FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pramipexole Accord

Accord Healthcare AB

Tablett 0,18 mg
(Tillhandahålls ej) (Vita till benvita, runda, flata, med snedkant och har ”I” och ”2” inpräglade på vardera sidan om brytskåran på ena sidan och har en brytskåra på andra sidan.)

Medel vid parkinsonism, dopaminagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: N04BC05
Läkemedel från Accord Healthcare AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Pramipexole Accord

0,088 mg, 0,18 mg, 0,35 mg, 0,7 mg, 1,1 mg tabletter
pramipexol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pramipexole Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pramipexole Accord
3. Hur du tar Pramipexole Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pramipexole Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pramipexole Accord är och vad det används för

 

Pramipexole Accord innehåller den aktiva substansen pramipexol och hör till en grupp läkemedel som kallas dopaminagonister, som stimulerar dopaminreceptorerna i hjärnan. Genom stimulering av dopaminreceptorer utlöses nervimpulser i hjärnan som kan hjälpa till att kontrollera kroppens rörelser.


Pramipexole Accord används för att:

 • behandla symtom på Parkinsons sjukdom hos vuxna. Det kan användas enbart eller i kombination med levodopa (en annan medicin mot Parkinsons sjukdom).


2. Vad du behöver veta innan du använder Pramipexole Accord

Ta inte Pramipexole Accord

 • om du är allergisk mot pramipexol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Pramipexole Accord. Tala om för din läkare om du har (har haft) eller fått några symtom, speciellt något av följande:

 • njursjukdom

 • hallucinationer (ser, hör eller förnimmer saker som inte finns). De flesta hallucinationer är synhallucinationer.

 • dyskinesi (t ex onormala, okontrollerade rörelser i armar och ben).
  Om du har avancerad Parkinsons sjukdom och även tar levodopa, kan du utveckla dyskinesi under upptitreringsperioden med Pramipexole Accord.

 • Dystoni

 • Oförmåga att hålla kroppen och nacken rak och upprätt (axial dystoni). Du kan i synnerhet uppleva en framåtböjning av huvudet och nacken (kallas även antecollis), framåtböjning av ländryggen (kallas även kamptokormi) eller ryggböjning i sidled (kallas även pleurototonus eller Pisa-syndrom). Om detta inträffar kan läkaren vilja ändra din medicinering.

 • sömnighet och episoder av plötsligt insomnande

 • psykos (t ex jämförbart med symtom på schizofreni).

 • synstörning
  Dina ögon ska undersökas regelbundet under behandlingen med Pramipexole Accord.

 • svår hjärt- eller blodkärlssjukdom
  Du kommer att behöva kontrollera blodtrycket regelbundet, särskilt i början av behandlingen. Skälet är att man vill undvika blodtrycksfall när man ställer sig upp.

 • Augmentering. Du kan märka att sjukdomstecken uppträder tidigare än vanligt, är mer intensiva och påverkar andra kroppsdelar.

Tala om förläkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar drifter eller begär att uppträda på ett för dig ovanligt sätt och att du inte kan motstå impulsen, driften eller lockelsen att utföra aktiviteter som kan skada dig själv eller andra. Detta kallas störd impulskontroll och kan omfatta beteende som spelberoende, överdrivet ätande eller köpbeteende, onormalt hög sexualdrift eller ökad upptagenhet av ständiga tankar på sex eller sexuella känslor. Din läkare kan behöva justera dosen eller avsluta medicineringen.


Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar mani (känner upprördhet, upprymdhet eller blir överexalterad) eller delirium (sänkt medvetenhet, förvirring eller verklighetsförlust). Din läkare kan behöva justera dosen eller avsluta medicineringen.


Tala om för läkare om du får symtom som depression, apati, ångest, trötthet, svettningar eller smärta efter att slutat ta eller minskat dosen Pramipexole Accord. Om problemen kvarstår i mer än några veckor kan läkaren behöva justera din behandling.

Barn och ungdomar

Pramipexole Accord rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Pramipexole Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även läkemedel, naturläkemedel, hälsokost eller kosttillskott som du fått utan recept.


Undvik att ta Pramipexole Accord tillsammans med antipsykotiska läkemedel.


Var försiktig om du tar något av följande läkemedel:

 • cimetidin (för behandling av överskott av magsyra och magsår).

 • amantadin (som kan användas för att behandla Parkinsons sjukdom).

