Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vialerg

ReceptstatusFörmånsstatus
Orifarm Generics AB

Filmdragerad tablett 10 mg
(Vit till benvit, kapselformad, filmdragerad med brytskåra och prägling ”10”, mått: 10 x 4 mm)

Piperazinderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: R06AE07
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01-02.

Indikationer

Vuxna och barn från 6 år:

  • Cetirizin är indikerat för lindring av nasala symtom och ögonsymtom på säsongsbunden och perenn allergisk rinit.

  • Cetirizin är indikerat för lindring av symtom på kronisk idiopatisk urtikaria.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen, något hjälpämne som anges i Innehåll, hydroxizin eller något piperazinderivat.

  • Patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance mindre än 10 ml/min.

Dosering

Oral användning


Dosering

Barn 6-12 år: 5 mg (½ tablett) 2 gånger dagligen.

Vuxna och ungdomar över 12 år: 10 mg (1 tablett) 1 gång dagligen.


Tabletterna ska sväljas med ett glas vätska.


Äldre

Data indikerar inte att minskning av dosen är nödvändig för äldre med normal njurfunktion.


Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion

Det finns inga data för att dokumentera effekt/säkerhets-förhållandet hos patienter med nedsatt njurfunktion. Eftersom cetirizin huvudsakligen utsöndras via njurarna (se Farmakokinetik), ska doseringsintervallen justeras individuellt med hänsyn till njurfunktion i de fall där ingen alternativ behandling kan ges. Justera dosen i enlighet med tabellen nedan. För att använda doseringstabellen behövs en beräkning av patientens kreatininclearance (CLcr) i ml/min. CLcr (ml/min) kan beräknas från serumkreatinin (mg/dl) med hjälp av följande formel:

Formel for CLcr

Dosjustering för vuxna patienter med nedsatt njurfunktion:

Grupp

Kreatininclearance (ml/min)

Dos och frekvens

Normal

≥80

10 mg en gång dagligen

Lätt

50 – 79

10 mg en gång dagligen

Måttligt

30 – 49

5 mg en gång dagligen

Allvarligt

<30

5 mg varannan dag

Njursjukdom i slutstadiet – Patienter som genomgår dialys

<10

Kontraindicerat


För barn med nedsatt njurfunktion justeras dosen individuellt med hänsyn till patientens renala clearance, ålder och kroppsvikt.


Patienter med nedsatt leverfunktion

Dosjustering behövs inte för patienter med enbart nedsatt leverfunktion.


Patienter med nedsättning av både lever- och njurfunktion

Dosjustering rekommenderas (se Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion ovan).

Varningar och försiktighet

Vid terapeutiska doser har inga kliniskt signifikanta interaktioner visats med alkohol (blodalkoholnivå 0,5 g/l). Försiktighet rekommenderas ändå vid samtidigt intag av alkohol.


Försiktighet bör iakttas hos patienter med predisponerande faktorer för urinretention (såsom ryggmärgsskada, prostatahyperplasi) eftersom cetirizin kan öka risken för urinretention.


Försiktighet rekommenderas hos patienter med epilepsi och risk för konvulsioner.


Resultatet för allergitester på hud kan påverkas av antihistaminer och ett behandlingsuppehåll på 3 dagar krävs innan testet utförs.


Vialerg innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda cetirizin filmdragerade tabletter: Galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Pediatrisk population

De filmdragerade tabletterna rekommenderas inte till barn under 6 år eftersom denna formulering inte är anpassad för nödvändig dosjustering.

Interaktioner

På grund av cetirizins profil beträffande farmakokinetik, farmakodynamik och tolerans förväntas inga interaktioner med detta antihistamin. Faktiskt har varken farmakodynamiska eller signifikanta farmakokinetiska interaktioner rapporterats i läkemedelsinteraktionsstudier, i synnerhet inte med pseudoefedrin eller teofyllin (400 mg/dag).


Graden av absorption av cetrizin minskas inte av mat även om absorptions­hastigheten minskas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för påverkan på graviditet, embryo/fosterutveckling, nedkomst eller postnatal utveckling. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning till gravida kvinnor.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Cetirizin utsöndras till bröstmjölk i koncentrationer som motsvarar 25 %-90 % av dem som uppmätts i plasma, beroende på provtagningstid efter administrering. Därför bör försiktighet iakttas vid förskrivning till ammande kvinnor.

Trafik

Objektiva mätningar av körförmåga, sömnlatens och monteringsprestation har inte visat några kliniskt relevanta effekter vid rekommenderad dos på 10 mg.


Patienter som avser att köra bil, deltaga i potentiellt farliga aktiviteter eller använda maskiner bör inte överskrida rekommenderad dos och bör beakta sin respons på läkemedlet.


Hos känsliga individer kan användning tillsammans med alkohol eller CNS-dämpande medel leda till ytterligare nedsättning av uppmärksamhet och prestation.

