FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lymphoseek

Norgine

Beredningssats för radioaktivt läkemedel 50 mikrog
(Injektionsflaskan innehåller ett sterilt, pyrogenfritt, vitt till benvitt frystorkat pulver.)

diagnostiska radiofarmaka, tumördetektion

Aktiv substans:
ATC-kod: V09IA09
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Norgine omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-04-30.

Indikationer

Endast avsett för diagnostik.


Radiomärkt Lymphoseek är avsett för avbildning och intraoperativ detektion av portvaktskörtlar (”sentinel nodes”) som dränerar primärtumör hos vuxna patienter med bröstcancer, melanom eller skivepitelcancer lokalt i munhålan.


Extern avbildning och intraoperativ detektion kan utföras med gammakamera.


Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll eller mot någon av den radiomärkta produktens komponenter.


Dosering

Detta läkemedel får endast användas på sjukhus.


Läkemedlet får endast administreras av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal med teknisk expertis vad gäller att utföra och tolka kartläggningen av portvaktskörtlar.


Dosering

Rekommenderad dos är 50 mikrogram tilmanocept som radiomärkts med teknetium Tc 99m vid 18,5 MBq för operation samma dag eller 74 MBq för operation nästa dag. Dosen på 50 mikrogram ska inte justeras för skillnader i kroppsvikt. Den totala injektionsmängden får inte överskrida 50 mikrogram tilmanocept, med en total maximal radioaktivitet på 74 MBq per dos.


Rekommenderad minimitid för avbildning är 15 minuter efter injektion. Intraoperativ lymfatisk kartläggning kan inledas redan 15 minuter efter injektion.


Patienter som inplanerats för operation på dagen för injektionen kommer att få 18,5 MBq teknetium med en produkt som är radiomärkt med Tc 99m. Administrering ska ske inom 15 timmar efter den inplanerade tiden för operation och intraoperativ detektion.


Patienter som inplanerats för operation på dagen efter injektionen kommer att få 74 MBq teknetium med produkt som är radiomärkt med Tc 99m. Administrering ska ske inom 30 timmar efter den inplanerade tiden för operation och intraoperativ detektion.


Särskilda populationer


Patienter med lever- eller njurinsufficiens


Man måste noga överväga vilken radioaktivitet som ska administreras till dessa patienter på grund av risken för ökad strålningsexponering. Strålningsdosen till patienten skulle inte överskrida 2,28 mSv även om inget av en 74 MBq-dos eliminerades.


Omfattande dosintervalls- och dosjusteringsstudier av läkemedlet på normala populationer och särskilda populationer har inte genomförts. Farmakokinetiken av teknetium Tc 99m tilmanocept hos patienter med njur- eller leverinsufficiens har inte bestämts (se avsnitt farmakokinetik).


Äldre population


Äldre patienter som är 65 år eller äldre (32 procent) utvärderades i kliniska studier; inga säkerhetsproblem identifierades. Ingen dosjustering rekommenderas på grund av ålder.


Pediatrisk population


Säkerhet och effekt för Lymphoseek för barn och ungdomar under 18 års ålder har ännu inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt

Detta läkemedel måste radiomärkas innan det administreras till patienten. Den radiomärkta produkten är en klar, färglös lösning utan synliga partiklar.


Efter radiomärkning kan administreringen antingen ske genom intradermal, subkutan, intratumoral eller peritumoral injektion.


För melanom sker administreringen intradermalt med en enda eller flera delade injektioner.


För bröstcancer sker administreringen intradermalt, subareolärt (en enda eller flera delade injektioner) eller peritumoralt (flera delade injektioner).


För skivepitelcancer i munhålan sker administreringen peritumoralt (flera delade injektioner).


Varje injektionsflaska med 50 mikrogram innehåller en överfyllnad för att säkerställa att 50 mikrogram tilmanocept kan levereras. Det krävs dock att injektionsflaskan bereds enligt anvisningarna och att en 50 mikrogram alikvot används för en enda patientdos.


Enskilda injektionsvolymer ska inte överskrida 0,5 ml eller vara mindre än 0,1 ml. Den totala injektionsvolymen ska inte vara större än 1,0 ml och inte mindre än 0,1 ml. Om produkten späds i volymer över 1,0 ml kan detta påverka dispositionen av Lymphoseek in vivo.


Anvisningar för beredning och kontroll av radiofarmakonets radiokemiska renhet finns i avsnitt Instruktion för beredning av radiofarmaka.


För förberedelse av patient, se avsnitt Varningar och försiktighet.


Varningar och försiktighet

Potential för överkänslighet eller anafylaktiska reaktioner

Att det finns en möjlighet till överkänslighet såsom allvarliga livshotande fatala anafylaktiska / anafylaktoida reaktioner måste alltid beaktas.


