FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cefuroxim B. Braun

B. Braun

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1,5 g
(Tillhandahålls ej) (vitt till nästan vitt pulver och klar färglös vätska)

Antibakteriellt medel för systemiskt bruk (cefalosporin, andra generationen)

Aktiv substans:
ATC-kod: J01DC02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från B. Braun omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Cefuroxim B. Braun pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 750 mg och 1,5 g

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-09-20.

Indikationer

Cefuroxim B. Braun är avsett för behandling av nedanstående infektioner hos vuxna och barn, även nyfödda (från födelsen) (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).

 • samhällsförvärvad pneumoni

 • akut exacerbation av kronisk bronkit

 • komplicerade urinvägsinfektioner, även pyelonefrit

 • mjukdelsinfektioner: cellulit, erysipelas och sårinfektioner

 • intraabdominella infektioner (se avsnitt Varmingar och försiktighet)

 • profylax mot infektion inför gastrointestinal (även esofageal), ortopedisk, kardiovaskulär och gynekologisk operation (även kejsarsnitt).

Vid behandling och förebyggande av infektioner där det är mycket troligt att anaeroba organismer påträffas ska cefuroxim administreras tillsammans med ytterligare lämpliga antibakteriella medel.


Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer om lämplig användning av antibakteriella medel.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Patienter med känd överkänslighet mot cefalosporinantibiotika.

Svår överkänslighet (t.ex. anafylaktisk reaktion) mot någon annan typ av betalaktamantibiotikum (penicilliner, monobaktamer och karbapenemer) i anamnesen.

Dosering

Dosering


Tabell 1: Vuxna och barn ≥ 40 kg

Indikation

Dosering

Samhällsförvärvad pneumoni och akut exacerbation av kronisk bronkit750 mg var 8:e timme

Mjukdelsinfektioner: cellulit, erysipelas och sårinfektioner

Intraabdominella infektioner

Komplicerade urinvägsinfektioner, även pyelonefrit

1,5 g var 8:e timme

Svåra infektioner

750 mg var 6:e timme

1,5 g var 8:e timme

Kirurgisk profylax inför gastrointestinala, gynekologiska (även kejsarsnitt) och ortopediska operationer

1,5 g tillsammans med induktion av anestesi.

Detta kan kompletteras med två doser på 750 mg efter 8 timmar och 16 timmar.

Kirurgisk profylax inför kardiovaskulära och esofageala operationer

1,5 g tillsammans med induktion av anestesi följt av 750 mg var 8:e timme i ytterligare 24 timmar.

Tabell 2: Barn < 40 kg

Spädbarn och småbarn > 3 veckor och barn < 40 kg

Spädbarn (nyfödda till 3 veckor)

Samhällsförvärvad pneumoni


30 till 100 mg/kg/dygn uppdelat på 3 eller 4 doser. En dos på 60 mg/kg/dygn är lämplig för de flesta infektioner


30 till 100 mg/kg/dygn uppdelat på 2 eller 3 doser (se avsnitt Farmakokinetik)

Komplicerade urinvägsinfektioner, även pyelonefrit

Mjukdelsinfektioner: cellulit,

erysipelas och sårinfektioner

 

Intraabdominella infektioner

 

Nedsatt njurfunktion

Cefuroxim utsöndras främst via njurarna. Liksom för all sådan antibiotika rekommenderas därför att dosen för Cefuroxim B. Braun reduceras hos patienter med markant försämrad njurfunktion för att kompensera den långsammare utsöndringen.


Tabell 3: Rekommenderade doser för Cefuroxim B. Braun vid nedsatt njurfunktion

Kreatininclearance

T1/2 (h)

Dos (mg)

> 20 ml/min/1,73 m2

1,7‑2,6

Det är inte nödvändigt att minska standarddosen (750 mg till 1,5 g tre gånger dagligen).

10–20 ml/min/1,73 m2

4,3–6,5

750 mg två gånger dagligen

< 10 ml/min/1,73 m2

14,8‑22,3

750 mg en gång dagligen

Patienter som behandlas med hemodialys

3,75

En ytterligare dos på 750 mg ska ges i slutet av varje dialys. Förutom parenteral användning kan cefuroximnatrium tillsättas i peritonealdialysvätska (vanligtvis 250 mg till varje 2 liter dialysvätska).

