Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clindamycin Mylan

Mylan

Injektions-/infusionsvätska, lösning 150 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (klar, färglös till ljusgul)

Antibakteriella medel för systemiskt bruk; makrolider, linkosamider och streptograminer; linkosamider

Aktiv substans:
ATC-kod: J01FF01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-05-09.

Indikationer

Clindamycin Mylan 150 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning är avsett för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn (se avsnitt Dosering och Farmakodynamik):

- skelett- och ledinfektioner

- kronisk sinuit

- infektioner i nedre luftvägarna

- komplicerade intraabdominella infektioner

- bäckeninfektioner och genitala infektioner hos kvinnor

- komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner.


Vid infektioner orsakade av aeroba bakterier utgör klindamycin ett alternativ för behandling om andra antibakteriella medel är inaktiva eller kontraindicerade (t.ex. vid allergi mot penicilliner). Vid infektioner orsakade av anaeroba bakterier kan klindamycin övervägas som förstahandsmedel.


Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, linkomycin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Vuxna och ungdomar äldre än 12 år

 • för behandling av svåra infektioner (såsom intraabdominella infektioner, bäckeninfektioner hos kvinnor eller andra svåra infektioner):

  • 12–18 ml Clindamycin Mylan dagligen (motsvarande 1 800–2 700 mg klindamycin)

  • uppdelat på 2–4 lika stora doser, i allmänhet i kombination med ett antibiotikum med god effekt mot aeroba gramnegativa bakterier, särskilt vid behandling av

   • intraabdominella infektioner (såsom peritonit och bukabscess)

   • bäckeninfektioner och genitala infektioner hos kvinnor (såsom bäckeninflammation, endometrios, perivaginala infektioner, tuboovariala abscesser, salpingit och cellulit i bäckenet)

   • misstänkta polymikrobiella lunginfektioner (såsom aspirationspneumoni, lungabscess, nekrotiserande pneumoni och empyem)

 • för behandling av mindre komplicerade infektioner:

  • 8–12 ml Clindamycin Mylan dagligen (motsvarande 1 200–1 800 mg klindamycin) uppdelat på tre eller fyra lika stora doser.

Den maximala dagliga dosen till vuxna och ungdomar äldre än 12 år är vanligtvis 18 ml Clindamycin Mylan (motsvarande 2 700 mg klindamycin) uppdelat på 2–4 lika stora doser. Doser upp till 4 800 mg/dag har getts vid livshotande infektioner.


Enskilda intramuskulära injektioner om mer än 600 mg eller administrering av mer än 1,2 g i en enskild infusion på en timme rekommenderas ej.


Alternativt kan den första dosen av läkemedlet ges som en enskild snabb infusion åtföljt av en kontinuerlig intravenös infusion.


Pediatrisk population

Barn (äldre än 1 månad upp till 12 år):

Allvarliga infektioner: 15–25 mg/kg/dag uppdelat på 3 eller 4 lika stora doser.


Svårare infektioner: 25–40 mg/kg/dag uppdelat på 3 eller 4 lika stora doser. Vid svåra infektioner rekommenderas det att barn ges minst 300 mg/dag oavsett kroppsvikt.


Äldre patienter

Farmakokinetiska studier med klindamycin har inte visat några kliniskt viktiga skillnader mellan yngre och äldre personer med normal leverfunktion och normal (åldersjusterad) njurfunktion efter oral eller intravenös administrering. Dosjustering är därför inte nödvändig för äldre med normal leverfunktion och normal (åldersjusterad) njurfunktion (se avsnitt Farmakokinetik).


Dosering för patienter med leversjukdomar

Hos patienter med måttlig till svår leversjukdom förlängs halveringstiden för eliminering av klindamycin. Dosminskning behövs i allmänhet inte om Clindamycin Mylan administreras var åttonde timme. Plasmakoncentrationen av klindamycin ska dock övervakas hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion. Beroende på resultaten kan dosminskning eller ett utökat dosintervall krävas.


Dosering hos patienter med njursjukdomar

Hos patienter med njursjukdomar förlängs halveringstiden för eliminering, men ingen dosminskning krävs för patienter med lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion. Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion eller anuri ska plasmakoncentrationen övervakas. Beroende på resultaten kan dosminskning eller utökning av dosintervallet till 8 eller till och med 12 timmar krävas.


Dosering vid hemodialys

Klindamycin kan inte avlägsnas genom hemodialys. Ingen extra dos krävs därför före eller efter hemodialys.


