Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Levodonna

Förmånsstatus
Sandoz AS

Tablett 1,5 mg
(Rund, vit tablett, cirka 6 mm i diameter och präglad med ”C” på ena sidan och ”1” på andra sidan.)

Könshormoner och modulatorer av det genitala systemet, akuta preventivmedel. ATC-kod: G03AD01

Aktiv substans:
ATC-kod: G03AD01
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-09-24.

Indikationer

Postkoital antikonception för användning inom 72 timmar efter oskyddat samlag eller efter att någon preventivmetod misslyckats.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering

Ta tabletten så snart som möjligt, helst inom 12 timmar och inte senare än 72 timmar, efter oskyddat samlag (se avsnitt Farmakodynamik).


Om kvinnan kräks inom tre timmar efter tablettintaget, bör en ny tablett tas omedelbart.


För kvinnor som har använt enzyminducerande läkemedel under de senaste 4 veckorna och behöver ett akut preventivmedel rekommenderas användning av ett icke-hormonellt akut preventivmedel, d.v.s. kopparspiral; kvinnor som inte kan eller vill använda kopparspiral bör ta en dubbel dos levonorgestrel (d.v.s. 2 tabletter på samma gång) (se avsnitt Interaktioner).


Levodonna kan användas när som helst under menstruationscykeln förutsatt att menstruationen inte är försenad.


Efter postkoital antikonception rekommenderas användande av en lokal barriärmetod (t ex kondom, slidpessar, spermiedödande medel, cervixpessar) tills nästa menstruation börjar. Användning av levonorgestrel kontraindicerar inte fortsatt användning av en regelbunden hormonell preventionsmetod.


Pediatrisk population:

Det finns ingen relevant användning för Levodonna hos barn i prepubertal ålder i indikationen postkoital antikonception.

Varningar och försiktighet

Postkoital antikonception är en tillfällig metod. Metoden ska aldrig ersätta vanligt preventivmedel.

Postkoital antikonception förhindrar inte alltid en graviditet. Om det råder osäkerhet om tidpunkten för det oskyddade samlaget eller om kvinnan har haft oskyddat samlag mer än 72 timmar tidigare i samma menstruationscykel, kan befruktning ha ägt rum. Behandling med levonorgestrel efter det andra samlaget kan därför vara utan preventiv effekt. Om menstruationen är försenad mer än 5 dagar, om onormal blödning förekommer vid den förväntade tidpunkten för menstruationen eller om graviditet misstänks av andra orsaker, bör graviditetstest utföras för att utesluta graviditet.


I händelse av graviditet efter behandling med Levodonna, bör risken för utomkvedshavandeskap beaktas. Den absoluta risken för ett utomkvedshavandeskap är sannolikt låg, eftersom levonorgestrel förhindrar ägglossning och befruktning. Utomkvedshavandeskap kan fortgå, trots förekomst av blödning.

Levodonna rekommenderas därför inte till kvinnor som löper risk att drabbas av utomkvedshavandeskap (salpingit eller utomkvedshavandeskap i anamnesen).


Levodonna rekommenderas inte till kvinnor med kraftigt nedsatt leverfunktion.


Svåra malabsorptionssyndrom, t.ex. Crohns sjukdom, kan försvaga effekten av levonorgestrel.


Efter intag av Levodonna 1,5 mg tablett är menstruationerna oftast normala och inträffar vid förväntad tidpunkt. Menstruationen kan ibland börja några dagar tidigare eller senare än förväntat. Läkare bör konsulteras för att anpassa eller initiera en regelbunden preventivmetod. Graviditet ska uteslutas då levonorgestrel används under pågående p pilleranvändning och menstruationen uteblir i kommande tablettfria period.


Det rekommenderas inte att Levodonna används mer än en gång i samma menstruationscykel på grund av risken för störningar av menstruationscykeln.


Levonorgestrel är inte lika säkert som en vanlig regelbunden preventivmetod och är endast lämplig som en nödåtgärd. Kvinnor som söker upprepade gånger för postkoital antikonception ska rekommenderas en långsiktig preventivmetod.


Användning av postkoital antikonceptionsmetod ersätter inte nödvändiga försiktighetsåtgärder mot sexuellt överförbara sjukdomar.


Begränsade och ofullständiga data tyder på att effekten av levonorgestrel kan vara reducerad vid högre kroppsvikt eller kroppsmasseindex BMI (se avsnitt Farmakodynamik). Akut p-piller ska tas så snart som möjligt efter oskyddat samlag. Detta gäller alla kvinnor oavsett kroppsvikt och kroppsmasseindex (BMI).

