterad primär binjurebarkssvikt.

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering


Diagnostiska användningsområden


(i) Kort singeldostest - diagnos av ACTH-insufficiens
Denna kan utföras på ambulatorisk basis. I detta test bestäms 11-desoxikortisol- och/eller ACTH-nivåerna i plasma efter en singeldos av Metopirone. Patienten ges 30 mg/kg (maximalt 3 g Metopirone) vid midnatt med yoghurt eller mjölk för att minimera illamående och kräkningar.


Pediatrisk population:
Samma dos som för vuxna rekommenderas för barn.

Blodproven för analysen tas tidigt på morgonen (kl. 7.30 – 8.00). Plasman ska frysas in så snart som möjligt. Patienten ges sedan en profylaktisk dos på 50 mg kortisonacetat.

Bedömning:
Normala värden är beroende av metoden som används för att bestämma ACTH- och 11-desoxikortisolnivåerna. En intakt ACTH-reserv kännetecknas i allmänhet av en ökning av ACTH i plasma till åtminstone 44 pmol/l (200 ng/l) eller en ökning av 11-desoxikortisol till över 0,2 µmol/l (70 µg/l). Patienter med misstänkt binjurebarkssvikt ska läggas in på sjukhus som en försiktighetsåtgärd.


(ii) Flerdostest – diagnos av ACTH-insufficiens och differentialdiagnos av adrenokortikal hyperfunktion vid Cushings syndrom
Patienten måste läggas in på sjukhus. I detta test mäts steroidnivåerna i urin. Första dagen bestäms utgångsvärdena för de 24 timmar som föregår testet. Andra dagen administreras 500-750 mg Metopirone var fjärde timme i 24 timmar, vilket ger en total dos på 3,0-4,5 g. Effekten bedöms i två på varandra följande 24-timmars urinprover. Den maximala effekten av Metopirone på steroidvärdena i urin bör
uppnås inom de följande 24 timmarna.


Pediatrisk population:
Dosrekommendationerna för pediatrisk population baserar sig på begränsade uppgifter. Hos barn ska dosen vara 15 mg/kg kroppsvikt med en minimum dos på 250 mg var fjärde timme i 6 doser.


Det rekommenderas att kapslarna tas tillsammans med mjölk eller efter en måltid för att minimera illamående och kräkningar.


Bedömning:

ACTH-brist:
Om den främre hypofysen fungerar normalt ger Metopirone upphov till en markerad ökning av 17-hydroxikortikosteroiderna (17-OHCS) eller 17-ketosteroiderna (17-KGS) i urinen (till åtminstone två gånger utgångsvärdena). Brist på svar tyder på sekundär binjurebarkssvikt.


Cushings syndrom:
En överdriven ökning av 17-OHCS eller 17-KGS i urinen efter administrering av Metopirone tyder på överproduktion av ACTH vilket har lett till binjurebarkshyperplasi (Cushings syndrom). En sådan ökning kan tas som en antydan på att det inte förekommer någon binjurebarkstumör som självständigt producerar
kortisol.


Terapeutisk användning

Vuxna
För behandlingen av Cushings syndrom kan initialdosen metyrapon variera mellan 250 och 1 000 mg/dag beroende på svårighetsgraden av hyperkortisolism och orsaken till Cushings syndrom. Metyrapon kan inledas med doser på 750 mg/dag. För patienter med svårt Cushings syndrom kan den inledande dosen vara högre, upp till 1 500 mg/dag. Lägre startdoser kan användas i fall av milt Cushings syndrom eller binjureadenom eller hyperplasi. Dosen metyrapon ska justeras på individuell basis enligt patientens behov och beroende på tolerabilitet.

Den vanliga underhållsdosen varierar mellan 500 och 6 000 mg/dag. Dosen ska ges uppdelad på tre eller fyra doser.

Den dagliga dosen ska justeras efter ett par dagar med siktet inställt på att sänka medelnivåerna på plasma/serum kortisol och/eller de 24 timmars fria kortisolnivåerna i urin till normala målvärden eller tills den maximala tolererade dosen metyrapon uppnås. Medelnivåerna för serum/plasma kortisolet kan beräknas från medeltalet för 5 till 6 plasma/serum prover som erhållits under en dag eller från
kortisolnivåerna som erhållits precis före morgondosen. Övervakning av kortisolnivåerna i plasma/serum en gång i veckan och/eller av de 24-timmars fria kortisolnivåerna i urin är nödvändiga för att vid behov kunna utföra vidare dosjusteringar. Dosjusteringsperioden är vanligtvis 1 till 4 veckor. När kortisolnivåerna är nära de optimala nivåerna är längre perioder (i allmänhet en gång i månaden eller varannan månad) tillräckliga för övervakningen.