Patienter med njursvikt som behandlas med kontinuerlig arteriovenös hemodialys (CAVH) eller high-flux hemofiltration (HF) på intensivvårdsavdelningar

7,9‑12,6 (CAVH)

1,6 (HF)

750 mg två gånger dagligen. För low-flux hemofiltration ska den dosering som rekommenderas under nedsatt njurfunktion följas.

Nedsatt leverfunktion

Cefuroxim elimineras främst via njurarna. För patienter med nedsatt leverfunktion förväntas detta inte påverka farmakokinetiken hos cefuroxim.


Administreringssätt

Cefuroxim B. Braun ska enbart administreras genom intravenös infusion under 30 till 60 minuter.


Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

Varningar och försiktighet

Överkänslighetsreaktioner

Som med alla betalaktamantibiotika har allvarliga och ibland fatala överkänslighetsreaktioner rapporterats. Vid svåra överkänslighetsreaktioner måste behandlingen med cefuroxim sättas ut omedelbart och adekvata akutåtgärder inledas.


Innan behandling påbörjas bör det fastställas om patienten tidigare haft svåra överkänslighetsreaktioner mot cefuroxim, andra cefalosporiner eller mot någon annan typ av betalaktamantibiotika. Försiktighet ska iakttas om cefuroxim ges till patienter som tidigare drabbats av måttlig-lindrig överkänslighet mot andra betalaktamantibiotika.


Samtidig behandling med potenta diuretika eller aminoglykosider

Cefalosporinantibiotika i hög dos ska ges med försiktighet till patienter som erhåller samtidig behandling med potenta diuretika som t.ex. furosemid eller vid samtidig behandling med aminoglykosider. Nedsatt njurfunktion har rapporterats vid användning av dessa kombinationer. Njurfunktionen ska övervakas hos äldre och personer med känd befintlig nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering).


Överväxt av icke-känsliga mikroorganismer

Användning av cefuroxim kan resultera i överväxt av Candida. Långvarig användning kan även leda till överväxt av andra icke-känsliga mikroorganismer (t.ex. enterokocker och Clostridium difficile), vilket kan kräva att behandlingen avbryts (se avsnitt Biverkningar).


Antibiotikaassocierad pseudomembranös kolit har rapporterats vid användning av cefuroxim och kan variera i svårighetsgrad från lindrig till livshotande. Denna diagnos ska övervägas hos patienter med diarré under eller efter administrering av cefuroxim (se avsnitt Biverkningar). Utsättande av behandling med cefuroxim och administrering av specifik behandling för Clostridium difficile ska övervägas. Läkemedel som hämmar peristaltik ska inte ges.


Intraabdominella infektioner

På grund av dess aktivitetsspektrum är cefuroxim inte lämpligt för behandling av infektioner som orsakas av gramnegativa icke-fermenterande bakterier (se avsnitt Farmakodynamik).


Påverkan på diagnostiska tester

Användning av cefuroxim kan leda till ett positivt Coombs test vilket kan interferera vid korstestning av blod (se avsnitt Biverkningar).


Viss påverkan på kopparreduktionsmetoder (Benedicts, Fehlings, Clinitest) kan iakttas. Detta bör dock inte leda till falskt positiva resultat, något som kan förekomma med vissa andra cefalosporiner.


Eftersom ett falskt negativt resultat kan förekomma vid ferricyanidtest, rekommenderas att antingen glukosoxidas- eller hexokinasmetoden användas för att fastställa glukosnivåer i blod/plasma hos patienter som erhåller cefuroximnatrium.


Viktig information om hjälpämnen

Cefuroxim B. Braun 750 mg innehåller 39 mg natrium och 2,0 g glukos per dos. Mängden natrium per dos motsvarar 2,0 % av WHOs högsta rekommenderade dagliga intag (2 gram natrium för vuxna). Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost och av patienter med diabetes mellitus.


Cefuroxim B. Braun 1,5 g innehåller 78 mg natrium per dos, motsvarande 3,9 % av WHOs högsta rekommenderade dagliga intag (2 gram natrium för vuxna).

Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

Interaktioner

Cefuroxim kan påverka tarmfloran, vilket leder till lägre återabsorption av östrogen och minskad effekt av kombinerade p-piller.