Detta läkemedel innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Samtidig användning av leverenzyminducerare, främst CYP3A4-enzymindicerare, ökar metabolismen av levonorgestrel. Samtidig administrering av efavirenz har konstaterats minska plasmanivåerna av levonorgestrel (AUC) med cirka 50 %.
Läkemedel som misstänks kunna minska plasmanivåerna av levonorgestrel på likande sätt omfattar barbiturater (t.ex. primidon), fenytoin, karbamazepin, (traditionella)   växtbaserade läkemedel som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum), rifampicin, ritonavir, rifabutin och griseofulvin.


För kvinnor som har använt enzyminducerande läkemedel under de senaste 4 veckorna och behöver ett akut preventivmedel, bör användning av ett icke-hormonellt akut preventivmedel (d.v.s. kopparspiral) övervägas. För kvinnor som inte kan eller vill använda kopparspiral är en dubbel dos levonorgestrel (d.v.s. 3 000 mikrogram inom 72 timmar efter oskyddat samlag) ett alternativ, men denna specifika kombination (dubbel dos levonorgestrel under samtidig användning av en enzyminducerare) har inte studerats.Läkemedel innehållande levonorgestrel kan öka risken för ciklosporintoxicitet på grund av en eventuell hämning av ciklosporinmetabolismen.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Levodonna bör inte ges till gravida kvinnor. Det kan inte avbryta en pågående graviditet. Begränsade epidemiologiska data indikerar inte några skadliga effekter på fostret vid en pågående graviditet. Det finns emellertid inga kliniska data med hänsyn till potentiella konsekvenser vid intag av doser över 1,5 mg levonorgestrel (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Levonorgestrel utsöndras i bröstmjölk. Den eventuella levonorgestreldos som ett spädbarn utsätts för kan reduceras om den ammande kvinnan tar tabletten omedelbart efter amningstillfället och undviker amning under minst 8 timmar efter intag av Levodonna.

Fertilitet

Levonorgestrel ökar risken för cykelstörningar som ibland kan leda till tidigare eller senare ägglossningsdatum och förändra fertilitetsdatum. Även om det inte finns några långsiktiga fertilitetsdata förväntas snabb återgång till fertilitet efter behandling med levonorgestrel och därför bör patienten fortsätta med sin regelbundna preventivmetod eller en sådan initieras så snart som möjligt efter användning av levonorgestrel akut p-piller.

Trafik

Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

Biverkningar

Den vanligast rapporterade biverkningen var illamående.

Organsystem

Biverkningsfrekvenser

Mycket vanliga

(> 1/10)

Vanliga

(> 1/100, < 1/10)

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Magtarmkanalen

Illamående

Smärta i nedre delen av buken

Diarré

Kräkningar

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Blödning som inte har samband med menstruation*

Menstruation som är fördröjd i mer än 7 dagar **

Oregelbunden menstruation

Ömhet i brösten

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Trötthet

 

*Blödningsmönstret kan tillfälligt rubbas, men de flesta kvinnor får sin nästa menstruation inom 5–7 dagar från förväntad tidpunkt.

**Om nästa menstruation är mer än 5 dagar försenad bör graviditet uteslutas.


Följande biverkningar har dessutom rapporterats efter marknadsföring:

Magtarmkanalen

Mycket sällsynta (<1/10 000): buksmärta

Hud och subkutan vävnad:

Mycket sällsynta (<1/10 000): utslag, urtikaria, pruritus

Reproduktionsorgan och bröstkörtel:

Mycket sällsynta (<1/10 000): bäckensmärta, dysmenorré

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Mycket sällsynta (<1/10 000): ansiktsödem


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga allvarliga effekter har rapporterats efter akut intag av höga doser orala preventivmedel. Överdosering kan förorsaka illamående och bortfallsblödning kan förekomma. Antidot saknas och behandlingen bör vara symtomatisk.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Den exakta verkningsmekanismen för levonorgestrel som akut preventivmedel är inte känd.

Vid föreskriven dosering antas levonorgestrel utöva sin effekt i huvudsak genom att förhindra ägglossning och därigenom förhindra befruktning, om samlag har ägt rum i den preovulatoriska fasen då sannolikheten för befruktning är som störst. Levonorgestrel kan också ge upphov till förändringar i endometriet som hämmar implantationen men är inte effektivt när implantationsprocessen redan inletts.