En fysiologisk ersättningsbehandling med kortikosteroid kan läggas till en fullständig kortisolblockering med metyrapon (blockera-och-ersätt regim). Denna ska inledas när kortisolet i serum eller urin är inom normalområdet och metyrapondoserna ökas för att uppnå fullständig hämning av kortisolutsöndringen. I fall av en snabb doseskalering eller för patienter med cykliskt Cushings syndrom kan en fysiologisk
ersättningsbehandling av kortikosteroid tilläggas.


Speciella populationer

Pediatrisk population:
Dosrekommendationerna för barn baserar sig på begränsade data. Fallrapporter har visat att det inte finns specifika dosrekommendationer för pediatrisk användning vid behandlingen av Cushings syndrom. Dosen ska justeras på en individuell basis som en funktion av kortisolnivåerna och tolerabilitet.


Äldre:
Dos som för vuxna. Det finns begränsad information om användningen av metyrapon hos äldre (≥ 65 år ålder). Klinisk evidens tyder på att det inte behövs någon speciell dosrekommendation vid någon av indikationerna.


Administreringssätt
Kapslarna ska tas tillsammans med mjölk eller efter en måltid för att minimera illamående och kräkningar vilket kan leda till försämrad absorption.

Varningar och försiktighet

Diagnostiska användningsområden
Diagnostiskt test med metyrapon ska begränsas till remissjukhuscentra.


Patienter med minskad binjuresekretionskapacitet och allvarlig hypopituitarism
Binjurebarkens förmåga att svara på exogent ACTH ska påvisas innan Metopirone används som ett test då Metopirone kan inducera akut binjureinsufficiens hos såväl patienter med nedsatt binjuresekretionsförmåga som patienter med total hypofysinsufficiens. Testet ska utföras på sjukhus med noggrann uppföljning i fall av misstänkt binjurebarkssvikt.

Nedsatt leverfunktion
Patienter med levercirros visar ofta ett fördröjt svar på Metopirone på grund av att leverskada försenar kortisolets elimineringshalveringstid i plasma.


Patienter med hypotyreoidism eller som tar läkemedel som påverkar hypotalamus-hypofys-binjurebark-axeln.
I fall av nedsatt funktion i sköldkörteln kan steroidnivåerna i urin stiga mycket långsamt eller inte alls som svar på Metopirone. Innan Metopirone-testet utförs ska läkemedel som påverkar hypofys- eller binjurebarksfunktionen sättas ut (se avsnitt Interaktioner). Om binjurebarksfunktionen eller den främre hypofysens funktion är gravare nedsatt än vad resultaten från testet antyder kan Metopirone utlösa övergående binjurebarkssvikt. Detta kan snabbt korrigeras genom att ge lämpliga doser kortikosteroider.


Terapeutisk användning


Övervakning
Produkten ska endast användas under överinseende av specialister som har tillgång till lämpliga resurser för övervakning av kliniska och biokemiska svar. Behandling med Metopirone leder till en snabb sänkning av nivåerna av cirkulerande kortisol och potentiellt till hypokortisolism/hypoadrenalism. Det är därför nödvändigt att övervaka och lära patienterna känna igen de tecken och symtom som är associerade med hypokortisolism (t.ex. kraftlöshet, trötthet, anorexi, illamående, kräkning, hypotoni, hyperkalemi, hyponatremi, hypoglykemi). Vid dokumenterad hypokortisolism kan det vara nödvändigt att tillfälligt sätta in exogen steroid-(glukokortikoid)-ersättning och/eller sänka dosen eller avbryta behandlingen med
Metopirone.


Analysmetoder
En pålitlig analysmetod utan korsreaktivitet med prekursorer till steroider rekommenderas för att möjliggöra riktig justering av metyrapondosen, såsom en specifik immunanalys eller en vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS/MS)-metod, för att mäta kortisolnivåer i plasma/serum och urin.


Patienter med ektopiskt Cushings syndrom.
Patienter med ektopiskt Cushings syndrom löper en stor risk för opportunistiska infektioner såsom Pneumocystis jirovecii-pneumoni under behandling med Metopirone. Lämplig profylaktisk behandling kan övervägas i denna population.

Hypertoni
Långtidsbehandling med Metopirone kan orsaka hypertoni som resultat av överdriven utsöndring av desoxikortikosteron.

Amning
Det finns inte tillräckligt med information om metyrapon utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Amningen ska avbrytas under behandling med Metopirone (se avsnitt Graviditet).


