Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Galieve

Förmånsstatus
Reckitt Benckiser Healthcare

Oral suspension i dospåse 500 mg/213 mg/325 mg
(En benvit suspension med smak och doft av pepparmynt.)

Övriga medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom

ATC-kod: A02BX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Reckitt Benckiser Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-12-29.

Indikationer

För behandling av symtom på gastroesofageal reflux, såsom sura uppstötningar, halsbränna och matsmältningsbesvär (i samband med reflux), till exempel efter måltider eller under graviditet.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Oral användning


Vuxna och barn (från 12 år): 10-20 ml (1 -2 dospåsar) efter måltid och vid sänggående, högst fyra gånger per dygn.


Barn under 12 år: Endast enligt läkarens föreskrift.


Äldre: dosen behöver inte ändras.

Varningar och försiktighet

Varje dos om 10 ml (1 dospåse) innehåller 127,25 mg (5,53 mmol) natrium. Detta ska beaktas om patienten står på saltfattig diet, t.ex. vissa patienter med kronisk hjärtinsufficiens eller nedsatt njurfunktion.


Varje dos om 10 ml (1 dospåse) innehåller 130 mg (3,25 mmol) kalcium. Försiktighet ska iakttas hos patienter med hyperkalcemi, nefrokalcinos och upprepade kalciumhaltiga njurstenar.


Om symtomen kvarstår efter 7 dagar ska en klinisk undersökning göras.


Läkemedlet innehåller metyl- (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) vilka kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


Långvarigt bruk ska undvikas.


I likhet med andra syraneutraliserande produkter, kan användning av Galieve dölja symptom av andra allvarligare, underliggande medicinska tillstånd.


Galieve ska inte användas i följande fall:

• Patienter med svår/nedsatt njurfunktion/ -insufficens

• Patienter med hypofosfatemi


Effekten kan vara reducerad hos patienter med låg mängd magsyra i magsäcken.


Det finns ett ökat risk för hyponatremi hos barn med gastroenteritt eller misstänkt nedsatt njurfunktion.


Behandling av barn under 12 år rekomendares inte utan läkares ordination.

Interaktioner

Läkemedlet innehåller kalcium och karbonater som fungerar som syraneutraliserande. Ett intervall på två timmar rekommenderas mellan administrering av Galieve och andra läkemedel.

Detta gäller speciellt H2-antihistaminer, tetracykliner, digoxin, fluorokinoloner, järnsalter, sköldkörtelhormoner, ketokonazol, neuroleptika, tyroxin, penicillamin, betablockerare (atenolol, metoprolol, propranolol), glukokortikoider, klorokin, estramustin och difosfonater. Se även avsnitt Varningar och försiktighet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

En måttlig mängd data från gravida kvinnor (mellan 300–1000 graviditeter) tyder inte på någon missbildnings- eller foster/neonatal toxicitet av de aktiva substanserna.

Baserat på data från dessa studier och tidigare erfarenheter kan läkemedlet användas under graviditet om det är kliniskt motiverat.

Behandlingstiden bör dock begränsas så mycket som möjligt med tanke på innehållet av kalciumkarbonat.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Inga effekter av de aktiva substanserna har visats hos nyfödda/spädbarn som ammats av behandlade mödrar. Läkemedlet kan användas under amning om det är kliniskt motiverat.

Fertilitet

Prekliniska djurförsök har visat att alginat inte har någon negativ effekt på föräldrarnas eller avkommans fertilitet. Kliniska data tyder inte på att Galieve har någon effekt på fertilitet hos människor.

Trafik

Produkten har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar som kopplats till natriumalginat, natriumvätekarbonat och kalciumkarbonat anges nedan, i tabeller enligt klassificering av organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (<10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgruppering anges biverkningar i fallande ordning efter svårighetsgrad.

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Anafylaktisk reaktion, anafylaktoida reaktion. Överkänslighetsreaktioner som urtikaria.

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens

Alkalos1, hyperkalcemi1, mjölk-alkalisyndrom1

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens

Effekter på andningsvägarna, som bronkialspasm.

Magtarmkanalen

Mycket sällsynta

Buksmärta, sura uppstötningar, diarré, illamående, kräkningar

Ingen känd frekvens

Förstoppning1

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta

Kliande utslag

Beskrivning av utvalda biverkningar

1 Uppstår vanligen vid större doser än de rekommenderade.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symptom

Patienten kan känna sig uppsvälld.


Hantering

Vid överdosering rekommenderas symptomatisk behandling.

Farmakodynamik

Läkemedlet är ett kombinationspreparat av alginat och två syra neutraliserande ämnen (kalciumkarbonat och natriumvätekarbonat).


Vid intag reagerar läkemedlet snabbt med magsyran och bildar en skyddande massa av alginsyragel vars pH är nästan neutral. Gelen flyter ovanpå maginnehållet och förhindrar effektivt gastroesofageal reflux i upp till 4 timmar. Vid svåra fall kan gelen pressas upp i esofagus i stället för maginnehållet, och ger där en lindrande effekt.


Kalciumkarbonat neutraliserar magsyran och ger snabb lindring av matsmältningsbesvären och halsbrännan. Effekten ökar då natriumvätekarbonat tillsätts, vilket också har en neutraliserande effekt. Läkemedlets syrabindande förmåga vid lägsta dosen av 10 ml är cirka 10 mmol saltsyra.

Farmakokinetik

Detta är ett fysikaliskt verkande preparat och dess verkan är inte beroende av systemiskt upptag i cirkulationen.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för förskrivaren.

Innehåll

Varje dos om 10 m (1 dospåse) innehåller:

Natriumalginat 500 mg

Natriumvätekarbonat 213 mg

Kalciumkarbonat 325 mg


Hjälpämnen:

Karbomer 974P

Metylparahydroxibensoat (E218) 40 mg

Propylparahydroxibensoat (E216) 6 mg

Natrium 127,25 mg

Sackarinnatrium

Naturlig mintarom

Natriumhydroxid

Renat vatten

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 30 ºC. Får ej frysas. Förvaras i skydd mot kyla.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Oral suspension i dospåse 500 mg/213 mg/325 mg En benvit suspension med smak och doft av pepparmynt.
1 x 12 dospåsar påse, receptfri (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av