Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Glauprostol

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2018-06-11 (Tillhandahålls ej) (En klar färglös lösning.)

Oftalmologiska betablockerare – timolol, kombinationer.

Aktiva substanser:
ATC-kod: S01ED51
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-06-15.

Indikationer

Sänkning av det intraokulära trycket (IOP) hos patienter med öppenvinkelglaukom och okulär hypertension, vilka inte svarar tillräckligt på topikala betablockerare eller prostaglandinanaloger.

Kontraindikationer

Glauprostol är kontraindicerat för patienter med:

  • Reaktiv luftvägssjukdom, inklusive bronkialastma (även i anamnesen), svår kronisk obstruktiv lungsjukdom.

  • Sinusbradykardi, sjukt sinusknuta sinus-atrial blockad, AV-block grad II och III som inte kontrolleras med pacemaker. Symptomgivande hjärtsvikt, kardiogen chock.

  • Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne, se avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering


Vuxna (inklusive äldre patienter):

Rekommenderad behandling är en droppe dagligen i det sjuka ögat/ögonen.

Om ett doseringstillfälle hoppats över skall behandlingen fortsätta nästa dag enligt det normala schemat. Dosen bör ej överstiga en droppe dagligen i det sjuka ögat.

Pediatrisk population:

Säkerhet och effekt för barn och ungdomar har inte fastställts.

Administreringssätt:

Används i ögonen.

Kontaktlinser ska avlägsnas före administrering av ögondropparna och kan återinsättas efter 15 minuter (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Om mer än ett ögonpreparat används bör preparaten ges med minst 5 minuters mellanrum.

Vid användning av nasolakrimal ocklusion eller stängning av ögonlocken under 2 minuter, är den systemiska absorptionen reducerad. Detta kan leda till en minskning av systemiska biverkningar och en ökning i lokal aktivitet.

Varningar och försiktighet

Systemiska effekter:

Liksom andra läkemedel som ges lokalt i ögat kan Glauprostol absorberas systemiskt. Den betaadrenerga komponenten timolol kan ge upphov till samma typ av biverkningar i hjärta, kärl och lungor som systembehandling med betablockerare.

Incidensen av systemiska biverkningar efter topikal administrering i ögat är lägre än vid systemisk administration. För att reducera den systemiska administrationen, se avsnitt Dosering.

Hjärtsjukdom:

Hos patienter med hjärt-och kärlsjukdomar (t ex koronar hjärtsjukdom, Prinzmetals angina, hjärtsvikt) och hypotension bör behandling med beta-blockerare kritiskt bedömas och behandling med andra aktiva substanser bör övervägas. Patienter med hjärt-kärlsjukdomar bör övervakas efter tecken på försämring av dessa sjukdomar och negativa reaktioner. På grund av dess negativa inverkan på överledningstiden bör beta-blockerare endast ges med försiktighet till patienter med första gradens hjärtblock.

Hjärtreaktioner, i och sällsynt fall dödsfall i samband med hjärtsvikt, har rapporterats efter administrering av timolol.

Blodkärl:

Patienter med svår perifer cirkulatorisk störning/sjukdom (t ex. allvarliga former av Raynauds sjukdom eller Raynauds syndrom) bör behandlas med försiktighet.

Andningsvägar:

Respiratoriska reaktioner inklusive död på grund av bronkospasm hos patienter med astma har rapporterats efter administrering av vissa oftalmologiska betablockerare. Latanoprost/timolol ögondroppar bör användas med försiktighet hos patienter med mild/måttlig kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och endast om den potentiella nyttan uppväger den potentiella risken.

Hypoglykemi/diabetes:

Betablockerare ska administreras med försiktighet till patienter med spontan hypoglykemi eller till patienter med labil insulinberoende diabetes eftersom beta-blockerare kan dölja tecken och symtom på akut hypoglykemi. Betablockerare kan också maskera tecken på hypertyreoidism.

Sjukdomar i hornhinnan:

Oftalmiska beta-blockerare kan framkalla torrhet i ögon. Patienter med sjukdomar i hornhinnan bör behandlas med försiktighet.

Samtidig behandling:

Timolol kan interagera med andra läkemedel (se avsnitt Interaktioner).