Cefuroxim utsöndras genom glomerulär filtration och tubulär sekretion. Samtidig användning av probenecid rekommenderas ej. Samtidig administrering av probenecid fördröjer utsöndringen av cefuroxim och skapar en förhöjd maxkoncentration i serum.


Potentiellt nefrotoxiska läkemedel och loopdiuretika

Högdosbehandlingar med cefalosporiner ska utföras med försiktighet på patienter som tar kraftigt verkande diuretika (t.ex. furosemid) eller potentiellt nefrotoxiska preparat (t.ex. aminoglykosidantibiotika), eftersom det inte kan uteslutas att njurfunktionen försämras av sådana kombinationer.


Övriga interaktioner

Bestämning av glukosnivåer i blod/plasma: Se avsnitt Varningar och försiktighet.

Samtidig användning med orala antikoagulantia kan leda till ökat International Normalised Ratio (INR).

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Det finns begränsat med uppgifter från användning av cefuroxim hos gravida kvinnor. Djurstudier har inte visat några reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Cefuroxim B. Braun ska förskrivas till gravida kvinnor endast om fördelen uppväger risken.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Cefuroxim utsöndras i små mängder i bröstmjölk. Biverkningar förväntas inte vid terapeutiska doser, även om en risk för diarré och svampinfektion i slemhinnorna inte kan uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med cefuroxim efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Det finns inga uppgifter om effekterna av cefuroximnatrium på fertiliteten hos människor. Reproduktionsstudier på djur har inte visat några effekter på fertiliteten.

Trafik

Det finns inga studier angående cefuroxims påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Baserat på kända biverkningar är det emellertid osannolikt att cefuroxim påverkar förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är neutropeni, eosinofili, övergående stegring av leverenzymer eller bilirubin, i synnerhet hos patienter med leversjukdom, men det finns inget tecken på skada på levern.


För de flesta biverkningarna saknas tillförlitliga uppgifter för att kunna beräkna incidens och nedanstående frekvenskategorier är därför endast uppskattningar. Dessutom kan incidensen av biverkningar som förknippas med cefuroximnatrium variera beroende på indikation.


Uppgifter från kliniska studier har använts för att fastställa frekvensen för mycket vanliga till sällsynta biverkningar. De frekvenser som tilldelats alla andra biverkningar (dvs. förekomst på <1/1 000) har huvudsakligen fastställts med hjälp av uppgifter efter marknadsföring och hänför snarare till en rapporteringsfrekvens än en verklig frekvens.


Behandlingsrelaterade biverkningar, alla grader , redovisas nedan enligt MedDRA organsystemklass, frekvens och svårighetsgrad. Följande konvention har tillämpats vid indelning i frekvensklasser: mycket vanliga ≥1/10; vanliga ≥1/100, <1/10; mindre vanliga ≥1/1 000, <1/100; sällsynta ≥1/10 000, <1/1 000; mycket sällsynta <1/10 000 och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystemklass

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Infektioner och infestationer

  

överväxt av Candida, överväxt av Clostridium difficile

Blodet och lymfsystemet

neutropeni, eosinofili, sänkt hemoglobin­koncentration

leukopeni, positivt Coombs test

trombocytopeni, hemolytisk anemi

Immunsystemet

  

läkemedels­orsakad feber, interstitiell nefrit, anafylaxi, kutan vaskulit

Magtarmkanalen

 

gastrointestinal störning

pseudomembranös kolit

Lever och gallvägar

övergående stegring av leverenzymer

övergående stegring av bilirubin

 

Hud och subkutan vävnad

 

hudutslag, urtikaria och klåda

erythema multiforme, toxisk epidermal nekrolys och Stevens-Johnsons syndrom, angioneurotiskt ödem

Njurar och urinvägar

  

ökning av serumkreatinin, ökning av ureakväve i blodet och minskat kreatinin­clearance (se avsnitt Varningar och försiktighet)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

reaktioner vid injektionsstället, vilka kan ge smärta och tromboflebit

  

Beskrivning av utvalda biverkningar

Cefalosporiner som klass tenderar att absorberas till de röda blodkropparnas cellmembranyta och där reagera med antikroppar riktade mot läkemedlet så att ett positivt Coombs test erhålls (vilket kan interferera vid korstestning av blod) och i mycket sällsynta fall hemolytisk anemi.