 • mexiletin (för behandling av oregelbundna hjärtslag, ett tillstånd som kallas ventrikelarytmi)

 • zidovudin (som kan användas för att behandla HIV, en immunbrist sjukdom)

 • cisplatin (för behandling av olika sorters cancer)

 • kinin (som kan användas för att förebygga smärtsamma nattliga vadkramper och för behandling av en typ av malaria känd som falciparummalaria)

 • prokainamid (för behandling av oregelbundna hjärtslag)

Om du tar levodopa bör dosen av levodopa reduceras när du påbörjar behandling med Pramipexole Accord. Var försiktig med användning av läkemedel som har lugnande effekt eller vid intag av alkoholdrycker. I dessa fall kan Pramipexole Accord påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

Pramipexole Accord med mat, dryck och alkohol

Var försiktig med alkoholdrycker under behandling med Pramipexole Accord. Pramipexole Accord kan tas med eller utan föda.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer då att diskutera med dig huruvida du ska fortsätta ta Pramipexole Accord.


Effekten av Pramipexole Accord på det ofödda barnet är okänd. Därför ska du inte ta Pramipexole Accord om du är gravid, om inte din läkare råder dig att göra det.


Pramipexole Accord ska inte användas under amning. Pramipexole Accord kan minska produktionen av bröstmjölk. Det kan också passera till bröstmjölken och nå ditt barn. Om användning av Pramipexole Accord är nödvändig, ska amningen avslutas.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Pramipexole Accord kan orsaka hallucinationer (att man ser, hör eller förnimmer saker som inte finns). Om du råkar ut för detta ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


Pramipexole Accord har samband med sömnighet och episoder av plötsligt insomnande, särskilt hos patienter med Parkinsons sjukdom. Om du råkar ut för dessa biverkningar, ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Du ska berätta för din läkare om detta händer.


3. Hur du tar Pramipexole Accord

Användning för barn och ungdomar

Ta alltid Pramipexole Accord enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. Läkaren kommer att informera dig om den rätta doseringen.


Pramipexole Accord kan tas med eller utan föda. Tabletterna ska sväljas med vatten.


Parkinsons sjukdom

Dygnsdosen ska alltid delas i 3 lika doser.


Under den första veckan är den vanliga dosen 1 tablett Pramipexole Accord 0,088 mg tre gånger dagligen (motsvarande 0,264 mg per dag).

 

Första veckan

Antal tabletter

1 Pramipexole Accord tablett 0,088 mg 3 gånger dagligen

Total dygnsdos (mg)

0,264

Dosen ökas var 5:e-7:e dag enligt din läkares anvisningar, tills symtomen kontrolleras (underhållsdos).

 

Andra veckan

Tredje veckan

Antal tabletter

1 Pramipexole Accord tablett
0,18 mg 3 gånger dagligen
eller
2 Pramipexole Accord tabletter
0,088 mg 3 gånger dagligen

1 Pramipexole Accord tablett
0,35 mg 3 gånger dagligen
eller
2 Pramipexole Accord tabletter
0,18 mg 3 gånger dagligen

Total dygnsdos (mg)

0,54

1,1

Den vanliga underhållsdosen är 1,1 mg per dag. Din läkare kan dock behöva höja dosen ytterligare. Om nödvändigt kan din läkare höja din dosering upp till maximalt 3,3 mg per dag. En lägre underhållsdos om 3 Pramipexole Accord tabletter 0,088 mg är också möjlig.

 

Lägsta underhållsdos

Högsta underhållsdos

Antal tabletter

1 Pramipexole Accord tablett
0,088 mg 3 gånger dagligen

1 Pramipexole Accord tablett
1,1 mg 3 gånger dagligen

Total dygnsdos (mg)

0,264

3,3

Patienter med njursjukdom

Om du har måttlig eller svår njursjukdom, kommer din läkare att förskriva en lägre dos. I detta fall kommer du att ta tabletterna endast en eller två gånger dagligen. Om du har måttlig njursjukdom är den vanliga startdosen 1 Pramipexole Accord tablett 0,088 mg två gånger dagligen. Vid svår njursjukdom är den vanliga startdosen endast 1 Pramipexole Accord tablett 0,088 mg per dag.

Om du använt för stor mängd av Pramipexole Accord 

Om du av misstag tar för många tabletter,

 • kontakta din läkare eller närmaste akutmottagning omedelbart för rådgivning.

 • du kan uppleva kräkningar, oförmåga att vara stilla, eller någon av de biverkningar som beskrivs i avsnitt 4 Eventuella biverkningar.