Biverkningar

Kliniska studier har visat att cetirizin vid rekommenderad dos har små oönskade effekter på CNS, inklusive dåsighet, trötthet, yrsel och huvudvärk. I vissa fall har paradoxal CNS-stimulering rapporterats.


Även om cetirizin är en selektiv antagonist till perifera H1-receptorer och är relativt fritt från antikolinerg aktivitet, har enstaka fall av urineringssvårigheter, ackommodationsstörningar i ögonen och muntorrhet rapporterats.


Tillfällen med onormal leverfunktion med förhöjda leverenzymer följt av förhöjt bilirubin har rapporterats. Detta upphör oftast vid avbrytande av behandlingen med cetirizindihydroklorid.


Kliniska prövningar


Dubbelblinda kontrollerade kliniska prövningar som jämfört cetirizin med placebo eller andra antihistaminer vid rekommenderad dos (10 mg dagligen för cetirizin), för vilka kvantifierade säkerhetsdata finns tillgängliga, inkluderade mer än 3 200 personer som exponerats för cetirizin.

Från dessa poolade data rapporterades följande biverkningar för cetirizin 10 mg, i de placebokontrollerade studierna, med frekvenser på 1,0 % eller mer:

Biverkning (WHO-ART)

Cetirizin 10 mg

(n = 3 260)

Placebo

(n = 3 061)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Trötthet1,63 %0,95 %

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel

Huvudvärk


1,10 %

7,42 %


0,98 %

8,07 %

Magtarmkanalen

Buksmärta

Muntorrhet

Illamående


0,98 %

2,09 %

1,07 %


1,08 %

0,82 %

1,14 %

Psykiska störningar

Sömnighet


9,63 %


5,00 %

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Faryngit1,29 %1,34 %


Sömnighet, som visserligen förekom statistiskt sett oftare i cetirizingruppen än placebogruppen, var mild till måttlig i de flesta fallen. Objektiva tester i andra studier har visat att normala dagliga aktiviteter inte påverkas av den rekommenderade dagliga dosen hos friska, unga försökspersoner.


Biverkningar med frekvenser på 1 % eller mer hos barn i åldern 6 månader till 12 år, som ingått i placebokontrollerade kliniska prövningar, är:

Biverkning (WHO-ART)

Cetirizin 10 mg

(n = 1 656)

Placebo

(n = 1 294)

Magtarmkanalen

Diarré


1,0 %


0,6 %

Psykiska störningar

Sömnighet


1,8 %


1,4 %

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Rinit1,4 %1,1 %

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Trötthet1,0 %0,3 %


Erfarenhet efter marknadsföringen


Utöver de biverkningar som rapporterats i kliniska prövningar och som angetts ovan har isolerade fall av följande biverkningar rapporterats efter marknadsföringen. För dessa mindre vanliga biverkningar, de beräknade frekvensen (mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100); sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)) baserats på erfarenhet efter marknadsföringen.


Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta: Trombocytopeni


Immunsystemet

Sällsynta: Överkänslighet

Mycket sällsynta: Anafylaktisk chock


Metabolism och nutrition:

Ingen känd frekvens: ökad aptit


Psykiska störningar

Mindre vanliga: Agitation

Sällsynta: Aggression, konfusion, depression, hallucinationer, insomnia

Mycket sällsynta: Tics

Ingen känd frekvens: Självmordstankar


Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga: Parestesi

Sällsynta: Konvulsioner

Mycket sällsynta: Dysgeusi, synkope, tremor, dystoni, dyskinesi

Ingen känd frekvens: Amnesi, minnesförsämring


Ögon

Mycket sällsynta: Ackommodationsstörningar, dimsyn, okulogyr kris


Öron och balansorgan:

Ingen känd frekvens: Vertigo


Hjärtat

Sällsynta: Takykardi


Magtarmkanalen

Mindre vanliga: Diarré


Lever och gallvägar

Sällsynta: Onormal leverfunktion (ökade transaminaser, alkaliskt fosfatas, γ-GT och bilirubin)


Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: Klåda, utslag

Sällsynta: Urtikaria

Mycket sällsynta: Angioneurotiskt ödem, fixt läkemedelsutslag


Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta: Dysuri, enures

Ingen känd frekvens: Urinretention


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga: Asteni, sjukdomskänsla

Sällsynta: Ödem


Undersökningar

Sällsynta: Viktökning


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom

Symtom som observerats efter en överdos av cetirizin är huvudsakligen kopplade till CNS-effekter eller med effekter som tyder på en antikolinerg effekt.


Biverkningar som observerats efter intag av minst fem gånger rekommenderad dos är konfusion, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, mydriasis, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stupor, takykardi, tremor och urinretention.


Behandling

Det finns inget känt motgift mot cetirizin.

Vid överdos rekommenderas symtomatisk och understödjande behandling. Ventrikeltömning bör övervägas om intaget skett nyligen.


