Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Questran Loc

(Parallellimporterat)
Pharmachim

Pulver till oral suspension, dospåse 4 g
(Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Serumlipidsänkande medel, resiner

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
ATC-kod: C10AC01
Läkemedel från Pharmachim omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Questran® Loc pulver till oral suspension, dospåse 4 g

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Subventioneras endast för patienter med gallsyrainducerad diarré samt vid lindring av klåda vid partiell gallvägsobstruktion.

Texten är baserad på produktresume: 2019-02-18.

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Questran® Loc, Cheplapharm, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Questran Loc, Pharmachim.

Indikationer


Hyperlipoproteinemi. Gallsyraindicerad diarré vid partiell ileumresektion (<100 cm och fekalfett <20 g/dag) och vagotomi samt andra diarrétillstånd orsakade av ökat inflöde av gallsyror i colon. Lindring av klåda vid partiell gallvägsobstruktion, t ex vid biliär cirrhos med ofullständig biliär obstruktion och andra former av partiell obstruktiv ikterus.

Kontraindikationer


Total gallvägsobstruktion, då galla inte utsöndras i tarmen. Fenylketonuri. Överkänslighet mot kolestyramin eller andra beståndsdelar i preparatet.

Dosering


Individuell behandling. Före användning ska preparatet alltid blandas med vatten eller annan vätska. Dospåsen kan administreras utan hänsyn till måltider.


Hyperlipoproteinemi:

För att undvika tendensen till förstoppning inleds behandlingen med endast 2 g (½ dospåse) per dygn under första veckan. Därefter ökas dosen gradvis tills den föreskrivna dygnsdosen är uppnådd.

Vuxna: Normaldos 8-16 g (24 g) kolestyramin per dygn fördelat på 2-3 doseringstillfällen. Om dosökningar är nödvändiga ska dessa ske gradvis, och med periodisk bedömning av lipid/lipoprotein nivåer.

Barn: Initial dos = (vikt i kg × vuxendos)/70 därefter kan dosen ökas gradvis tills önskad effekt erhålls.


Gallsyrainducerad diarré:

4 g kolestyramin 2-4 gånger per dygn med individuell dosering baserad på terapisvar. Om inget terapisvar erhålls inom 3 dygn bör alternativ terapi sättas in.


Partiell gallvägsobstruktion:

Vuxna: 4 g 2-3 gånger per dygn. Dygnsdosen kan justeras för att möta den enskilda patientens behov. Högre dos än 24 g per dygn bör inte ges. När effekt på klådan erhållits kan en dosreduktion prövas.

Barn: För barn över 6 år kan behandlingen inledas med normaldos som reduceras så snart effekt på klådan erhållits. För barn under 6 år finns ingen fastställd dos.


Questran Loc tas med ett glas saft, juice, vatten eller annan dryck. Det kan vara lämpligt att variera dryckerna som används. Pulvret kan även blandas i lättflytande soppor eller finfördelad frukt som tex äppelmos eller krossad ananas samt i vissa maträtter.

Varningar och försiktighet


Questran Loc skall användas med försiktighet vid inflammatoriska tarmsjukdomar.


Det är viktigt att avvakta effekt av dietbehandling och viktminskning innan farmakologisk behandling övervägs. Eventuell underliggande sjukdom som orsak till ökat serumkolesterol bör utredas.

Om tillfredsställande terapisvar ej uppnåtts inom 4 veckor bör terapiändring övervägas.


Kolestyramin kan ge upphov till- eller försvåra befintlig förstoppning och relaterade tillstånd så som hemorrojder. Dosen kolestyramin bör minskas till patienter med förstoppning, då det kan ge upphov till impaktion.


Obstipation kan också kontrolleras med lämplig kost eller sedvanliga laxermedel och försvinner ofta vid kontinuerlig behandling. Hos patienter med koronarkärlssjukdom och angina pectoris bör obstipationsrisken särskilt beaktas och laxermedel sättas in. Dosen Questran Loc bör titreras för att undvika förstoppning.

