Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ipratropium/Salbutamol Sandoz

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Lösning för nebulisator 0,5 mg/2,5 mg
(En endosbehållare innehållande klar och färglös lösning)

Adrenergika i kombination med antikolinergika

Aktiva substanser:
ATC-kod: R03AL02
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-02-27.

Indikationer

Ipratropium/Salbutamol Sandoz är indicerat för behandling av bronkospasm hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som behöver regelbunden behandling med både ipratropiumbromid och salbutamol.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot salbutamol, ipratropiumbromid eller atropin eller dess derivat eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.


Patienter med hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati eller takyarytmi.

Dosering

Dosering


Vuxna (inkluderar äldre och barn över 12 år): Innehållet i en endosbehållare tre eller fyra gånger dagligen.


Pediatrisk population: Ipratropium/Salbutamol Sandoz rekommenderas inte till barn under 12 års ålder på grund av otillräckliga data avseende säkerhet och effekt.


Administreringssätt


För inhalation.


Ipratropium/Salbutamol Sandoz kan administreras med hjälp av lämplig nebulisator, t.ex. PARI LC PLUS-nebulisator, jetnebulisator eller intermittent övertrycksventilator, efter att endosbehållaren med engångsdosen har öppnats och dess innehåll förts över till nebulisatorns kammare. Nebulisatorlösningen kan inte bara användas vid de givna exemplen utan användningen kan även baseras på läkarens tidigare erfarenheter.

Patienten ska uppmanas att noggrant läsa hela bipacksedeln för respektive produkt innan inhalationsbehandlingen påbörjas.


Läkemedelstillförseln har studerats in vitro med en PARI LC PLUS-nebulisator:

Droppstorlek, fördeling (mikrometer)

Tillförselshastighet (mikrogram/min)

Total mängd tillfört läkemedel

(mikrogram/2,5 ml)

D10

D50

D90

Salbutamol: 78,30

Salbutamol: 532,96

1

4

10

Ipratropium: 15,31

Ipratropium: 106,23

Det finns inga uppgifter avseende pulmonell inhalation och deponeringsmönster för nebulisatorsystem som inte har studerats.

Användning av andra, ej testade nebulisatorsystem kan förändra deponeringen av de aktiva substanserna i lungorna. Detta kan i sin tur förändra läkemedlets effekt och säkerhet och dosjustering kan då bli nödvändig.


Nebulisatorlösningen i endosbehållare är enbart avsedd för inhalation och ska inte intas oralt eller ges parenteralt.


i. Gör i ordning nebulisatorn för användning enligt tillverkarens anvisningar och rekommendationer från läkare.


ii. Ta försiktigt loss en ny endosbehållare från remsan. Använd aldrig en endosbehållare som redan har öppnats.


iii. Öppna endosbehållaren genom att vrida av den översta delen. Var noga med att alltid hålla endosbehållaren upprätt.


iv. Om inte läkare har ordinerat något annat pressa ut allt innehållet i plastendosbehållaren i nebulisatorns kammare.


v. Sätt ihop nebulisatorn och använd den som läkare har ordinerat. Inandning av en hel dos tar vanligen mellan 5 och 15 minuter.


vi. Rengör sedan noga nebulisatorn enligt tillverkarens instruktioner. Det är viktigt att nebulisatorn hålls ren.


Eftersom endosbehållarna inte innehåller något konserveringsmedel är det viktigt att innehållet används omedelbart när endosbehållaren öppnats och att man tar en ny endosbehållare för varje gång för att undvika mikrobiell kontamination. Delvis använda, öppnade eller skadade endosbehållare ska kasseras.


Eventuell kvarvarande nebulisatorlösning i nebulisatorkammaren ska kasseras.


Det är starkt rekommenderat att Ipratropium/Salbutamol Sandoz inte blandas med andra läkemedel i samma nebulisator.

Varningar och försiktighet

Ipratropium/Salbutamol Sandoz ska inte användas till barn (se avsnitt Dosering och administrationssätt).


Patienterna ska instrueras att omedelbart söka läkare vid akut och snabbt förvärrad dyspné eller om behandlingssvaret blir uppenbart försämrat.


Omedelbara överkänslighetsreaktioner kan inträffa efter administrering. Enstaka fall av urtikaria, angioödem, hudutslag, bronkospasm, orofaryngealt ödem och anafylaxi har inträffat.