Om överkänslighet eller anafylaktiska reaktioner uppstår måste administreringen av läkemedlet omedelbart avbrytas och intravenös behandling inledas, om så är nödvändigt. För att möjliggöra omedelbara åtgärder i akuta situationer måste nödvändiga läkemedel och anordningar såsom endotrakealtub och ventilator finnas direkt tillgängliga.


Individuell nytta/riskbedömning

För varje patient måste strålningsexponeringen kunna motiveras av den troliga nyttan. Den tillförda radioaktiviteten ska i varje enskilt fall vara så låg som möjligt för att erhålla den efterfrågade diagnostiska informationen.


Njur- och leverinsufficiens

Nytta-riskförhållandet måste noga övervägas för dessa patienter på grund av risken för ökad strålningsexponering. Den uppskattade strålningsdosen till patienten skulle inte överskrida 2,28 mSv även om inget av en 74 MBq dos eliminerades (se avsnitt Dosering).


Förberedelse av patient

Patienten ska vara väl hydrerad före undersökningen och ofta tömma urinblåsan under de första timmarna efter undersökningen för att minska patientens strålningsexponering.


Särskilda varningar

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, det vill säga är näst intill ”natriumfritt”.


För försiktighetsåtgärder med hänsyn till miljöpåverkan, se avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.


Interaktioner

Att tillsätta mycket stora volymer spårämnen eller andra injicerade ämnen tidsmässigt eller anatomiskt nära Lymphoseek kan påverka dispositionen av Lymphoseek in vivo. Ytterligare spårämnen ska inte injiceras inom 30 minuter efter administrering av Lymphoseek.


Inga interaktionsstudier har utförts.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Kvinnor i fertil ålder

När radiofarmaka ska administreras till en kvinna i fertil ålder är det viktigt att avgöra om hon är gravid eller inte. Varje kvinna som har en utebliven menstruationsblödning bör betraktas som gravid tills motsatsen bevisats. Om det finns tvivel beträffande kvinnans eventuella graviditet (utebliven menstruationsblödning, oregelbunden blödning, osv.) så bör alternativa tekniker utan joniserande strålning (i förekommande fall) erbjudas patienten.


Graviditet

Det finns inga data från användningen av Lymphoseek hos gravida kvinnor. Inga reproduktionstoxikologiska djurförsök utfördes, och det är inte känt om Lymphoseek orsakar skada på fostret när det administreras till en gravid kvinna.


Radionuklidförfaranden med gravida kvinnor innefattar även en strålningsdos till fostret. Endast oumbärliga undersökningar ska därför utföras under graviditeten, när den troliga nyttan vida överskrider risken för modern och fostret.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om teknetium Tc 99m tilmanocept utsöndras i bröstmjölk.


Före administreringen av radiofarmaka till ammande mödrar bör man överväga möjligheten att skjuta upp tillförseln av radionuklid tills amningen har upphört, liksom valet av det lämpligaste radiofarmakonet, där hänsyn tas till radioaktivitetens utsöndring i bröstmjölken. Om administreringen ses som nödvändig bör amningen avbrytas under 24 timmar efter injektionen och den urmjölkade bröstmjölken kastas.


Fertilitet

Fertilitetsstudier på djur har inte utförts med Lymphoseek.


Trafik

Lymphoseek har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil


I kliniska prövningar med 553 patienter var följande biverkningar vanligast:

 • Irritation på injektionsstället (0,7 procent; 4 av 553 patienter)

 • Irritation på injektionsstället (0,2 procent; 1 av 553 patienter)

Andra biverkningar var mindre vanliga, av lindrig svårighetsgrad och kortvariga.


Förekomsten av nedanstående angivna biverkningar har i kliniska studier bedömts hos 553 patienter i åldern 18 år och äldre som fick Lymphoseek. Dessa biverkningar hade ett tillfälligt samband med administreringen av Lymphoseek och kunde bero på andra läkemedel som hade administrerats till patienterna eller kirurgiska ingrepp.

Biverkningar som har observerats under kliniska studier listas nedan efter frekvenskategori. Frekvenskategorierna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


I varje frekvensgruppering presenteras biverkningarna efter minskande svårighetsgrad.

Organsystem

Biverkning

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga: Hyperkalcemi

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga: Afasi, yrsel, huvudvärk, parestesi

Ögon

Mindre vanliga: Dimsyn

Hjärtat

Mindre vanliga: Sinustakykardi

Blodkärl

Mindre vanliga: Flushing (värmekänsla i huden)

Magtarmkanalen

Mindre vanliga: Illamående

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: Hudirritation

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga: Smärta i extremitet, muskuloskeletal smärta, nacksmärta, smärta i käken

Njurar och urinvägar

Mindre vanliga: Urinträngningar, pollakisuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga: Smärta i brösten

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga: Irritation på injektionsstället, smärta på injektionsstället, värmekänsla

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Mindre vanliga: Smärta på incisionsstället, seroma, försämrad sårläkning

Exponering för joniserande strålning förknippas med framkallandet av cancer och en potential för utveckling av ärftliga defekter. Eftersom den effektiva dosen till en vuxen person (70 kg) är 1,32 mSv förväntas sannolikheten för biverkningar vara låg när den maximala rekommenderade aktiviteten på 74 MBq tillförs.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Den totala injektionsmängden får inte överskrida 50 mikrogram tilmanocept, med en total maximal radioaktivitet på 74 MBq per dos. Att kronisk eller akut överdosering inträffar är osannolikt med tanke på den totala injektionsmängden.


