FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

IMVANEX®

Bavarian Nordic

Injektionsvätska, suspension
(Tillhandahålls ej)

ATC-kod: J07BX01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bavarian Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 11/2020.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Aktiv immunisering mot smittkoppor hos vuxna (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamiska egenskaper).


Detta vaccin ska användas i enlighet med officiella riktlinjer.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Förteckning över hjälpämnen eller mot restsubstanser (kycklingproteiner, bensonas, gentamicin och ciprofloxacin).

Dosering

Dosering


Primär vaccination (personer som inte tidigare har vaccinerats mot smittkoppor):

En första dos om 0,5 ml ska administreras på en bestämd dag.

En andra dos om 0,5 ml ska administreras tidigast 28 dagar efter den första dosen.

Se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamiska egenskaper.


Boostervaccination (personer som tidigare har vaccinerats mot smittkoppor):

Det saknas adekvata data för att bestämma lämplig tidpunkt för boosterdoser. Om en boosterdos anses nödvändig ska en engångsdos om 0,5 ml administreras.

Se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamiska egenskaper.


Särskilda populationer:


Immunsupprimerade patienter (t.ex. hiv-infekterade patienter som får immunsuppressiv behandling) som tidigare har vaccinerats mot smittkoppor ska få två boosterdoser. Den andra boostervaccination ska administreras tidigast 28 dagar efter den första dosen.


Pediatrisk population


Säkerhet och effekt för IMVANEX för barn under 18 år har inte fastställts.


Administreringssätt


Immunisering ska ske med en subkutan injektion, helst i överarmen (deltoidmuskeln).


Anvisningar om administrering finns i avsnitt Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering.

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.


I likhet med alla injicerbara vaccin, ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas omedelbart tillgänglig i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


Immunisering ska skjutas upp hos personer med akut allvarlig febersjukdom eller akut infektion. Vid mindre infektion och/eller låg feber behöver vaccineringen inte skjutas upp.


IMVANEX ska inte administreras som intravaskulär injektion.


IMVANEX skyddande effekt mot smittkoppor har inte studerats. Se avsnitt Farmakodynamiska egenskaper.


Ett skyddande immunsvar kanske inte uppnås hos alla som vaccineras.


Det saknas adekvata data för att bestämma lämplig tidpunkt för boosterdoser.


Tidigare vaccination med IMVANEX kan modifiera det kutana svaret (reaktion) på efterföljande administrerade replikationskompetenta smittkoppsvaccin vilket leder till nedsatt eller utebliven reaktion. Se avsnitt Farmakodynamiska egenskaper.


Personer med atopisk dermatit utvecklade mer lokala och allmänna symtom efter vaccination (se avsnitt Biverkningar).


Data har genererats hos hiv-infekterade personer med CD4-tal ≥100 celler/μl och ≤750 celler/μl. Svagare immunsvar har observerats hos hiv-infekterade personer jämfört med friska personer (se avsnitt Farmakodynamiska egenskaper). Det finns inga data om immunsvaret på IMVANEX hos andra immunsupprimerade personer.


Två doser av IMVANEX administrerade med 7 dagars mellanrum visade svagare immunsvar och en något mer lokal reaktogenicitet än två doser administrerade med 28 dagars mellanrum. Således ska doseringsintervall som understiger 4 veckor undvikas.


Natriumhalt

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier med andra vaccin eller läkemedel har utförts. Samtidig administrering av IMVANEX med andra vaccin ska således undvikas.

Samtidig administrering av vaccinet med något immunglobulin inklusive VIG (Vaccinia Immune Globulin) har inte studerats och ska undvikas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Graviditet


Det finns begränsad mängd data (mindre än 300 graviditeter) från användningen av IMVANEX i gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter (se Prekliniska säkerhetsuppgifter). Som en försiktighetsåtgärd ska användning av IMVANEX undvikas under graviditet om inte de eventuella fördelarna med att förebygga smittkoppor överväger de eventuella riskerna.

Amning  (Läs mer om amning)

Det är okänt om IMVANEX utsöndras i bröstmjölk.


IMVANEX ska undvikas under amning om inte de eventuella fördelarna med att förebygga smittkoppor överväger de eventuella riskerna.

Fertilitet

Djurstudier gav inga belägg för nedsatt fertilitet hos kvinnor och män.

Trafik

Vissa av de biverkningar som anges i avsnitt Biverkningar kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner (t.ex. yrsel).

