FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Actikerall

Almirall

Kutan lösning 5 mg/g + 100 mg/g
(klar, färglös till svagt orangevit)

Antimetaboliter

Aktiva substanser:
ATC-kod: L01BC52
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Almirall omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-12-08.

Indikationer

Actikerall är avsedd för topikal behandling av knappt palpabel och/eller måttligt tjock hyperkeratotisk aktinisk keratos (grad 1/II) hos immunkompetenta vuxna patienter.


Grad I/II intensitet är baserad på den 4-gradiga skalan av Olsen et al. (1991), se avsnitt Farmakodynamik.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


 • Actikerall är kontraindicerat vid graviditet och amning (se avsnitt Graviditet och Amning.


 • Actikerall skall inte användas för att behandla patienter med njurinsufficiens.


 • Actikerall skall inte användas tillsammans med brivudin, sorivudin och deras analoger. Brivudin, sorivudin och deras analoger är potenta hämmare av dihydropyrimidindehydrogenas (DPD) som är ett fluorouracilmetaboliserande enzym (se också avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner).


 • Actikerall får inte komma i kontakt med ögonen eller slemhinnor.

Dosering

Vuxna

Actikerall bör appliceras en gång dagligen på det angripna området (upp till 25 cm2) till dess att lesionerna är helt borta eller i upp till maximalt 12 veckor. Om allvarliga biverkningar inträffar, minskas applikationsfrekvensen till tre gånger per vecka till dess att biverkningarna minskar. Om hudytor med ett tunt epidermis behandlas bör lösningen appliceras mindre frekvent och behandlingen monitoreras oftare.


Den terapeutiska effekten kan ses så tidigt som efter fyra veckor (se avsnitt Farmakodynamik) och effekten ökar över tid. Data finns tillgängliga upp till 12 veckor efter behandling. Fullständig läkning av lesioner eller optimal terapeutisk effekt kan ibland inte vara påtaglig förrän upp till åtta veckor efter att behandlingen avslutats. Behandlingen ska fortsättas även om inget svar uppnås efter de första fyra veckorna.


När man utvärderar alternativ till att behandla upprepade gånger bör läkaren ta hänsyn till att effekten av återbehandling med Actikerall inte formellt har bedömts i kliniska studier.


Pediatrisk population
Det finns ingen relevant användning av Actikerall för en pediatrisk population för indikationen aktinisk keratos.


Äldre

Doseringen behöver inte justeras.


Administreringssätt
Actikerall är endast avsett för kutan användning. Det finns erfarenhet från behandling av upp till tio separata lesioner samtidigt. Flera lesioner av aktinisk keratos och omgivande hud kan behandlas samtidigt på ett större sammanhängande område. Den totala hudytan som kan behandlas med Actikerall vid samma tillfälle bör inte överskrida 25 cm2 (5 cm x 5 cm).


Actikerall appliceras med hjälp av applikatorn som är en borste fäst i förslutningen till flaskan. För att undvika att få för mycket lösning på borsten, bör borsten strykas av mot flaskhalsen före applicering.Man bör dock ha tillräckligt med lösning på borsten för att det ska bildas en film när lösningen torkar.


Det behandlade området bör inte täckas efter appliceringen och lösningen bör lämnas att torka och bilda en film över den applicerade ytan. Varje gång Actikerall åter appliceras skall den befintliga filmen tas bort innan genom att den försiktigt skalas bort. Varmt vatten kan underlätta att ta bort filmen. Actikerall ska inte appliceras på håriga hudpartier. Applicering på håriga hudpartier kan leda till att håret klibbar ihop på det behandlade området. Om Actikerall appliceras på hårig hud ska rakning eller andra lämpliga hårborttagningsmetoder övervägas före användning av Actikerall.

Varningar och försiktighet

DPD-enzym 


Enzymet dihydropyrimidindehydrogenas (DPD) spelar en viktig roll i nedbrytningen av fluorouracil. Hämning, brist eller minskad aktivitet av detta enzym kan resultera i ackumulering av fluorouracil.


Om tillämpligt bör bestämning av DPD enzymaktivitet göras innan behandling påbörjas med fluorouracil eller andra fluoropyrimidiner.


Hos patienter med DPD brist, bör undersökning av ökade plasmakoncentrationer av fenytoin övervägas om fenytoin tas samtidigt med Actikerall (se avsnitt Interaktioner).