Som vid andra inhalationsbehandlingar finns en risk för inhalationsinducerad bronkkonstriktion eller paradoxal bronkospasm. Om detta inträffar får patienten omedelbart försvårad, väsande andning och andnöd efter doseringen, vilket ska behandlas omedelbart med ett annat preparat eller en annan snabbverkande inhalerad bronkdilaterare. Ipratropium/Salbutamol Sandoz ska omedelbart sättas ut, patienten undersökas och alternativ behandling sättas in om det behövs.


Det har även förekommit enstaka rapporter om ögonkomplikationer när ipratropiumbromid i aerosol, ensamt eller i kombination med en beta2-adrenerg agonist, oavsiktligt sprejats i ögonen. Patienterna måste därför instrueras i korrekt användning av Ipratropium/Salbutamol Sandoz i nebulisatorn och varnas för att få nebulisatorlösning eller aerosol i ögonen. För att undvika att läkemedlet oavsiktligt kommer i ögonen är administrering av nebulisatorsuspensionen via munstycke att föredra framför ansiktsmask.


Exempel på ögonkomplikationer är akut kammarvinkelglaukom, mydriasis, dimsyn, ökat intraokulärt tryck, ögonsmärtor och trångvinkelglaukom. Patienter som kan vara känsliga för glaukom bör varnas speciellt om att skydda ögonen. Behandling mot glaukom är effektivt för att förhindra akut trångvinkelglaukom hos känsliga individer.


Ögonsmärtor eller -obehag, dimsyn, auraseende eller färgade prickar samtidigt som patientens ögon är röda på grund av blodfylld konjunktiva eller hornhinneödem kan vara tecken på akut trångvinkelglaukom. Om en kombination av dessa symtom utvecklas ska behandling med miotiska ögondroppar sättas in och patienten ska omedelbart söka specialistvård.


Vid följande tillstånd ska Ipratropium/Salbutamol Sandoz endast användas efter noggrann bedömning av nytta/riskförhållandet: otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus, nyligen genomgången hjärtinfarkt och/eller allvarlig organisk hjärt- eller kärlsjukdom, hypertyreos, feokromocytom, prostatahypertrofi, flödeshinder från urinblåsan och risk för trångvinkelglaukom.


Försiktighet ska iakttas när Ipratropium/Salbutamol Sandoz används av patienter med kardiella sjukdomar (svår hjärtsjukdom, ischemisk sjukdom, arytmier). Patienterna ska rekommenderas söka akutvård vid bröstsmärtor eller dyspné.


Kardiovaskulära effekter kan ses vid användning av sympatomimetiska läkemedel, däribland salbutamol. Uppgifter efter försäljningsstarten och publicerad litteratur redogör för en del sällsynta fall av myokardischemi i samband med betaagonister. Patienter med underliggande svår hjärtsjukdom (t.ex. ischemisk hjärtsjukdom, arytmier eller svår hjärtsvikt) som får salbutamol ska rekommenderas att söka vård om de får bröstsmärtor eller andra symtom på förvärrad hjärtsjukdom. Symtom som dyspné och bröstsmärtor måste bedömas eftersom de härröra antingen från andningsorganen eller från hjärtat.


Behandling med beta2-agonister kan orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi. Särskild försiktighet rekommenderas vid svår luftvägsobstruktion eftersom denna effekt kan förstärkas av samtidig behandling med xantinderivat, diuretika och steroider. Hypokalemi kan medföra ökad känslighet för arytmier hos patienter som behandlas med digoxin. Hypoxi kan dessutom ytterligare förvärra hypokalemins effekter på hjärtrytmen. I dessa situationer rekommenderas övervakning av serumkaliumnivån.


Laktacidos har rapporterats i samband med höga terapeutiska doser med kortverkande beta-agonister som givits intravenöst och med nebulisator, framför allt hos patienter som behandlats för en akut exacerbation av bronchospasm vid astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (se avsnitt Biverkningar och Överdosering). En ökning av laktatnivåer kan leda till att dyspné och kompensatorisk hyperventilering som skulle kunna misstolkas som behandlingssvikt av astma och som leder till olämplig ökning av behandling med kortverkande beta-agonister. Det rekommenderas därför att ökning av serumlaktatnivåer kontrolleras hos dessa patienter med avseende på utveckling av metabolisk acidos.


Patienter med cystisk fibros kan ha en benägenhet att drabbas av rubbningar i magtarmkanalens motilitet och därför ska ipratropiumbromid, liksom andra antikolinergika, användas med försiktighet till dessa patienter.


