Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Imolopesim

MiljöinformationFörmånsstatus
Orifarm Generics AB

Tablett 2 mg/125 mg
(vit till benvit, kapselformad, cirka 16,6 x 6,8 mm. Präglad med ”LO-SI” på ena sidan och ”2” samt ”125” på den andra, på ömse sidor om brytskåran.)

Propulsionsdämpande medel

Aktiva substanser:
ATC-kod: A07DA53
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-05-31.

Indikationer

Imolopesim är indicerat för symtomatisk behandling av akut diarré hos vuxna och ungdomar över 12 år när den akuta diarrén är förenad med obehagskänsla i buken till följd av gasbildning, inkluderande uppkördhet, kramper eller väderspänning.

Kontraindikationer

Imolopesim skall inte användas till:

  • Barn under 12 år.

  • Patienter med känd överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

  • Patienter med akut dysenteri, som kännetecknas av blod i avföringen och hög feber.

  • Patienter med akut ulcerös kolit.

  • Patienter med pseudomembranös kolit till följd av behandling med bredspektrumantibiotika.

  • Patienter med bakteriell enterokolit orsakad av invasiva organismer, inklusive Salmonella, Shigella och Campylobacter.


Imolopesim skall inte användas i fall där hämning av peristaltiken bör undvikas på grund av möjlig risk för betydande sequelae, inklusive ileus, megakolon och toxisk megakolon. Vid förstoppning, ileus eller uppspänd buk måste behandlingen med läkemedlet avbrytas omedelbart.

Dosering

Vuxna över 18 år:

2 tabletter initialt, följt av en tablett efter varje lös avföring. Maximal dos bör inte överstiga 4 tabletter per dag i högst 2 dagar.


Ungdomar mellan 12 och 18 år:

En tablett initialt, följt av en tablett efter varje lös avföring. Maximal dos bör inte överstiga 4 tabletter per dag i högst 2 dagar.


Användning till barn:

Imolopesim ska inte användas till barn under 12 års ålder.


Användning till äldre:

Ingen dosjustering behövs för äldre patienter.


Användning vid nedsatt njurfunktion:

Ingen dosjustering behövs vid nedsatt njurfunktion.


Nedsatt leverfunktion:

Även om inga farmakokinetiska data finns tillgängliga för patienter med leversvikt ska Imolopesim användas med försiktighet till dessa patienter på grund av minskad första passage-metabolism (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Administreringssätt

Tabletterna ska sväljas med vätska.

Varningar och försiktighet

Behandling av diarré med loperamid-simetikon är endast symtomatisk. Närhelst en underliggande etiologi kan fastställas, bör specifik behandling ges, om så är lämpligt.

Hos patienter med (svår) diarré kan vätske- och elektrolytbrist uppträda. Det är viktigt att uppmärksamma behovet av adekvat vätske- och elektrolytsubstitution.


Om ingen klinisk förbättring ses inom 48 timmar ska Imolopesim sättas ut. Patienten skall rekommenderas att kontakta läkare.


Patienter med AIDS som behandlas med Imolopesim mot diarré måste avbryta behandlingen vid första tecken på uppspänd buk. Det har förekommit enstaka rapporter om förstoppning med en förhöjd risk för toxisk megakolon hos AIDS-patienter med infektiös kolit från både virala och bakteriella patogener vid behandling med loperamidhydroklorid.


Även om inga farmakokinetiska data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion ska Imolopesim användas med försiktighet till dessa patienter på grund av minskad första passage-metabolism. Läkemedlet måste användas med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion, eftersom det kan orsaka en relativ överdos som leder till toxiska effekter på centrala nervsystemet (CNS). Imolopesim ska ges till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion endast under medicinsk övervakning.


Hjärtbiverkningar, inklusive QT-förlängning och torsades de pointes, har rapporterats i samband med överdosering. Vissa fall har haft en dödlig utgång (se avsnitt Överdosering). Patienter ska inte överskrida den rekommenderade dosen och/eller den rekommenderade behandlingstiden.

Interaktioner

Icke-kliniska data har visat att loperamid är ett P-glykoproteinsubstrat. Samtidig administrering av loperamid (16 mg som engångsdos) och kinidin eller ritonavir, som båda är P-glykoproteinhämmare, ledde till en 2- till 3-faldig ökning av plasmakoncentrationerna av loperamid. Den kliniska relevansen av denna farmakokinetiska interaktion med P-glykoproteinhämmare, när loperamid ges i rekommenderade doser, är okänd.