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerheten för IMVANEX har bedömts i 20 kliniska studier i vilka 5 261 vaccinia-naiva personer fick två doser med inte mindre än 5 x 107 Inf.E med fyra veckors mellanrum medan 534 vaccinia- och IMVANEX-erfarna personer fick en boosterdos.


De vanligaste biverkningar som observerades i kliniska studier var reaktioner vid injektionsstället och vanliga systemiska reaktioner typiska för vaccin som var lätta till måttliga i intensitet och försvann utan åtgärd inom sju dagar efter vaccinationen.


Biverkningsfrekvenser rapporterade efter någon av vaccinationsdoserna (1:a, 2:a dosen eller boosterdos) var likartade.


Tabell med sammanfattning av biverkningar


Biverkningar från samtliga kliniska studier anges enligt följande frekvenser:


Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100; <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000; <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)


Tabell 1:

Biverkningar rapporterade i avslutade kliniska studier med IMVANEX (N = 7 082 personer)

MedDRA-klassificering av organsystem

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Infektioner och infestationer

-

-

Nasofaryngit Övre luftvägsinfektion

Sinuit Influensa Konjunktivit

Blodet och lymfsystemet

-

-

Lymfadenopati

-

Metabolism och nutrition

-

Ätstörningar

-

-

Psykiska störningar

-

-

Sömnstörningar

-

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

-

Yrsel

Parestesi

Migrän Perifer sensorisk neuropati Somnolens

Öron och balansorgan

-

-

-

Vertigo

Hjärtat

-

-

-

Takykardi

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

-

-

Faryngolaryngeal smärta

Rinit

Hosta

Orofaryngeal smärta

Magtarmkanalen

Illamående

-

Diarré Kräkningar

Muntorrhet Buksmärta

Hud och subkutan vävnad

-

-

Hudutslag Pruritus Dermatit

Urtikaria Missfärgning av huden Hyperhidros Ekkymos Nattliga svettningar Subkutan knuta Angioödem

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Myalgi

Smärta i extremiteter Artralgi

Muskuloskeletal stelhet

Ryggsmärta Nacksmärta Muskelspasmer Muskuloskeletal smärta Muskelsvaghet

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Smärta vid injektions-stället

Erytem vid injektions-stället Svullnad vid injektions-stället Induration vid injektions-stället

Klåda vid injektions-stället Trötthet

Stelhet/frossa Knöl vid injektionsstället Missfärgning vid injektionsstället Hematom vid injektionsstället Värme vid injektionsstället

Svullnad av underarmen Sjukdomskänsla Blödning vid injektionsstället Irritation vid injektionsstället Blodvallning Bröstsmärta

Smärta i armhålan Exfoliation vid injektionsstället Inflammation vid injektionsstället Parestesi vid injektionsstället Reaktion vid injektionsstället Utslag vid injektionsstället Perifert ödem Asteni

Asteni vid injektionsstället Torrhet vid injektionsstället Nedsatt rörlighet vid injektionsstället Influensa-liknande sjukdom

Blåsor vid injektionsstället

Undersökningar

-

Förhöjd kropps-temperatur Pyrexi

Förhöjt troponin I Förhöjda leverenzymer Minskat antal vita blodkroppar Minskad trombocyt-medelvolym

Ökat antal vita blodkroppar

Skador och förgiftningar och behandlings-komplikationer

-

-

-

Kontusion


Personer med atopisk dermatit (AD)

I en kontrollerad klinisk studie utan placebo som jämförde säkerheten för IMVANEX hos personer med AD med friska frivilliga, rapporterade personer med AD erytem (61,2 %) och svullnad (52,2 %) vid injektionsstället med en högre frekvens än friska personer (49,3 % respektive 40,8 %). Följande allmänna symtom rapporterades oftare hos personer med AD jämfört med friska personer: huvudvärk (33,1 % mot 24,8 %), myalgi (31,8 % mot 22,3 %), frossa (10,7 % mot 3,8 %), illamående (11,9 % mot 6,8 %) och trötthet (21,4 % mot 14,4 %).

7 % av personerna med AD i kliniska studier med IMVANEX upplevde en uppblossning eller försämring av sina hudbesvär under studien.