Om det behövs högre doser än de rekommenderade för att kontrollera patientens symptom på bronkkonstriktion (eller bronkospasm) ska en ny bedömning av behandlingsplanen göras.


Karies har rapporterats vid användning av salbutamol. Det är viktigt, särskilt för barn, att sköta sin munhygien noggrant och besöka tandläkaren regelbundet.

Interaktioner

Samtidig användning av beta2-agonister, kortikosteroider, antikolinergika och xantinderivat kan förstärka effekten av Ipratropium/Salbutamol Sandoz på luftvägarnas funktion och öka biverkningarnas svårighetsgrad. Vid samtidig administrering av betablockerare som propranolol kan en potentiellt allvarlig nedsättning av läkemedlets effekt bli följden av den motverkande farmakodynamiska interaktionen med salbutamol.


Salbutamol ska ges med försiktighet till patienter som behandlas med monoaminoxidashämmare eller tricykliska antidepressiva, eftersom verkan av beta2- adrenerga agonister kan förstärkas.


Inhalation av anestetika som innehåller halogenerade kolväten, t.ex. halotan, trikloretylen och enfluran, kan öka känsligheten för kardiovaskulära biverkningar av beta2-agonister, som därför bör övervakas noga. Alternativt bör utsättning av Ipratropium/Salbutamol Sandoz övervägas före kirurgiska ingrepp.


Behandling med beta2-agonister kan orsaka potentiellt allvarlig hypokalemi. Särskild försiktighet rekommenderas vid svår luftvägsobstruktion eftersom denna effekt kan förstärkas av samtidig behandling med xantinderivat, diuretika och steroider. Potentiellt allvarliga arytmier kan inträffa vid samtidig administrering av digoxin och Ipratropium/Salbutamol Sandoz. Risken för interaktion är förstärkt vid hypokalemi och ska kontrolleras regelbundet. Hypokalemi kan medföra ökad känslighet för arytmier hos patienter som behandlas med digoxin.


Effekten av andra antikolinergika kan vara förstärkt.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.


Det finns inga adekvata data från samtidig användning av ipratropiumbromid och salbutamol till gravida kvinnor (under tidig graviditet). I djurstudier har man funnit belägg för vissa skadliga effekter på fostret vid mycket höga doser. Risken för människa är okänd. Ipratropium/Salbutamol Sandoz ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Försiktighet ska iakttas vid förskrivning till gravida kvinnor (särskilt under graviditetens första trimester).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Det är okänt om ipratropiumbromid utsöndras i bröstmjölk. Salbutamol utsöndras i bröstmjölk. Det finns inte tillräckligt med eller endast begränsad information om Ipratropium/Salbutamol Sandoz utsöndras i bröstmjölk eller mjölk från djur. En risk för det diande barnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Ipratropium/Salbutamol Sandoz efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling med Ipratropium/Salbutamol Sandoz för kvinnan.

Trafik

Inga studier avseende effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Patienten ska dock informeras om att de kan uppleva biverkningar såsom yrsel, ackomodationsstörning, mydriasis och dimsyn under behandlingen med Ipratropium/Salbutamol Sandoz. Om patienten upplever ovan nämnda biverkningar bör potentiellt riskfyllda uppgifter som att framföra fordon eller använda maskiner undvikas.

Biverkningar

Biverkningar förtecknas i tabellen nedan baserat på MedDRA-systemets organklasser och frekvenser.


Frekvensen anges som: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000) samt ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

System-organklass

Symtom

Frekvens

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion, angioödem i ansikte, läppar och svalg

Sällsynta

Metabolism och nutrition

Hypokalemi

Laktacidos (see avsnitt Varningar och försiktighet)

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Psykiska störningar

Rastlöshet, minnesstörningar, ångest, hos barn hyperaktivitet

Sällsynta

Centrala och perifera nervsystem

Huvudvärk

Yrsel, nervositet

Depression, svettningar

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ögon

Ackommodationsrubbningar

Trångvinkelglaukom, ökat intraokulärt tryck, ögonsmärtor, mydriasis

Vanliga

Sällsynta

Hjärtat

Palpitationer, takykardi

Ökat systoliskt blodtryck, arytmier

Hjärtarytmier (däribland förmaksflimmer, supraventrikulär takykardi och extraslag), ischemisk kranskärlssjukdom, sänkt diastoliskt blodtryck, perifer vasodilatation.

Myokardischemi (se avsnitt Varningar och försiktighet.)

