Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hexyon

Sanofi AB

Injektionsvätska, suspension
(Tillhandahålls ej) (vitaktig, grumlig)

Vacciner mot bakteriella infektioner i kombination med vacciner mot virusinfektioner

ATC-kod: J07CA09
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Hexyon injektionsvätska, suspension ; injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 01/2018.

Indikationer

Hexyon (DTaP-IPV-HB-Hib) är indicerat för primär- och boostervaccination av småbarn och spädbarn från sex veckors ålder mot difteri, tetanus, pertussis, hepatit B, polio och invasiva sjukdomar som orsakas av Haemophilus influenzae typ b (Hib).


Detta vaccin ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.

Kontraindikationer

Anamnes av anafylaktisk reaktion efter administation av Hexyon.


Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll, mot spårmängder av (glutaraldehyd, formaldehyd, neomycin, streptomycin och polymyxin B), mot något pertussisvaccin eller efter tidigare administrering av Hexyon eller ett vaccin med samma komponenter eller innehållsämnen.


Vaccination med Hexyon är kontraindicerad om personen har fått encefalopati av okänd etiologi inom 7 dagar efter en föregående vaccination med ett vaccin innehållande pertussis (helcellsvaccin eller acellulärt vaccin mot kikhosta).

I dessa fall ska vaccination mot pertussis fortsättningsvis inte ges och vaccinationsschemat ska fullföljas med vacciner mot difteri, tetanus, hepatit B, poliomyelit och Hib.


Vaccin mot pertussis ska inte administreras till personer med okontrollerad neurologisk sjukdom eller okontrollerad epilepsi förrän behandling har etablerats, tillståndet har stabiliserats och nyttan klart överväger risken med vaccination.

Dosering

Primärvaccination

Primärvaccinationen består av två doser (med ett intervall på minst 8 veckor) eller tre doser (med ett intervall på minst 4 veckor) i enlighet med officiella rekommendationer.


Alla vaccinationsscheman inklusive WHO:s EPI (Expanded Program on Immunisation) vid 6, 10, 14 veckors ålder kan användas oavsett om en dos hepatit B-vaccin har givits vid födseln.


Då en dos hepatit B-vaccin har givits vid födseln kan Hexyon användas för kompletterande doser av hepatit B-vaccin från sex veckors ålder. Om en andra dos hepatit B-vaccin krävs före denna ålder bör monovalent hepatit B-vaccin användas.


Då ett spädbarn fått en dos hepatit B-vaccin vid födseln, kan primärvaccinationsschemat med efter varandra följande vaccinationer, användas genom att ge Hexyon och pentavalent DTap-IPV/Hib-vaccin i enlighet med officiella rekommendationer.


Boostervaccination

Efter en 2-dosers primärvaccination med Hexyon ska en boosterdos ges.

Efter en 3-dosers primärvaccination med Hexyon ska en boosterdos ges.


Boosterdoser ska ges minst 6 månader efter den sista primärdosen och i enlighet med officiella rekommendationer. Som minst måste en dos Hib-vaccin administreras.


Dessutom

Då ingen hepatit B-vaccination gjorts vid födseln är det nödvändigt att ge en boosterdos av hepatit B-vaccin. Hexyon kan övervägas som booster.


Efter ett 3-dosschema enligt WHO:s EPI-program med Hexyon (6, 10, 14 veckor) och då ingen vaccination mot hepatit B gjorts vid födseln måste en boosterdos av hepatit B-vaccin ges. Som minst måste en dos av poliovaccin ges. Hexyon kan övervägas som booster.


När ett hepatit B-vaccin givits vid födseln, efter en 3-dosers primärvaccination, kan Hexyon eller ett pentavalent DTaP-IPV/Hib-vaccin användas som booster.


Hexyon kan användas som booster till personer som tidigare har vaccinerats med ett annat hexavalent vaccin eller ett pentavelant DTaP-IPV/Hib-vaccin associerat med ett monovalent hepatit B-vaccin.


Övrig pediatrisk population:


Säkerhet och effekt för Hexyon för spädbarn under sex veckors ålder har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Inga data finns tillgängliga för äldre barn (se avsnitt Biverkningar och Farmakodynamik).