Vid infektioner orsakade av betahemolytiska streptokocker bör behandlingstiden vara minst 10 dagar för att skydda mot efterföljande reumatisk feber eller glomerulonefrit.


Administreringssätt

Clindamycin Mylan administreras som intramuskulär injektion (i.m.) eller intravenös infusion (i.v.). Clindamycin Mylan måste spädas före intravenös administrering och ska infunderas under minst 10– 60 minuter. Koncentrationen ska inte överstiga 12 mg klindamycin per ml lösning.


Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.


Läkemedlet ska inspekteras visuellt före användning och även efter spädning. Clindamycin Mylan får inte användas om lösningen innehåller partiklar eller har en stark färg. Endast klara lösningar utan synliga partiklar får användas.

Varningar och försiktighet

Klindamycin ska endast användas för behandling av allvarliga infektioner. Då användning av klindamycin övervägs bör läkaren beakta typen av infektion och risken för eventuell diarré, eftersom fall av kolit har rapporterats under behandling eller upp till två eller tre veckor efter användning av klindamycin.


Försiktighet ska iakttas hos patienter med

 • nedsatt lever- och njurfunktion (se avsnitt Dosering),

 • störningar i neuromuskulär överföring (myasthenia gravis, Parkinsons sjukdom etc.) eller som tidigare har haft gastrointestinala störningar (t.ex. tidigare inflammationer i kolon)

 • atopiska sjukdomar.


Vid långtidsbehandling och hos spädbarn yngre än ett år ska regelbunden kontroll av leverfunktion, njurfunktion och blodbild utföras.


I mycket sällsynta fall kan svåra, akuta allergiska reaktioner såsom anafylaktisk chock förekomma, eventuellt redan efter den första dosen.

Om detta inträffar måste klindamycinbehandlingen omedelbart sättas ut och lämpliga akutåtgärder sättas in (t.ex. antihistaminer, kortikosteroider, sympatomimetika och vid behov konstgjord andning).


Snabb intravenös injektion kan orsaka allvarliga hjärtbiverkningar (se avsnitt Biverkningar) och ska undvikas.


Behandling med antibakteriella läkemedel ändrar den normala floran i kolon och ger upphov till överväxt av Clostridium difficile. Detta har rapporterats vid användning av nästan alla antibakteriella läkemedel, inklusive klindamycin. Clostridium difficile producerar toxinerna A och B som bidrar till utvecklingen av Clostridium difficile-associerad diarré (CDAD) och är den primära orsaken till ”antibiotika-associerad kolit”.

Hypertoxinproducerande stammar av C. difficile är förknippade med ökad sjuklighet och dödlighet eftersom dessa infektioner kan vara resistenta mot antimikrobiell behandling och kan kräva kolektomi.


Det är viktigt att överväga diagnosen CDAD hos patienter som får diarré efter administrering av antibakteriella läkemedel. Den kan utvecklas till kolit, inklusive pseudomembranös kolit (se avsnitt Biverkningar), som kan variera från lindrig till livshotande kolit. Om antibiotika-associerad diarré eller antibiotika-associerad kolit misstänks eller bekräftas, ska pågående behandling med antibakteriella medel, inklusive klindamycin, sättas ut och lämpliga behandlingsåtgärder omedelbart sättas in. Läkemedel som hämmar peristaltiken är kontraindicerade i denna situation.


Kolit:

Pseudomembranös kolit, vilket kan ha dödlig utgång och är förknippat med svår och ihållande diarré, har rapporterats under behandling och upp till två till tre veckor efter användning av klindamycin. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av Clindamycin Mylan till patienter med benägenhet för gastrointestinala sjukdomar, särskilt kolit. Läkemedel som orsakar tarmkongestion och läkemedel som minskar motiliteten bör undvikas.

Om svår diarré inträffar under behandlingen ska Clindamycin Mylan omedelbart sättas ut och lämpliga diagnostiska åtgärder och behandlingsåtgärder sättas in.


Clindamycin Mylan ska inte användas vid akuta infektioner i luftvägarna som orsakas av virus.


Användning av klindamycin kan också leda till överväxt av organismer som ej är känsliga för klindamycin, särskilt jästsvamp.


Klindamycin diffunderar inte ut i cerebrospinalvätskan i tillräcklig mängd och ska därför inte användas vid behandling av hjärnhinneinflammation.


Koncentrationen av klindamycin i serum bör övervakas kontinuerligt, särskilt hos patienter som behandlas med höga doser.


