Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Kontakt

Depo-Medrol cum lidocain

(Parallellimporterat)
Pharmachim

Injektionsvätska, suspension 40 mg/ml+10 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2014-03-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Glukokortikoid, långverkande suspension med lokalanestetikum för periartikulär injektion

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
ATC-kod: H02AB04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Depo-Medrol® cum lidocain injektionsvätska, suspension 40 mg/ml+10 mg/ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-10-17.

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Depo-Medrol® cum lidocain, Pfizer, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Depo-Medrol cum lidocain, Pharmachim.

Indikationer

Periartikulära inflammatoriska tillstånd, t.ex. epikondylit och tendinit.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.


Lokalbehandling: Vid lokal virus- och bakterieinfektion, t ex tuberkulos och gonorré.

Dosering

Dosering

4-40 mg (0,1-1 ml) ges periartikulärt.

Inte för intravenös, intratekal eller epidural användning.


Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs vid njursvikt.


Administreringssätt

Sedvanlig steril rutin ska följas vid varje injektion.

Varningar och försiktighet

Försiktighet bör iakttagas vid osteoporos, nyanlagda tarmanastomoser, psykoser, ulcus ventriculi et duodeni, ulcerös kolit, hypotyroidism, tuberkulos, diabetes, hypertoni, hjärtinsufficiens epilepsi, njurinsufficiens, glaukom, neuromuskulära sjukdomar samt vid behandling av växande individer.


Behandling med glukokortikoider kan maskera peritonit eller andra tecken eller symtom förknippade med sjukdomar i magtarmkanalen som t.ex. perforation, obstruktion eller pankreatit.


Sjukdomar i lever och gallvägar har rapporterats i sällsynta fall och i majoriteten av dessa fall var tillståndet reversibelt efter avbruten behandling. Därför krävs lämplig monitorering. 


Höga doser av kortikosteroider kan ge upphov till akut pankreatit.


Lämpliga åtgärder skall vidtas för att undvika intravaskulär injektion.


Glukokortikoider bör ej ges vid infektioner utan samtidig kausal behandling.


Kortikosteroider i hög dos kan interferera med aktiv respektive inaktiv immunisering.


Vaccinering med levande vaccin bör ges under sträng övervakning.


Trombos, däribland venös tromboembolism, har rapporterats i samband med kortikosteroider. Därför ska kortikosteroider användas med försiktighet hos patienter som har eller kan vara predisponerade för tromboemboliska sjukdomar.


Abrupt utsättande av långtidsbehandling av kortikosteroider kan leda till abstinensbesvär och akut binjurebarkinsufficiens.


Acetylsalicylsyra och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel ska användas med försiktighet vid behandling med kortikosteroider (se avsnitt Interaktioner).


Feokromocytomrelaterad kris, som kan vara dödlig, har rapporterats efter administrering av systemiska kortikosteroider. Kortikosteroider bör endast administreras till patienter med misstänkt eller identifierat feokromocytom efter övervägande av individuell risk/nytta (se avsnitt Biverkningar).


Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

Försiktighet krävs vid behandling av patienter med systemisk skleros eftersom en ökad incidens av akut njurkris (scleroderma renal crisis) har observerats vid användning av kortikosteroider, däribland metylprednisolon


Intravenös administrering av konserveringsmedlet bensylalkohol har förknippats med allvarliga biverkningar, inklusive ”gasping syndrome”, och död hos barn. Även om normala terapeutiska doser av detta läkemedel ger betydligt lägre mängder av bensylalkohol än det som rapporterats i samband med ”gasping syndrome” så är minsta mängd bensylalkohol som ger toxicitet inte känd. Risken för toxicitet beror på mängden bensylalkohol som administreras samt leverns kapacitet för nedbrytning. För tidigt födda barn och barn med låg födelsevikt kan vara mer benägna att utveckla toxicitet. Använd läkemedlet endast om det är nödvändigt och om det inte finns några andra möjliga alternativ.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är nästan intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Metylprednisolon metaboliseras i huvudsak av enzym CYP3A4. CYP3A4 katalyserar 6β-hydroxylering av steroider, den väsentliga första metabola fasen för både endogena och syntetiska kortikosteroider.