Samtidig lokal behandling med två betablockerare eller två prostaglandiner rekommenderas inte.

Andra beta-blockerare:

Effekten på intraokulärt tryck eller de kända effekterna på systemisk betablockad kan förstärkas när timolol ges till patienter som redan får ett systemiskt beta-blockerande medel. Svaret från dessa patienter ska noga övervakas. Användningen av två topikala betaadrenerga blockerande medel rekommenderas inte (se avsnitt Interaktioner).

Anafylaktiska reaktioner:

Vid behandling med betablockerare kan patienter med tidigare atopi eller med en historia av allvarliga anafylaktiska reaktioner mot olika allergener vara mera reaktiva vid upprepad exponering för sådana allergener och inte svara på vanliga doser av adrenalin som används för att behandla anafylaktiska reaktioner.

Okulära effekter:

Latanoprost kan gradvis förändra ögonfärgen genom en ökning av det bruna pigmentet i iris. I likhet med erfarenheten från behandling med latanoprost ögondroppar, ses ökad irispigmentering hos 16-20% av alla patienter som behandlades med latanoprost/timolol ögondroppar i upp till ett år (baserat på fotografier). Denna effekt har främst observerats hos patienter med melerade ögon, dvs grön-bruna, gul-bruna eller blå/grå-bruna, och på grund av ökat melanininnehåll i de stromala melanocyterna i iris.

Normalt sprids den bruna pigmenteringen runt pupillen koncentriskt ut mot periferin i det påverkade ögat, men hela iris eller delar av den kan bli mer brunfärgade. Hos patienter med homogent blå, grå, gröna eller bruna ögon, har förändringen sällan setts under två års behandling i kliniska prövningar med latanoprost.

Förändringen av färgen på iris sker långsamt och kanske inte märks på flera månader eller år och har inte associerats med några symptom eller patologiska förändringar. Ingen ytterligare ökning av brunt pigment har observerats efter utsättande av behandling, men den färgförändring som uppkommit kan vara bestående.

Varken födelsemärken eller fräknar i iris har påverkats av behandlingen. Ansamling av pigment i trabekelverket eller någon annanstans i den främre kammaren har inte observerats, men patienterna bör undersökas regelbundet och beroende på den kliniska situationen kan behandlingen avbrytas vid ökad irispigmentering.

Innan behandling inleds bör patienter informeras om möjlig förändring i ögonfärg. Unilateral behandling kan leda till permanent heterokromi.

Det finns ingen dokumenterad erfarenhet med latanoprost vid inflammatoriskt, neovaskulärt, kronisk glaukom eller kongenitalt glaukom, vid öppenvinkelglaukom hos pseudofakiska patienter och pigmentglaukom. Latanoprost har ingen eller liten effekt på pupillen, men det finns ingen dokumenterad erfarenhet av akuta attacker av trångvinkelglaukom. Därför rekommenderas att latanoprost/timolol används med försiktighet vid dessa förhållanden tills mer erfarenhet finns.

Latanoprost bör användas med försiktighet hos patienter med en historia av herpetisk keratit, och bör undvikas i fall av aktiv herpes simplex keratit och hos patienter med en anamnes på återkommande herpeskeratit specifikt associerade med prostaglandinanaloger.

Makulaödem, inklusive cystiskt makulaödem, har rapporterats under behandling med latanoprost. Dessa rapporter har främst skett i afaki i pseudofaki patienter med brusten bakre linskapsel, eller hos patienter med kända riskfaktorer för makulaödem. Latanoprost/timolol ögondroppar bör användas med försiktighet hos dessa patienter.

Koroidalavlossning:

Koroidalavlossning har rapporterats vid administrering av en vattenlösning av suppressiv terapi (t.ex. timolol acetazolamid) efter filtrering.

Kirurgisk anestesi:

β-blockerande oftalmologiska preparat kan blockera systemiska β-agonisteffekter, t.ex. av adrenalin. Anestesiologen bör informeras om att patienten får latanoprost/timolol ögondroppar.