Samtidig administrering av loperamid (4 mg som engångsdos) och itrakonazol, en hämmare av CYP3A4 och P-glykoprotein, ledde till en 3- till 4-faldig ökning av plasmakoncentrationerna av loperamid. I samma studie gav en CYP2C8-hämmare, gemfibrozil, en cirka 2-faldig ökning av loperamidkoncentrationen. Kombinationen av itrakonazol och gemfibrozil ledde till en 4-faldig ökning av de maximala plasmanivåerna av loperamid och en 13-faldig ökning av den totala plasmaexponeringen. Dessa ökningar var inte förenade med några uppmätta CNS-effekter, mätt med psykomotoriska tester (d.v.s. subjektiv dåsighet och Digit Symbol Substitution Test).

Samtidig administrering av loperamid (16 mg som engångsdos) och ketokonazol, en hämmare av CYP3A4 och P-glykoprotein, ledde till en 5-faldig ökning av plasmakoncentrationerna av loperamid. Denna ökning var inte förenad med ökade farmakodynamiska effekter mätt med pupillometri.

Samtidig behandling med peroralt desmopressin ledde till en 3-faldig ökning av plasmakoncentrationerna av desmopressin, förmodligen på grund av långsammare gastrointestinal motilitet.


Det förväntas att läkemedel med liknande farmakologiska egenskaper kan potentiera effekten av loperamid och att läkemedel som påskyndar mag-tarmpassagen kan minska dess effekt.


Eftersom dimetikon inte absorberas från mag-tarmkanalen, förväntas inga relevanta interaktioner mellan simetikon och andra läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Det finns begränsade data från behandling av gravida kvinnor med loperamid. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Trots att det inte finns några indikationer på att loperamidhydroklorid eller simetikon har teratogena eller embryotoxiska egenskaper, ska de förväntade terapeutiska fördelarna vägas mot potentiella risker innan Imolopesim ges under graviditet. Om möjligt bör användning av Imolopesim undvikas under graviditetens första trimester; det kan dock användas under graviditetens andra och tredje trimester när dietåtgärder är otillräckliga och en läkemedelsinducerad hämning av tarmperistaltiken är indicerad.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Små mängder loperamidhydroklorid kan förekomma i bröstmjölk. Därför rekommenderas inte Imolopesim under amning.

Fertilitet

Endast höga doser av loperamidhydroklorid påverkade fertiliteten hos honor i de icke-kliniska studierna (se Prekliniska uppgifter).

Trafik

Trötthet, yrsel och dåsighet har rapporterats hos patienter som tar loperamid. Patienter som får dessa symtom ska inte köra bil eller använda några maskiner.

Se Biverkningar.

Biverkningar

Användning av loperamid plus simetikon vid behandling av symtom som diarré och gasrelaterad obehagskänsla i buken kopplad till akut diarrésjukdom studerades i fem placebokontrollerade och aktivt kontrollerade kliniska studier med 462 vuxna som behandlades med loperamid plus simetikon. De vanligaste rapporterade biverkningarna i samband med användning av läkemedlet i dessa kliniska studier var illamående och smakförändringar, som rapporterades hos 1,7 % respektive 1,9 % av patienterna och som klassificerades som Vanliga.

Ovan nämnda biverkningar ingår i nedanstående tabell, som visar de biverkningar som har rapporterats vid användning av loperamid plus simetikon, eller loperamid ensamt, antingen i kliniska prövningar eller efter lansering. De angivna frekvenskategorierna är baserade på följande konvention:


Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Organsystemklass

Biverkningar

Frekvens

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Immunsystemet

  

Överkänslighet, inklusive: Anafylaktisk chock, anafylaktoid reaktion

Centrala och perifera nervsystemet

 

Somnolens

Medvetslöshet, sänkt medvetandegrad, yrsel

Magtarmkanalen

(Se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet)

Illamående, smakförändringar

Förstoppning

Megakolon inklusive toxisk megakolon, ileus, buksmärtor, kräkningar, bukdistension, dyspepsi, flatulens

Hud och subkutan vävnad

 

Hudutslag

Angioödem, urtikaria, pruritus

Njurar och urinvägar

  

Urinretention


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom

I händelse av överdosering (inklusive relativ överdosering till följd av leverdysfunktion) kan CNS-depression (stupor, koordinationssvårigheter, somnolens, mios, muskelhypertoni, andningsdepression), muntorrhet, obehagskänsla i buken, illamående och kräkningar, förstoppning, urinretention och paralytisk ileus uppträda. Barn kan vara känsligare för CNS-effekter än vuxna.