CYP3A4-inducerare:

Läkemedel som inducerar CYP3A4-aktivitet ökar leverclearance vilket resulterar i minskade plasmakoncentrationer av läkemedel som metaboliseras av CYP3A4. Samtidig medicinering med dessa läkemedel kan kräva en dosökning av metylprednisolon. Exempel på CYP3A4-inducerare är fenobarbital, fenytoin, karbamazepin och rifampicin.


CYP3A4-inhiberare:

Läkemedel som inhiberar CYP3A4-aktivitet minskar leverclearance vilket leder till en ökad plasmakoncentration av läkemedel som metaboliseras av CYP3A4. Vid samtidig behandling med CYP3A4-hämmande läkemedel, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas risken öka för systemiska biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas avseende systemiska biverkningar av kortikosteroider. Exempel på CYP3A4-hämmare är aprepitant, ciklosporin, diltiazem, erytromycin, etinylestradiol, fosaprepitant, grapefruktjuice, hiv-proteashämmare, isoniazid, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, norethindrone samt triacetyloleandomycin.


CYP3A4-substrat:

Vid samtidig behandling med ett annat CYP3A4-substrat så kan leverclearance av metylprednisolon påverkas, vilket kan kräva dosjustering. Det är möjligt att biverkningar förknippade med användning av läkemedlet ensamt kan vara mer sannolikt att uppstå vid samtidig användning med andra läkemedel. Exempel på CYP3A4-substrat är aprepitant, ciklosporin, cyklofosfamid, diltiazem, erytromycin, etinylestradiol, fosaprepitant, itrakonazol, hiv-proteashämmare, karbamazepin, ketokonazol, klaritromycin, norethindrone samt takrolimus.


Antivirala läkemedel:

Kortikosteroider kan inducera metabolism av hiv-proteashämmare vilket resulterar i minskad plasmakoncentration.


Ciklosporin och metylprednisolon tros kunna hämma varandras metabolism vilket kan öka koncentrationen av det ena eller båda läkemedlena i plasma med ökad risk för biverkningar som följd. Konvulsioner har rapporterats då preparaten getts samtidigt.


Itrakonazol minskar kraftigt metaboliskt clearance av metylprednisolon och ger en 4-faldig ökning av dess AUC och dubblerad halveringstid. Särskilt vid långtidsbehandling innebär detta en risk för steroidbiverkningar. Dossänkning för metylprednisolon rekommenderas.


Ketokonazol minskar metaboliskt clearance av metylprednisolon med 60 % med risk för förstärkta steroideffekter.


Rifampicin inducerar den mikrosomala oxidationen av glukokortikoider. Detta medför ett ökat steroidbehov under rifampicinbehandling och minskat behov efter sådan behandling.


Acetylsalicylsyra: Metylprednisolon tros kunna öka clearance av acetylsalicylsyra vid höga doser, vilket kan leda till minskade salicylatnivåer i serum. Utsättning av metylprednisolonbehandling kan leda till ökade salicylatnivåer i serum, vilket kan leda till en ökad risk för salicylattoxicitet.


Antikolinesteraser:

Steroider kan minska effekterna av antikolinesteraser vid myasthenia gravis.


Antidiabetika:

Eftersom kortikosteroider kan öka blodsockernivån kan dosjusteringar av antidiabetika krävas.


Aromatashämmare (aminoglutetimid):

Aminoglutetimid-inducerad adrenal suppression kan förvärra endokrina förändringar som orsakas av långvarig behandling med glukokortikoider


Kaliumsänkande läkemedel: 

När kortikosteroider administreras samtidigt med kaliumsänkande läkemedel (t.ex. diuretika), finns en ökad risk för hypokalemi och patienten bör monitoreras noggrant. Det finns även en ökad risk för hypokalemi vid samtidig behandling med amfotericin B, xantiner eller β-agonister.


Neuromuskulära blockerare:

Samtidig behandling med metylprednisolon och antikolinergika har orsakat akut myopati.


Orala antikoagulantia:

Metylprednisolon kan både förstärka och försvaga effekten av antikoagulantia.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med metylprednisolonacetat och lidokain saknas.


Metylprednisolonacetat:

Metylprednisolon passerar placenta. I en retrospektiv studie sågs en ökad incidens av låg födelsevikt hos spädbarn vars mödrar fått kortikosteroider. Efter långtidsbehandling har hos människa konstaterats reducerad placenta- och födelsevikt.

