Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Capecitabine Accord

Accord Healthcare AB

Filmdragerad tablett 300 mg
(Vita till benvit, avlång, bikonvex, filmdragerad tablett, 14,6 mm lång, 6,7 mm bred, med '300' inpräntat på ena sidan och slät på den andra)

Antineoplastiska medel, antimetaboliter, pyrimidinanaloger

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BC06
Läkemedel från Accord Healthcare AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Kapecitabin 150 mg, 300 mg eller 500 mg som efter metabolisering i levern övergår till den cytotoxiska aktiva substansen 5-FU.

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Generellt ska cytostatika betraktas som potentiellt karcinogent, teratogent och mutagent. Upprepad kontakt med hud och ögon kan orsaka irritation. Aktiv substans och/eller aktiv metabolit kan utsöndras i patientens urin.


Enligt FASS klassificering av läkemedel i samband med graviditet tillhör preparatet kategori D.
För skyddsåtgärder under graviditet hänvisas till lokala instruktioner.

Skyddsåtgärder vid hantering

Vid upprepad kontakt med stort antal tabletter, rekommenderas användning av skyddshandskar. Om tabletterna krossas rekommenderas användning av skyddshandskar och munskydd.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker och AFS2005:5 ”Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt”).

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Skölj med vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten.

  • Ögonkontakt: 

    Skölj genast och mycket noggrant med vatten.

  • Inandning: 

    Skölj näsa och mun med vatten.


VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2019–11–20