Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bepandex

Bayer

Kutan spray, lösning 5 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (Klar och färglös lösning.)

Antiseptika och sårmedel.

Aktiv substans:
ATC-kod: D08AC02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-04-07.

Indikationer

Desinfektion av små sår t.ex. skrubbsår, skärsår, rivsår och brännskador.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot klorhexidin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Förteckning över hjälpämnen.


Bepandex får inte appliceras på en perforerad trumhinna, eftersom läkemedlet innehåller klorhexidin.

Dosering

Vuxna, äldre och barn över 1 år

Bepandex kutan spray appliceras, efter behov, en till flera gånger om dagen. För lokal användning på huden.

Behandlingstiden bör inte överskrida 1 vecka.


Pediatrisk population

På grund av läkemedelsformen rekommenderas inte användning på spädbarn (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Varningar och försiktighet

Ska inte användas vid djupa sår och bensår (ulcus cruris) eller under ocklusivförband.


Bepandex får inte komma i kontakt med ögon eller slemhinnor.


Behandlingen ska avbrytas vid första tecken på överkänslighet. Svåra överkänslighetsreaktioner i form av anafylaktisk chock kan förekomma (se avsnitt Biverkningar). Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård.


Pediatrisk population

Bepandex ska inte användas på spädbarn, eftersom irritation i andningsvägarna kan inträffa vid oavsiktlig inandning.

Interaktioner

Klorhexidin är inkompatibelt med tvål och andra anjoniska föreningar. Som en försiktighetsåtgärd mot eventuella interaktioner (antagonism eller inaktivering) får Bepandex spray inte användas samtidigt som andra antiseptika.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Graviditet och amning

Inga kända risker.

Ammande kvinnor ska dock inte använda Bepandex på brösten.


Fertilitet

Läkemedlets eventuella effekt på fertilitet har inte studerats.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Ammande kvinnor ska inte använda Bepandex på brösten.

Fertilitet

Läkemedlets effekt på fertilitet har inte studerats.

Trafik

Bepandex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar


Klassificering av organsystem

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Mycket sällsynta
(<1/10 000)

Immunsystemet


Anafylaktisk reaktion

Hud och subkutan vävnad

Sveda

Kontaktdermatit

UrtikariaRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik


Klorhexidindiglukonatlösning är ett känt antiseptikum och har en uttalad antimikrobiell effekt på grampositiva bakterier, som t.ex. stammar av Staphylococcus aureus. I något mindre utsträckning är den också verksam mot gramnegativa bakterier. Några Pseudomonas- och Proteusarter är resistenta. Den har bara svag effekt på svampar och är inte verksam mot virus, mykobakterier eller sporer av bakterier och svampar.


Dexpantenol skyddar den omgivande huden från uttorkning och håller den mjuk och elastisk.

Farmakokinetik

Det finns inget som tyder på att klorhexidin absorberas perkutant genom den intakta huden. Hos spädbarn som badats i en detergentlösning med 4-procentigt klorhexidinglukonat har låga koncentrationer av klorhexidin (≤1 µg/ml) kunnat påvisas.

Prekliniska uppgifter

Klorhexidin visar ingen eller obetydlig systemisk och lokal toxicitet i undersökningar beträffande akut, subakut och kronisk toxicitet. Studier avseende reproduktionstoxicitet och cancerogenicitet visade inte heller på några risker för människa. Klorhexidin har rapporterats vara ototoxiskt i studier på marsvin och katt.


Klorhexidin inducerar genmutationer i bakteriella testsystem. Inga genotoxiska effekter sågs emellertid i tester på däggdjursceller (DNA-reparation och kromosommutation) eller i mikrokärntest in vivo på mus.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller:


5 mg klorhexidindiglukonat (motsvarande ca 2,9 mg klorhexidin).


Förteckning över hjälpämnen

Renat vatten, etanol, dexpantenol, DL-pantolakton, makrogollauryleter.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.

Hållbar i 1 år när flaskan har öppnats.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Information om förpackningar saknas för denna produkt

Hitta direkt i texten
Av