Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Estrokad

Förmånsstatus
CampusPharma

Vagitorium 0,03 mg
(Vita homogena vagitorier)

östrogener

Aktiv substans:
ATC-kod: G03CA04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2014-12-02.

Indikationer

Lokal behandling av vaginala symtom vid östrogenbrist hos postmenopausala kvinnor.

Kontraindikationer

 • Känd, genomgången eller misstänkt bröstcancer

 • kända eller misstänkta östrogenberoende maligna tumörer (t.ex. endometriecancer)

 • obehandlad endometriehyperplasi

 • odiagnostiserad genital blödning

 • tidigare idiopatisk eller nuvarande venös tromboembolism (djup ventrombos, lungembolism)

 • bekräftade trombofila störningar (t.ex. brist på protein C, protein S eller antitrombin)

 • aktiv eller nyligen genomgången arteriell tromboembolisjukdom (t.ex. angina, myokardinfarkt)

 • akut leversjukdom, eller leversjukdom i anamnesen så länge leverfunktionstester inte har visat någon återgång till normalvärden

 • porfyri

 • överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering

Under de första 3 veckornas behandling administreras ett vagitorium dagligen. Därefter rekommenderas en underhållsdos på 1 vagitorium två gånger per vecka.


Administreringssätt och behandlingens längd

Vagitoriet ska föras djupt in i slidan, helst på kvällen före sänggåendet.

För inledande och fortsatt behandling av postmenopausala symtom ska den lägsta effektiva dosen användas under kortast möjliga tid (se även Varningar och försiktighet).


Missad dos

 • Vid daglig användning inom de första 3 veckornas behandling:
  Om man inte märker förrän nästa dag att en dos har missats, så ska den inte ersättas. I så fall ska det vanliga doseringsschemat återupptas.

 • Vid användning två gånger per vecka:
  Om man har glömt att administrera läkemedlet på ett schemalagt datum under underhållsbehandlingen två gånger per vecka, ska den missade dosen administreras snarast möjligt.

Varningar och försiktighet

För behandlingen av postmenopausala symtom bör lokal östrogenbehandling endast sättas in för symtom som har en negativ påverkan på livskvaliteten. Liksom för alla östrogenbaserade produkter bör en noggrann bedömning av risker och nytta göras minst årligen. Behandlingen bör endast fortgå så länge nyttan uppväger risken.


Estrokad får inte kombineras med östrogenpreparat för systemisk behandling, eftersom det inte finns några studier av säkerhet och risker med östrogenkoncentrationer som uppnås vid kombinationsbehandling.


Medicinsk undersökning/uppföljning

Innan estriolbehandling inleds eller återupptas bör en fullständig anamnes tas upp, både personlig och familjär. Vidare bör en noggrann kroppslig och gynekologisk undersökning av patienten göras innan behandlingen inleds, och under behandlingen med Estrokad bör regelbundna kontroller göras. Undersökningarnas frekvens och utformning bör anpassas till de individuella riskerna för kvinnan. Kvinnor bör informeras om vilka förändringar de ska rapportera till sin läkare, t.ex. oväntad genital blödning eller förändringar i brösten. Undersökningar, inklusive mammografi, rekommenderas i enlighet med nuvarande vedertagen screeningpraxis, modifierad enligt individens kliniska behov.


Slidinfektioner ska behandlas med lämpliga läkemedel innan behandlingen med Estrokad inleds.


Förhållanden som kräver övervakning

Om något/någon av nedanstående förhållanden eller sjukdomar föreligger, har förekommit tidigare eller har förvärrats under graviditet eller tidigare hormonbehandling, bör patienten övervakas noga. Det bör tas med i beräkningen att dessa förhållanden kan återkomma eller förvärras under behandlingen med Estrokad, i synnerhet:

 • riskfaktorer för östrogenberoende tumörer, t.ex. första gradens hereditet för bröstcancer

 • endometriehyperplasi i anamnesen (se nedan)

 • leiomyom (livmoderfibroider) eller endometrios

 • en anamnes med, eller riskfaktorer för tromboembolisjukdomar (se nedan)

 • migrän eller (svår) huvudvärk

 • systemisk lupus erythematosus (SLE)

 • leversjukdomar (t.ex. leveradenom)

 • diabetes mellitus med eller utan vaskulär involvering

 • kolelitiasis

 • hypertoni

 • epilepsi

 • astma

 • otoskleros

 • fibrocystisk mastopati.