Hos enskilda personer som har överdoserat loperamidhydroklorid har hjärtbiverkningar såsom förlängt QT-intervall, torsades de pointes, andra svåra ventrikelarytmier, hjärtstillestånd och synkope observerats (se avsnitt Varningar och försiktighet). Fall med dödlig utgång harockså rapporterats.


Behandling

Om symtom på överdosering uppträder kan naloxon ges som antidot. Eftersom loperamid har längre effektduration än naloxon (1–3 timmar) kan upprepad behandling med naloxon vara indicerad. Patienten ska därför övervakas noggrant under minst 48 timmar så att eventuell CNS-depression kan upptäckas.

Farmakodynamik

Loperamid binder till opiatreceptorn i tarmväggen, och minskar därigenom den propulsiva peristaltiken, ökar tarmpassagetiden och ökar resorptionen av vatten och elektrolyter. Loperamid påverkar inte normalfloran. Loperamid ökar tonus i analsfinktern. Imolopesim har ingen centralnervös effekt.

Dimetikon är ett inert ytaktivt medel med antiskumbildande egenskaper, som därigenom potentiellt lindrar gasrelaterade symtom i samband med diarré.

Farmakokinetik

Absorption: Huvuddelen av intaget loperamid absorberas från tarmen, men till följd av en betydande första passage-metabolism är den systemiska biotillgängligheten endast cirka 0,3 %. Simetikonkomponenten i loperamid-simetikon absorberas inte.


Distribution: Studier av distributionen hos råttor visar en hög affinitet för tarmväggen med en preferens för bindning till receptorer i det longitudinella muskelskiktet. Plasmaproteinbindningen av loperamid är 95 %, främst till albumin. Prekliniska data har visat att loperamid är ett P-glykoproteinsubstrat.


Metabolism: Loperamid tas nästan fullständigt upp av levern, där det huvudsakligen metaboliseras, konjugeras och utsöndras via gallan. Oxidativ N-demetylering är den främsta metaboliseringsvägen för loperamid, och reaktionen medieras huvudsakligen av CYP3A4 och CYP2C8. På grund av denna mycket höga första passage-effekt, förblir plasmakoncentrationerna av oförändrat läkemedel ytterst låga.


Eliminering: Halveringstiden för loperamid i människa är cirka 11 timmar, med ett intervall på 9–14 timmar. Utsöndringen av oförändrat loperamid och metaboliter sker huvudsakligen via faeces.

Prekliniska uppgifter

Akuta och kroniska studier av loperamid visade ingen specifik toxicitet. Resultaten av utförda in vivo- och in vitro-studier tydde på att loperamid inte är genotoxiskt. I reproduktionsstudier gav mycket höga doser av loperamid (40 mg/kg/dag – 240 gånger den maximala nivån vid användning till människa) nedsatt fertilitet och fosteröverlevnad i samband med maternell toxicitet hos råttor. Lägre doser hade ingen effekt på moderns eller fostrets hälsa och påverkade inte den peri- och postnatala utvecklingen.


Toxikologisk utvärdering in vitro och in vivo av loperamid visar inte på några signifikanta elektrofysiologiska hjärteffekter inom det behandlingsrelevanta koncentrationsintervallet eller vid relevanta multipler av detta intervall (upp till 47 gånger). Vid extremt höga koncentrationer i samband med överdosering (se avsnitt Varningar och försiktighet) har emellertid loperamid elektrofysiologiska hjärteffekter bestående av hämning av kalium- (hERG) och natriumströmmar samt arytmier.


Dimetikon ingår i gruppen linjära polydimetylsilikoner, som har varit i omfattande allmän och medicinsk användning i många år. De betraktas som biologiskt inerta, uppvisar inte toxiska egenskaper och har inte varit föremål för specifika toxicitetsstudier på djur.


Innehåll

Varje tablett innehåller: loperamidhydroklorid 2 mg, simetikon motsvarande 125 mg dimetikon, mikrokristallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat, hypromellos (E464), povidon (E2101), kalciumfosfat (E341), mannitol (E421), magnesiumstearat (E572).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för simetikon är framtagen av företaget McNeil för Imodium Plus, Imodium® Plus, Imogaze

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av dimetikon (Simetikon) kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att dimetikon (Simetikon) är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att dimetikon (Simetikon) kan bioackumuleras, då data saknas.


Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år

Inga särskilda hanterings- eller förvaringsanvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 2 mg/125 mg vit till benvit, kapselformad, cirka 16,6 x 6,8 mm. Präglad med ”LO-SI” på ena sidan och ”2” samt ”125” på den andra, på ömse sidor om brytskåran.
12 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av