Inga kliniska konsekvenser sågs vid dosnivåer som var 3,7 gånger den rekommenderade dosen av Lymphoseek hos människa, eller 390 gånger tilmanocepts förväntade mänskliga exponering hos djur.


Vid administrering av en strålningsöverdos med tilmanocept ska patientens absorberade dos om möjligt minskas genom att öka radionuklidens eliminering från kroppen genom täta urineringar eller genom forcerad diures och täta tömningar av blåsan.


Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Lymphoseek är ett receptorinriktat radiofarmakon som är utformat för snabb passage av lymfkärl; det har biologisk målstyrning, och ansamlas och kvarhålls i primära, centralt prediktiva, dränerande lymfkörtlar (portvaktskörtlar). Substansen, tilmanocept, binder specifikt till mannosbindande receptorproteiner (CD206) som finns på ytan av makrofager och dendritceller. Makrofager finns i höga koncentrationer i lymfkörtlar.


Tilmanocept är en makromolekyl som består av multipla enheter av dietylentriaminpentaättiksyra (DTPA) och mannos, var och en syntetiskt fästade vid en ryggrad av 10 kDa dextran. Mannosen fungerar som ett substrat för receptorn, och DTPA som ett kelatmedel för märkning med teknetium Tc 99m. Tilmanocepts genomsnittliga diameter är 7 nm och denna lilla molekylstorlek möjliggör en ökad passage in i lymfkanaler med en snabb och konsekvent clearance av injektionsstället.


Efter beredning och märkning ska Lymphoseek injiceras nära intill tumören och användas vid preoperativ avbildning genom gammadetektion tillsammans med en stationär gammakamera (skintigrafi), singelfotonemissionstomografi (SPECT), eller SPECT/datortomografi SPECT/CT, och/eller intraoperativt tillsammans med en gammadetektionsond för att lokalisera portvaktskörtlar i lymfvägarna som dränerar tumören.


I in vitro-studier uppvisade teknetium Tc 99m tilmanocept specifik och stark bindning till mänskliga CD206 receptorer med en primär affinitet för bindningsstället på Kd = 2,76 x x 10-11 M. I kliniska fas 1-studier ansamlas omkring 0,5 till 1,8 procent av dosen i dränerande lymfkörtlar genom specifik bindning efter 30 minuter. Bindning av teknetium Tc 99m tilmanocept sker oberoende av tumörens typ eller svårighetsgrad.


Klinisk effekt

I kliniska fas 3-studier kunde teknetium Tc 99m tilmanocept detekteras i portvaktskörtlar inom 10 minuter. I extern analys av gammaavbildning har det visats att bundet teknetium Tc 99m tilmanocept kvarhålls i samma dränerande lymfkörtlar i upp till 30 timmar. Preoperativ lymfoskintigrafi utfördes på 100 procent av melanompatienterna, 100 procent av patienterna med skivepitelcancer i huvud och nacke, och 82 procent av patienterna med bröstcancer. Den totala överensstämmelsen mellan lokalisering av lymfkörtlar (bestämd genom radioaktivitetsdetektion) på preoperativ lymfoskintigrafi och intraoperativ lymfkörtelundersökning var 97,8 procent för samtliga patienter.


I kliniska fas 3-studier på patienter med bröstcancer som kartlades med både teknetium Tc 99m tilmanocept och vitalblått färgämne, lokaliserade teknetium Tc 99m tilmanocept hos 99,91 procent av patienterna med ett genomsnitt av 2,08 lokaliserade portvaktskörtlar per patient genom metaanalyser med fasta effekter. Dessa tal var betydligt större (p<0,0001) mot en slumpeffektsmetaanalys av lokaliseringstal från publicerad litteratur för kolloidala lymfatiska kartläggningsämnen i enlighet med europeisk klinisk praxis. I en metaanalys med fasta effekter av två fas 3-studier, lokaliserade teknetium Tc 99m tilmanocept hos 99,99 procent av de exciderade lymfkörtlarna som blåfärgats med ett vitalblått färgämne (konkordans). Alternativt lokaliserade vitalblått färgämne i 66,96 procent av de exciderade lymfkörtlarna som detekterats av teknetium Tc 99m tilmanocept (omvänd konkordans).