Skäl till omedelbar utsättning av behandling

Behandlingen ska avslutas om en kontraindikation upptäcks, och i följande situationer:

 • gulsot eller försämrad leverfunktion

 • signifikant höjning av blodtrycket

 • ny debut av migränliknande huvudvärk

 • graviditet.


Endometriehyperplasi

Risken för endometriehyperplasi och karcinom vid peroral behandling med enbart östrogen, beror på både behandlingens varaktighet och dosen av östrogen. Någon ökad risk för endometriehyperplasi eller livmodercancer har inte kunnat hänföras till behandling med estriol vaginalt. Om fortsatt behandling krävs, rekommenderas dock regelbundna revisioner, med särskild hänsyn tagen till symtom som tyder på endometriehyperplasi eller endometriemalignitet.


Om genomslagsblödning eller stänkblödning uppträder under behandlingen eller fortsätter efter avslutad behandling, ska orsaken utredas, vilket kan innefatta endometriebiopsi för att utesluta endometriemalignitet.


Ohämmad östrogenstimulering kan leda till premalign omvandling i restfoci för endometrios. Därför tillråds försiktighet när denna produkt används på kvinnor som har genomgått hysterektomi på grund av endometrios, särskilt om det är känt att de har rester av endometrios.


Cancer i bröst, livmoder och äggstockar

Systemisk behandling med östrogener kan öka risken för vissa typer av cancer, särskilt cancer i livmoder, äggstockar och bröst. Estrokad som administreras lokalt och innehåller en låg dos estriol väntas inte öka risken för cancer.


Venös tromboembolisjukdom, slaganfall och kransartärsjukdom

Hormonersättningsbehandling med preparat med systemisk effekt associeras med en ökad risk för venös tromboembolism (VTE), slaganfall och kransartärsjukdom. Estrokad som innehåller en låg dos estriol för lokal behandling väntas inte ge någon ökad risk för VTE, slaganfall och kransartärsjukdom.


Generellt erkända riskfaktorer för VTE innefattar en personlig anamnes eller en familjeanamnes, svår fetma (BMI > 30 kg/m2) och systemisk lupus erythematosus (SLE). Det råder ingen konsensus om vilken möjlig betydelse som varikosa vener har vid VTE. Noggrann övervakning rekommenderas för dessa patienter.


Övriga förhållanden

Östrogener med systemiska effekter kan ge upphov till vätskeretention eller ökning av plasmatriglycerider, varför patienter med hjärtsjukdomar eller nedsatt njurfunktion eller med befintlig hypertriglyceridemi, ska observeras noga under de första behandlingsveckorna. Estrokad innehåller en låg dos estriol för lokal behandling, därför väntas inga systemiska effekter.


Patienter som lider av svårt nedsatt njurfunktion ska observeras noga, eftersom det kan väntas att nivån av cirkulerande estriol är förhöjd.


Känd effekt av hjälpämnet butylhydroxytoluen

Butylhydroxytoluen kan ge upphov till lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit) eller irritation i ögon och slemhinnor.


Obs!

Estrokad kan inte användas för kontraception.

Interaktioner

Inga kliniskt relevanta interaktioner med andra läkemedel väntas efter vaginal administrering av Estrokad i låg dos.


Om Estrokad används samtidigt med kondomer av latex, kan det göra den mindre tänjbar och därför minska kondomens säkerhet

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Användningen av Estrokad är inte indicerad under graviditet. Om en kvinna blir gravid under behandling med Estrokad måste behandlingen omedelbart stoppas. Resultaten av de flesta epidemiologiska studier hittills som är relevanta för oavsiktlig fetal exponering för östrogener indicerar inte några teratogena eller fetotoxiska effekter. Det finns dock inga data tillgängliga om fetal exponering efter vaginal administrering av estriol. Med tanke på de höga estriolkoncentrationerna vid human graviditet kan fetal exponering för estriol på grund av lågdosvagitorierna betraktas som försumbar.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Estrokad är inte indicerat under amning. Det är dock osannolikt att mycket låga doser av vaginalt applicerat estriol skulle påverka amning.

Trafik

Behandling med Estrokad har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

I början av behandlingen, när slidepitelskikten fortfarande är atrofiska, kan lokal irritation uppkomma som en känsla av värme, smärta och/eller klåda, men biverkningarna är ofta övergående och av lindrig intensitet.