Om du har glömt att ta Pramipexole Accord

Var inte orolig. Hoppa helt enkelt över den aktuella dosen fullständigt och ta sedan nästa dos vid rätt tid. Försök inte kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Pramipexole Accord

Sluta inte ta Pramipexole Accord utan att först tala med din läkare. Om du måste avsluta behandlingen, kommer din läkare att minska dosen gradvis. Detta minskar risken för försämring av symtomen.


Om du har Parkinson sjukdom ska du inte avbryta behandlingen med Pramipexole Accord abrupt. Ett plötsligt avbrott kan göra att du utvecklar ett sjukdomstillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom, detta tillstånd kan innebära en stor hälsorisk. Symtomen omfattar:

 • akinesi (bortfall av muskelrörlighet)

 • stel muskulatur

 • feber

 • varierande blodtryck

 • takykardi (ökad hjärtklappning)

 • förvirring

 • sänkt medvetandenivå (t ex koma)

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Pramipexole Accord orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Utvärdering av dessa biverkningar baseras på följande frekvenser:

Mycket vanliga:

kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Mindre vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Sällsynta:

kan förekomma hos upp till 1 till av 1 000 användare

Mycket sällsynta:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

Ingen känd frekvens

kan inte beräknas från tillgängliga data

Om du har Parkinsons sjukdom kan du få följande biverkningar:


Mycket vanliga:

 • Dyskinesi (onormala ofrivilliga rörelser)

 • Sömnighet

 • Yrsel

 • Illamående


Vanliga:

 • Starkt behov att bete sig på ett ovanligt sätt

 • Hallucinationer (onormala syner, ljud eller förnimmelser)

 • Förvirring

 • Trötthet

 • Sömnlöshet (insomnia)

 • Överskott av vätska, vanligen i benen (perifert ödem)

 • Huvudvärk

 • Lågt blodtryck (hypotension)

 • Onormala drömmar

 • Förstoppning

 • Synförsämring

 • Kräkningar

 • Viktförlust inklusive minskad aptit


Mindre vanliga:

 • Paranoia (t ex överdriven oro för sin hälsa)

 • Onormal verklighetsuppfattning

 • Överdriven sömnighet under dagtid och plötsligt insomnande

 • Minnesförlust (amnesi)

 • Hyperkinesi (oförmåga att vara stilla)

 • Viktökning

 • Allergiska reaktioner (t ex utslag, klåda, överkänslighet)

 • Svimning

 • Hjärtsvikt (hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet och svullna anklar)*

 • Ökat matintag (hetsätning, glupskt ätbeteende)*

 • Rastlöshet

 • Dyspné (andningssvårigheter)

 • Hicka

 • Pneumoni (lunginflammation)

 • Oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadlig för dig själv och andra, vilket kan inkludera:

  • Stark impuls att spela överdrivet trots allvarliga personliga konsekvenser eller konsekvenser för familjen.

  • Förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende av betydande besvär för dig eller andra, till exempel ökad sexualdrift.

  • Okontrollerbart överdrivet köpbeteende eller slösande med pengar.

  • Hetsätning (ätande av stora mängder mat under kort tid) eller tvångsmässigt ätande (ätande större mängder mat än normalt och mer än vad som behövs för att stilla hungern).*

 • Delirium (sänkt medvetenhet, förvirring, verklighetsförlust)


Sällsynta:

 • Mani (känna upprördhet, upprymdhet eller bli överexalterad)


Ingen känd frekvens:

 • Efter att behandling med Pramipexole Accord satts ut eller trappats ner: depression, apati, ångest, trötthet, svettningar eller smärta kan förekomma (utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist).


Berätta för din läkare om du upplever något av ovanstående beteenden, han kommer diskutera hur man kan hantera eller reducera symtomen.

För biverkningar som markeras med * är en exakt frekvensuppskattning inte möjlig eftersom dessa biverkningar inte sågs i kliniska studier med 2762 patienter som behandlades med pramipexol. Frekvensen är sannolikt inte högre än ”mindre vanliga”.Om du har annan indikation kan du få följande biverkningar:


Mycket vanliga:

 • Illamående


Vanliga:

 • Ändrade sömnvanor, som sömnlöshet (insomnia) och sömnighet

 • Trötthet

 • Huvudvärk

 • Onormala drömmar

 • Förstoppning

 • Yrsel

 • Kräkningar


Mindre vanliga:

 • Starkt behov att bete sig på ett ovanligt sätt*

 • Hjärtsvikt (hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet och svullna anklar)*