Klindamycinfosfat får inte injiceras outspädd som en intravenös bolusdos, utan bör administreras som en infusion under minst 10–60 minuter enligt instruktionerna i avsnitt Dosering.


I vissa fall kan klindamycin utgöra ett behandlingsalternativ för patienter med penicillinallergi (penicillinöverkänslighet). Det har inte förekommit några rapporter om korsallergi mellan klindamycin och penicillin och baserat på strukturella skillnader mellan substanserna är korsallergi inte att förvänta. I enskilda fall har dock anafylaxi (överkänslighet) mot klindamycin observerats hos personer med befintlig penicillinallergi. Detta bör beaktas innan patienter med penicillinallergi behandlas med klindamycin.


Pediatrisk population

Säkerhet och lämplig dosering för spädbarn yngre än en månad har inte fastställts.


2 ml injektionsflaska: Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 2 ml fyllnadsvolym, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

5 ml injektionsflaska: Detta läkemedel innehåller 0,57 mmol (26 mg) natrium per 4 ml fyllnadsvolym.

Detta bör beaktas för patienter som ordinerats natriumfattig kost.

Interaktioner

Vitamin K-antagonister:

Förhöjda mätresultat vid koagulationstester (PT/INR) och/eller blödningar har rapporterats hos patienter som behandlas med klindamycin tillsammans med vitamin K-antagonister (t.ex. warfarin, acenokumarol och fluindion). Därför bör mätresultat från koagulationstester följas noga hos patienter som behandlas med vitamin K-antagonister.


Antagonism mellan klindamycin och erytromycin har påvisats in vitro. På grund av möjlig klinisk signifikans av denna interaktion ska dessa två läkemedel inte ges samtidigt.


Det förekommer korsresistens mellan klindamycin och erytromycin.

Patogener har även uppvisat korsresistens mellan klindamycin och linkomycin.

Klindamycin som administreras via injektion har visat sig ha neuromuskulärt blockerande egenskaper som kan förstärka effekten av andra neuromuskulära blockerare. Klindamycin ska därför användas med försiktighet hos patienter som behandlas med sådana preparat.

Klindamycin metaboliseras främst av CYP3A4 och i mindre utsträckning av CYP3A5 till den huvudsakliga metaboliten klindamycinsulfoxid och den mindre metaboliten N-desmetylklindamycin. CYP3A4- och CYP3A5-hämmare kan därför öka plasmakoncentrationerna av klindamycin. Några exempel på starka CYP3A-hämmare är itrakonazol, vorikonazol, klaritromycin, telitromycin, ritonavir och kobicistat. Försiktighet bör iakttas om klindamycin används tillsammans med starka CYP3A4- hämmare. Inducerare av dessa enzymer kan öka clearance av klindamycin, vilket ger sänkta plasmakoncentrationer. I en prospektiv studie med oralt administrerat klindamycin sågs ca 80% lägre dalvärde av klindamycin om det gavs tillsammans med rifampicin, en stark inducerare av CYP3A4. I närvaro av starka CYP3A4-inducerare som rifampicin, Johannesört (Hypericum perforatum), karbamazepin, fenytoin och fenobarbital ska patienten övervakas avseende försämrad behandlingseffekt.


In vitro-studier visar att klindamycin inte hämmar CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 eller CYP2D6. Några kliniskt betydelsefulla interaktioner mellan klindamycin och samtidigt administrerade läkemedel som metaboliseras av dessa CYP-enzymer är därför osannolika. Baserat på in vitro-data kan klindamycin vid oral administrering hämma CYP3A4 i tarmen, men kliniskt betydelsefulla effekter av parenteralt administrerat klindamycin på samtidigt administrerade läkemedel som metaboliseras av CYP3A4 är osannolika.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Orala och subkutana reproduktionstoxikologiska studier på råttor och kaniner visade ingen evidens för nedsatt fertilitet eller fosterskada orsakad av klindamycin, utom vid doser som orsakade toxicitet hos modern. Reproduktionsstudier på djur är inte alltid prediktiva för effekter på människa.


Klindamycin passerar över placentan hos människa. Efter upprepade doser av läkemedlet motsvarade koncentrationen av klindamycin i fostervattnet ungefär 30% av moderns blodkoncentration.

I en stor studie på gravida kvinnor där man undersökte cirka 650 nyfödda som exponerats under graviditetens första trimester sågs ingen ökad missbildningsfrekvens. Data avseende säkerhet av klindamycin under graviditet är emellertid otillräckliga. I kliniska prövningar på gravida kvinnor har systemisk administrering av klindamycin under andra och tredje trimestern inte associerats med en ökad frekvens av kongenitala missbildningar.