Användning av kontaktlinser:

Glauprostol innehåller bensalkoniumklorid, som är ett vanligt konserveringsmedel i ögonläkemedel. Bensalkoniumklorid har rapporterats kunna orsaka punktat keratopati och/eller toxisk ulcerativ keratopati, kan orsaka ögonirritation och är känt för att missfärga mjuka kontaktlinser. Noggrann övervakning krävs vid frekvent eller förlängd behandling med Glauprostol hos patienter med torra ögon, eller vid tillstånd när hornhinnan är engagerad. Kontaktlinser kan absorbera bensalkoniumklorid och de skall avlägsnas före instillation av ögondropparna och kan återinsättas efter 15 minuter (se avsnitt Dosering).

Interaktioner

Specifika studier rörande interaktioner med andra läkemedel har ej gjorts med latanoprost/timolol ögondroppar.

Paradoxal höjning i intraokulärt tryck har rapporterats vid samtidig användning av två prostaglandin analoger för ögonbruk. Användning av två eller fler prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivat rekommenderas därför inte.

Effekten på intraokulärt tryck eller de kända effekterna av systemisk betablockad kan förstärkas när latanoprost/timolol ögondroppar ges till patienter som redan behandlas med orala beta-adrenerga blockerande medel, och användning av två eller flera topikal beta-adrenergiska blockerande läkemedel rekommenderas inte.

Det finns en potential för additiva effekter som leder till hypotension och/eller uttalad bradykardi när ögondroppar av typen betablockerare ges samtidigt med orala kalciumantagonister, betaadrenerga blockerande medel, antiarytmika (inklusive amiodaron), digitalisglykosider eller parasympatomimetika och guanetidin.

En förstärkt systemisk betablockad (t.ex. minskad hjärtfrekvens, depression) har rapporterats under kombinerad behandling med CYP2D6-hämmare (t ex kinidin, fluoxetin, paroxetin) och timolol.

Den hypertensiva reaktionen vid plötsligt utsättande av klonidin kan förstärkas vid intag av betablockerare.

Betablockerare kan öka den hypoglykemiska effekten av läkemedel mot diabetes. Betablockerare kan maskera tecknen och symptomen på hypoglykemi (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Mydriasis, som följd av samtidig användning av beta-blockerare som ögondroppar och adrenalin (epinefrin) har rapporterats i enstaka fall.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Graviditet

Latanoprost:

Det finns inga adekvata data från användning av latanoprost på gravida kvinnor. Djurstudier har visat reproduktiv toxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Den potentiella risken för människa är okänd.

Timolol:

Det finns inga adekvata data för användning av timolol hos gravida kvinnor. Timolol ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. För att minska den systemiska absorptionen, se avsnitt Dosering.

Epidemiologiska studier har inte visat på fosterskadande effekter men visar en risk för intrauterin tillväxthämning när betablockerare administreras oralt. Dessutom har tecken och symtom på betablockad (t ex bradykardi, hypotoni, andnöd och hypoglykemi) observerats hos det nyfödda barnet när betablockerare administrerats fram till förlossningen. Om latanoprost/timolol ögondroppar ges fram till förlossningen bör det nyfödda barnet noga övervakas under de första dagarna i livet.

Latanoprost/timolol ögondroppar ska därför inte användas under graviditet (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Amning

Betablokerare utsöndras i bröstmjölk. Det är dock inte troligt att bröstmjölk vid terapeutiska doser skulle kunna innehålla tillräckliga mängder för att ge kliniska symptom på beta-blockad hos det ammande barnet. För att minska den systemiska absorptionen, se avsnitt Dosering.

Latanoprost och dess metaboliter kan passera över i bröstmjölk.

Latanoprost/timolol ögondroppar bör därför inte användas av kvinnor som ammar.

Fertilitet

Varken latanoprost eller timolol har inte visat sig ha någon effekt på manlig eller kvinnlig fertilitet i djurstudier (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Betablokerare utsöndras i bröstmjölk. Det är dock inte troligt att bröstmjölk vid terapeutiska doser skulle kunna innehålla tillräckliga mängder för att ge kliniska symptom på beta-blockad hos det ammande barnet. För att minska den systemiska absorptionen, se avsnitt Dosering.

Latanoprost och dess metaboliter kan passera över i bröstmjölk.