Övergående stegringar av leverenzymer eller bilirubin i serum har iakttagits, vilka vanligtvis är reversibla.

Smärta vid det intravenösa infusionsstället är mer troligt vid högre doser. Det är dock osannolikt att det skulle vara en orsak till att avbryta behandlingen.

Pediatrisk population

Säkerhetsprofilen för cefuroximnatrium hos barn överensstämmer med profilen hos vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Överdosering kan leda till neurologiska följdsymtom, inklusive encefalopati, konvulsioner och koma.

Symtom på överdosering kan förekomma om dosen till patienter med nedsatt njurfunktion inte sänks på lämpligt sätt (se avsnitt Dosering, och Varningar och försiktighet).


Cefuroximnivåerna i serum kan reduceras genom hemodialys eller peritonealdialys.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Cefuroxim hämmar bakteriens cellväggssyntes genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP). Detta gör att cellväggens (peptidoglykan) biosyntes avbryts, vilket leder till bakteriell cellys och celldöd.


Resistensmekanism

Bakteriell resistens mot cefuroxim kan bero på en eller flera av följande mekanismer:

 • hydrolys med betalaktamaser; inklusive (men inte begränsat till) betalaktamaser med utvidgat spektrum (ESBL) och AmpC-enzymer som kan induceras eller varaktigt uttryckas i vissa aeroba gramnegativa bakteriearter

 • reducerad affinitet för penicillinbindande proteiner för cefuroxim

 • impermeabilitet hos yttre membran, vilket begränsar cefuroxims åtkomst till penicillinbindande proteiner i gramnegativa bakterier

 • bakteriella effluxpumpar.

Organismer som förvärvat resistens mot andra injicerbara cefalosporiner förväntas vara resistenta mot cefuroxim. Beroende på resistensmekanismen kan organismer med förvärvad resistens mot penicilliner uppvisa reducerad känslighet eller resistens mot cefuroxim.


Brytpunkter för cefuroximnatrium

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) har fastställt nedanstående brytpunkter för minsta hämmande koncentration (MIC):

Mikroorganism

Brytpunkter (mg/l)

 

S

R

Enterobacteriaceae1

≤ 82

> 8

Staphylococcus spp.

Se fotnot3

Se fotnot3

Streptococcus A, B, C och G

Se fotnot4

Se fotnot4

Streptococcus pneumoniae

≤ 0,5

> 1

Streptococcus (övriga)

≤ 0,5

> 0,5

Haemophilus influenzae

≤ 1

> 2

Moraxella catarrhalis

≤ 4

> 8

Ej artrelaterade brytpunkter1

≤ 45

> 85

1 Cefalosporinbrytpunkterna för Enterobacteriaceae detekterar alla kliniskt viktiga resistensmekanismer (inklusive ESBL och plasmidmedierad AmpC). Vissa stammar som producerar betalaktamaser är känsliga eller intermediärt känsliga för 3:e eller 4:e generationens cefalosporiner med dessa brytpunkter och ska rapporteras när de påträffas, dvs. förekomst eller frånvaro av en ESBL påverkar inte i sig klassificeringen av känslighet. Inom många områden är detektion och karakterisering av ESBL rekommenderat eller obligatoriskt för infektionskontroll.

2 Brytpunkten hänför till en dosering på 1,5 g × 3 och endast till E. coli, P. mirabilis och Klebsiella spp.

3 Stafylokockers känslighet för cefalosporiner grundar sig på känsligheten för meticillin med undantag för ceftazidim och cefixim och ceftibuten, vilka inte har brytpunkter och inte bör användas för stafylokockinfektioner.

4 Betalaktamkänsligheten hos de betahemolytiska streptokockgrupperna A, B, C och G grundar sig på känsligheten för penicillin.

5 Brytpunkterna gäller daglig intravenös dos på 750 mg × 3 och en högdos på minst 1,5 g × 3.

S=känslig, R=resistent.