I kliniska fas 3-studier på melanompatienter som kartlades med både teknetium Tc 99m tilmanocept och vitalblått färgämne, lokaliserade teknetium Tc 99m tilmanocept hos 99,89 procent av patienterna med ett genomsnitt av 2,30 lokaliserade portvaktskörtlar per patient genom metaanalyser med fasta effekter. Dessa tal var betydligt större (p<0,0001) mot en slumpeffektsmetaanalys av lokaliseringstal från publicerad litteratur för kolloidala lymfatiska kartläggningsämnen i enlighet med europeisk klinisk praxis. I en metaanalys med fasta effekter av två fas 3-studier lokaliserade teknetium Tc 99m tilmanocept hos 99,99 procent av de exciderade lymfkörtlarna som blåfärgats med ett vitalblått färgämne (konkordans). Alternativt lokaliserade vitalblått färgämne i 63,50 procent av de exciderade lymfkörtlarna som detekterats av teknetium Tc 99m tilmanocept (omvänd konkordans).


I en klinisk fas 3-studie på patienter med intraoral eller kutan skivepitelcancer, lokaliserade teknetium Tc 99m tilmanocept portvaktskörtlar hos 97,59 procent av patienterna som genomgick utvärdering av lymfkörtlarna. I förhållande till den patologiska statusen för lymfkörtelinsamling från en fullständig lymfkörteldissektion, lokaliserade teknetium Tc 99m tilmanocept korrekt i portvaktskörtlar som var prediktiva för att hysa metastaserande tumörer hos 38 av 39 patienter, med en falsk negativ frekvens av 2,56 procent. Den totala precisionen för teknetium Tc 99m tilmanocept var 98,80 procent när det gäller att identifiera sant positiva och sant negativa patienter i förhållande till patologi i de lokaliserade lymfkörtlarna.


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultaten för Lymphoseek för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för visualisering av lymfdränage av solida maligna tumörer i diagnostiskt syfte (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).


Farmakokinetik

Två kliniska fas 1-prövningar på patienter med bröstcancer och en fas 1-studie på melanompatienter har avslutats. Syftet med studierna var bland annat radiofarmakokinetisk utvärdering av Lymphoseek.


Distribution

I en fas 1-studie på patienter med bröstcancer uppvisade Lymphoseek vid alla tre doser som testades (4, 20 och 100 mikrogram) snabb clearance av injektionsstället (elimineringshastigheter inom intervallet 0,222/h till 0,278/h). Upptaget av teknetium Tc 99m tilmanocept in i de primära portvaktskörtlarna ökade dosberoende (p=0,009): Injektion med 4, 20 och 100 mikrogram Lymphoseek orsakade primära vaktpostkörtelnivåer (LSN) på 0,09 ± 0,20 pmol, 6,53 ± 2,52 pmol, respektive 10,58 ± 8,43 pmol teknetium Tc 99m tilmanocept. Procentandelen injicerad dos som nådde den primära vaktpostkörteln (%IDSN) var 0,05 procent ± 0,10 procent, 0,52 procent ± 0,38 procent, 0,21 procent ± 0,17 procent i Lymphoseek-dosgrupperna 4, 20 respektive 100 mikrogram. Plasma-%ID per gram för två dosnivåer nådde sin kulmen vid 4 timmar; genomsnittsvärdena för doserna 4 och 100 mikrogram var 0,0090 procent/g ± 0,0048 procent/g respektive 0,0039 procent/g ± 0,0046 procent/g. Dosen 20 mikrogram nådde sin kulmen vid 2,5 timmar med en genomsnittlig %ID/g på 0,0023 procent/g ± 0,0005 procent/g.


I den andra fas 1-studien på patienter med bröstcancer i vilken patienter injicerades med 20 mikrogram Lymphoseek var den genomsnittliga elimineringshastigheten för teknetium Tc 99m tilmanocept 0,299/h, medan läkemedlets halveringstid på injektionsstället var 2,6 h. %IDSN var 1,68 procent ± 1,22 procent i 3-timmarsgruppen injektion-till-operation och 1,81 procent ± 2,19 procent i 16-timmarsgruppen injektion-till-operation för Lymphoseek.


I fas 1-studien på melanompatienter uppvisade Lymphoseek vid alla tre doser som testades (20, 100 och 200 mikrogram) snabb clearance av injektionsstället med elimineringshastigheter inom intervallet 0,227/h till 0,396/h), med följden att läkemedlets halveringstid på injektionsstället låg på 1,75 till 3,05 h). Upptaget av teknetium Tc 99m tilmanocept in i de primära portvaktskörtlarna ökade dosberoende: Injektion med 20, 100 och 200 mikrogram Lymphoseek orsakade primära LSN-värden på 5,01 ± 8,02 pmol, 17,5 ± 13,7 pmol, respektive 58,2 ± 41,2 pmol teknetium Tc 99m tilmanocept. Den %IDSN som togs upp i den primära lymfkörteln var 0,50 procent för 20-mikrogramdosen, 0,35 procent för 100-mikrogramdosen och 0,58 procent för 200-mikrogramdosen av Lymphoseek. Plasma-%ID per gram för två dosnivåer nådde sin kulmen vid 15 minuter; genomsnittsvärdena för doserna 20 och 200 mikrogram var 0,0104 procent/g ± 0,0135 procent/g respektive 0,0065 procent/g ± 0,0082 procent/g. Dosen 100 mikrogram nådde sin kulmen vid 1 och 2 timmar med en genomsnittlig %ID/g på 0,0018 procent/g ± 0,001 procent/g vid varje tidpunkt.