 • Olämplig utsöndring av antidiuretiskt hormon

 • Dyskinesi (onormala ofrivilliga rörelser)

 • Hyperkinesi (oförmåga att vara stilla)*

 • Paranoia (t ex överdriven oro för sin hälsa)*

 • Onormal verklighetsuppfattning*

 • Minnesförlust (amnesi)*

 • Hallucinationer (onormala syner, ljud eller förnimmelser)

 • Förvirring

 • Överdriven sömnighet under dagtid och plötsligt insomnande

 • Viktökning

 • Ökad sexualdrift (t ex ökad libido)

 • Lågt blodtryck (hypotension)

 • Överskott av vätska, vanligen i benen (perifert ödem)

 • Allergiska reaktioner (t ex hudutslag, klåda, överkänslighet)

 • Svimning

 • Rastlöshet

 • Synförsämring

 • Viktförlust inklusive minskad aptit

 • Dyspné (andningssvårigheter)

 • Hicka

 • Pneumoni (lunginflammation)*

 • Oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan vara skadlig för dig själv och andra, vilket kan inkludera:

  • Stark impuls att spela överdrivet trots allvarliga personliga konsekvenser eller konsekvenser för familjen.

  • Förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende av betydande besvär för dig eller andra, till exempel ökad sexualdrift.

  • Okontrollerbart överdrivet köpbeteende eller slösande med pengar.

  • Hetsätning (ätande av stora mängder mat under kort tid) eller tvångsmässigt ätande (ätande större mängder mat än normalt och mer än vad som behövs för att stilla hungern).*

 • Mani (känna upprördhet, upprymdhet eller bli överexalterad)*

 • Delirium (sänkt medvetenhet, förvirring, verklighetsförlust)*


Ingen känd frekvens:

 • Efter att behandling med Pramipexole Accord satts ut eller trappats ner: depression, apati, ångest, trötthet, svettningar eller smärta kan förekomma (utsättningssyndrom efter behandling med dopaminagonist).


Berätta för din läkare om du upplever något av ovanstående beteenden, han kommer diskutera hur man kan hantera eller reducera symtomen.

För biverkningar som markeras med * är en exakt frekvensuppskattning inte möjlig eftersom biverkan inte förekom i den kliniska databasen där 1395 patienter med annan indikation som behandlades med pramipexol ingick. Frekvensen är sannolikt inte högre än ”mindre vanliga”.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Pramipexole Accord ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30ºC.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva ingrediensen är pramipexol.


Varje tablett innehåller 0,125 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat motsvarande 0,088 mg pramipexol.

Varje tablett innehåller 0,25 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat motsvarande 0,18 mg pramipexol.

Varje tablett innehåller 0,5 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat motsvarande 0,35 mg pramipexol.

Varje tablett innehåller 1,0 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat motsvarande 0,7 mg pramipexol.

Varje tablett innehåller 1,5 mg pramipexoldihydrokloridmonohydrat motsvarande 1,1 mg pramipexol.


Övriga innehållsämnen är: mannitol, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, povidon K 30 och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pramipexole Accord 0,088 mg tabletter är vita till benvita, runda, flata, med snedkant och har ”I1” inpräglade på ena sidan och är släta på andra sidan.


Pramipexole Accord 0,18 mg tabletter är vita till benvita, runda, flata, med snedkant och har ”I” och ”2” inpräglade på vardera sidan om brytskåran på ena sidan och har en brytskåra på andra sidan.


Pramipexole Accord 0,35 mg tabletter är vita till benvita, runda, flata, med snedkant och har ”I” och ”3” inpräglade på vardera sidan om brytskåran på ena sidan och har en brytskåra på andra sidan.


Pramipexole Accord 0,7 mg tabletter är vita till benvita, runda, flata, med snedkant och har ”I” och ”4” inpräglade på vardera sidan om brytskåran på ena sidan och har en brytskåra på andra sidan.


Pramipexole Accord 1,1 mg tabletter är vita till benvita, runda, flata, med snedkant och har ”I” och ”5” inpräglade på vardera sidan om brytskåran på ena sidan och har en brytskåra på andra sidan.


Samtliga styrkor av Pramipexole Accord tabletter finns tillgängliga i alu-alu blister med 10 tabletter per karta i kartonger som innehåller 3 eller 10 blisterkartonger (30 eller 100 tabletter).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien


Tillverkare

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Storbritannien


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen


Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast 11/2020

Övriga informationskällor

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) hemsida: http://www.ema.europa.eu/.

Hitta direkt i texten
Av