Administreringssätt


Immunisering måste göras genom intramuskulär (i.m.) injektion. Rekommenderat injektionsställe är företrädesvis det anterolaterala området i övre lår och i deltamuskeln hos äldre barn (möjligen från 15 månaders ålder).


Anvisningar om hantering av läkemedlet finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet

Hexyon förhindrar inte sjukdom som orsakas av andra patogener än Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani, Bordetella pertussis, hepatit B-virus, poliovirus eller Haemophilus influenzae typ b. Det kan emellertid förväntas att hepatit D kommer att förebyggas genom immunisering eftersom hepatit D (orsakad av deltavirus) inte inträffar i frånvaro av hepatit B-infektion.

Hexyon skyddar inte mot hepatitinfektion som orsakas av andra virus som hepatit A, hepatit C och hepatit E eller av andra leverpatogener.


Möjligheten finns att odetekterad hepatit B-infektion kan förekomma vid tiden för vaccination på grund av den långa inkubationsperioden för hepatit B. I sådana fall förhindrar kanske inte vaccinet att hepatit B-infektion inträffar.


Hexyon skyddar inte mot infektionssjukdomar som orsakas av andra typer av Haemophilus influenzae eller mot meningit av andra orsaker.


Före immunisering


Immunisering ska skjutas upp hos personer med måttlig till svår akut febersjukdom eller infektion. En mindre infektion och/eller låggradig feber är ingen anledning att skjuta upp vaccination.


Vaccination ska föregås av granskning av personens anamnes (särskilt gällande tidigare vaccinationer och eventuella biverkningar). Administrering av Hexyon måste övervägas noggrant hos personer som har en anamnes av allvarlig eller svår reaktion inom 48 timmar efter en tidigare injektion med ett vaccin med liknande komponenter.


Vid all injektion av biologiskt material måste den som är ansvarig för administreringen vidta alla försiktighetsåtgärder som är kända för att förebygga allergiska reaktioner eller andra reaktioner. Som för alla vacciner som injiceras ska lämplig medicinsk behandling och övervakning finnas lättillgängligt i händelse av en anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


Om något av följande har inträffat efter admnistrering av vaccin innehållande pertussis bör beslutet att ge flera doser av vaccin innehållande pertussis övervägas noggrant:

  • feber på ≥40 °C inom 48 timmar utan annan identifierbar orsak

  • kollaps eller chockliknande tillstånd (hypotonisk-hyporesponsiv episod) inom 48 timmar efter vaccination

  • ihållande och otröstlig gråt som varar ≥3 timmar, inom 48 timmar efter vaccination

  • kramper med eller utan feber, inom 3 dagar efter vaccination.

Det kan finnas omständigheter, som t.ex. hög incidens av pertussis, när den möjliga nyttan överväger den möjliga risken.


En anamnes av feberkramper, tidigare förekomst inom familjen av kramper eller fall av plötslig spädbarnsdöd (SIDS) utgör ingen kontraindikation för användning av Hexyon. Vaccinerade personer med en anamnes av feberkramper ska följas upp noggrant eftersom sådana biverkningar kan inträffa inom 2 till 3 dagar efter vaccination.


Om Guillain-Barrés syndrom eller brakial neurit har inträffat efter tidigare administrering av vaccin innehållande tetanustoxoid bör beslutet att administrera vaccin innehållande tetanustoxoid baseras på noggrant övervägande av möjlig nytta och risk, t.ex. om primärvaccination har genomförts. Vaccination är vanligtvis motiverad för personer med en ofullständig primärvaccination (dvs. färre än tre doser har administrerats).


Vaccinets immunogenicitet kan minska av immunsuppressiv behandling eller immunbrist. Det rekommenderas att skjuta upp vaccinationen till slutet av en sådan behandling eller sjukdom. Trots det rekommenderas vaccination av personer med kronisk immunbrist som HIV-infektion även om antikroppssvaret kan vara begränsat.


Särskilda populationer


Inga data finns tillgängliga för prematura spädbarn. Ett lägre immunsvar kan eventuellt observeras och omfattningen av det kliniska skyddet är okänt.


Immunsvar på vaccinet har inte studerats med avseende på genetisk polymorfism.