Sensoriska störningar


Hos patienter med sensoriska störningar (t.ex. patienter med diabetes mellitus) krävs noggrann medicinsk monitorering av behandlingsområdet.


Exponering för sol


Aktinisk keratos orsakas av kronisk UV skada och eventuell lokal irritation där Actikerall har applicerats kan förvärras genom exponering för sol. Patienter bör rådas att skydda huden mot fortsatt överdriven eller ökad exponering, speciellt på det område som aktivt behandlas.


Andra hudsjukdomar


Det saknas erfarenhet från behandling av aktinisk keratos på ett område som också är angripet av en annan hudsjukdom och klinikern bör ta hänsyn till att resultatet av behandlingen kan avvika.


Det saknas erfarenhet av behandling av BCC och Bowen’s sjukdom som därför inte skall behandlas med produkten.


Allmänt


Actikerall innehåller fluorouracil som är ett cytostatika.


Actikerall bör inte användas på blödande lesioner.


Flaskan bör förslutas ordentligt efter användning annars kommer lösningen att torka upp snabbt och inte kunna användas på ett korrekt sätt.


Lösningen bör inte användas om kristaller förekommer.


Actikerall lösning bör inte komma i kontakt med textilier eller akryl (t.ex. badkar av akryl) eftersom lösningen kan orsaka permanenta fläckar.


Varning: Brandfarligt - håll borta från eld eller öppna lågor.
Detta läkemedel innehåller dimetylsulfoxid som kan verka irriterande på huden.

Interaktioner

Enzymet dihydropyrimidindehydrogenas (DPD) spelar en viktig roll vid metaboliseringen av fluorouracil. Antivirala nukleosidanaloger såsom brivudin och sorivudin kan leda till en drastisk ökning av plasmanivåerna av fluorouracil eller andra fluoropyrimidiner och följaktligen en tillhörande ökning i toxicitet. Därför bör det gå minst 4 veckor mellan användning av fluorouracil och brivudin, sorivudin och ders analoger.


I händelse av felaktig administrering av nukleosidanaloger såsom brivudin och sorivudin till patienter som behandlas med fluorouracil bör effektiva åtgärder tas för att minska fluorouracil toxiciteten. Inläggning på sjukhus kan vara nödvändigt. Alla nödvändiga mått för att skydda mot systemiska infektioner och dehydrering bör påbörjas.


Förhöjda plasmanivåer av fenytoin som kan leda till symtom på fenytoin förgiftning har rapporterats vid samtidig administrering av systemisk fluorouracil och fenytoin (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Det finns inga bevis för relevant systemisk absorption av salicylsyra, men absorberad salicylsyra kan interagera med metotrexat och sulfonylurea.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det saknas data från topikal användning av fluorouracil på gravida kvinnor. En teratogen effekt av systemiskt tillförd fluorouracil har observerats på djur (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Salicylsyra kan negativt påverka utgången av graviditeten hos råtta.
Actikerall är kontraindicerat vid graviditet (se avsnitt Kontraindikationer).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är okänt om fluorouracil eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölken på människa efter topikal applikation. En risk för det ammande barnet kan inte uteslutas.

Actikerall är kontraindicerat vid amning (se avsnitt Kontraindikationer).

Fertilitet

Fertilitetstudier med systemiskt tillförd fluorouracil resulterade i övergående infertilitet hos hanråttor och en minskning av graviditetsfrekvensen hos honråttor. Det är dock osannolikt att detta är relevant för människa, på grund av en mycket begränsad absorption av de aktiva komponenterna efter kutan administrering av Actikerall.

Trafik

Actikerall har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Lätt till medelsvår irritation och inflammation vid applikationsstället förekom hos de flesta patienterna som behandlades med lösningen för aktinisk keratos. Om allvarliga biverkningar uppstår kan behandlingsfrekvensen minskas.

Eftersom läkemedlet har en mycket starkt mjukgörande effekt på stratum cornea kan vit missfärgning och fjällning av huden uppstå, speciellt i områden omkring den aktiniska keratosen.


På grund av att läkemedlet innehåller salicylsyra kan det orsaka svaga tecken på irritation såsom dermatit och kontaktallergi reaktioner hos predisponerade patienter. Sådana kontaktallergiska reaktioner kan manifesteras som klåda, rodnad och små blåsor också utanför applikationsområdet.