Förutom serumkolesterolbestämningar bör även triglycerider kontrolleras då lätt förhöjda triglyceridnivåer konstaterats under behandling.

Ökad blödningstendens kan uppträda hos patienter efter lång tids behandling. Denna beror på hypoprotrombinemi genom ett minskat upptagande av vitamin K. Detta tillstånd kan vanligtvis behandlas med parenteral tillförsel av vitamin K och återfall kan förhindras genom peroral tillförsel av samma vitamin.

Minskning av serum RBC folat har rapporterats. I dessa fall skall behandling med folsyra övervägas.


Eftersom kolestyramin är en klorid av en basisk anjonbytare kan lång användning av höga doser ge upphov till hyperkloremisk acidos. Detta är särskilt påtagligt hos yngre och lättare patienter där den relativa dosen blir högre.


Doser över 24 g kolestyramin per dag kan påverka den normala fettabsorptionen. Då resorptionen av fettlösliga vitaminer kan minska vid biliär cirrhos bör A, D och K-vitaminer ges profylaktiskt när Questran Loc ges i höga doser under en lång period. Patienter med normal tarmfunktion som behandlas för hyperlipoproteinemi behöver inte rutinmässigt tillägg av fettlösliga vitaminer.


Andra läkemedel bör ges 1 timme före eller 4-6 timmar efter för att minimera möjlig inverkan på dess absorption.


Questran Loc innehåller aspartam, en fenylalaninkälla, och ska inte användas av personer med fenylketonuri.

Interaktioner


Kolestyramin binder vissa läkemedel (t. ex. östrogen), vars absorption från tarmen och eventuell enterohepatisk recirkulation minskar. Detta medför att plasmakoncentrationen av läkemedlet och dess effekt minskar. Kolestyramin och andra läkemedel bör därför inte administreras samtidigt, utan tas med flera timmars mellanrum. Kombination med ursodeoxycholsyra bör undvikas. Följande kombinationer kan kräva dosanpassning: bensylpenicillin, bezafibrat, digitoxin, digoxin, diklofenak, ezetimib, fluvastatin, meloxikam, mykofenolsyra, nikotinsyra, fenobarbital, piroxikam, pravastatin, raloxifen, tenoxikam, thyroideahormoner, tetracyklin, tiazider och warfarin.


Utsättande av kolestyraminbehandling kan vara förenat med risker om patienten titrerats till underhållsdosering med ett potentiellt toxiskt läkemedel, t. ex digitalis, samtidigt som kolestyraminbehandlingen pågått.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data är ofullständiga.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Kolestyramin passerar inte över i modersmjölk. Det minskade upptaget av fettlösliga vitaminer bör beaktas.

Trafik


Inga effekter har observerats.

Biverkningar


Hos ca 20-50 % av patienterna kan obstipation förekomma inom de första dagarna efter terapistart. Denna biverkan är dosberoende och vanligast förekommande hos äldre. De flesta fallen av förstoppning är milda, övergående och behandlingsbara med konventionell terapi. Vissa patienter kräver en tillfälligt minskad dos eller att terapin avbryts.


Biverkningarna presenteras efter organsystem och frekvens i tabellen nedan i följande frekvenskategorier: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1,000, <1/100), sällsynta (≥1/10,000, <1/1,000), mycket sällsynta (<1/10,000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Undersökningar

Ingen känd frekvens

förkortad protrombin tid, förlängd protrombin tid, viktökning, viktminskning.

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

blödningsbenägenhet, hypoprotrombinemi, anemi, lymfadenopati, ekkymos.

Centrala och perifera nervsystemet

Ingen känd frekvens

huvudvärk, yrsel, synkopé, sömnighet, neuralgi, parestesier, dysgeusi.

Ögon

Ingen känd frekvens

nattblindhet (med vitamin A-brist), uveit.

Öron och balansorgan

Ingen känd frekvens

tinnitus, yrsel.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens

astma, väsning, dyspné, hicka.