Ett försämrat hepatit B-svar kan observeras hos personer med kroniskt nedsatt njurfunktion och administrering av ytterligare doser hepatit B-vaccin ska övervägas i enlighet med antikroppsnivån mot hepatit B-ytantigen (anti-HBsAg).


Försiktighetsåtgärder vid användning


Administrera inte genom intravaskulär, intradermal eller subkutan injektion.


Precis som med alla vacciner som injiceras måste vaccinet administreras med försiktighet till personer med trombocytopeni eller blödningsrubbning eftersom blödning kan uppstå efter en intramuskulär administrering.


Den potentiella risken för apné och behovet av andningsövervakning under 48 till 72 timmar ska beaktas när den primära immuniseringsserien ges till mycket prematura spädbarn (födda ≤28 graviditetsveckan) och särskilt för dem med tidigare känd omogen lungutveckling. Eftersom nyttan med vaccination är hög för denna spädbarnsgrupp bör vaccinationen inte nekas eller skjutas upp.


Påverkan på laboratorietestning

Eftersom Hib-kapselpolysackaridantigen utsöndras i urinen kan ett positivt urinprov erhållas inom 1 till 2 veckor efter vaccination. Andra tester ska användas för att bekräfta Hib-infektion under denna period.

Interaktioner

Data för samtidig administrering av Hexyon med ett pneumokockpolysackarid-konjugatvaccin har inte visat någon kliniskt relevant påverkan på antikroppssvaret för varje enskilt antigen.


Data för samtidig administrering av en boosterdos av Hexyon med vaccin mot mässling-påssjuka-röda hund har inte visat någon kliniskt relevant påverkan på antikroppssvaret för varje enskilt antigen. Det kan eventuellt föreligga en kliniskt relevant påverkan på antikroppssvaret för Hexyon och ett varicellavaccin och dessa vacciner ska inte administreras samtidigt.


Data för samtidig administrering av rotavirusvacciner har inte visat någon kliniskt relevant påverkan på antikroppssvaret för varje enskilt antigen.


Data för samtidig administrering av Hexyon med ett meningokock C-konjugatvaccin eller ett meningokock A-, C-, W-135 och Y-konjugatvaccin har inte visat någon kliniskt relevant påverkan på antikroppssvaret för varje enskild antigen.


Om samtidig administrering med ett annat vaccin övervägs ska immunisering göras på separata injektionsställen.


Hexyon får inte blandas med några andra vacciner eller andra parenteralt administrerade läkemedel.


Ingen betydande klinisk interaktion med andra behandlingar eller biologiska produkter har rapporterats, förutom i fall av immunsuppressiv behandling (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Påverkan på laboratorietestning: se avsnitt Varningar och försiktighet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Ej relevant. Detta vaccin är inte avsett för administrering till kvinnor i fertil ålder.

Amning  (Läs mer om amning)

Ej relevant. Detta vaccin är inte avsett för administrering till kvinnor i fertil ålder.

Fertilitet

Ej relevant. Detta vaccin är inte avsett för administrering till kvinnor i fertil ålder.

Biverkningar

a- Sammanfattning av säkerhetsprofil

I kliniska studier hos personer som mottog Hexyon var de vanligaste rapporterade reaktionerna bl.a. smärta vid injektionsstället, irritabilitet, gråt och erytem vid injektionsstället.

En något ökad reaktogenicitet observerades efter den första dosen jämfört med efterföljande doser.


Säkerheten för Hexyon för barn över 24 månader har inte studerats i kliniska prövningar.


b- Tabell över biverkningar

Följande konvention har använts för klassificering av biverkningar:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Tabell 1: Biverkningar i kliniska prövningar och rapporterade vid kommersiell användning

* Biverkningar från spontanrapportering.

† Se avsnitt c.