Eliminering

Teknetium Tc 99m tilmanocept elimineras primärt genom njurarna. Metabolismen av teknetium Tc 99m tilmanocept har inte undersökts experimentellt. Tilmanocept kan metaboliseras i levern till sina komponentmolekyler, dvs. dextran (utsöndras via njurarna och/eller metaboliseras vidare till glukos), mannos (en endogen sockerart) och dietylentriaminpentaättiksyra (utsöndras via njurarna). Som för alla allmänna metaboliter, särskilt de där levern spelar en avgörande roll för elimineringen, är det även troligt att viss eliminering av teknetium Tc 99m tilmanocept sker via gallan.


%ID för lever, njurar och blåsan enligt beräkning från helkroppsskanningarna av bröstcancerpatienter vid 1, 2,5 och 12 timmar efter administrering låg alltid under 2,6 procent (med samtliga dosnivåer kombinerade). %ID för lever, njurar och blåsan enligt beräkning från helkroppsskanningarna av melanompatienter vid 1 och 12 timmar efter administrering varierade mellan 1,1 procent och 3,1 procent vid 1 timme, och samtliga sjönk till under 1 procent vid 12 timmar.


Absorberad dos och effektiv dos

Teknetium (99mTc) produceras genom en (99Mo/99mTc) generator och sönderfaller under avgivande av gammastrålning med en genomsnittlig energi på 140 keV och en halveringstid på 6,02 timmar till teknetium (99mTc), som med tanke på dess långa halveringstid på 2,13 x 105 år kan anses vara kvasistabil.


Uppskattningen av strålningsdosen för ett antal organ bygger på MIRD-referensman och MIRD S-värden, och har beräknats från biologiska data om organupptag och blodclearance.


Strålningsdoserna till organ och vävnader för en genomsnittlig patient (70 kg) per MBq radiomärkt Lymphoseek visas i tabell 1 och tabell 2.


Tabell 1. Uppskattad dos som absorberas från Lymphoseek av patienter med bröstcancera

Uppskattad absorberad strålningsdos för bröstcancer, mGy/MBq

Målorgan

Vuxna

hjärna

0,0002

bröst (injektionsställe)

0,0897

gallblåsans vägg

0,0019

nedre tjocktarmsvägg

0,0007

tunntarm

0,0005

mage

0,0010

övre tjocktarmsvägg

0,0007

njure

0,0101

lever

0,0018

lungor

0,0020

muskulatur

0,0005

äggstockar

0,0101

röd benmärg

0,0007

skelett

0,0010

mjälte

0,0015

testiklar

0,0027

thymus

0,0063

sköldkörtel

0,0048

urinblåsa

0,0032

total kropp (blod)b

0,0011

Effektiv dos (E)

(män, mSv/MBq)

0,01600

Effektiv dos (E)

(kvinnor, mSv/MBq)

0,01785

a Beräknade från data från 18 patienter med bröstcancer som fick fyra peritumorala injektioner på 4, 20 och 100 mikrogram doser med Lymphoseek.

b Blod utgör total kroppsexponering separerat från oberoende mätningar av andra organ och vävnader.


Tabell 2. Uppskattad dos som absorberas från Lymphoseek av melanompatientera

Uppskattad absorberad strålningsdos för melanom, mGy/MBq

Målorgan

Vuxna med melanom

hjärna

0,0050

bröst (injektionsställe)

0,0427

gallblåsans vägg

0,0038

nedre tjocktarmsvägg

0,0031

tunntarm

0,0032

mage

0,0030

övre tjocktarmsvägg

0,0031

njure

0,0150

lever

0,0050

lungor

0,0032

muskulatur

0,0024

äggstockar

0,0162

röd benmärg

0,0027

skelett

0,0047

mjälte

0,0032

testiklar

0,0056

thymus

0,0031

sköldkörtel

0,0025

urinblåsa

0,0076

total kropp (blod)b

0,0030

Effektiv dos (E)

(män, mSv/MBq)

0,01094

Effektiv dos (E)

(kvinnor, mSv/MBq)

0,01357

a Beräknade från data från 18 melanompatienter som fick fyra intradermala injektioner på 20, 100 och 200 mikrogram doser med Lymphoseek.

b Blod utgör total kroppsexponering separerat från oberoende mätningar av andra organ och vävnader.


Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, akut- och allmäntoxicitet samt genotoxicitet visade inte några särskilda risker för människa.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje injektionsflaska innehåller 50 mikrogram tilmanocept. En överfyllnad finns i varje injektionsflaska för att säkerställa att 50 mikrogram tilmanocept kan levereras.