Latanoprost/timolol ögondroppar bör därför inte användas av kvinnor som ammar.

Fertilitet

Latanoprost och timolol har inte visat sig ha någon effekt på manlig eller kvinnlig fertilitet i djurstudier (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Latanoprost/timolol ögondroppar har en måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Instillering av ögondroppar kan orsaka övergående dimsyn. Patienter ska inte köra bil eller använda maskiner så länge det kvarstår

Biverkningar

För latanoprost relaterar majoriteten av biverkningarna till det okulära systemet.

I data från förlängningsfasen av latanoprost/timolol ögondroppar i pivotala studier hade 16-20 % av patienterna utvecklat ökad irispigmentering vilket kan vara bestående. I en öppen 5 årig säkerhetsstudie med latanoprost utvecklade 33 % av patienterna irispigmentering (se avsnitt Varningar och försiktighet). Andra okulära biverkningar är generellt övergående och uppstår vid doseringstillfället.

För timolol är de mest allvarliga biverkningarna systemiska och inkluderar bradykardi, arytmi, kronisk hjärtsvikt, bronkospasm och allergiska reaktioner.

Liksom andra ögonläkemedel för lokalt bruk absorberas timolol i den systemiska cirkulationen. Detta kan orsaka liknande biverkningar som ses med systemiska betablockerare. Förekomst av systemiska biverkningar efter lokal okulär administrering är lägre än för systemisk administrering. Listade biverkningar inkluderar reaktioner som ses inom klassen oftalmiska beta-blockerare.

Ytterligare biverkningar har setts med oftalmologiska-beta blockerare och kan möjligen uppstå i samband med behandling med latanoprost/timolol ögondroppar:

Biverkningar kategoriseras med följande frekvenser: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Centrala och perifera nervsystemet:

Mindre vanliga: huvudvärk.

Ögon:

Mycket vanliga: ökad irispigmentering.

Vanliga: ögonirritation (inklusive sveda, brännande känsla och klåda), ögonsmärta.

Mindre vanliga: hyperemi i ögat, konjunktivit, dimsyn, ökad lakrimation, blefarit, korneala störningar.

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: hudutslag, klåda.

Ytterligare biverkningar har rapporterats i samband med användning av de individuella komponenterna i latanoprost/timolol ögondroppar antingen i kliniska studier, spontanrapporter eller i tillgänglig litteratur.

För latanoprost är dessa:

Infektioner och infestationer:

Herpetisk keratit.

Centrala och perifera nervsystemet:

Yrsel.

Ögon:

Ögonfrans och vellushårförändringar (ökad längd, tjocklek, pigmentering och antal), punktata epiteliala erosioner, periorbitalt ödem, irit/uveit, makulaödem (vid afaki, pseudofaki med brusten bakre linskapsel eller med för makulaödem kända riskfaktorer), torra ögon, keratit, kornealt ödem och erosioner, felriktade ögonfransar som ibland resulterar i ögonirritation, iriscysta, fotofobi, förändringar periorbitalt och på ögonlock resulterande i fördjupning av ögonlocksfåran.

Hjärtat:

Förvärrad kärlkramp hos patienter med tidigare sjukdom, palpitationer.

Andningsvägar bröstkorg och mediastinum:

Astma, förvärrad astma, dyspné.

Hud och subkutan vävnad:

Mörkfärgning av ögonlockshuden.

Muskeloskeletala systemet och bindväv:

Ledvärk, muskelvärk.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Bröstsmärtor.

För timolol är dessa:

Immunsystemet:

Tecken och symptom på allergiska reaktioner inklusive angioödem, urticaria, lokalt och generellt exantem, pruritus, anafylakitsk reaktion.

Metabolism och nutrition:

Hypoglykemi.

Psykiska störningar:

Depression, minnesförlust, sömnsvårigheter, mardrömmar.

Centrala och perifera nervsystemet:

Yrsel, parestesier, cerebral ischemi, cerebrovaskulär lesion, ökade tecken och symptom på myastenia gravis, synkope och huvudvärk.