Tabell över biverkningar

Biverkningarna presenteras enligt MedDRA klassificering av organsystem inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, <1/10);
mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100); sällsynta (≥1/10 000, < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Organsystem

Frekvens

Biverkning

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Vid applikationsstället: erytem, inflammation, irritation (inklusive brännade känsla), smärta, pruritus

Vanliga

Vid applikationsstället: blödning, huderosion, skorpbildning

Mindre vanliga

Vid applikationsstället: ödem, ulcus, dermatit

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Hudexfoliering

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Huvudvärk

Ögon

Mindre vanliga

Torra ögon, pruritus, ökad lakrimering

Beskrivning av utvalda biverkningar

Reaktioner vid applikationsstället har ofta rapporterats under behandling med Actikerall. Dessa reaktioner förväntas att uppstå eftersom de är förknippade med den farmakologiska aktiviteten på huden hos de aktiva substanserna, fluorouracil och salicylsyra. Svåra reaktioner vid applikationsstället hanteras genom att minska applikationsfrekvensen (se avsnitt Dosering). Om blödningar uppstår ska behandlingen avbrytas tills biverkningen går över (se avsnitt Varningar och försiktighet). Vid applicering på större sammanhängande områden (ett fält på upp till 25 cm2) kan frekvensen av reaktioner vid administreringsstället öka. Framför allt kan frekvensen av dermatit, skorpbildning, huderosion, blödning och ödem vara mycket vanlig medan frekvensen av ulcus kan vara vanlig.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

När läkemedlet appliceras på huden enligt föreskrift är systemisk förgiftning osannolik med någon av de aktiva komponenterna. Signifikant fler applikationer än rekommenderat resulterar i en ökning av frekvensen och allvarlighetsgraden av reaktioner vid applikationsstället.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism för fluorouracil
Den aktiva substansen fluorouracil (FU) är ett cytostatika som har antimetabolisk effekt. På grund av den strukturella likheten med tyminen (5-metyluracil) som förekommer i nukleidsyror, förhindrar FU dess bildande och användning och på detta sätt hämmas både DNA och RNA syntesen som resulterar i tillväxthämning.

Farmakodynamisk effekt
Topikal salicylsyra (SA) har en keratolytisk effekt och minskar den hyperkeratos som associeras med aktinisk keratos. Dess verkningsmekanism som ett keratolytiskt och korneolytiskt medel tros vara relaterad till störningen av korneocyt vidhäftning, den solubiliserande effekten på intercellulär cementsubstans, och att den lossar och släpper korneocyterna.


Klinisk effekt och säkerhet
I en pivotal randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind, trearmad, parallellgrupp, multicenter, Fas III studie behandlades 470 patienter med aktinisk keratos (AK) grad I till II (se nedan) med Actikerall eller placebo eller ett diklofenak gel (30  mg/g) (DG). 187 patienter använde den fasta kombinationen Actikerall i upp till 12 veckor. Det primära effektmåttet var histologiskt clearance av en lesion 8 veckor efter behandlingens slut. Topikal behandling med Actikerall visade överlägsenhet mot placebo och mot DG behandling. Sekundära effektmått såsom totalt antal lesioner, total AK lesions storlek, lesions respons, klinikerns globala utvärdering och patientens övergripande utvärdering av effekten bekräftade resultaten för det primära effektmåttet. Hos 72% av patienterna i Actikerall gruppen kunde aktinisk keratos inte längre upptäckas i de biopsier som togs, medan clearance i DG och placebo grupperna var 59,1% respektive 44,8% (per protokolls analys). Antalet patienter med fullständig respons (alla lesioner kliniskt läkta) var också högst i Actikerall gruppen 55,4% jämfört med 32,0% i DG gruppen och 15,1% i placebo gruppen. De vanligaste biverkningarna av Actikerall var irritation vid applicering och vid applikationsstället (inklusive brännande känsla) (81,1%) och inflammation på applikationsstället (73,3%). Pruritus vid applikationsstället (44,9%) och smärta vid applikationsstället (25,1%) var också vanligt förekommande. Andra biverkningar var erytem vid applikationsstället och erosion. Avbrytande på grund av reaktioner på huden och på applikationsstället var lågt (0,5%).