Dessutom finns vid långtidsbehandling risk för binjurebarksuppression hos det nyfödda barnet, dock är detta sällsynt. Kortikosteroider har visat reproduktionstoxicitet i djurstudier (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Den kliniska relevansen är okänd.

Enstaka rapporter har beskrivit starr hos spädbarn till mödrar som behandlats med långvarig kortikosteroidbehandling under graviditeten. Kortikosteroidbehandling av gravida kvinnor förefaller emellertid inte ge upphov till en ökad risk för medfödda missbildningar.


Lidokain:

Lidokain passerar placenta med lätthet. Det är rimligt att förmoda att lidokain har använts hos ett stort antal gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder. Det finns inga hållpunkter för att lidokain kan orsaka störningar i reproduktionsprocessen såsom ökad missbildningsfrekvens eller direkt eller indirekt fosterpåverkan. Riskerna för människa är dock inte fullständigt utredda.


Djurstudier är ofullständiga vad gäller effekter på graviditet, embryo/fosterutveckling, förlossning och utveckling efter födseln (se avsnitt Prekliniska uppgifter).


Metylprednisolonacetat med lidokain:

Eftersom tillräckliga reproduktionstoxikologiska studier av metylprednisolonacetat med lidokain inte har utförts på människa bör detta läkemedel endast användas under graviditet efter noggrann bedömning av nytta-riskprofilen för modern och fostret.


Bensylalkohol kan passera till placentan (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Metylprednisolon:

Metylprednisolon passerar över i modersmjölk i sådana mängder att risk för påverkan på barnet föreligger.


Lidokain:

Lidokain utsöndras i modersmjölk i så små mängder att påverkan på barnet är osannolik.


Metylprednisolonacetat med lidokain:

Detta läkemedel bör endast användas under amning efter noggrann bedömning av nytta-riskprofilen för modern och barnet.

Trafik

Depo-Medrol cum lidocain har vanligtvis ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Biverkningar så som yrsel, synstörningar och trötthet kan förekomma vid behandling med kortikosteroider. Patienter som får dessa biverkningar bör inte framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

De biverkningar, som kan uppträda vid långvarig behandling med glukokortikoider, är mycket sällsynta vid periartikulär korttidsterapi med metylprednisolon.


I nedanstående tabell är alla biverkningar presenterade efter klassificering av organsystem och frekvens; vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100) samt ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Biverkningar för metylprednisolonacetat

Organsystemklass

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Ingen känd frekvens

Opportunistiska infektioner  

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

Leukocytos (pga en omfördelning av intravaskulära granulocyter)

 Immunsystemet

Mindre vanliga

Allergiska reaktioner

Ingen känd frekvens

Läkemedelsöverkänslighet, anafylaktisk reaktion, anafylaktoid reaktion

Endokrina systemet

Ingen känd frekvens

Feokromocytomrelaterad kris (se avsnitt Varningar och försiktighet), abstinenssymtom vid utsättning

Metabolism och nutrition

Vanliga

Hypokalemi

Ingen känd frekvens

Dyslipidemi, ökad aptit (kan leda till viktökning), epidural lipomatos

Psykiska störningar

Vanliga

Känslomässiga störningar (inklusive nedstämdhet, euforisk sinnesstämning), humörsvängningar, onormalt beteende, insomnia, irritabilitet

Ingen känd frekvens

Känslomässiga störningar (inklusive affektlabilitet, drogberoende självmordstankar), mentala störningar, personlighetsförändringar, förvirringstillstånd, oro

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Benign intrakraniell hypertension

Ingen känd frekvens

Amnesi, kognitiv störning, yrsel, huvudvärk

Ögon

Vanliga

Glaukom

Ingen känd frekvens

Korioretinopati

Öron och balansorgan

Ingen känd frekvens

Vertigo

Blodkärl

Ingen känd frekvens

Trombotiska händelser, hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens

Hicka

Magtarmkanalen

Vanliga

Ulcus pepticuma

Ingen känd frekvens

Tarmperforation, ulcerativ esofagit, utspänd buk, buksmärta, diarré, dyspepsi, illamående 

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens

Ökning av leverenzymer

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Acne

Mindre vanliga

Hud- och mjukdelsatrofier

Ingen känd frekvens

Angioödem, hirsutism, erytem, hyperhidros, striae, hudutslag, pruritus, urtikaria

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens

Myalgi, myopati, muskelatrofi, neuropatisk artropati, artralgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Perifert ödem, fördröjd smärta i det inflammerade området

Ingen känd frekvens

Trötthet, obehag

Undersökningar

Ingen känd frekvens

Ökning av kalcium i urinen, ökning av blodurea, nedsatt kolhydrattolerans

a Ulcus pepticum med möjlig perforation och blödning.