Klindamycin ska endast användas under graviditet om ett klart behov föreligger.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Oralt och parenteralt administrerat klindamycin har rapporterats förekomma i bröstmjölk i en koncentration som varierat från 0,7 till 3,8 mikrog/ml. På grund av risken för allvarliga biverkningar hos barn som ammas ska ammande mödrar inte ta klindamycin.


Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avstå från behandling med klindamycin injektionsvätska efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Fertilitetsstudier på råttor som behandlats oralt med klindamycin visade inga effekter på fertiliteten eller parningsförmågan.

Trafik

Klindamycin har mindre till måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Förekomsten av vissa biverkningar (såsom svindel, sömnighet och huvudvärk) kan dock försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner samt försämra reaktionsförmågan.

Biverkningar

Tabellen nedan listar de biverkningar som har identifierats i kliniska prövningar och under övervakning efter marknadsintroduktion, presenterade efter klassificering av organsystem och frekvens. Frekvensgrupperna definieras enligt följande konvention:


mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) samt ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Mycket vanliga ≥1/10

Vanliga ≥1/100, <1/10

Mindre vanliga ≥1/1 000, <1/100

Sällsynta ≥1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta <1/10 000

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Infektioner och infestationer


pseudomembranös kolit#
vaginal infektion

Blodet och lymfsystemeteosinofiliagranulocytos, leukopeni, neutropeni, trombocytopeni

Immunsystemet


anafylaktoid reaktion, anafylaktisk chock, anafylaktisk reaktion*, överkänslighet , läkemedelsreaktion/läkemedelsutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)

Centrala och perifera nervsystemetsmakstörningar (dysgeusi)huvudvärk, sömnighet, svindel

Hjärtathjärt- och andningsstillestånd, hypotoni
Blodkärl


tromboflebit

Magtarmkanalen


pseudomembr anös kolit, diarré, buksmärta

illamående, kräkningar
Lever och gallvägar


onormala leverfunktionsvärden
gulsot

Hud och subkutan vävnad


makulopapulösa utslag, hudutslag

erythema multiforme, klåda, urtikariatoxisk epidermal nekrolys (TEN), Stevens- Johnsons syndrom (SJS), akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP), angioödem, exfoliativ dermatit, bullös dermatit, erythema multiforme, pruritus, vesikulobullös eller bullös dermatit, utslag som påminner om mässling

Muskuloskeletala systemet och bindväv

polyartrit


Reproduktionsorgan och bröstkörtel


vaginit

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsställetsmärta, abscesslokal irritation vid injektionsstället

# Se avsnitt Varningar och försiktighet


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga symtom på överdosering har ännu observerats. Hemodialys och peritonealdialys är inte effektiva metoder för att avlägsna klindamycin ur serum. Det finns ingen specifik antidot. Eftersom Clindamycin Mylan administreras intramuskulärt eller intravenöst är magsköljning inte till någon nytta.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Klindamycin binder vid den bakteriella ribosomens 50S-subenhet på ett liknande sätt som makrolider såsom erytromycin och hämmar proteinsyntesen. Klindamycins verkan är framför allt bakteriostatisk, även om höga koncentrationer kan ha långsam baktericid verkan på känsliga stammar.


Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

Effekten är i huvudsak beroende av den tid som den aktiva substansen överskrider den minsta hämmande koncentrationen (MIC) för den infekterande organismen.


Resistensmekanism(er)

Resistens mot klindamycin kan bero på följande mekanismer:

Resistens hos stafylokocker och streptokocker baserar sig ofta på ökad bindning av metylgrupper till 23S rRNA (så kallad konstitutiv MLSB-resistens), vilket leder till en kraftig minskning av klindamycins bindningsaffinitet till ribosomen.

Majoriteten av meticillinresistant S. aureus (MRSA) uppvisar konstitutiv MLSB-resistens och är därför resistent mot klindamycin. Infektioner som orsakas av makrolidresistenta stafylokocker ska inte behandlas med klindamycin, inte ens vid påvisad känslighet in vitro, eftersom behandling kan leda till urval av mutanter med konstitutiv MLSB-resistens.

Stammar med konstitutiv MLSB-resistens uppvisar fullständig korsresistens mellan klindamycin och linkomycin, makrolider (t.ex. azitromycin, klaritromycin, erytromycin, roxitromycin, spiramycin) och streptogramin B.