Klinisk effekt och säkerhet

Resultaten från en randomiserad, dubbelblind studie utförd 2001 (Lancet 2002; 360: 1803-1810) visar att intag av en singeldos på 1,5 mg levonorgestrel (inom 72 timmar från oskyddat samlag) förhindrar 84% av förväntade graviditeter (jämfört med 79% när de två 0,75 mg tabletterna togs med 12 timmars mellanrum).


Vid föreskriven dosering förväntas inte levonorgestrel påverka koagulationsfaktorer samt lipid- och kolhydratmetabolism.


Det finns begränsade och ofullständiga data om hur hög kroppsvikt/högt BMI påverkar den antikonceptionella effekten. I tre WHO studier observerades ingen trend som tydde på reducerad effekt med ökande kroppsvikt/BMI (se tabell 1), medan två andra studier (Creinin et al., 2006 och Glasier et al., 2010) visade på reducerad antikonceptionell effekt med ökande kroppsvikt eller BMI (se tabell 2). I båda dessa metaanalyser uteslöts intag senare än 72 timmar efter oskyddat samlag (d.v.s. användning av levonorgestrel som inte följer anvisningarna) samt kvinnor som hade ytterligare oskyddade samlag.


Tabell 1: Metaanalys av tre WHO studier (von Hertzen et al., 1998 och 2002; Dada et al., 2010)

BMI (kg/m2)

Undervikt

0-18,5

Normalvikt

18,5-25

Övervikt

25-30

Fetma

≥ 30

N totalt

600

3 952

1 051

256

N graviditeter

11

39

6

3

Graviditetsfrekvens

1,83 %

0,99 %

0,57 %

1,17 %

Konfidensintervall

0,92-3,26

0,70-1,35

0,21-1,24

0,24-3,39


Tabell 2: Metaanalys av studier av Creinin et al., 2006 och Glasier et al., 2010

BMI (kg/m2)

Undervikt

0-18,5

Normalvikt

18,5-25

Övervikt

25-30

Fetma

≥ 30

N totalt

64

933

339

212

N graviditeter

1

9

8

11

Graviditetsfrekvens

1,56 %

0,96 %

2,36 %

5,19 %

Konfidensintervall

0,04-8,40

0,44-1,82

1,02-4,60

2,62-9,09

Pediatrisk population

En prospektiv observationsstudie visade att av 305 behandlingar med levonorgestreltabletter för postkoital antikonception blev sju kvinnor gravida, vilket motsvarar en total svikttandel på 2,3 %. Sviktandelen hos kvinnor under 18 år (2,6 % eller 4/153) var jämförbar med sviktandelen hos kvinnor i åldern 18 år och äldre (2,0 % eller 3/152).

Farmakokinetik

Absorption

Oralt administrerat levonorgestrel absorberas snabbt och så gott som fullständigt.


Distribution

Efter intag av en tablett Levodonna1,5 mg var den maximala serumkoncentrationen 18,5 ng/ml efter 2 timmar. Efter att maximala serumnivåer uppnåtts minskade koncentrationen av levonorgestrel med en genomsnittlig halveringstid på ca 26 timmar.


Metabolism

Levonorgestrel utsöndras inte i oförändrad form utan som metaboliter.


Eliminering

Metaboliterna för levonorgestrel utsöndras i ungefär lika mängder i urin och faeces. Biotransformationen följer de kända vägarna för steroidmetabolism, levonorgestrel hydroxyleras i levern och metaboliterna utsöndras som glukuronidkonjugat. Det finns inga kända farmakologiskt aktiva metaboliter.


Levonorgestrel är bundet till serumalbumin och sex hormone binding globulin (SHBG). Endast ca 1,5 % av den totala koncentrationen i serum förekommer som fri steroid, medan 65% är specifikt bundet till SHBG.


Den absoluta biotillgängligheten för levonorgestrel konstaterades vara nästan 100 % av den administrerade dosen.


Ca 0,1 % av den intagna dosen kan överföras via bröstmjölk till det ammande barnet.

Prekliniska uppgifter

Djurstudier med levonorgestrel har visat virilisering av kvinnliga foster vid höga doser.

Icke-kliniska data från gängse studier avseende kronisk toxicitet, mutagenitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa, förutom den information som är inkluderad i andra avsnitt i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje tablett innehåller 1,5 mg levonorgestrel.


Hjälpämnen med känd effekt: 43,3 mg laktosmonohydrat.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Cellulosa, mikrokristallin

Laktosmonohydrat

Poloxamer 188

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 1,5 mg Rund, vit tablett, cirka 6 mm i diameter och präglad med ”C” på ena sidan och ”1” på andra sidan.
1 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: barnmorska

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av