Obs! Följande biverkningar har rapporterats med metylprednisolonacetat med följande kontraindicerade administreringsvägar: intratekal/epidural: arachnoidit, funktionsstörning i magtarmkanalen/blåsdysfunktion, huvudvärk, meningit, parapares/paraplegi, krampanfall och känselstörning. Frekvensen av dessa biverkningar är inte känd.


Abstinens symtom kan uppkomma vid abrupt utsättande av glukokortikoider utan relation till binjurebarkssvikt. Symtom så som anorexi, illamående, kräkning, letargi, huvudvärk, feber, ledsmärta, fjällning av huden, myalgi, viktminskning, och/eller hypotension kan uppkomma. Dessa effekter anses vara beroende av plötslig förändring i glukokortikoidkoncentration snarare än av låga kortikosteroidnivåer.


Biverkningar för lidokain

Organsystemklass

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk reaktion

Psykiska störningar

Vanliga

Euforisk sinnesstämning förvirring, ångest, oro

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Förlust av medvetande, krampanfall, darrningar, hypoestesi, yrsel, sömnighet

Ögon

Vanliga

Diplopi, dimsyn

Öron och balansorgan

Vanliga

Tinnitus

Hjärtat

Vanliga

 Bradykardi

Ingen känd frekvens

Hjärtstillestånd

Blodkärl

Vanliga

Hypotension

Ingen känd frekvens

Cirkulatorisk kollaps

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Andningsstillestånd, andningsdepression

Magtarmkanalen

Vanliga

Kräkning

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Urtikaria, hudförändringar

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Muskelryckning

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Ödem, köldkänsla, värmekänsla

Överdosering

Metylprednisolon


Toxicitet, symtom och behandling: Symtomatisk behandling.

Möjligen kan akut överdosering aggravera preexisterande sjukdomstillstånd såsom ulcus, elektrolytrubbningar, infektioner, ödem. Upprepade stora doser metylprednisolon har givit levernekros och amylasstegring. Bradyarytmier, ventrikulära arytmier och hjärtstillestånd observerade vid i.v. tillförsel av stora doser metylprednisolon och dexametason.

Metylprednisolon är dialyserbart.


Lidokain


Symtom:

Överdosering av lidokain kan ge stimulering av centrala nervsystemet: initialt gäspning, rastlöshet, yrsel, illamående, kräkning, dysartri, ataxi, hörsel- och synstörningar. Vid måttlig/svår intoxikation kan också muskelryckningar och kramper förekomma följt av medvetslöshet, andningsdepression och koma. Vid mycket allvarlig intoxikation ses även minskad myokardiell kontraktilitet och fördröjd impulsöverledning som kan leda till hypotoni, totalt hjärtblock och hjärtstillestånd.


Behandling:

Symtomatisk behandling: Kramper behandlas med till exempel diazepam. Vid andningsdepression ges assisterad ventilation. Hypotoni behandlas med vätska intravenöst och vid behov vasopressorer såsom dobutamin eller noradrenalin intravenöst. Vid asystoli ges adrenalin och vid behov kan pacemaker övervägas.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik

Metylprednisolon


Verkningsmekanism

Metylprednisolon är ett 6-alfa-metylerat derivat av prednisolon med antiinflammatorisk, antiallergisk och immunosuppressiv effekt. Verkningsmekanismen är ej helt klarlagd.

Farmakodynamisk effekt

Den antiinflammatoriska effekten är 5 gånger högre än för hydrokortison. Den mineralkortikoida effekten är nästan helt eliminerad. Därför är risken för natriumretention och ödem liten. Metylprednisolon ger ökad glukogenes med negativ äggvitebalans och katabola biverkningar. Dessutom påverkas kolhydrattoleransen.