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Hosta, dysfoni

Bronkospasm, laryngospasm, dyspné, paradoxal bronkospasm (dvs. inhalationsinducerad bronkospasm)

Vanliga

Sällsynta

Magtarmkanalen

Illamående, muntorrhet

Kräkningar

Motilitetsrubbningar, munslemhinneirritationer

Karies

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Hud och subkutan vävnad

Hudutslag, klåda, urtikaria

Sällsynta

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Tremor

Myalgi, muskelkramper och muskelsvaghet

Mindre vanliga

Sällsynta

Njurar och urinvägar

Urinretention

Mindre vanliga

Se avsnitt Varningar och försiktighet för varningar och försiktighet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Akuta effekter av överdosering av ipratropiumbromid är osannolika på grund av ämnets låga systemiska absorption efter inhalation eller oral administrering. Eventuella effekter av överdosering orsakas därför troligen av salbutamolkomponenten.


Symtom

Manifestationer av överdosering med salbutamol kan vara kärlkramp, hypertoni, hypokalemi, takykardi, arytmi, bröstsmärtor, tremor, rodnad, rastlöshet och yrsel. Patienterna ska därför följas noga avseende oönskade effekter på grund av överdosering av salbutamol. Hypokalemi kan uppträda efter överdosering med salbutamol och därför ska serumkaliumnivåerna kontrolleras. Metabolisk acidos har också observerats vid överdosering av salbutamol, samt laktacidos som har rapporterats i samband med höga terapeutiska doser liksom överdosering med kortverkande beta-agonister. Därför är kontroll för ökning av serumlaktatnivåer och därmed metabolisk acidos nödvändig i händelse av överdosering (särskilt vid varaktig eller förvärrad takypné trots förbättring av andra tecken på bronchospasm såsom väsande andning).


Behandling

Rekommenderad antidot vid överdosering med salbutamol är kardioselektiva betablockerare, men försiktighet krävs vid administrering till dessa patienter med bronkospasm i anamnesen.

Farmakodynamik

Ipratropiumbromid är ett antikolinergt läkemedel som hämmar vagalt medierade reflexer genom att blockera den muskarina effekten av acetylkolin. Bronkdilatationen efter inhalation av ipratropiumbromid är företrädesvis lokal och specifik för lungorna och inte av systemisk karaktär.


Salbutamol är en beta2-adrenerg agonist som verkar på luftvägarnas glatta muskulatur och resulterar i avslappning. Salbutamol ger muskelavslappning i all glatt muskulatur från trakea till de terminala bronkiolerna och skyddar mot bronkkonstriktion.


Ipratropium/Salbutamol Sandoz ger samtidig administrering av ipratropiumbromid och salbutamol och har effekt på såväl muskarina som beta2-adrenerga receptorer i lungorna. Detta ger förbättrad bronkdilatation jämfört med när substanserna används var för sig.

Farmakokinetik

Ipratropiumbromid absorberas i låg omfattning efter inhalation och den systemiska biotillgängligheten beräknas till mindre än 10 % av den administrerade dosen. Den renala utsöndringen är 46 % av dosen och terminal halveringstid är cirka 1,6 timmar efter intravenös administrering. Halveringstiden är 3,6 timmar för läkemedel och metaboliter totalt efter radiomärkning. Ipratropiumbromid korsar inte blod-hjärnbarriären.


Salbutamol absorberas snabbt och fullständigt efter inhalation. Den högsta koncentrationen av salbutamol ses inom tre timmar efter administreringen och läkemedlet utsöndras i oförändrad form i urinen efter 24 timmar. Elimineringshalveringstiden är 3 7 timmar. Salbutamol korsar blod-hjärnbarriären och uppnår koncentrationer på omkring 5 % av plasmakoncentrationen.


Samtidig nebulisering av ipratropiumbromid och salbutamolsulfat förstärker inte den systemiska absorptionen av någon av komponenterna. Den ökade farmakodynamiska aktiviteten hos Ipratropium/Salbutamol Sandoz beror på den kombinerade effekten av de båda läkemedlen på lungorna.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, karcinogenicitet och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje 2,5 ml endosbehållare innehåller 0,5 mg ipratropiumbromid (som 0,525 mg ipratropiumbromidmonohydrat) och 2,5 mg salbutamol (som sulfat).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Svavelsyra (för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Ej relevant

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för ipratropium är framtagen av företaget Boehringer Ingelheim för Atrovent, Atrovent®, Combivent®

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av ipratropium kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.
Nedbrytning: Ipratropium är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Ipratropium har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calcluated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A = 0,0026 μg/L


Where:

A = 17,4420 kg (total sold amount API in Sweden year 2015, data from IMS Health).