Radionukliden ingår inte i satsen.


Förteckning över hjälpämnen

Trehalosdihydrat

Glycin (E640)

Natriumaskorbat (E301)

Tennkloriddihydrat (E512)

Natriumhydroxid (E524)

Saltsyra, utspädd (E507)


Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet


Oöppnad injektionsflaska

18 månader.


Efter radiomärkning

6 timmar. Förvaras vid högst 25 °C. Förvara med lämpligt strålningsskydd.


Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omgående. Om den inte används omgående är förvaringstider vid användning och förhållanden före användning användarens eget ansvar.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter radiomärkning finns i avsnitt Hållbarhet.


Förvaring av radiofarmaka ska ske i enlighet med nationell lagstiftning om radioaktiva material.


Särskilda anvisningar för destruktion


Allmän varning

Radiofarmaka får endast tas emot, användas och administreras av behörig personal i den för ändamålet avsedda kliniska miljön. Mottagande, lagring, användning, överföring och destruktion är underställda gällande regler och/eller tillämpliga tillstånd från behörig myndighet.


Radiofarmaka ska beredas på ett sätt som uppfyller både strålskyddskrav och kraven på farmaceutisk kvalitet. Lämpliga aseptiska försiktighetsåtgärder ska vidtas.


Injektionsflaskans innehåll är endast avsett för beredning och radiomärkning av Lymphoseek och får inte administreras direkt till patienten utan att först ha genomgått det förberedande förfarandet. Varje injektionsflaska med 50 mikrogram innehåller en överfyllnad för att säkerställa att 50 mikrogram tilmanocept kan levereras. Det krävs dock att injektionsflaskan bereds enligt anvisningarna och att en 50 mikrogram alikvot används för en enda patientdos; eventuellt återstående material ska kasseras efter beredning och användning, se avsnitt Instruktion för beredning av radiofarmaka.


Anvisningar för beredning och radiomärkning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Instruktion för beredning av radiofarmaka. Den radiomärkta produkten är en klar, färglös lösning utan synliga partiklar.


Injektionsflaskan får inte användas om den någon gång under beredningen av denna produkt skulle visa sig inte vara intakt.


Alla administreringsförfaranden ska genomföras på ett sätt som minimerar risken för kontaminering av läkemedlet och bestrålning av dem som administrerar läkemedlet. Adekvat strålningsskydd är obligatoriskt.


Innehållet i satsen före den tillfälliga beredningen är inte radioaktivt. Men efter tillsats av natriumperteknetat (99mTc), Europeiska farmakopén, måste adekvat strålningsskydd upprätthållas för den slutliga beredningen.


Administrering av radiofarmaka innebär risker för andra personer genom extern strålning eller kontaminering från urinrester, kräkningar osv. Strålningsskyddande försiktighetsåtgärder måste därför vidtas i enlighet med nationell lagstiftning.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Instruktion för beredning av radiofarmaka

Strålskyddskrav – Hantering av produkten

Använd vattentäta handskar, effektivt strålningsskydd och lämpliga säkerhetsåtgärder under hanteringen av Lymphoseek för att undvika att patienten, yrkesarbetande, klinisk personal och övriga personer utsätts för onödig strålning..


Radiofarmaka får endast användas av eller under kontroll av sjukvårdspersonal som gjorts behörig genom specifik utbildning och erfarenhet vad gäller en säker användning och hantering av radionuklider, och vars erfarenhet och utbildning har godkänts av lämpligt statligt organ med tillstånd att godkänna användningen av radionuklider.


Anvisningar för radiomärkning av tilmanocept-pulvret i 50 mikrogram injektionsflaska med teknetium Tc 99m, allmänna överväganden

Injektionsflaskans satskomponenter är sterila, pyrogenfria, och endast avsedda för beredning av Lymphoseek. Ej beredda satskomponenter i injektionsflaskan får inte tillföras direkt till en patient.

Iakttag aseptiska förfaranden under beredning och administrering.


Vidtag lämpliga strålskyddsåtgärder under beredning och administrering. Använd strålningsskydd för radiomärkt Lymphoseek för att förebygga strålningsexponering.


Använd endast eluat från teknetium Tc 99m-generator som har tidigare eluerats de senaste 8 timmarna. Rekonstituera med nyligen eluerat teknetium Tc 99m-generatoreluat för högsta radiokemiska renhet.


Teknetium Tc 99m märkningsreaktioner är beroende av om tennjonen upprätthålls i reducerat tillstånd. Injektion med natriumperteknetat (Tc 99m) innehållande oxidanter ska inte användas för att rekonstituera denna sats. Injektionsflaskorna är förseglade under kväve; luft eller syrgas är skadligt för injektionsflaskans innehåll och injektionsflaskan ska därför inte luftas.


Lymphoseek, radiomärkt injektionsvätska, lösning, ska användas inom 6 timmar efter beredning. Dosen ska innehålla minst den avsedda nivån Tc 99m radioaktivitet för operation samma dag (18,5 MBq) eller operation nästa dag (74 MBq) vid tiden för administreringen.