Mikrobiologisk känslighet

Prevalensen för förvärvad resistens kan variera geografiskt och med tiden för valda arter

och lokal information om resistens är önskvärd, särskilt vid behandling av svåra infektioner. Om nödvändigt bör expertråd eftersökas då den lokala prevalensen för resistens är känd och användbarheten av medlet för åtminstone vissa typer av infektioner kan ifrågasättas.


Cefuroxim är vanligtvis verksamt mot följande mikroorganismer in vitro.

Vanligtvis känsliga arter

Grampositiva aerober:

Staphylococcus aureus (meticillin-känslig)$

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Streptococcus mitis (viridansgruppen)

Gramnegativa aerober:

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis

Mikroorganismer för vilka förvärvad resistens kan vara ett problem

Grampositiva aerober:

Streptococcus pneumoniae

Gramnegativa aerober:

Citrobacter freundii

Enterobacter cloacae

Enterobacter aerogenes

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus spp. (andra än P. vulgaris)

Providencia spp.

Salmonella spp.

Grampositiva anaerober:

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium spp.

Gramnegativa anaerober:

Fusobacterium spp.

Bacteroides spp.

Naturligt resistenta mikroorganismer

Grampositiva aerober:

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Gramnegativa aerober:

Acinetobacter spp.

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescen

Grampositiva anaerober:

Clostridium difficile

Gramnegativa anaerober:

Bacteroides fragilis

Övriga:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

$Samtliga meticillinresistenta S. aureus är resistenta mot cefuroxim.

In vitro har aktiviteterna hos kombinationen cefuroximnatrium och aminoglykosidantibiotika visat sig vara åtminstone additiv, ibland med bevis på synergi.

Farmakokinetik

Absorption

Efter intravenösa (i.v.) doser på 750 och 1 500 mg var koncentrationerna i serum cirka 50 respektive 100 μg/ml vid 15 minuter.

Efter singeldoser tycktes AUC och Cmax öka linjärt med dos över ett dosområde på 250 till 1000 mg vid intramuskulär och intravenös administrering.

Det fanns inga tecken på ackumulering av cefuroxim i serum från friska försökspersoner efter upprepad intravenös administrering av doser på 1500 mg var 8:e timme.


Distribution

Proteinbindning anges vara 33 till 50 %, beroende på mätmetod.

Den genomsnittliga distributionsvolymen varierar från 9,3 till 15,8 l/1,73 m2 efter intramuskulär eller intravenös administrering över ett doseringsområde på 250 till 1000 mg. Koncentrationer av cefuroxim som överskrider de minsta hämmande nivåerna för vanliga patogener kan uppnås i tonsillerna, sinusvävnader, bronkialslemhinna, ben, pleuravätska, ledvätska, synovialvätska, interstitiell vätska, galla, sputum och kammarvatten. Cefuroxim passerar blod-hjärnbarriären när meningerna är inflammerade.


Metabolism

Cefuroxim metaboliseras inte.


Eliminering

Cefuroxim utsöndras genom glomerulär filtration och tubulär sekretion. Halveringstiden i serum efter såväl intramuskulär som intravenös injektion är cirka 70 minuter. Nästan hela dosen (85–90 %) återfinns som oförändrat cefuroxim i urinen inom 24 timmar. Den större delen cefuroxim utsöndras inom de första 6 timmarna. Genomsnittlig njurclearance varierar från 114 till 170 ml/min/1,73 m2 efter intramuskulär eller intravenös administrering över ett dosintervall på 250 till 1000 mg.


Särskilda patientgrupper


Kön


Inga skillnader iakttogs i farmakokinetiken för cefuroxim mellan män och kvinnor efter en intravenös bolusinjektion på 1000 mg cefuroximnatrium.


Äldre


Efter intramuskulär eller intranvenös administrering är absorption, distribution och utsöndring av cefuroxim hos äldre patienter samma som hos yngre patienter med motsvarande njurfunktion. Eftersom äldre patienter tenderar att ha nedsatt njurfunktion ska försiktighet iakttas vid val av cefuroximdos och det kan vara bra att övervaka njurfunktionen (se avsnitt Dosering).


Barn


Halveringstiden för cefuroxim i serum har visat sig vara väsentligt förlängd hos nyfödda och beror av gestationsålder. Hos äldre spädbarn (>3 veckor gamla) och hos barn är halveringstiden i serum på 60 till 90 minuter samma som den som iakttas hos vuxna.