Hudutslag

IMVANEX kan utlösa lokala utslag eller mer utbredda utslag. Utslag efter vaccination (relaterade fall observerade hos 0,4 % av personerna) med IMVANEX tenderar att uppkomma inom de första dagarna efter vaccination, är lätta till måttliga i intensitet och försvinner vanligtvis utan följdtillstånd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Effekt hos djur

Studier på icke-humana primater (NHP) har visat att vaccination med IMVANEX inducerade ett jämförbart immunsvar och en skyddande effekt jämfört med vanliga smittkoppsvaccin som använts för att utrota smittkoppor och skyddade NHP från allvarlig sjukdom när de utsattes för dödligt apkoppsvirus. I likhet med vanliga smittkoppsvaccin påvisades en signifikant minskning av både mortalitet och morbiditet (virusbelastning, viktminskning, minskat antal kopplesioner etc.) hos NHP som vaccinerats med IMVANEX jämfört med icke-vaccinerade kontroller.


Immunogenicitet

Serokonversionsgrad hos vaccinia-naiva friska och särskilda populationer

Den vaccinia-naiva studiepopulationen omfattade friska personer samt personer med hiv-infektion och AD som fick 2 doser av IMVANEX med 4 veckors mellanrum. Serokonversionsgrad hos vaccinia-naiva personer identifierades som förekomst av antikroppstitrar som var lika med eller större än analysens gränsvärde efter två doser IMVANEX. Serokonversion med ELISA och PRNT visade följande:

SCR – ELISA


Dag 7/141

Dag 281

Dag 421

Studie

Hälso-tillstånd

N

SCR %

(95 % KI)

SCR %

(95 % KI)

SCR %

(95 % KI)

POX‑MVA‑0052

Friska

183

70,9

(63,7, 77,4)

88,9

(83,4, 93,1)

98,9

(96,0,99,9)

POX‑MVA‑0083

Friska

194

12,5

(8,1, 18,2)

85,4

(79,6, 90,1)

98,5

(95,5, 99,7)

AD

257

22,9

(17,8, 28,6)

85,4

(80,5, 89,5)

97,3

(94,5, 98,9)

POX‑MVA‑0094

Friska

66

69,7

(57,1, 80,4)

72,2

(60,4, 83,0)

96,8

(89,0, 99,6)

POX‑MVA‑0112

Friska

88

29,6

(20,0, 40,8)

83,7

(74,2, 90,8)

98,7

(93,1, 100)

Hiv

351

29,2

(24,3, 34,5)

67,5

(62,1, 72,5)

96,2

(93,4, 98,0)

POX-MVA-0132

Friska

2 1196

NA5

NA5

99,7

(99,4, 99,9)


SCR – PRNT


Dag 7/141

Dag 281

Dag 421

Studie

Hälso-tillstånd

N

SCR %

(95 % KI)

SCR %

(95 % KI)

SCR %

(95 % KI)

POX‑MVA‑0052 

Friska

183

45,1

(37,7, 52,6)

56,7

(49,1, 64,0)

89,2

(83,7, 93,4)

POX‑MVA‑0083

Friska

194

5,4

(2,6, 9,8)

24,5

(18,6, 31,2)

86,6

(81,0, 91,1)

AD

257

5,6

(3,1, 9,3)

26,8

(21,4, 32,7)

90,3

(86,0, 93,6)

POX‑MVA‑0094

Friska

66

12,1

(5,4, 22,5)

10,6

(4,4, 20,6)

82,5

(70,9, 90,9)

POX‑MVA‑0112

Friska

88

11,1

(5,2, 20,0)

20,9

(12,9, 31,0)

77,2

(66,4, 85,9)

Hiv

351

15,7

(11,9, 20,1)

22,5

(18,1, 27,4)

60,3

(54,7, 65,8)

POX-MVA-0132

Friska

2 1196

NA5

NA5

99,8

(99,5, 99,9)

1Dag 7/14 motsvarade 1 eller 2 veckor efter den första dosen IMVANEX (analystidpunkt dag 7 enbart i studierna POX‑MVA‑008 och POX‑MVA‑011; i POX‑MVA‑005 gjordes den första analysen efter vaccinationen dag 14); dag 28 motsvarade 4 veckor efter den första dosen IMVANEX; dag 42 motsvarade 2 veckor efter den andra dosen IMVANEX; SCR = serokonversionsgrad; 2 Full Analysis Set (FAS) (för POX‑MVA‑013: IAS; Immunogenicity Analysis Set); 3 Per Protocol Analysis Set (PPS), 4 Frekvenser för seropositivitet5 inget immunogenicitetsprov taget, 6 kombinerade grupper 1‑3.