Ögon:

Tecken och symptom på ögonirritation (t ex brännande, stickande känsla, klåda, tårande ögon, röda ögon), blefarit, keratit, dimsyn och koroidalavlossning efter filtrationskirurgi (se avsnitt Varningar och försiktighet), nedsatt kornealsensibilitet, torra ögon, korneal erosion, diplopi, ptosis.

Öron och balansorgan:

Tinnitus.

Hjärtat:

Palpitation, arytmi, bradykardi, bröstsmärta, hjärtstillestånd, ödem, kronisk hjärtinsufficiens, atrioventrikulär blockad, hjärtsvikt.

Blodkärl:

Hypotoni, Raynauds fenomen, kalla händer och fötter.

Andningsvägar bröstkorg och mediastinum:

Bronkospasm (framför allt hos patienter med tidigare bronkospastisk sjukdom), dyspné, hosta.

Magtarmkanalen:

Dysgeusi, illamående, diarré, dyspepsi, muntorrhet, buksmärta, kräkningar.

Hud och subkutan vävnad:

Alopeci, psoriasisliknande hudutslag eller försämring av psoriasis, hudutslag.

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Myalgi.

Reproduktionsorgan och bröstkörtel:

Sexuell dysfunktion, minskat libido.

Allmänna symptom och/eller symptom vid administreringsstället:

Asteni/trötthet.

Mycket sällsynta fall av förkalkning av hornhinnan har associerats med användningen av fosfatinnehållande ögondroppar hos vissa patienter med redan betydande skada på hornhinna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga data finns att tillgå beträffande överdosering av Latanoprost/timolol ögondroppar hos människa.


Symptom på systemisk överdosering av timolol är följande: bradykardi, hypotension, bronkospasm och hjärtstillestånd. Om sådana symptom uppträder bör behandlingen vara symptomatisk och understödjande. Studier har visat att timolol ej är dialyserbart.


Förutom okulär irritation och konjunktival hyperemi är inga okulära eller systemiska effekter kända vid lokal överdosering av latanoprost.


Om latanoprost av misstag intas peroralt kan följande information vara av värde:

Behandling: Om befogat ventrikeltömning. Symptomatisk behandling. Latanoprost metaboliseras i stor utsträckning via första passage effekten genom levern. Intravenös infusion av 3 mikrog/kg hos friska frivilliga gav inga symptom, men en dos på 5,5 ­ 10 mikrog/kg resulterade i illamående, buksmärtor, yrsel, matthet, blodvallningar och svettningar. Dessa effekter var svaga till måttliga och avtog utan behandling inom 4 timmar efter avslutad infundering.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Glauprostol består av två komponenter: latanoprost och timololmaleat. Båda sänker ett förhöjt intraokulärt tryck (IOP) genom olika verkningsmekanismer. Den kombinerade effekten leder till förstärkt sänkning av IOP jämfört med respektive komponent var för sig.


Latanoprost, en analog till prostaglandin F2alfa, är en selektiv prostanoid FP-receptor-agonist, som sänker IOP genom att öka utflödet av kammarvatten. Huvudmekanismen utgörs av ökat uveoskleralt avflöde. Dessutom har en viss ökning av utflödeskapaciteten (en minskning av utflödesmotståndet trabekelverket) rapporterats hos människa. Latanoprost saknar effekt på kammarvatten-produktionen, på blod-kammarvattenbarriären och på den intraokulära blodcirkulationen. Kronisk latanoprostbehandling av apor som genomgått extrakapsulär linsextraktion påverkade inte de retinala blodkärlen vid fluoresceinangiografi. Vid korttidsbehandling av pseudofaka patienter har latanoprost inte orsakat fluoresceinläckage från retinala blodkärl.


Timolol är en beta-1 och och beta-2 adrenerg (icke-selektiv) receptorblockerare som inte har någon signifikant sympatomimetisk, direkt myokardiedepressiv eller membranstabiliserande verkan. Timolol sänker IOP genom att minska bildningen av kammarvatten i det ciliära epitelet. Den exakta verkningsmekanismen är inte helt känd, men sannolikt föreligger en hämning av den ökade syntesen av cykliskt AMP som orsakas av endogen beta-adrenerg stimulans. Timolol påverkar inte blod-kammarvattenbarriärens permeabilitet för plasmaproteiner i någon signifikant grad. Hos kaniner hade timolol ingen effekt på det regionala okulära blodflödet efter kronisk behandling.