Organklass

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Mindre vanliga

Överkänslighetsreaktion


Sällsynta

Anafylaktisk reaktion*

Metabolism och nutrition

Mycket vanliga

Anorexi (minskad aptit)

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga

Gråt, somnolens

Vanliga

Onormal gråt (ihållande gråt)

Sällsynta

Kramper med eller utan feber*

Mycket sällsynta

Hypotona reaktioner eller hypotoniska-hyporesponsiva episoder (HHE)

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Kräkningar

Vanliga

Diarré

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Utslag

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Smärta vid injektionsstället, erytem vid injektionsstället, svullnad vid injektionsstället

Irritabilitet

Pyrexi (kroppstemperatur ≥38,0 °C)

Vanliga

Induration vid injektionsstället

Mindre vanliga

Knöl vid injektionsstället

Pyrexi (kroppstemperatur ≥39,6 °C)

Sällsynta

Betydande svullnad i extremitet†


c- Beskrivning av valda biverkningar

Utbredd svullnad i extremitet: stora reaktioner vid injektionsstället (>50 mm), inklusive utbredd svullnad i extremitet från injektionsstället som sträcker sig över en eller flera leder, har rapporterats hos barn. Dessa reaktioner påbörjas inom 24–72 timmar efter vaccination och kan vara förknippade med erytem, värmekänsla, ömhet eller smärta vid injektionsstället och går över spontant inom 3–5 dagar. Risken verkar bero på antalet tidigare doser av acellulärt vaccin innehållande pertussis med en större risk efter den fjärde och femte dosen.


d- Möjliga biverkningar (det vill säga biverkningar som rapporterats med andra vaccin innehållande en eller flera av komponenterna eller innehållsämnena i Hexyon och inte direkt med Hexyon.)


Centrala och perifera nervsystemet

- brakial neurit och Guillain-Barrés syndrom har rapporterats efter administrering av ett vaccin innehållande tetanustoxoid

- perifer neuropati (polyradikuloneurit, ansiktsparalys), optisk neurit, demyelinisering av centrala nervsystemet (multipel skleros) har rapporterats efter administrering av ett vaccin innehållande hepatit B-antigen

- encefalopati/encefalit


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Apné hos mycket prematura spädbarn (≤28 graviditetsveckor) (se avsnitt Varningar och försiktighet)


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ödematös reaktion som påverkar någon av eller båda nedre extremiteterna kan inträffa efter vaccination med vaccin innehållande Haemophilus influenzae typ b. Om en reaktion inträffar sker den vanligtvis efter primära injektioner och observeras inom de första timmarna efter vaccination. Förknippade symtom kan omfatta cyanos, rodnad, övergående purpura och svår gråt. Alla händelser går i allmänhet över spontant utan sequela inom 24 timmar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Immunogeniciteten för Hexyon för barn över 24 månader har inte studerats i kliniska prövningar.


Resultat som erhölls för var och en av komponenterna sammanfattas i tabellerna nedan:


Tabell 1: Seroskyddsnivå-/Serokonverteringsfrekvenser* en månad efter en primärvaccination med 2 eller 3 doser Hexyon

* Generellt accepterade surrogater (PF, FHA) eller korrelat för skydd (andra komponenter)

N = antal individer som har analyserats (per protokolluppsättning).

** 3, 5 månader utan hepatit B-vaccination vid födseln (Finland, Sverige).

† 6, 10, 14 veckor med och utan hepatit B-vaccination vid födseln (Sydafrika).

†† 2, 3, 4 månader utan hepatit B-vaccination vid födseln (Finland).

‡ 2, 4, 6 månader utan hepatit B-vaccination vid födseln (Argentina, Mexiko, Peru) och med hepatit B-vaccination vid födseln (Costa Rica och Colombia).

‡‡ Serokonversion: minst 4-faldig ökning jämfört med nivån före vaccinering (före dos 1)

§ Vaccinsvar: om antikroppskoncentrationen före vaccination är <8 IE/ml, då bör antikroppskoncentrationen efter vaccination vara >8 IE/ml. För övrigt bör antikroppskoncentrationen efter vaccination vara högre än eller lika med nivån före immunisering.


Tröskelvärden för antikroppar

Två doser

Tre doser

3–5 Månader

6-10-14 Veckor

2-3-4 Månader

2-4-6 Månader

N=249**

N=123 till 220

N=322††

N=934 till 1270

%

%

%

%

Anti-difteri

(≥0,01 IE/ml)

99,6

97,6

99,7

97,1

Anti-tetanus

(≥0,01 IE/ml)

100,0

100,0

100,0

100,0

Anti-PT

(Serokonversion‡‡)

(Vaccinsvar§ )


93,4

98,4


93,6

100,0


88,3

99,4


96,0

99,7

Anti-FHA

(Serokonversion‡‡)

(Vaccinsvar§)