I en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind, tvåarmad, parallellgrupp, multicenter, fas III studie behandlades 166 patienter med aktinisk keratos (AK) grad I till II med Actikerall eller vehikel (i förhållandet 2:1). Patienterna behandlades i upp till 12 veckor genom applicering av Actikerall eller dess vehikel på ett angripet område om 25 cm2 med 4–10 kliniska lesioner av aktinisk keratos, och i en undergrupp med 30 patienter med minst 3 subkliniska lesioner identifierade genom reflektanskonfokalmikroskopi (RCM). Det primära effektmåttet var fullständig klinisk clearance av lesioner av aktinisk keratos på behandlingsområdet 8 veckor efter behandlingens slut. Fullständig klinisk clearance observerades hos 49,5 % (intention-to-treat-analys) eller 55,1 % (per protocol-analys) av patienterna i Actikerall-gruppen jämfört med 18,2% respektive 19,6 % av patienterna i vehikelgruppen. Topikal behandling med Actikerall visade överlägsenhet mot vehikelbehandling. Sekundära effektmått såsom partiellt clearance, totalt antal lesioner, lesionernas svårighetsgrad, klinikerns globala utvärdering och patientens övergripande utvärdering av effekten bekräftade resultaten för det primära effektmåttet.

I RCM-undergruppsanalysen beträffande fullständig clearance av en enstaka klinisk lesion av aktinisk keratos och antalet utvalda subkliniska lesioner, visades Actikerall vara signifikant mer effektivt än vehikeln (87,5 % mot 44,4 %, p=0,0352 och 89,6 % mot 47,1 %, p=0,0051).

Majoriteten av biverkningarna mot Actikerall var reaktioner vid appliceringsstället, varav de flesta var lindriga. 30fall av blödning vid appliceringsstället rapporterades hos 27 patienter (24,1 %) behandlade med Actikerall: 26 av fallen var lindriga, tre var måttliga och ett svårt. Fyra fall av ulcus vid appliceringsstället rapporterades hos tre patienter (2,8 %) behandlade med Actikerall: tre av fallen var lindriga och ett måttligt. Avbrytande på grund av läkemedelsrelaterade reaktioner på huden och på applikationsstället var lågt i behandlingsgruppen (n=1, 0,9 %).


Klinisk effekt har ytterligare påvisats i en randomiserad, multicenter, Fas II studie med parallella grupper och kryoterapi som komparator. Actikerall visade högre histologiskt clearance vid vecka 8 efter 6-veckors behandling (n=33) jämfört med kryoterapi vid vecka 14 efter första behandling på Dag 1 och vid behov på Dag 21 (n=33) (62,1% vs 41,9%). Dessutom upptäcktes färre återfall av aktinisk keratos (AK) hos Actikerall gruppen vid 6-månaderskontroll (27,3% vs 67,7%).

Effekten av Actikerall med avseende på behandlingslängden (från ≤4 till >12 veckor) påvisades i en multi-center non-interventionell studie hos patienter med AK grad I till III (n=1 051). Cirka 8 veckor efter behandlingen var den genomsnittliga minskningen i antalet lesioner 69,7% och i storleken på lesioner 82,1%, som uppnåddes hos cirka 50 % av patienterna inom mindre än 6 veckors behandling. Alla behandlingslängder (≤4 veckor; >4 till ≤6 veckor; >6 till ≤9 veckor; >9 till ≤12 veckor; och >12 veckor) visade en genomsnitt minskning på 65-70% i antalet lesioner.

I både Fas II studien och de non-interventionella studierna var säkerhetsprofilen av Actikerall överensstämmande med biverkningarna av läkemedlet (se avsnitt Biverkningar).


I en icke-interventionell, fas IV, multicenterstudie som undersökte användning av Actikerall hos patienter med aktinisk keratos (klinisk grad I eller II enligt Olsen) med avseende på behandlingslängd i rutinmässig medicinsk behandling undersöktes för första gången även lesioner av aktinisk keratos på armar, ben och bål. Resultaten av analysen med avseende på lesionernas lokalisering visade att Actikerall hade effekt på alla behandlade lesioner oberoende av lokalisering.

Då man avväger behandling av andra delar av kroppen på än ansiktet, pannan och skallig hårbotten kan tjockleken på epidermis på olika områden tas i beaktande. Medeltjockleken på epidermis på olika kroppsdelar har publicerats som: ansikte 49,4μm, pannan 50,3μm, övre bålen (dekolleterad) 42,2 μm, och armar/ben 60,1μm (Koehler 2010, Skin Res Technol 2010, 16:259-264; Sandby-Moller 2003, Acta Derm Venereol 2003; 83(6):410-3; Whitton et Everall 1973 Br J dermatol 1973; 89(5):467-76).