Farmakodynamiska effekter


Kliniska effekter

I dostitreringsstudier gav latanoprost/timolol ögondroppar en signifikant större genomsnittlig sänkning av ögontrycket över dagen jämfört med latanoprost och timolol en gång dagligen som monoterapi. I två välkontrollerade, dubbelblinda kliniska sexmånadersstudier jämfördes den ögontryckssänkande effekten av latanoprost/timolol ögondroppar med latanoprost respektive timolol monoterapi på patienter med ett IOP på 25 mmHg eller högre. Efter en 2-4 veckors run-in period med timolol (genomsnittlig sänkning av IOP på 5 mmHg från inklusion), observerades ytterligare minskning av genomsnittliga ögontrycket över dagen på 3,1; 2,0 och 0,6 mmHg efter 6 månaders behandling med latanoprost/timolol ögondroppar, latanoprost respektive timolol (två gånger dagligen). Den ögontryckssänkande effekten av latanoprost/timolol ögondroppar kvarstod under en öppen förlängning av dessa studier under 6 månader.


Existerande data tyder på att den ögontryckssänkande effekten kan vara större med kvällsdosering än med morgondosering. När man överväger rekommendation av antingen morgon- eller kvällsdosering bör bedömningen av patientens livsstil och förmodad compliance göras.

Resultat från studier indikerar att behandling med latanoprost en gång dagligen kombinerat med timolol två gånger dagligen kan vara effektivt även i de fall där behandlingen med den fasta kombinationen har otillräcklig effekt.


Sänkningen av ögontrycket börjar inom en timme och maximal effekt erhålls inom sex till åtta timmar. Adekvat trycksänkande effekt av latanoprost/timolol kvarstår upp till 24 timmar vid upprepad dosering.

Farmakokinetik

Latanoprost

Latanoprost är en isopropylester prodrug som själv är inaktiv men som hydrolyseras av esteraser i hornhinnan till sin syraform och blir biologiskt aktiv. Prodrugen absorberas väl av kornea. Allt läkemedel som når kammarvattnet har hydrolyserats under den korneala passagen. Humanstudier med topikal administrering av latanoprost tyder på att högsta koncentrationen i kammarvattnet, ca 15-30 ng/ml, uppträder efter ca 2 timmar. Efter topikal administrering till apa distribueras latanoprost framför allt i det främre segmentet, konjunktiva och ögonlocken.


Syraformen av latanoprost har en plasma-clearance på 0,40 l/h/kg och en liten distributionsvolym, 0,16 l/kg, vilket medför en kort halveringstid i plasma, 17 minuter. Efter topikal okulär administrering är den systemiska biotillgängligheten hos syraformen av latanoprost 45%. Syraformen av latanoprost har en plasmaproteinbindning på 87%.


Syraformen av latanoprost metaboliseras praktiskt taget inte alls i ögat. Den huvudsakliga metabolismen sker i levern. I djurstudier utövar huvudmetaboliterna 1,2-dinor- och 1,2,3,4-tetranor-formerna ingen eller endast svag biologisk aktivitet, och utsöndring sker primärt via urinen.


Timolol

Den maximala koncentrationen av timolol i kammarvatten uppnås omkring 1 timme efter topikal administrering av ögondroppar. En del av dosen absorberas systemiskt. Maximal plasmakoncentration på 1 ng/ml uppnås 10 ­ 20 minuter efter topikal administrering av en ögondroppe till vardera ögat en gång dagligen (300 mikrog/dag). Halveringstiden för timolol i plasma är omkring 6 timmar. Timolol metaboliseras i stor utsträckning i levern. Metaboliterna utsöndras tillsammans med oförändrat timolol via urinen.


Latanoprost/timolol ögondroppar

Ingen farmakokinetisk interaktion mellan latanoprost och timolol har observerats, även om en 2-faldig ökning av koncentrationen av syraformen av latanoprost i kammarvatten observerades 1-4 timmar efter administrering av latanoprost/timolol ögondroppar jämfört med latanoprost i monoterapi.