Brytpunkter

Följande minsta inhiberande koncentrationer för känsliga och resistenta bakterier har fastställts: EUCAST (the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)-brytpunkter (version 7.1, gäller från 2017-03-10)

Patogen

Känslig

Resistent

Staphylococcus spp.1

≤0,25 mg/l

>0,5 mg/l

Streptococcus grupp A, B, C, G 1, 2

≤0,5 mg/l

>0,5 mg/l

Streptococcus pneumoniae 3

≤0,5 mg/l

>0,5 mg/l

Streptokocker tillhörande viridansgruppen 3

≤0,5 mg/l

>0,5 mg/l

Gramnegativa anaerober

≤4 mg/l

>4 mg/l

Grampositiva anaerober

≤4 mg/l

>4 mg/l

1Inducerbar klindamycinresistens kan påvisas genom antagonistisk verkan av makrolider på klindamycinaktivitet. Om ingen antagonistisk verkan ses bör patogenen rapporteras som känslig. Om antagonistisk verkan ses bör patogenen rapporteras som resistent och tillägg av följande kommentar övervägas: "Klindamycin kan fortfarande användas för kortvarig behandling av mindre allvarliga hudoch mjukdelsinfektioner eftersom utveckling av konstitutiv resistens är osannolik under sådan behandling”.

2Den kliniska betydelsen av inducerbar klindamycinresistens vid kombinationsbehandling av svår infektion orsakad av S. pyogenes är inte känd.

3Inducerbar klindamycinresistens kan påvisas genom antagonistisk verkan av makrolider på klindamycinaktivitet. Om ingen antagonistisk verkan ses bör patogenen rapporteras som känslig. Om antagonistisk verkan ses bör patogenen rapporteras som resistent.


Prevalensen av förvärvad resistens

Prevalensen av förvärvad resistens hos en art kan variera geografiskt och över tid. Lokal information om resistens är därför önskvärd, speciellt vid behandling av svåra infektioner. Specialisthjälp bör sökas vid behov när den lokala prevalensen är sådan att läkemedlets användbarhet är tveksam vid åtminstone vissa typer av infektioner.

Särskilt då det gäller svåra infektioner eller då behandlingen misslyckats rekommenderas mikrobiologisk diagnos, vilket omfattar identifiering av den patogena organismen och dess känslighet för klindamycin.

Prevalensen av förvärvad resistens i Europa baserat på data för de senaste fem åren från nationella tyska resistensövervakningsprojekt och studier (Z.A.R.S. januari 2017)


Vanligen känsliga arter

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Actinomyces israelii°

Staphylococcus aureus (meticillinkänsliga)

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptokocker tillhörande viridansgruppen^ °


Anaeroba mikroorganismer

Bacteroides spp.° (förutom B. fragilis)

Clostridium perfringens °

Fusobacterium spp.°

Peptoniphilus spp.°

Peptostreptococcus spp.°

Prevotella spp.°

Propionibacterium spp.°

Veillonella spp.°


Andra mikroorganismer

Chlamydia trachomatis°

Chlamydophila pneumoniae°

Gardnerella vaginalis°

Mycoplasma hominis°


Arter för vilka förvärvad resistens kan vara ett problem

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus (meticillinresistanta)+

Staphylococcus epidermidis+

Staphylococcus haemolyticus

Staphylococcus hominis

Streptococcus agalactiae


Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Moraxella catarrhalis$


Anaeroba mikroorganismer

Bacteroides fragilis


Naturligt resistenta organismer

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes


Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa


Anaeroba mikroorganismer

Clostridium difficile


Andra mikroorganismer

Mycoplasma pneumoniae

Ureaplasma urealyticum


° Inga uppdaterade data fanns tillgängliga när tabellerna offentliggjordes. Baserat på primär litteratur, vetenskaplig standardlitteratur och behandlingsrekommendationer antas arterna vara känsliga.

$ Hos de flesta isolat visar den naturliga känsligheten intermediär resistens.

+ Åtminstone ett område där förekomsten av resistens är högre än 50%.

^ Samlingsnamn för en heterogen grupp av streptokockarter. Förekomsten av resistens kan variera beroende på streptokockarter.

Farmakokinetik

Absorption

Klindamycinderivatens farmakokinetik skiljer sig endast fram till absorption och spjälkning av estrarna. Därefter förekommer klindamycin i kroppen som fri bas (aktiv form). Estrarna anses därför vara prodrugs.