92,5

99,6


93,1

100,0


90,6

99,7


97,0

99,9Anti-HBs

(≥10 mIE/ml)

Med hepatit B-vaccination vid födseln

/

99,0

/

99,7

Utan hepatit B-vaccination vid födseln

97,2

95,7

96,8

98,8

Anti-polio typ 1

(≥8 (1/spädning))

90,8

100,0

99,4

99,9

Anti-polio typ 2

(≥8 (1/spädning))

95,0

98,5

100,0

100,0

Anti-polio typ 3

(≥8 (1/spädning))

96,7

100,0

99,7

99,9

Anti-PRP

(≥0,15 μg/ml)

71,5

95,4

96,2

98,0


Tabell 2: Seroskyddsnivå-/Serokonverteringsfrekvenser* en månad efter boostervaccination med Hexyon

Tröskelvärden för antikroppar

Boostervaccination vid 11-12 månaders ålder efter en primärvaccination med två doser

Boostervaccination under det andra levnadsåret efter en primärvaccination med tre doser

* Generellt accepterade surrogater (PF, FHA) eller korrelat för skydd (andra komponenter)

N = antal individer som har analyserats (per protokolluppsättning).

** 3,5 månader utan hepatit B-vaccination vid födseln (Finland, Sverige).

† 6, 10, 14 veckor med och utan hepatit B-vaccination vid födseln (Sydafrika).

†† 2, 3, 4 månader utan hepatit B-vaccination vid födseln (Finland).

‡ 2, 4, 6 månader utan hepatit B-vaccination vid födseln (Mexiko) och med hepatit B-vaccination vid födseln (Costa Rica och Kolombia).

‡‡ Serokonversion: minst 4-faldig ökning jämfört med nivån före vaccinering (före dos 1)

§ Vaccinsvar: om antikroppskoncentrationen före vaccination (före dos 1) <8 IE/ml bör antkikroppskoncentrationen efter boostervaccination vara ≥8 IE/ml. I annat fall ska antikroppskoncentrationen vara ≥ nivån före immunisering (före dos 1).

 

3-5

Månader

6, 10,14 Veckor

2, 3, 4 Månader

2, 4, 6 Månader

N=249**

N=204

N=178††

N=177 till 396

%

%

%

%

Anti-difteri

(≥0,1 IE/ml)

100,0

100,0

100,0

97,2

Anti-tetanus

(≥0,1 IE/ml)

100,0

100,0

100,0

100,0

Anti-PT

(Serokonversion‡‡)

(Vaccinsvar§)


94,3

98,0


94,4

100,0


86,0

98,8


96,2

100,0

Anti-FHA

(Serokonversion‡‡)

(Vaccinsvar§)


97,6

100,0


99,4

100,0


94,3

100,0


98,4

100,0Anti-HBs

(≥10 mIE/ml)

Med hepatit B-vaccination vid födseln

/

100,0

/

99,7

Utan hepatit B-vaccination vid födseln

96,4

98,5

98,9

99,4

Anti-polio typ 1

(≥8 (1/spädning))

100,0

100,0

98,9

100,0

Anti-polio typ 2

(≥8 (1/spädning))

100,0

100,0

100,0

100,0

Anti-polio typ 3

(≥8 (1/spädning))

99,6

100,0

100,0

100,0

Anti-PRP

(≥1,0 μg/ml)

93,5

98,5

98,9

98,3


Immunsvaret mot Hib och pertussisantigen efter 2 doser vid 2 och 4 månaders ålder

Immunsvaret mot Hib (PRP) och pertussisantigen (PT och FHA) utvärderades efter två doser i en undergrupp av försökspersoner som fick Hexyon (N=148) vid 2, 4, 6 månaders ålder. Immunsvaret mot PRP-, PT- och FHA-antigener en månad efter att två doser givits vid 2 och 4 månaders ålder var liknande de som observerades en månad efter att en 2-dosers primärvaccination givits vid 3 och 5 månaders ålder: anti-PRP-nivåer ≥0,15 μg/ml observerades hos 73,0 % av individerna, vaccinsvar mot PT hos 97,9 % av individerna och vaccinsvar mot FHA hos 98,6 % av individerna.