Vid lokal injektion i en inflammerad led åstadkommer Depo-Medrol cum lidocain lindring som varar i 3-4 veckor. Vid injektionen deponeras en depå av mikrokristaller på injektionsplatsen som möjliggör absorption under flera veckor.


Lidokain


Verkningsmekanism

Lidokainhydroklorid är ett bedövningsmedel som ger en reversibel blockad av överföringen av nervimpulser nära injektionsstället.


Farmakodynamisk effekt

Kombinationen med lidokain ger omedelbar smärtlindring, varför Depo-Medrol cum lidocain är lämpligt att använda då t.ex. kontroll av att injektionen lagts på rätt ställe är önskvärd.

Volymen att injicera blir mindre när Depo-Medrol cum lidocain används, jämfört med om båda produkterna blandas.

Klinisk effekt och säkerhet

Patienten bör upplysas om att när lidokainets effekt upphör efter några timmar, kan det ta ytterligare 1-2 dygn innan full effekt uppnåtts med behandlingen. Den ringa mineralkortikoida effekten gör Depo-Medrol cum lidocain lämpligt för långtidsbehandling med kortikosteroider. För patienter med ventrikelirritation vid peroral kortikosteroidterapi är intramuskulär administrering ett sätt att minska dessa besvär. 


Farmakokinetik

Inga farmakokinetiska studier har utförts med kombinationsprodukten metylprednisolon och lidokain men data finns från farmakokinetiska studier utförda med de enskilda produktkomponenterna metylprednisolon och lidokain.


Absorption

Metylprednisolon:

Depo-Medrol cum lidocain innehåller den svårlösliga acetatestern av metylprednisolon. Efter intramuskulär injektion uppnås maximal plasmakoncentration inom ett dygn, varefter koncentrationen gradvis sjunker under 2-3 veckor. Den maximala plasmakoncentrationen vid intramuskulär administrering är endast ca 3 % av den som uppnås vid peroralt intag.


Distribution

Metylprednisolon:

Metylprednisolon distribueras ut i vävnaden i stor omfattning, passerar blod-hjärnbarriären och utsöndras i modersmjölk. Distributionsvolym är ca 1,4 l/kg. Plasmaproteinbindningen av metylprednisolon är cirka 77 % hos människa.


Lidokain:

Plasmaproteininbindningen av lidokain är koncentrationsberoende och bindningen minska när koncentrationen ökar. Vid koncentrationer på 1-5 μg/ml är 60%-80% av lidokainet bundet till protein. Bindningen är också beroende av plasmakoncentrationen av α1-syra glycoprotein. Lidokain har en distributionsvolym vid steady state på 91 l.

Lidokain passerar placentan med lätthet och jämviktskoncentrationen av obundet läkemedel nås snabbt. Plasmaproteininbindningsgraden hos foster är mindre än hos modern vilket resulterar i lägre total plasmakoncentration hos fostret.


Metabolism

Metylprednisolon:

Hos människa metaboliseras metylprednisolon i levern till inaktiva metaboliter och utsöndras i huvudsak via urin. Metabolismen i levern sker i huvudsak via CYP3A4 (för interaktioner baserade på CYP3A4-medierad metabolism se avsnitt Interaktioner).


Lidokain:

Lidokain metaboliseras huvudsakligen i levern. De huvudsakliga metaboliterna av lidokain är monoetylglycinxylidid, glycinxylidid, 2,6-dimetylanilin och 4-hydroxy-2,6-dimetylanilin. N-dealkyleringen av lidokain till monoetylglycinxylidid anses medieras av både CYP1A2 och CYP3A4. Metaboliterna 2,6-dimetylanilin omvandlas till 4-hydroxy-2,6-dimetylanilin av CYP2A6 och CYP2E1.


Eliminering

Metylprednisolon:

Halveringstiden för elimination av metylprednisolon är 1,7 - 5,2 timmar. Total clearance är cirka 5 - 9 ml/min/kg. 