Bestämning av injektionsvolymer

Lymphoseek kan administreras till en patient som en enda injektion eller som flera injektioner. Bestäm den planerade injektionstekniken och antalet injektioner som en viss patient kommer att få före beredningen. Förbered en separat för spruta för varje injektion. Utifrån det planerade antalet injektionssprutor och den planerade totala injektionsvolymen per patient, bestäm (från tabell 3 här nedan) injektionsflaskans rekonstituerade volym med radiomärkt Lymphoseek.


Varje injektionsflaska med Lymphoseek ska innehålla 50 mikrogram av produkten plus överfyllnad efter beredning och radiomärkning när det bereds enligt anvisningarna och tillförs såsom anges i tabell 3. Överfyllnaden är 12,5 mikrogram för att möjliggöra kontroll av radiokemisk renhet och säkerställa att 50 mikrogram tilmanocept kan levereras. Injektionsflaskans hela innehåll får inte administreras till en enda patient. Den radiomärkta produkten ska användas inom 6 timmar efter dess beredning. Kassera oanvänd produkt.


Tabell 3: Injektioner med Lymphoseek efter injektionsvolym

Önskat antal injektioner

Total volym att injicera

Total rekonstituerad volym för injektionsflaskan med Lymphoseek

1 x 0,1 ml injektion

0,1 ml

0,125 ml

5 x 0,1 ml injektioner, eller

2 x 0,25 ml injektioner, eller

1 x 0,5 ml injektion

0,5 ml

0,625 ml

5 x 0,2 ml injektioner, eller

4 x 0,25 ml injektioner, eller

2 x 0,5 ml injektioner

1,0 ml

1,25 ml


Beredningsmetod

Lymphoseek radiomärkt injektionsvätska, lösning, bereds från satsen med följande aseptiska förfarande:

 1. Inspektera flaskan med tilmanocept-pulver avseende eventuella skador före radiomärkningen. Om injektionsflaskan inte verkar intakt ska den inte användas.

 2. För radiomärkning, använd natriumperteknetat (Tc 99m) lösning från en teknetium Tc 99m-generator inom 8 timmar efter att den eluerats.

 3. Lufta inte injektionsflaskan med tilmanocept-pulver före eller under radiomärkning.

 4. Med en steril spruta, dra aseptiskt upp cirka 23,1 MBq eller 92,5 MBq natriumperteknetat (Tc 99m)- lösning i antingen omkring 0,125 ml (för 0,125 ml rekonstituerad volym i injektionsflaskan) eller omkring 0,5 ml (för 0,625 ml eller 1,25 ml rekonstituerad volym i injektionsflaskan). Testa sprutan avseende teknetium Tc 99m aktivitet i en doskalibrator.

 5. Före radiomärkning, skriv ner radioaktivitetsmängden, injektionsflaskans rekonstituerade volym, datum och tid, utgångstid och lotnummer i utrymmet på etiketten till injektionsflaskan med den radioaktiva produkten och fäst den på injektionsflaskan med tilmanoceptpulver. Placera injektionsflaskan i ett strålningsskydd och rengör proppen med en spritsudd.

 6. Tillsätt aseptiskt natriumperteknetat (Tc 99m) lösning (från steg d här ovan) till injektionsflaskan med tilmanocept-pulver. Utan att dra ut nålen, avlägsna en lika stor volym gasutrymme. Lufta inte.

 7. Ta bort nålen, snurra injektionsflaskan försiktigt för att blanda innehållet, och låt den sedan stå i rumstemperatur i minst 15 minuter.

 8. Tillsätt vid behov aseptiskt steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 procent) injektionsvätska, lösning, till den radiomärkta produkten i injektionsflaskan med tilmanoceptpulver för att låta volymen nå injektionsflaskans rekonstituerade volym på 0,125 ml, 0,625 ml eller 1,25 ml innan patientdosen fylls i sprutan/sprutorna. För att normalisera trycket, dra upp en lika stor volym gasutrymme.

 9. Testa den radiomärkta injektionsflaskan avseende total radioaktivitet med hjälp av en doskalibrator. Skriv ner teknetium Tc 99m-aktivitetskoncentrationen, total volym, tid och datum för testet, utgångstid och lot-nummer på skyddsbehållarens etikett som tillhandahålls med satsen. Fäst etiketten på skyddsbehållaren.

 10. Bestäm den radiokemiska renheten hos den radiomärkta produkten enligt beskrivningen nedan.

 11. Dra upp den nödvändiga volymen av den radiomärkta produkten i det antal sprutor som behövs. Testa sprutan/sprutorna i en doskalibrator. Skriv ner radioaktivitetsmängden, datum och tid för testet, volym, samt utgångstid (denna ska inte överskrida 6 timmar efter beredningstiden) på en etikett till sprutan och fäst denna på sprutan/sprutorna.