Prekliniska uppgifter

Den okulära och systemiska säkerhetsprofilen för de enskilda komponenterna är väl fastställd. Inga negativa okulära eller systemeffekter har observerats hos kanin som behandlats topikalt med den fasta kombinationen eller med samtidigt tillförsel av latanoprost och timolol. Studier gällande farmakologisk säkerhet, gentoxicitet och carcinogenicitet som gjorts på de båda komponenterna har inte indikerat några särskilda risker för människa. Latanoprost har ej funnits påverka sårläkning av kornea hos kanin. Vid administrering av timolol mer än en gång dagligen hämmades dock denna process i kanin- och apöga.


Latanoprost har ej konstaterats påverka fertiliteten hos han- och honråtta och har ej heller visat teratogena effekter hos råtta och kanin. Ingen embryotoxicitet har observerats hos råtta efter intravenös administrering av doser upp till 250 mikrogram/kg/dag. Latanoprost orsakade dock embryofetal toxicitet i form en ökad incidens av sen resorption och abort, samt av minskad fostervikt hos kanin vid intravenösa doser på 5 mikrogram/kg/dag (ungefär 100 gånger den kliniska dosen) och högre.


Timolol visade inga effekter på fertiliteten hos råtta eller teratogena effekter hos mus, råtta och kanin.

Innehåll

1 ml innehåller 50 mikrogram latanoprost och 6,8 mg timololmaleat motsvarande 5 mg timolol.


Hjälpämne med känd effekt: Bensalkoniumklorid 0,2 mg/ml.


Natriumklorid

Natriumdivätefosfatdihydrat

Dinatriumfosfatdodecahydrat

Renat vatten

Blandbarhet

In vitro studier har visat att en utfällning sker när ögondroppar innehållande tiomersal blandas med latanoprost. Om sådana läkemedel används samtidigt med latanoprost/timolol bör ögondropparna ges med minst 5 minuters mellanrum.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för timolol är framtagen av företaget Alcon för Timolol Alcon

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av timolol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att timolol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Timolol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6 * A * (100 –R) = 1.5*10-6 * 23.13 kg * 100

PEC = 0.0035 μg/L

Where:

A = 23.13 kg (sum of 3.5296 kg timolol and 26.7911 kg timolol maleat, equaling 19.6 kg timolol) (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (ECHA 2008)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (ECHA 2008)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae: no data available

Crustacean (Daphnia magna): no data available

Fish: no data available

Other ecotoxicity data: No data available

PNEC derivation:

No PNEC can be calculated since there is no environmental toxicity data available 


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

Calculation of a risk ratio is not possible, due to the lack of environmental toxicity data. Therefore, the following phrase is used: Risk of environmental impact of timolol cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation 

Biotic degradation

Ready degradability: no data available

Justification of chosen degradation phrase:

As no data on biological degradation is available the following phrase is used: ‘The potential for persistence of timolol cannot be excluded, due to lack of data.’


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

logKow = 1.8 (method unknown) (Clarkes’s Analysis of Drugs and Poisons, 2017)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

As the logKow remains below the trigger level for a bioaccumlative substance (logKow < 4.0), the following statement is used for timolol: ‘Timolol has low potential for bioaccumulation.’


Excretion (metabolism)

Approximately 80% of timolol is metabolized in the liver to inactive metabolites. The unchanged drug and its metabolites are excreted in urine. Only small amounts of the drug are removed by hemodialysis. (AHFS Drug Information, 2017)


PBT/vPvB assessment

Based on screening information, timolol cannot be considered a potential PBT substance as the octanol-water partition coefficient remains below the trigger level for a bioaccumulative substance.


References

-ECHA 2008, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

-Clarkes’s Analysis of Drugs and Poisons, 2017. Medicines Complete. Pharmaceutical Press.

-AHFS Drug Information, 2017. Medicines Complete. Pharmaceutical Press.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Efter första öppnandet av flaskan: 28 dagar.

Förvaras i kylskåp (2 ºC-­8 °C).

Öppnad flaska: Förvaras vid högst 25 ºC.

Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

För förvaringsanvisningar efter första öppnandet, se avsnitt 6.3.

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml En klar färglös lösning.
3 x 2 milliliter flaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av