Aktinisk keratos lesioners intensitet graderades enligt en 4-punkts skala baserad på Olsen et al.1991 (J Am Acad Dermatol 1991; 24: 738-743):


Grad

Klinisk beskrivning av graderingens intensitet

0

ingen

ingen AK lesion finns, varken synlig eller palpabel

I

mild

platta, rosa fläckar utan tecken på hyperkeratos och erytem, svagt palpabel, där AK är lättare att känna än att se

II

medelsvår

rosa till rödaktiga papler och erytematösa plack med hyperkeratotisk yta, måttligt tjocka AK som lätt kan ses och kännas

III

allvarlig

mycket tjock och/eller uppenbar AK


Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för Actikerall, för alla grupper av den pediatriska populationen baserat på klassdispens för behandling av aktinisk keratos (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).

Farmakokinetik

I en absorptionsstudie utförd på grisar kunde ingen fluorouracil detekteras i serum efter kutan applikation – också i stora kvantiteter – d.v.s. den aktiva substansen absorberades inte i kvantiteter som kunde upptäckas med vanliga analysmetoder (HPLC).


Ingen fluorouracil koncentration över 0,05 μg/ml kunde påvisas hos patienter med aktinisk keratos (n=12).


Enligt en farmakokinetisk studie där man analyserade absorptionshastigheten av fluorouracil på människa efter applicering på vårtor med samma beredning, är denna betydligt lägre än 0,1%.


Efter applicering på huden bildar Actikerall en fast film som är vit efter det att lösningsmedlet har avdunstat. Denna har en ocklusiv effekt som gynnar penetrationen av den aktiva substansen i epidermis där den aktiniska keratosen är lokaliserad.


Salicylsyra har tillsatts på grund av dess keratolytiska egenskaper för att förbättra penetrationen av den aktiva substansen, något som är speciellt svårt vid hyperkeratotiska aktiniska keratoser. Samma effekt uppnås med hjälpämnet dimetylsulfoxid, som verkar som solubiliseringsmedel för den aktiva substansen fluorouracul.


Den keratolytiska effekten av salicylsyra baseras på dess direkta verkan på de intercellulära cementsubstanser eller desmosomer som främjar kornifieringsprocessen.


Djurförsök och farmakokinetikstudier på människa har visat att salicylsyra penetrerar ytan snabbt, beroende på substratet och andra faktorer som påverkar penetrationen, som hudens tillstånd.


Salicylsyra metaboliseras genom konjugering med glycin genom att bilda salicylurinsyra med glukuronsyra på den fenoliska OH gruppen för att bilda eter glukuronid och på COOH gruppen för att bilda ester glukuronid, eller genom hydroxylering till gentisinsyra och dihydroxibensoesyra. Vid normala dosspann är halveringstiden för systemiskt absorberad salicylsyra mellan 2 och 3 timmar men den kan öka till 15 till 30 timmar vid höga doser på grund av leverns begränsade kapacitet att konjugera salicylsyra.


Inga toxiska effekter förväntas normalt från topikal applikation av salicylsyra (men se biverkningsavsnittet) eftersom serumnivåer över 5 mg/dl mycket sällan uppnås. Tidiga symptom av salicylat intoxikation förväntas endast vid serumnivåer över 30 mg/dl.

Prekliniska uppgifter

Inga experimentella data finns tillgängliga beträffande akut och subkronisk toxicitet av fluorouracil (FU) efter topikal applikation. Dosberoende systemisk biotillgänglighet av FU förekommer hos råtta och resulterar i allvarliga lokala reaktioner och dödliga systemiska effekter på grund av de antimetaboliska verkningsmekanismerna hos FU vid så höga doser (upp till 10 000 gånger human dos) doser som inte uppnås med Actikerall då det används enligt rekommendationerna.