Serokonversionsgrad hos vaccinia‑erfarna friska och särskilda populationer

Serokonversion hos vaccinia‑erfarna personer definierades som minst en tvåfaldig ökning av bastitrar efter en vaccination med IMVANEX.

SCR – ELISA


Dag 01

Dag 7/141

Dag 281

Dag 421

Studie

Hälso-tillstånd

N

SCR %

SCR %

(95 % KI)

SCR %

(95 % KI)

SCR %

(95 % KI)

POX‑MVA‑0052 

Friska

200

-

95,5

(91,6, 97,9)

93,0

(88,5, 96,1)

NA

POX‑MVA‑0242

Friska

61

-

83,6

(71,9, 91,8)

79,7

(67,2, 89,0)

NA

POX‑MVA‑0112

Friska

9

-

62,5

(24,5, 91,5)

100

(63,1, 100)

100

(59,0, 100,0)

Hiv

131

-

57,3

(48,1, 66,1)

76,6

(68,2, 83,7)

92,7

(86,6, 96,6)


SCR – PRNT


Dag 01

Dag 7/141

Dag 281

Dag 421

Studie

Hälso-tillstånd

N

SCR %

SCR %

(95 % KI)

SCR %

(95 % KI)

SCR %

(95 % KI)

POX‑MVA‑0052 

Friska

200

-

78,5

(72,2, 84,0)

69,8

(63,0, 76,1)

NA

POX‑MVA‑0242

Friska

61

-

73,8

(60,9, 84,2)

71,2

(57,9, 82,2)

NA

POX‑MVA‑0112

Friska

9

-

75,0

(34,9, 96,8)

62,5

(24,5, 91,5)

85,7

(42,1, 99,6)

Hiv

131

-

46,0

(37,0, 55,1)

59,7

(50,5, 68,4)

75,6

(67,0, 82,9)

1Dag 0 motsvarade vaccinationsdagen med IMVANEX; dag 7/14 motsvarade 1 eller 2 veckor efter vaccination med IMVANEX (första analys efter vaccinationen dag 7 i studie POX‑MVA‑011, och dag 14 i studie POX‑MVA‑005 och POX‑MVA‑024); dag 28 motsvarade 4 veckor efter vaccination med IMVANEX; SCR = serokonversionsgrad; 2 Full Analysis Set (FAS).


Långsiktig immunogenicitet hos människa

Begränsade data om långsiktig immunogenicitet omfattande en period om 24 månader efter primär vaccination av vaccinia‑naiva personer med IMVANEX är nu tillgängliga och visas nedan:ELISA

PRNT

Månad

N

SCR %

(95 % KI)

GMT

(95 % KI)

SCR %

(95 % KI)

GMT

(95 % KI)

2

178

98,9

(96,0, 99,9)

328,7

(288,5, 374,4)

86,0

(80,0, 90,7)

34,0

(26,4, 43,9)

6

178

73,0

(65,9, 79,4)

27,9

(20,7, 37,6)

65,2

(57,7, 72,1)

7,2

(5,6, 9,4)

24*

92

71,7

(61,4, 80,6)

23,3

(15,2, 35,9)

5,4

(1,8, 12,2)

1,3

(1,0, 1,5)

ELISA = enzymkopplad immunadsorberande analys; GMT= geometrisk medeltiter; N = antal personer i den specifika studiegruppen; PRNT = plaque reduction neutralisation test; SCR = serokonversionsgrad.
*Motsvarar frekvenserna för seropositivitet.


Boosterdos

Två kliniska studier har visat att IMVANEX kan boostra ett befintligt immunologiskt minnessvar, inducerat av antingen godkända smittkoppsvaccin för länge sedan eller två år efter IMVANEX.

Primär immunisering


N

Dag 01

N

Dag 71

Dag 141


ELISA


S+ %

GMT


S+ %

GMT

S+ %

GMT

2 doser av IMVANEX


92

72

23

75

100

738

100

1 688

Godkänt smittkoppsvaccin


200

79

39

195

-

-

98

621


PRNT


S+ %

GMT


S+ %

GMT

S+ %

GMT

2 doser av IMVANEX


92

5,4

1

75

92

54

99

125

Godkänt smittkoppsvaccin


200

77

22

195

-

-

98

190

1Dag 0 motsvarade dagen för boostervaccination med IMVANEX (pre‑booster); dag 7 och 14 motsvarade 1 eller 2 veckor efter boostervaccination med IMVANEX; N = antal personer i den specifika studiegruppen; ELISA = enzymkopplad immunadsorberande analys; PRNT = plaque reduction neutralization test; S+ = seropositivitetsgrad; GMT = geometrisk medeltiter.