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref I)

D = factor for dilution of waste = 10 (ECHA default) (Ref I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Environmental assessment was based on toxicity data; however as only one and not three different trophic levels were available, a valid PNEC cannot be calculated. Therefore, the following phrase is used:


“Risk of environmental impact of ipratropium cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available”.


Degradation

Ipratropium is not readily biodegradable (CO2-production test, detailed method unknown, no standard guideline used) (Ref II).


The phrase ”Ipratropium is potentially persistent” is therefore used.


Bioaccumulation

log P = -2.2 at pH 7 (Detailed method unknown, no standard guideline used. log P was estimated via the determination of Ipratropium concentrations in the water and octanol phase, respectively. ) (Ref III)


Justification: As log P is below 4, the phrase “Ipratropium has low potential for bioaccumulation” is used.


Excretion (metabolism)

Following inhalation 10 to 30% of a dose, depending on the formulation and inhalation technique, is generally deposited in the lungs (Ref IV, V, VI, VII, VIII, IX). The portion of the dose deposited in the lungs reaches the circulation rapidly and has a nearly complete systemic availability (Ref X). The major part of the dose is swallowed and passes the gastro-intestinal tract. Due to the negligible gastro-intestinal absorption of Ipratropium bromide the bioavailability of the swallowed dose portion accounts for only ~2% of the dose (Ref X, XI, XII, XIII). The major portion of approximately 60% of the systemic available dose is eliminated by metabolic degradation, probably in the liver (Ref XIV, XV).


References

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. Boehringer Ingelheim GmbH internal report U91-0792, 1991

 3. Boehringer Ingelheim GmbH internal report A082322, 2012

 4. Taburet AM, Schmit B. Pharmacokinetic optimisation of asthma treatment. Clin Pharmacokinet 1994;26(5):396-418

 5. Short MD, Singh CA, Few JD, Studdy PR, Heaf PJD, Spiro SG. The labelling and monitoring of lung deposition of an inhaled synthetic anticholinergic bronchodilating agent. Chest 1981;80:918-21

 6. Timsina MP, Martin GP, Marriott C, Ganderton D, Yianneskis M. Drug delivery to the respiratory tract using dry powder inhalers.Int J Pharm 1994;101(1/2):1-13

 7. Chrystyn H. Standards for bioequivalence of inhaled products. Clin Pharmacokinet 1994;26(1):1-6.

 8. Dolovich M. Lung dose, distribution, and clinical response to therapeutic aerosols.Aerosol Sci Technol 1993;18(3):230-40.

 9. Boehringer Ingelheim GmbH internal report U95-0166, 1995

 10. Ensing K, Zeeuw Rd, Nossent GD, Koeter GH, Cornelissen PJG. Pharmacokinetics of ipratropium bromide after single dose inhalation and oral and intravenous administration. Eur J Clin Pharmacol 1989; 36(2):189-94.

 11. Boehringer Ingelheim GmbH internal report U86-0434, 1986

 12. Boehringer Ingelheim GmbH internal report U92-0550, 1992

 13. Boehringer Ingelheim GmbH internal report U96-0020, 1995

 14. Adlung J, Hoehle KD, Zeren S, Wahl D. Studies on pharmacokinetics and biotransformation of ipratropium bromide in man. Untersuchungen zur Pharmakokinetik und Biotransformation von Ipratropiumbromid am Menschen. Arzneimittelforschung 1976;26:1005-10.

 15. Boehringer Ingelheim GmbH internal report U73-0141, 1973

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Efter att ytterpåsen öppnats:

De tillslutna endosbehållarna ska användas inom 3 månader.


Efter att endosbehållaren öppnats:

Används omedelbart, kassera allt oanvänt innehåll


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvara endosbehållarna i ytterpåsen eller kartongen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Endast för engångsbruk. Används omedelbart efter att endosbehållaren har öppnats.

Kastas omedelbart efter den första användningen.

Delvis använda, öppnade eller skadade endosbehållare ska kasseras i enlighet med lokala bestämmelser.

Förpackningsinformation

Lösning för nebulisator 0,5 mg/2,5 mg En endosbehållare innehållande klar och färglös lösning
60 x 2,5 milliliter endosbehållare, 170:23, F

Hitta direkt i texten
Av