FU var mutagent in vitro i vissa test system. Ett antal studier undersökte den karcinogena effekten av FU på gnagare men dessa visade ingen effekt. Men i en enstaka studie finns det tecken på karcinogen effekt av FU på möss efter intraperitoneal administrering. Flera studier efter systemisk administrering av FU påvisar potentiella teratogena eller embryotoxiska effekter av höga doser men mindre eller inga effekter på fertilitet eller generell reproduktionsförmåga. Fertilitetsstudier på gnagare med systemiskt tillförd FU påvisade övergående infertilitet hos hannar och en minskad graviditetsfrekvens hos honor. Men på grund av den mycket begränsade absorptionen efter kutan administrering är det mycket osannolikt att detta är relevant för människa.


Salicylsyra har en låg akut toxicitet men kan inducera hudreaktioner efter topikal applikation vid högre koncentrationer. Salicylsyra har inga kända mutagena, genotoxiska, karcinogena eller teratogena effekter.

Innehåll

1 g (=1,05 ml) kutan lösning innehåller: 5 mg fluorouracil, 100 mg salicylsyra, 80 mg dimetylsulfoxid, vattenfri etanol, etylacetat, pyroxylin och poly(butylmetakrylat, metylmetakrylat).

Miljöpåverkan

Miljöinformationen för salicylsyra är framtagen av företaget MSD för Diprosalic®, Elosalic®, Momesalic

Miljörisk: Användning av salicylsyra har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Salicylsyra bryts ned i miljön.
Bioackumulering: Salicylsyra har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.04 μg/L


Where:

A = 286.5 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


Ecotoxicological studies


Crustacean, water flea (Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 48 h = 870,000 μg/L (endpoint unknown; unknown method) (Ref. II)


Chronic toxicity

NOEC 21 d = 10,000 μg/L (endpoint unknown; OECD 202) (Ref. III)


Fish (Pimephales promelas):

Acute toxicity

LC50 96 h = 1,380,000 μg/L (endpoint unknown; unknown method) (Ref. III)


Algae (Scenedesmus subspicatus):

EC50 72 h (cell density) > 100,000 μg/L (OECD 201) (Ref. III)


PNEC = 100 μg/L (10,000 μg/L/100 based on the most sensitive chronic NOEC for the daphnia with an assessment factor (AF) of 100)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.04/100 = 0.0004, i.e. PEC/PNEC ≤ .1 which justifies the phrase "Use of salicylic acid has been considered to result in insignificant environmental risk."


Degradation

Biotic degradation

Ready biodegradability:

During 14 days, the biodegradation of salicylic acid at an initial concentration of 100 mg/L was followed. Inoculum used in the test was an activated sludge at a concentration of 30 mg/L obtained by mixing 10 different samples from different city and industrial  sewage plants, soils and rivers in Japan. 3 parameters were followed: the Biological Oxygen Demand (BOD), the Total Organic Carbon (TOC) and the test substance analysis estimated by HPLC). The corresponding percentages of biodegradation obtained after 14 days were 88.1 %, 97.6 % and 100% respectively. Under the test conditions salicylic acid is therefore considered as readily biodegradable. (OECD 301C)  (Ref II)


Abiotic degradation

Hydrolysis:

Not expected to undergo hydrolysis in the environment due to the lack of functional groups that hydrolyze under environmental conditions (Ref. VI)


Justification of chosen degradation phrase:

Salicylic acid is readily biodegradable. The phrase “Salicylic acid is degraded in the environment” is thus chosen.


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log Kow = 2.26 (QSAR) (Ref. V)

BCF = 3 (QSAR) (Ref V)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 and BCF < 500, salicylic acid has low potential for bioaccumulation.


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm


 2. Kamaya, Y., Y. Fukaya, and K. Suzuki. Acute Toxicity of Benzoic Acids to the Crustacean Daphnia magna. Chemosphere 59(2):255-261., 2005.


 3. ECHA Registration Dossier for Salicylic Acid, https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/14544/6/2/7, accessed on 11/28/17


 4. Lyman WJ et al; Handbook of Chemical Property Estimation Methods. Washington, DC: Amer Chem Soc pp. 7-4, 7-5, 8-12. 1990.


 5. Hansch, C., Leo, A., D. Hoekman. Exploring QSAR - Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants. Washington, DC: American Chemical Society., 1995., p. 29


Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Hållbarhet efter öppnande: 3 månader.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25ºC.
Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.
Tillslut flaskan väl för att förhindra uttorkning.


Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Kutan lösning 5 mg/g + 100 mg/g (klar, färglös till svagt orangevit)
25 milliliter flaska, 479:24, F

Hitta direkt i texten
Av