Immunogenicitet och attenuering av kutan reaktion med ACAM2000 hos friska frivilliga

IMVANEX jämfördes med/provocerades av ACAM2000 (en ”andra generationens” levande attenuerat smittkoppsvaccin framställt i cellodling och licensierat i USA) i en randomiserad, öppen, klinisk non‑inferiority‑studie på friska vuxna (amerikansk militär personal) i åldern 18 till 42 år som var naiva mot smittkoppsvaccin (studie POX‑MVA‑006).


Totalt 433 frivilliga randomiserades i ett 1:1‑förhållande till antingen två doser av IMVANEX följt av en dos av ACAM2000 med fyra veckors mellanrum eller en dos av ACAM2000. ACAM2000 administrerades via skarifikation.


Det första co‑primära resultatmåttet jämförde vaccinia‑specifika neutraliserande antikroppssvar vid ”peak”‑besök (dag 42 efter första vaccinationen med IMVANEX där frivilliga fick två doser enligt standardvaccinationsschemat och dag 28 med ACAM2000). IMVANEX inducerade en maximal geometrisk medeltiter (GMT) för antikroppar på 153,5 (n = 185; 95 % KI 134,3; 175,6) som var non‑inferior mot GMT på 79,3 (n = 186; 95 % KI 67,1; 93,8) erhållna efter skarifikation med ACAM2000.


Det andra co‑primära resultatmåttet utvärderade om vaccination med IMVANEX (n = 165) före administrering av ACAM2000 leder till en attenuering av den kutana reaktionen av ACAM2000 (n = 161) mätt med maximalt lesionsområde i mm2. Vid dag 13‑15 var median för maximalt lesionsområde för frivilliga som fick ACAM2000 75 mm2 (95 % KI 69,0; 85,0) och för frivilliga som fick IMVANEX var den 0,0 (95 % KI 0,0; 2,0).


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för IMVANEX för alla grupper av den pediatriska populationen för förebyggande av smittkoppsinfektion genom aktiv immunisering mot smittkoppsinfektion och -sjukdom (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering och administreringssätt).


Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom det inte finns någon smittkoppssjukdom i världen. Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

Farmakokinetik

Ej relevant.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, lokal tolerans, fertilitet hos hondjur, embryofetal och postnatal toxicitet visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En dos (0,5 ml) innehåller:


Modified Vaccinia Ankara – Bavarian Nordic Live virus1 inte mindre än 5 x 107 Inf.E*


*infektiösa enheter

1Producerat i kycklingembryoceller


Detta vaccin innehåller restsubstanser av kycklingproteiner, bensonas, gentamicin och ciprofloxacin (se avsnitt Kontraindikationer).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Förteckning över hjälpämnen.


Förteckning över hjälpämnen

Trometamol

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas får detta vaccin inte blandas med andra läkemedel.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år vid -20 °C +/-5 °C

5 år vid -50 °C +/-10 °C

5 år vid -80 °C +/-10 °C


Efter att vaccinet har tinat ska det användas omedelbart eller om det tidigare har förvarats vid -20 °C +/-5 °C kan vaccinet förvaras vid 2 °C-8 °C i mörker i upp till 8 veckor före användning.

En injektionsflaska får inte frysas igen när den har tinat.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i djupfryst tillstånd (vid -20 °C +/-5 °C eller -50 °C +/-10 °C eller

-80 °C +/-10 °C).

Utgångsdatum beror på förvaringstemperatur.

Om det tidigare har förvarats vid -20 °C +/-5 °C kan vaccinet förvaras kortvarigt i kylskåp vid 2 °C-8 °C i upp till 8 veckor före användning.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Vaccinet ska uppnå rumstemperatur innan det används. Snurra injektionsflaskan försiktigt före användning i minst 30 sekunder.


Suspensionen ska inspekteras visuellt för partiklar och missfärgning före användning. Om injektionsflaskan är skadad, främmande partiklar och/eller förändrade fysikaliska egenskaper observeras, ska vaccinet kastas.

En dos om 0,5 ml dras upp en i injektionsspruta.


Ej använt vaccin och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension
injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av