Lidokain:

Clearance av lidokain i plasma efter intravenös bolusadministrering är 9 till 10 ml/min/kg. Halveringstiden för elimination av lidokain efter intravenös bolusinjektion är cirka 1,5 till 2 timmar. Den farmakologiska verkan av monoetylglycinxylidid och glycinxylidid liknar lidokain men är mindre potent. Halveringstiden för monoetylglycinxylidid är cirka 2,3 timmar och halveringstiden för glycinxylidid är cirka 10 timmar och kan ansamlas efter långvarig administrering. Endast 3% av lidokain utsöndras oförändrat via njurarna. Ungefär 73% av lidokain utsöndras si urinen som metaboliten 4-hydroxy-2,6-dimetylanilin.

Prekliniska uppgifter

Reproduktionstoxicitet


Metylprednisolon:

Kortikosteroider har visats minska fertiliteten vid administrering till råtta i upprepade doser. Hanråttor fick kortikosteron vid doser på 0,10 och 25 mg/kg/dag genom subkutan injektion en gång dagligen i 6 veckor och parade sig med obehandlade honor. Den höga dosen minskades till 20 mg/kg/dag efter dag 15. Färre parningspluggar observerades vilket kan ha varit sekundärt till atrofiska effekter på accessoriska könskörtlar. Antalet implantationer och levande foster minskade.


I reproduktionsstudier på djur har kortikosteroider visat sig öka förekomsten av missbildningar av olika slag (gomspalt, skelettmissbildningar), embryo-/fosterdödlighet (t.ex. ökning av resorptioner) och intrauterin tillväxthämning. Reducerad placenta- och födelsevikt samt påverkan på hjärntillväxt och utveckling av hjärnan har också iakttagits.

Kortikosteroider har visats vara teratogena hos många arter när de ges i doser motsvarande den humana dosen.


Lidokain:

I studier av embryo/fosterutveckling i råtta och kanin med dosering under organogenesen sågs inga teratogena effekter. Embryotoxicitet sågs i kanin vid modertoxisk dos. Avkomman till råttor som behandlats med modertoxisk dos under sen dräktighet och laktation visade minskad postnatal överlevnad. En studie genomfördes på han- respektive honråttor som administrerades 30 mg/kg kroppsvikt lidokain oralt dagligen i 8 månader. Under denna period genomfördes 3 parningar och reproduktiva parametrar analyserades för varje dräktighet, samt avkommans utveckling fram till avvänjning. Inga negativa effekter kunde påvisas.


Metylprednisolon plus lidokain:

Reproduktionstoxikologiska studier har inte utförts med kombinationen av metylprednisolon och lidokain (se ovan för reproduktionstoxicitet som avser de enskilda läkemedlen).


Karcinogenes


Långtidsstudier på djur har inte utförts för att utvärdera karcinogen potential av metylprednisolon, lidokain eller båda läkemedlen i kombination.


Lidokain:

En metabolit av lidokain, 2,6-xylidin, har visats vara karcinogen hos råtta med okänd klinisk betydelse vad gäller kortvarig/intermittent användning av lidokain som lokalanestetikum.


Mutagenes


Metylprednisolon:

Begränsade gentoxicitetsstudier gav negativt resultat för metylprednisolon som enskild substans.


Lidokain:

Gentoxicitetstester med lidokain gav ingen evidens för mutagen potential. En metabolit av lidokain, 2,6-xylidin, visade svag gentoxisk potential in vitro och in

vivo.


Metylprednisolon plus lidokain:

Genotoxicitetsstudier har inte utförts med kombinationen av metylprednisolon och lidokain.

Innehåll

Avsnittet gäller för: Injektionsvätska, suspension 40 mg/ml+10 mg/ml
Visa läkemedlets innehåll

Blandbarhet

Depo-Medrol cum lidocain får ej utspädas eller blandas med andra lösningar.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Lösningen skall omskakas väl. För att undvika hud- och mjukdelsatrofier är injektionstekniken viktig. En liten mängd suspension kan fastna på ampullväggen. Detta påverkar dock inte den totala dosen då ampullerna har en viss överfyllnad.

Hållbarhet för öppnad förpackning: 7 dagar.

Förpackningsinformation

MT-nummer 48150
Parallellimporteras från Polen
DEPO-MEDROL CUM LIDOCAIN
Injektionsvätska, suspension 40 mg/ml+10 mg/ml

MT-nummer 48153
Parallellimporteras från Italien
DEPO-MEDROL CUM LIDOCAIN
Injektionsvätska, suspension 40 mg/ml+10 mg/ml

Hitta direkt i texten
Av