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

förstoppning, pankreatit, abdominal obehagskänsla, flatulens, illamående, kräkningar, diarré, dyspepsi, steatorré, glossit, anorektalt besvär, gastrointestinal blödning, rektal blödning, missfärgning av faeces, hemorroidal blödning, duodenal ulcer blödning, dysfagi, ulcus, proktalgi, rapning, akut buk, karies, blödningar i munnen och intestinal obstruktion (inklusive 2 dödsfall i pediatriska patienter), divertikulit.

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens

hematuri, dysuri, onormal urinodör, polyuri.

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

rodnad, hudirritation, nässelutslag.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens

osteoporos, ryggont, myalgi, artralgi, artrit.

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens

vitamin A-brist, vitamin K-brist, vitamin D-brist, acidos, hyperkloremi (hos barn), anorexi.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ingen känd frekvens

trötthet, ödem.

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens

kolelitiasis, kalcifiering av gallblåsan, gallkolik, onormala leverfunktionsvärden

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens

ökat libido, ångest.


Hypoprotrombinemi genom minskat upptag av vitamin K kan förekomma vid långtidsbehandling. Vitamin A-brist kan i sällsynta fall orsaka nattblindhet.Vitamin D-brist. Hyperkloremisk acidos (hos barn) och osteoporos kan förekomma. Sänkt folinsyra i serum har konstaterats hos barn.

I de flesta fall föranleder ovan redovisade biverkningar inte till utsättande av preparatet.

Överdosering


Kolestyramin absorberas inte. Doser på 1 ½ gång maximalt rekommenderad dos har tagits under flera veckor utan att några biverkningar rapporterats. Vid överdosering kan gastrointestinala symtom och förstoppning förekomma. Eventuellt skulle gastrointestinal obstruktion kunna uppkomma. Lokalisering, omfattning och huruvida tarmmotiliteten påverkats avgör behandlingen.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik


Kolestyramin utgörs av ett stark basiskt anjonbytarharts i kloridform. Det uppvisar svagt sur reaktion (pH 5-6). Kolestyramin uppvisar hög affinitet till gallsyror. Kloridjonen i hartsstrukturen ersättes med gallsyror, som därvid bildar ett olösligt komplex och utsöndras i faeces. Resorptionen av gallsyrorna förhindras och medför i sin tur en sänkt serumnivå för dessa. Tillförsel av kolestyramin medför en minskad plasmanivå av totalkolesterol på grund av en sänkning av LDL-fraktionen (low density lipoprotein).

Med ett medelintag av 16 g kolestyramin/dygn kombinerat med en mild diet har man sett en sänkning av totalkolesterol och LDL-fraktionen på 13 % resp. 20 %, ledande till en 24 %-ig minskning av död i ischemisk hjärtsjukdom och en 19 %-ig reduktion av icke letal hjärtinfarkt. Plasmanivåerna av HDL ökar, ca 5 %. Plasmanivåerna av triglycerider ökar i början för att sedan återgå till ursprungsnivåerna. Utveckling av patologiskt arbetsprov och angina pectoris reducerades med 25 % resp. 20 %. Mortalitetsstudier saknas.

Det har antagits att klåda i förening med partiell gallstas beror på överskottsdepåer av gallsyror i hudvävnader. De i normala fall mycket små mängder gallsyror i serum kan genom partiell gallstas 10-till 20-dubblas och förorsaka svår klåda. Genom sin effekt att binda gallsyror förmår kolestyramin att lindra klådan. Ett terapeutiskt svar på behandlingen ses inom 1 månad och kvarstår vid långtidsbehandling.

Synergistisk effekt erhålles vid kombinationsbehandling med statiner. Kolestyramin kan också kombineras med nikotinsyra och fibrater.

Farmakokinetik


Kolestyramin absorberas inte från magtarmkanalen.

Prekliniska uppgifter


-

Innehåll

Avsnittet gäller för: Pulver till oral suspension, dospåse 4 g
Visa läkemedlets innehåll

Blandbarhet


Inte relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering


Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

MT-nummer 49053
Parallellimporteras från Frankrike
QUESTRAN LOC
Pulver till oral suspension, dospåse 4 g vitt pulver, apelsinsmak
50 styck dospåse, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av