Immunsvarets varaktighet

Studier om varaktigheten av vaccininducerade antikroppar på lång sikt efter olika primärvaccinationsserier för spädbarn/småbarn med eller utan hepatit B-vaccination vid födseln har visat att nivåerna låg över de identifierade skyddsnivåerna eller tröskelvärdena för antikroppar mot vaccinantigener (se tabell 3).


Immuniteten mot hepatit B-komponenten i vaccinet har också visats vara i upp till 9 års ålder efter en primärvaccinationsserie som består av en dos av hepatit B-vaccin vid födseln och en serie med 3 doser för spädbarn vid 2, 4 och 6 månaders ålder, utan boosterdos för småbarn. 49,3 % av de vaccinerade hade ≥10 mIE/ml antikroppar med ett geometriskt medelvärde på 13,3 (95 % KI: 8,82–20,0) mIE/ml. Immunologiskt minne mot hepatit B har påvisats utifrån en anamnestisk reaktion på exponering för hepatit B-vaccin vid 9 års ålder. Efter vaccinationen utvecklades ett geometriskt medelvärde på 3 692 (95 % KI: 1 886–7 225) mIE/ml hos 93 % av de vaccinerade.


Tabell 3: Seroskyddsnivåera vid 4,5 års ålder efter vaccination med Hexyon

N = antal individer som har analyserats (per protokollsanalys).

a: Generellt accepterade surrogater (PF, FHA) eller korrelat för skydd (andra komponenter)

b: 6, 10, 14 veckor med och utan hepatit B-vaccination vid födseln (Sydafrika)

c: 2, 4, 6 månader med hepatit B-vaccination vid födseln (Colombia)

d: På grund av vaccinationer med oralt poliovaccin (OPV) enligt landets nationella vaccinationsprogram, har polioresultat inte analyserats

e: 8 IE/ml motsvarande 4 LLOQ (lägre kvantifieringsgräns i enzymkopplad immunadsorberande analys ELISA)

LLOQ-värde för anti-PT och anti-FHA är 2 IE/ml

Tröskelvärden för antikroppar

Primärvaccination vid 6, 10 och 14 veckors ålder och boostervaccination vid
15–18 månaders ålder

Primärvaccination vid 2, 4 och 6 månaders ålder och boostervaccination vid 12–24 månaders ålder

Utan hepatit B-vaccination vid födseln

Med hepatit B-vaccination vid födseln

Med hepatit B-vaccination vid födseln

N = 173b

N = 103b

N = 220c

%

%

%

Anti-difteri

(≥0,01 IE/ml)

(≥0,1 IE/ml)

98,2

75,3

97

64,4

100

57,2

Anti-tetanus

(≥0,01 IE/ml)

(≥0,1 IE/ml)

100

89,5

100

82,8

100

80,8

Anti-PTe

(≥8 IE/ml)

42,5

23,7

22,2

Anti-FHAe

(≥8 IE/ml)

93,8

89,0

85,6

Anti-HBs

(≥10 mIE/ml)

73,3

96,1

92,3

Anti-Polio typ 1

(≥8 (1/spädning))

Ej tillgängligad

Ej tillgängligad

99,5

Anti-polio typ 2

(≥8 (1/spädning))

Ej tillgängligad

Ej tillgängligad

100

Anti-polio typ 3

(≥ (1/spädning))

Ej tillgängligad

Ej tillgängligad

100

Anti-PRP

(≥0.15 µg/ml)

98,8

100

100


Verkan och effekt mot kikhosta

Vaccineffekten av acellulära pertussis (aP)-antigener i Hexyon mot den allvarligaste WHO-definierade typiska kikhostan (≥21 dagar av paroxysmal hosta) är dokumenterad i en randomiserad och dubbelblind studie bland spädbarn med en primär serie med tre doser med användning av ett DTaP-vaccin i ett i hög grad endemiskt land (Senegal). Behovet av en boosterdos för spädbarn observerades i denna studie.

Den långvariga kapaciteten för acellulära pertussis (aP)-antigener i Hexyon att minska incidensen av kikhosta och kontrollera sjukdomen i barndomen har påvisats i ett nationellt övervakningsprogram under 10 år för kikhosta i Sverige med det pentavalenta DTaP-IPV/Hib-vaccinet använt med ett 3 ,5 , 12-månadersschema. Resultat från långtidsuppföljning visade en dramatisk reduktion i kikhosteincidens efter den andra dosen oberoende av vilket vaccin som användes.