 12. Förvara den radiomärkta produkten i en skyddsbehållare.

 13. Förvaras vid högst 25 °C. Används innan utgångstiden på etiketten.


Bestämning av den radiokemiska renheten hos radiomärkt Lymphoseek

Bestäm den radiokemiska renheten hos det radiomärkta Lymphoseek med tunnskiktskromatografi (ITLC) genom antingen Whatman Grade 1, 3MM, 31ET Chr eller Biodex 150-001 röda remsor (kromatografipapper av cellulosa) med hjälp av följande metod:

 • Markera startlinje, mittlinje och lösningsmedlets frontlinje med en penna på kromatografiremsan, såsom visas nedan:

Bestämning av den radiokemiska renheten hos radiomärkt Lymphoseek


 • Tillsätt en liten droppe (3 – 10 mikroliter) av den radiomärkta produkten mitt på kromatografiremsans startlinje.

 • Lägg in remsan i kromatografikammaren innehållande 1 ml aceton som framkallningslösning. Låt lösningsmedlet migrera till lösningsmedlets frontlinje (5 cm från nedre änden av Whatman-remsorna och 3,5 cm för Biodex-remsan). Ta ut remsan ur kammaren, låt den torka och klipp den i två halvor. Räkna varje halva av remsan med lämplig radioaktivitetsräknare (doskalibrator eller flerkanalsanalysator).

 • Beräkna procentandelen radiokemisk renhet (% RCP) på följande vis:
% RCP =

Antal (radioaktivitet) i nedre hälften

_________________________________________x 100

Antal (radioaktivitet) i nedre hälften +

Antal (radioaktivitet) i övre hälften


 • Använd inte radiomärkt Lymphoseek om den radiokemiska renheten är lägre än 90 procent.

Avbildning/kartläggning av portvaktskörtlar

Tillämpningar för bröstcancer, melanom och skivepitelcancer i munhålan hos vuxna:

 • I kliniska studier fick patienter Lymphoseek i upp till 30 timmar före kirurgi. En handhållen gammaräknare (bestående av en handhållen gammadetektionsond) användes intraoperativt för att identifiera portvaktskörtlar med lokalisering av teknetium Tc 99m. I kliniska studier med Lymphoseek tillämpade studieprövarna en tröskelregel för positiv lokalisering av teknetium Tc 99m som skattades med hjälp av bakgrundsradioaktivitetens tal plus tre standardavvikelser från genomsnittlig nivå för bakgrundstalen (dvs. tre-sigma-regeln, som representerar >99,7 procent trolig skillnad från bakgrunden) [se tabell 4]. Bakgrundstalen bestämdes vanligtvis från vävnad minst 20 centimeter distalt i förhållande till injektionsstället.


Tabell 4: Exempel på tre-sigma-regelns tröskel

Bakgrundstala

Tre-sigma tröskelvärde

5

11,71

10

19,49

15

26,62

20

33,42

25

40,00

a Medelvärde av tre 2-sekunders tal eller ett 10-sekunders tal • Alla lymfatiska kartläggningsämnen använder element i lymfsystemet för distributionen. Avbildning och detektion av portvaktskörtlar med Lymphoseek är beroende av dess specifika molekylära målsökning av och bindning till retikuloendoteliala celler inuti lymfkörtlar. Om lymfsystemets underliggande arkitektur och funktion förvrängs genom föregående omfattande kirurgi, strålning eller metastaserande sjukdom kan detta leda till minskad Lymphoseek-lokalisering i lymfkörtlar. Baserat på kliniska studier är Lymphoseeks lokaliseringsfrekvens (procentandel av alla patienter med minst en berörd körtel) och lokaliseringsgrad (genomsnittligt antal berörda körtlar per patient) inte beroende av den radiofarmaceutiska injektionstekniken. Lymphoseek används som komplement till palpation, visuell inspektion och andra förfaranden som är viktiga för att lokalisera lymfkörtlar. Intraoperativ lymfatisk kartläggning genom gammadetektion kan inledas redan 15 minuter efter injektion och inom 30 timmar (för operation nästa dag) efter att Lymphoseek tillförts.


 • Efter injektion med Lymphoseek kan extern avbildning genom gammadetektion utföras. Rekommenderad tid för preoperativ avbildning är 15 minuter efter injektion men kan inledas redan efter 10 minuter. Effektiva preoperativa avbildningar innefattar planar gammakamera-skintigrafi, SPECT och SPECT/CT. Även om de kompletterar intraoperativ gammasondning ska dessa avbildningar inte betraktas som en ersättning för avancerad och grundlig intraoperativ sondning med en handhållen gammadetektionsond.


  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.


Förpackningsinformation

Beredningssats för radioaktivt läkemedel 50 mikrog Injektionsflaskan innehåller ett sterilt, pyrogenfritt, vitt till benvitt frystorkat pulver.
1 x 5 styck injektionsflaska (endast för sjukhusbruk) (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av