Hjälpämnen
Närvaron av hjälpämnena natriumetylparahydroxibensoat och natriumpropylparahydroxibensoat kan ge upphov till allergiska reaktioner som kan vara fördröjda.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Metyrapons interaktionspotential är delvis okänd och därför rekommenderas försiktighet då behandlingen med andra läkemedel inleds eller avslutas. Om förändringar i metyrapons effekt och/eller säkerhetsprofil eller det samtidiga läkemedlet syns ska lämpliga åtgärder vidtas.


Observerade interaktioner

I relation till användning som diagnostiskt hjälpmedel: Antikonvulsiva läkemedel (t.ex. fenytoin, barbiturater), antidepressiva och neuroleptika (t.ex. amitriptylin, klorpromazin, alprazolam), hormoner som påverkar hypotalamus-hypofys-axeln, kortikosteroider, antityreoida substanser och cyproheptadin kan påverka Metopirone-testets resultat.


Om dessa läkemedel inte kan utsättas ska nödvändigheten av att utföra testet med Metopirone övervägas.


Förväntade interaktioner
Metopirone kan förstärka paracetamols (acetaminofen) toxicitet hos människa.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av metyrapon hos gravida kvinnor. Djurstudier är ofullständiga vad gäller reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Metopirone rekommenderas inte under graviditeten när det används som ett diagnostiskt test eller för vård av endogent Cushings syndrom om inte klart nödvändigt (i detta fall ska blodtrycket övervakas och hypertoni skötas på lämpligt sätt) och inte för kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Det finns inte tillräckligt med information om metyrapon utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Amningen ska avbrytas under behandling med Metopirone (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Fertilitet

Metyrapons effekt på human fertilitet har inte undersökts i kliniska studier. Hos djur har metyrapon visat sig ha skadliga effekter på spermatogenes och ovariell follikulär utveckling; inga formella fertilitetsstudier har utförts (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Metopirone har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Då Metopirone kan orsaka yrsel eller dåsighet ska patienten inte framföra fordon eller använda maskiner innan dessa effekter har gått över.

Biverkningar

Säkerhetsdata kommer från spontana rapporter och publicerad litteratur. Biverkningarna är listade i Tabell 1 efter MedDRA-systemets klassificering av organsystem och föredragna termer enligt följande konvention: Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Tabell 1 Biverkningar

Frekvens

Organklass/föredragen term

Blodet och lymfsystemet


Ingen känd frekvens:

leukopeni, anemi, trombocytopeni

Endokrina systemet


Sällsynta:

Binjureinsufficiens

Centrala och perifera nervsystemet


Vanliga:

Yrsel, dåsighet, huvudvärk

Blodkärl


Vanliga:

Hypotoni

Ingen känd frekvens:

Hypertoni

Magtarmkanalen


Vanliga:

Illamående, kräkning

Sällsynta:

Buksmärta

Hud och subkutan vävnad


Sällsynta:

Hirsutism, allergisk dermatit

Ingen känd frekvens:

Alopeci


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Tecken och symtom: Den kliniska bilden av akut Metopirone-förgiftning karakteriseras av mag-tarmkanal symtom och akut binjurebarkssvikt.


Laboratorieresultat: hyponatremi, hypokloremi och hyperkalemi. Hos patienter som behandlas med insulin eller orala antidiabetika kan tecknen och symtomen på akut förgiftning med Metopirone försvåras eller modifieras.


Behandling: Det finns ingen specifik antidot. Omedelbar behandling är viktig i handläggningen av en metyraponöverdos och patienten ska akut remitteras till sjukhus för omedelbart medicinskt omhändertagande. Behandling med aktivt kol kan övervägas, om överdosen intagits högst 1 timme tidigare. Förutom de allmänna åtgärderna ska en stor dos hydrokortison omedelbart administreras tillsammans med intravenös saltlösning och glukos. Detta ska upprepas enligt behov i enlighet med patientens kliniska tillstånd. Under några dagar ska blodtrycket och vätske- och elektrolytbalansen övervakas.