Cetirizin elimineras inte effektivt vid dialys.

Farmakodynamik

Cetirizin, en human metabolit av hydroxizin, är en potent och selektiv antagonist till perifera H1-receptorer. Receptorbindningsstudier in vitro har inte visat någon mätbar affinitet till annat än H1-receptorer.


I tillägg till dess anti-H1-effekt har cetirizin visat anti-allergisk aktivitet; vid en dos på 10 mg en eller två gånger dagligen, hämmas senfasrekryteringen av eosinofiler, i huden och konjunktiva hos atopiska personer utsatta för allergenstimulering.


Studier på friska försökspersoner visar att cetirizin vid doser om 5 och 10 mg kraftigt hämmar hudrodnad med kvaddelbildning inducerad av mycket höga histaminkoncentrationer i huden men sambandet med effekt är inte säkerställt.


I en 35-dagarsstudie på barn i åldern 5-12 år hittades ingen tolerans för cetirizins antihistamineffekt (dämpning av hudrodnad med kvaddelbildning). När behandling med cetirizin avslutas efter upprepad dosering, återfår huden sin normala histaminreaktivitet inom 3 dagar.


I en sex-veckors placebokontrollerad studie på 186 patienter med allergisk rinit och samtidig mild till måttlig astma, förbättrade cetirizin 10 mg en gång dagligen rinitsymtomen utan förändring av lungfunktionen. Denna studie stödjer säkerheten vid administrering av cetirizin till patienter med mild till måttlig astma.


I en placebokontrollerad studie orsakade cetirizin, som gavs i en hög daglig dos om 60 mg i sju dagar, ingen statistiskt signifikant ökning av QT-intervallet.


Vid rekommederad dosering har det visats att cetirizin förbättrar livskvaliten för patienter med perenn och säsongsbunden allergisk rinit.

Farmakokinetik

Maximal plasmakoncentration vid steady-state är ca 300 ng/ml och uppnås inom 1,0 ± 0,5 h. Ingen ackumulering visas för cetirizin efter 10 mg dagligen i 10 dagar. Distributionen av farmakokinetikparametrar som maximal plasmakoncentration (Cmax) och AUC är unimodal hos friska försökspersoner.


Absorptionen av cetirizin minskar inte med mat även om absorptionshastigheten minskar. Biotillgängligheten är liknande vid administrering av cetirizin som lösningar, kapslar eller tabletter.


Den skenbara distributionsvolymen är 0,50 l/kg. Plasmaproteinbindningen av cetirizin är 93 ± 0,3 %. Cetirizin ändrar inte proteinbindningen av warfarin.


Cetirizin genomgår ingen större first-pass-metabolisering. Omkring två tredjedelar av dosen utsöndras oförändrad i urin. Den terminala halveringstiden är ungefär 10 timmar.


Cetirizin visar linjär kinetik i intervallet 5-60 mg.


Särskilda patientgrupper

Äldre: Efter en enstaka oral dos om 10 mg ökade halveringstiden med 50 % och clearance minskade med 40 % hos 16 äldre försökspersoner jämfört med normala försökspersoner. Minskningen i cetirizinclearance hos dessa äldre försökspersoner verkade ha samband med nedsatt njurfunktion.


Barn: Halveringstiden för cetirizin var omkring 6 timmar hos barn 6-12 år och 5 timmar hos barn 2-6 år. Hos barn 6-24 månader är den reducerad till 3,1 timmar.


Patienter med nedsatt njurfunktion: Farmakokinetiken för läkemedlet var liknande hos patienter med lätt nedsättning (kreatininclearance >40 ml/min) och friska försökspersoner. Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion hade en trefaldig ökning av halveringstiden och 70 % minskning av clearance jämfört med friska försökspersoner.

Patienter som genomgår hemodialys (kreatininclearance <7 ml/min) som gavs en enstaka oral dos om 10 mg cetirizin hade en trefaldig ökning av halveringstiden och 70 % minskning av clearance jämfört med normala försökspersoner. Cetirizin eliminerades dåligt vid hemodialys. Dosjustering är nödvändig hos patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt njurfunktion (se Dosering).


Patienter med nedsatt leverfunktion: Patienter med kronisk leversjukdom (hepatocellulär, kolestatisk och gallcirros) som gavs 10 eller 20 mg cetirizin som en enstaka dos hade 50 % ökad halveringstid tillsammans med 40% minskning i clearance jämfört med friska försökspersoner.

Dosjustering är endast nödvändigt hos patienter med nedsatt leverfunktion om nedsatt njurfunktion förekommer samtidigt.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet, och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

1 filmdragerad tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid, laktosmonohydrat, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat, talk, hypromellos, makrogol 6000, titandioxid (E171), talk.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 10 mg Vit till benvit, kapselformad, filmdragerad med brytskåra och prägling ”10”, mått: 10 x 4 mm
10 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
30 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
100 tablett(er) blister, 50:-, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av