Klindamycinfosfat är en vattenlöslig ester för parenteral användning. Efter intramuskulär injektion av 300 mg uppnås den maximala koncentrationen i serum efter 3 timmar och är cirka 6 mikrog/ml. Efter intravenös administrering av 300 mg är den genomsnittliga koncentrationen i serum efter en timme cirka 4–6 mikrog/ml.


Distribution

Graden av bindning av klindamycin till plasmaproteiner är koncentrationsberoende och i det terapeutiska intervallet är den 40–94%.


Klindamycin distribueras lätt till vävnader, passerar placentabarriären och passerar över i bröstmjölk. Diffusion till det subaraknoidala rummet är otillräcklig även vid hjärnhinneinflammation. Höga koncentrationer uppnås i benvävnad, synovialvätska, pleuravätska, upphostningar och var. Följande samtidiga serumkoncentrationer av läkemedlet har rapporterats: i benvävnad 40% (20– 75%), i synovialvätska 50%, i peritonealvätska 50%, i pleuravätska 50–90%, i upphostningar 30– 75% och i var 30%.


Metabolism

Klindamycin metaboliseras huvudsakligen i levern. Halveringstiden för klindamycin i serum är cirka 3 timmar hos vuxna och cirka 2 timmar hos barn. Hos patienter med nedsatt njurfunktion och måttligt till svårt nedsatt leverfunktion förlängs halveringstiden för eliminering.

Vissa metaboliter är mikrobiologiskt aktiva (N-demetyl och sulfoxid). Läkemedel som inducerar leverenzymer förkortar den genomsnittliga retentionstiden för klindamycin i kroppen.


Eliminering

2/3 av klindamycindosen elimineras via avföringen och 1/3 via urinen. Mindre än 10% av dosen utsöndras oförändrad i urinen.

Klindamycin kan inte avlägsnas genom dialys.

Prekliniska uppgifter

Symtom på förgiftning är minskad aktivitet hos djuren och kramper.

Efter upprepade (intramuskulära) doser av klindamycin till hundar rapporterades en ökning av ASAT och ALAT och även en lätt ökning av levervikten utan morfologiska förändringar. Långvarig administrering av klindamycin till hundar orsakade skador på magslemhinnan och gallblåsan.


Efter intramuskulär och subkutan administrering observerades lokala reaktioner vid injektionsstället (inflammationer, blödningar och vävnadsskada), men koncentrationen av den administrerade lösningen var avsevärt högre än den maximala terapeutiska koncentrationen.


Mutagenicitet och tumörframkallande potential

In vitro- och in vivo-studier för klindamycin tyder inte på mutagen potential. Inga långtidsstudier har utförts på djur för bedömning av tumörframkallande potential av klindamycin.


Reproduktionstoxicitet

Studier på råttor och möss som behandlats med klindamycin gav inga belägg för nedsatt fertilitet eller embryo-/fostertoxiska effekter.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En ml lösning innehåller klindamycinfosfat motsvarande 150 mg klindamycin.

En 2 ml injektionsflaska innehåller 300 mg klindamycin.

En 5 ml injektionsflaska innehåller 600 mg klindamycin.


Hjälpämnen med känd effekt:

En 2 ml injektionsflaska (fyllnadsvolym 2 ml) innehåller 13 mg natrium (0,57 mmol). En 5 ml injektionsflaska (fyllnadsvolym 4 ml) innehåller 26 mg natrium (1,13 mmol).


Förteckning över hjälpämnen

Dinatriumedetat

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Saltsyra (för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering. Följande läkemedel är fysikaliskt inkompatibla med klindamycin: ampicillin, fenytoinnatrium, barbiturater, aminofyllin, kalciumglukonat, ciprofloxacin, magnesiumsulfat, ceftriaxonnatrium, difenylhydantoin, idarubicinhydroklorid. Lösningar innehållande klindamycinsalter har ett lågt pHvärde och inkompatibilitet kan rimligen förväntas med alkaliska preparat eller med läkemedel som är instabila vid lågt pH.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Efter spädning:

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats i 48 timmar vid 25°C och 2–8°C efter spädning med 0,9% natriumkloridlösning och 5% glukoslösning och Ringers laktatlösning.


Efter första öppnande eller spädning: Ur en mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart förvaringstider och -förhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 25ºC, såvida inte öppning och spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Information om förpackningar saknas för denna produkt

Hitta direkt i texten
Av