Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glycerol ACO

Avia Pharma

Kräm 200 mg/g
(Vit kräm)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Läkemedel från Avia Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-10-28.

Indikationer

Torr hud.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Dosering

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten.

Varningar och försiktighet

Ingen risk för systemeffekt har kunnat ses i kliniska studier av detta läkemedel.

Glycerol ACO kräm innehåller cetostearylalkohol,s om kan ge lokala hudreaktioner

(t ex kontakteksem).

Glycerol ACO kräm innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Interaktioner

Formella interaktionsstudier är ej utförda.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Glycerol ACO kan användas under graviditet och amning.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Grupp I.

Glycerol ACO kan användas under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Glycerol ACO påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Vanliga (>1/100)

Övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad. Glycerol ACO ger dock inte upphov till fler oönskade hudreaktioner än dess krämbas.

Överdosering

Ingen känd risk.

Farmakodynamik

Glycerol ACO kräm innehåller 20 % glycerol i en mjukgörande krämbas med 24 % fett. Glycerols vattenbindande egenskaper bidrar till normalisering av torr hud.

Farmakokinetik

Inga formella farmakokinetiska studier utförda.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g kräm innehåller glycerol 200 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt nedan.


Förteckning över hjälpämnen

Hydrerad rapsolja

Kolesterol

Glycerolmonostearat

Makrogolstearat

Cetostearylalkohol

Dimetikon

Lättflytande paraffin

Fast paraffin

Vaselin

Etylparahydroxibensoat (E 214)

Metylparahydroxibensoat (E 218)

Renat vatten

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kräm 200 mg/g Vit kräm
500 gram burk, receptfri, 201:01, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av