Farmakodynamik

Metopirone verkar genom att inhibera adrenokortikosteroidsyntesen. Det minskar produktionen av kortisol och kortikosteron genom att inhibera 11β-hydroxyleringsreaktionen i binjurebarken. Avlägsnandet av den starka inhibitoriska feedbackmekanismen som kortisol utövar resulterar i en ökning av hypofysens
produktion av binjurebarkshormon (ACTH). Fortsatt blockering av de enzymatiska stegen som leder till produktion av kortisol och kortikosteron ger en markerad ökning av sekretionen av binjurebarkens direkta prekursorer, 11-desoxikortisol och desoxikortikosteron, vilka är svaga hämmare av ACTH-utsöndringen, och en motsvarande ökning i plasmanivåerna av dessa steroider och deras metaboliter i urinen. Dessa metaboliter kan enkelt bestämmas genom att mäta 17-hydroxykortikosteroider (17-OHCS) eller 17-ketosteroider (17-KGS) i urin. Metopirone används som ett diagnostiskt test på basen av dessa egenskaper med 11-desoxikortisol i plasma och 17-OHCS i urin mätt som ett index av hypofysens ACTH-svar. Metopirone kan också undertrycka biosyntes av aldosteron, vilket inducerar mild natriures.

Farmakokinetik

Metyrapon absorberas och elimineras snabbt från plasma efter oral administrering.

Absorption: Maximala plasmakoncentrationer uppnås vanligtvis en timme efter oral administrering.

Distribution: Efter administrering av 750 mg är medelvärdet för den maximala plasmakoncentrationen 3,7 µg/ml och sjunker till 0,5 µg/ml 4 timmar efter administreringen.

Metabolism: Metyrapol, den reducerade formen av metyrapon, är den viktigaste aktiva metaboliten. Åtta timmar efter en enkel oral dos är förhållandet mellan metyrapon och metyrapol i plasma 1: 1,5. Det tar dubbelt så lång tid för metyrapol att elimineras från plasma än för metyrapon.

Eliminering: Metyrapons halveringstid i plasma är cirka 2 timmar efter oral administrering. Sjuttiotvå timmar efter den första dagliga dosen på 4,5 g Metopirone (750 mg var fjärde timme) utsöndrades 5,3 % av den totala dosen i urinen som metyrapon (9,2 % i fri form och 90,8 % konjugerat med glukuronsyra) och 38,5 % i form av metyrapol, den främsta aktiva metaboliten, (8,1 % i fri form och 91,9 % konjugerat med glukuronsyra).

Prekliniska uppgifter

Prekliniska uppgifter om Metopirone (metyrapon) visar inte några särskilda risker för människa baserat på konventionella toxicitetsstudier med enkel eller upprepad dos. Metyrapon var inte mutagent och genotoxiskt i in vitro och in vivo testsystem. Djurstudier med Metopirone vad gäller reproduktion är otillräckliga för utvärdering av teratogenicitet och postnatal utveckling. Metyrapon inhiberar testosteronsyntesen hos råttor, hundar och icke-humana primater av hankön och påverkar steroidgenesis i ovariala granulosa- och tekaceller hos honråttor. Dessa effekter eliminerades hos djur som samtidigt administrerades med metyrapon och kortikosteron och kunde därför anses bero på metyraponhämning av kortikosteronsyntesen. Behandling av hundar och hulmaner av hankön i respektive 40 eller 30 dagar orsakade en märkbar förlust av spermatogoner, spermatocyter och spermatozoer. Unga möss (30 dagar
gamla) som behandlats med metyrapon i 20 dagar visade såväl underutvecklade uteri som atretiska tertiära folliklar i ovariet. Relevansen av dessa resultat för patienterna med Cushings syndrom är för närvarande inte tydlig. I en studie med kaniner har metyrapon visat sig gå över i placenta. För närvarande finns det inte några tillgängliga icke-kliniska studier som utförts för att undersöka Metopirones carcinogena potential.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En Metopirone-kapsel innehåller 250 mg metyrapon.

Hjälpämne(n) med känd effekt:
En kapsel innehåller 0,71 mg natriumetylparahydroxibensoat och 0,35 mg natriumpropylparahydroxibensoat.


Förteckning över hjälpämnen

Etylvanillin
Gelatin
Glycerol
Makrogol 400
Makrogol 4000
P-metoxiacetofenon
Natriumetylparahydroxibensoat (E215)
Natriumpropylparahydroxibensoat (E217)
Titandioxid (E171)
Renat vatten

Trycksvärta (Röd):
Karminsyra (E120)
Aluminiumkloridhexahydrat
Natriumhydroxid
Hypromellos
Propylenglykol

Blandbarhet

Ej relevant

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år
Efter öppnande: 2 månader


Särskilda förvaringsanvisningar

Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.
Förvaras vid högst 25°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kapsel, mjuk 250 mg Vit till gulaktigt vit, avlång, ogenomskinlig, mjuk gelatinkapsel tryckt med ”HRA” tryckt med röd textfärg på ena sidan och ett svagt gulaktigt visköst till geléaktigt innehåll.
50 kapsel/kapslar burk, 3157:05, F

Hitta direkt i texten
Av