Nedsatt njurfunktion


Cefuroxim utsöndras främst via njurarna. Liksom för all sådan antibiotika rekommenderas att dosen med cefuroxim reduceras hos patienter med markant försämrad njurfunktion (dvs. C1cr  <20 ml/minut) för att kompensera för dess långsammare utsöndring (se avsnitt Dosering). Cefuroxim avlägsnas effektivt med hemodialys och peritonealdialys.


Nedsatt leverfunktion


Eftersom cefuroxim främst elimineras via njurarna, förväntas nedsatt leverfunktion inte påverka farmakokinetiken hos cefuroxim.


Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande


För cefalosporiner har den viktigaste farmakokinetisk-farmakodynamiska parametern som främst korrelerar med in vivo-effekt visat sig vara hur stor del av doseringsintervallet (%T) som den obundna koncentrationen är högre än den minsta hämmande koncentrationen (MIC) av cefuroxim för enskilda mikroorganismer (dvs %T>MIC).

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa. Karcinogenicitetsstudier har inte utförts. Det finns dock inte några bevis som tyder på karcinogen potential.


Aktiviteten av gamma-glutamyltranspeptidas i urin från råtta hämmas av olika cefalosporiner, hämningsgraden är dock lägre med cefuroxim. Detta kan ha betydelse för påverkan av kliniska laboratorietester hos människor.

Innehåll

Cefuroxim B. Braun 750 mg

En 2-kammarpåse innehåller: cefuroximnatrium (motsvarande 750 mg cefuroxim), natrium (39 mg), glukos (2,0 g per dos), vatten för injektionsvätskor.

Efter beredning innehåller lösningen 15 mg cefuroxim per ml.


Cefuroxim B. Braun 1,5 g

En 2-kammarpåse innehåller: cefuroximnatrium (motsvarande 1,5 g cefuroxim), natrium (78 mg), glukos, vatten för injektionsvätskor.

Efter beredning innehåller lösningen 30 mg cefuroxim per ml.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas skall detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Täck inte folieremsan med en patientetikett.

Använd inte i seriekoppling.

Kassera förpackningen om folieremsan på förpackningen är skadad.

Riv av folieremsan omedelbart före användning.

Kontrollera läkemedlet visuellt före beredning. Lösningen får användas endast om den är klar, färglös och fri från partiklar.


Beredningsanvisning för Cefuroxim B. Braun

 1. Öppna sidofliken och veckla ut förpackningen.

 2. Avlägsna folieremsan från kammaren med pulver.

 3. Vik förpackningen strax nedanför vätskans menisk (buktande yta) och tryck tills fogen mellan vätska och pulver öppnas.

 4. Skaka blandningen av vätska och pulver tills pulvret är helt upplöst.

 5. Kontrollera den beredda lösningen visuellt för partiklar.

 6. Tryck på den vikta förpackningen strax nedanför vätskans menisk för att öppna den andra fogen och frigöra lösningen till porten.

 7. Avlägsna folieskyddet från porten och fäst den sterila överföringsanordningen. Häng påsen på droppställningen.


1. Öppna sidofliken och veckla ut förpackningen

2. Avlägsna folieremsan från kammaren med pulver

Bild 1
Bild 2

3. Vik påsen för att öppna den första fogen

6. Tryck på den vikta förpackningen för att öppna den andra fogen

Bild 3
Bild 6

7. Avlägsna folieskyddet från porten

 
Bild 7
 

Hållbarhet efter beredning

Färdigberedd produkt är endast avsedd för engångsbruk.


Kemisk, fysikalisk och mikrobiologisk stabilitet för färdigberedd produkt i 2‑kammarpåsen har visats för 4 timmar vid rumstemperatur eller 48 timmar vid 2‑8 ºC.


Hållbarhet efter öppnande

Öppnad 2-kammarpåse ska användas omedelbart.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Före beredning innehåller 2-kammarpåsen ett vitt till nästan vitt pulver och en klar och färglös vätska.

Efter beredning är den klara och färglösa lösningen isoosmotisk och dess pH är mellan 5,5 och 8,5.

Förpackningsinformation

Information om förpackningar saknas för denna produkt

Hitta direkt i texten
Av