De rapporterade biverkningarna har klassificerats enligt uppkomstfrekvens:

Organsystemklass

Vanliga

(≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga

(≥ 1/1 000, < 1/100)

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

vulvovaginal sveda, klåda och smärta

vaginal flytning

Njurar och urinvägar

dysuri

 

Magtarmkanalen

 

anorektalt obehag


Estrokad är ett lokalt administrerat vagitorium med en mycket låg dos estriol och självbegränsande systemisk exponering (som har visats vara nästan försumbar efter upprepad administrering), och som sådant mycket osannolikt när det gäller att framkalla de svårare effekterna som associeras med oral östrogenersättningsterapi. Andra mycket sällsynta biverkningar har dock rapporterats med systemisk östrogen/progestin-terapi i högre dos. Dessa är:

 • östrogenberoende neoplasmer, benigna och maligna, t.ex. endometriecancer och bröstcancer (se även Kontraindikationer och Varningar och försiktighet

 • venös tromboembolism, dvs. djup ventrombos i ett ben eller i bäckenet och lungembolism, är mer frekvent bland användare av hormonersättningsterapi än bland icke-användare – mer information finns i avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet

 • myokardinfarkt och slaganfall

 • gallblåsesjukdom

 • hudsjukdomar och subkutana sjukdomar: chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum, vascular purpura

 • sannolik demens.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet för estriol är mycket låg. Överdosering av Estrokad genom vaginal applicering är mycket osannolik. Symtom som kan uppkomma vid en hög dos som intas av misstag är illamående, kräkning och vaginal blödning hos kvinnor. Det finns ingen känd antidot. Vid behov ska en symtomlindrande behandling sättas in.

Farmakodynamik

Farmakoterapeutisk grupp: Naturliga och halvsyntetiska estrogener


ATC-kod: G03CA04


Det aktiva innehållsämnet, halvsyntetiskt estriol, är kemiskt identiskt med humant estriol som framställs naturligt i kroppen. Lokal estriolbehandling lindrar vaginala besvär som hör ihop med östrogenbrist. Istället för en atrofisk cellprofil återfinns främst intermediära celler och ett ökande antal ytliga celler i slidan; inflammatoriska besvär försvinner och återställningen av den vaginala floran av Lactobacillus (Döderleins flora) understöds.


Det har visats att Estrokad är bättre än placebo vid lokal behandling av vaginal atrofi i en randomiserad dubbelblind klinisk prövning med 438 postmenopausala kvinnor. Intravaginal administrering av Estrokad i låg dos resulterade i en signifikant förbättring av objektiva effektvariabler (vaginalt mognadsindex, vaginalt pH) liksom i en avsevärd lindring av subjektiva symtom (Most Bothersome Symptoms/MBS) efter 12 veckors behandling (p-värde < 0,001 för alla 3 parametrarna).

Farmakokinetik

En farmakokinetisk studie utfördes på postmenopausala kvinnor som fått diagnosen vaginal atrofi, för att undersöka omfattningen av systemisk exponering för estriol från Estrokad. Behandling skedde vaginalt en gång dagligen i 21 dagar. En engångsdos om 0,03 mg estriol ökade den genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen (Cmax) av estriol till 42,11 pg/ml en timme efter dosering. Tolv timmar efter administrering hade estriolkoncentrationen sjunkit till under 5 pg/ml (LLoQ) hos samtliga patienter. Efter daglig behandling i 21 dagar var den maximala koncentrationen 11,9 pg/ml två timmar efter dosering. Detta värde håller sig inom intervallet för postmenopausala plasmakoncentrationer av estriol. Medelkoncentrationen (Cav) efter flera doser var 2,2 pg/ml. I plasma är cirka 8 % av estriolet tillgängligt i dess fria form, 91 % är bundet till albumin och 1 % till SHBG. Metabolism i levern leder främst till glukuronider och sulfater. Estriol utsöndras huvudsakligen i dess konjugerade form via njurarna och i en liten andel via gallan.

Prekliniska uppgifter

De toxikologiska egenskaperna för östrogener är välkända. Prekliniska data baserade på gängse studier av allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogen potential visar inte några särskilda risker för människa utöver dem som redan har beaktats i andra avsnitt i denna produktresumé.


Prekliniska data är inte tillgängliga för vaginal administrering.

Innehåll

1 vagitorium innehåller 0,03 mg estriol.


Hjälpämne med känd effekt: butylhydroxytoluen


Hjälpämnen: Butylhydroxytoluen. Glycerolmono/bis [(Z-R)-12-hydroxyoktadec-9-enoat]. Hårt fett. Makrogolcetostearyleter.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år

Förvaras vid högst 25 °C.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Vagitorium 0,03 mg Vita homogena vagitorier
30 styck strip, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av