Effekt mot invasiv Hib-sjukdom

Vaccineffekten mot invasiv Hib-sjukdom för kombinationsvacciner DTaP och Hib (pentavalent och hexavalent inklusive vacciner innehållande Hib-antigen från Hexyon) har påvisats i Tyskland via en utförlig (en uppföljningsperiod på över fem år) övervakningsstudie efter lansering. Vaccineffekten var 96,7 % för den fullständiga primära serien och 98,5 % för boosterdos (oavsett primärvaccinering).

Prekliniska uppgifter

Gängse icke kliniska studier avseende konventionell toxicitet efter upprepad dosering och lokal tolerans visade inte några särskilda risker för människa.


Vid injektionsställen observerades kroniska histologiska inflammatoriska förändringar som förväntas ha en långsam återhämtning.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En dos1 (0,5 ml) innehåller:

1 Adsorberad på aluminiumhydroxid, hydratiserad (0,6 mg Al3+)

2 Som lägre konfidensgräns (p = 0,95)

3 Odlade i Vero-celler

4 Eller motsvarande antigenmängd som bestämts med en lämplig immunkemisk metod

5 Odlad i jästceller Hansenula polymorpha med rekombinant DNA-teknik

Difteritoxoid

inte mindre än 20 IE2

Tetanustoxoid

inte mindre än 40 IE2

Bordetella pertussis-antigener

 
  1. Pertussistoxoid

25 mikrogram

  1. Filamentöst hemagglutinin

25 mikrogram

Poliovirus (inaktiverat)3

 
  1. Typ 1 (Mahoney)

40 D antigenenheter4

  1. Typ 2 (MEF-1)

8 D antigenenheter4

  1. Typ 3 (Saukett)

32 D antigenenheter4

Hepatit B-ytantigen5

10 mikrogram

Haemophilus influenzae typ b-polysackarid (polyribosylribitolfosfat)

12 mikrogram

konjugerad till tetanusprotein

22–36 mikrogram


Vaccinet kan innehålla spårmängder av glutaraldehyd, formaldehyd, neomycin, streptomycin och polymyxin B som används under tillverkningsprocessen (se avsnitt Kontraindikationer).


Förteckning över hjälpämnen

Dinatriumvätefosfat, kaliumdivätefosfat, trometamol, sackaros, essentiella aminosyror inklusive L-fenylalanin, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta vaccin inte blandas med andra vacciner eller läkemedel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Bordetella pertussis, filamentöst hemagglutinin

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Bordetella pertussistoxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Clostridium tetanitoxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Corynebacterium diphtheriae toxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Haemophilus influenzae typ b polysackarid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg)

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Poliovirus typ 1, stam Mahoney, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Poliovirus typ 2, stam MEF-1, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Poliovirus typ 3, stam Saukett, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaring

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).

Får ej frysas.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Stabilitetsdata visar att vaccinets komponenter är stabila, vid temperaturer upp till 25 °C, i 72 timmar. Vid slutet av denna tidsperiod ska Hexyon användas eller kasseras. Dessa data avser endast att vägleda hälso- och sjukvårdspersonal vid tillfälliga temperaturavvikelser.


Hantering


Särskilda anvisningar för destruktion


Hexyon i förfylld spruta

Före administrering ska den förfyllda sprutan skakas om för att erhålla en homogen, vitaktig, grumlig suspension.


Suspensionen ska inspekteras visuellt före administrering. Om främmande partiklar och/eller fysikaliska förändringar observeras ska den förfyllda sprutan kastas.


För sprutor utan en fastsatt nål ska nålen först sättas fast på sprutan genom att vrida den ett kvarts varv.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Hexyon i injektionsflaska

Före administrering ska injektionsflaskan skakas om för att erhålla en homogen, vitaktig, grumlig suspension.


Suspensionen ska inspekteras visuellt före administrering. Om främmande partiklar och/eller fysikaliska förändringar observeras ska injektionsflaskan kastas.


En dos om 0,5 ml dras upp med en injektionsspruta.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension (vitaktig, grumlig)
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta (vitaktig, grumlig)
0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF
10 x 0,5 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av