Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glukosamin Apofri

Apofri

Kapsel, hård 625 mg
(Brunfärgade, hårda gelatinkapslar, storlek ca 23 mm.)

Icke-steroid antiinflammatoriskt och antireumatiskt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AX05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Apofri omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-05-15

Indikationer

Symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Glukosamin Apofri ska inte ges till patienter som är allergiska mot skaldjur, eftersom den aktiva substansen utvinns från skaldjur.

Dosering

Dosering

Vuxna (inklusive äldre personer):

Den rekommenderade dosen är 2 kapslar en gång per dag (1250 mg glukosamin/dag).

Glukosamin är inte indicerat för behandling av akut smärta. Smärtlindring kan eventuellt uppkomma först efter flera veckors behandling och ibland ännu längre tid. Om ingen lindring har uppnåtts efter 2-3 månader bör fortsatt behandling utvärderas.

Pediatrisk population

Glukosamin Apofri rekommenderas inte till barn under 18 år beroende på otillräcklig data med avseende på säkerhet och effekt.

Nedsatt lever- och njurfunktion:

Eftersom inga undersökningar har utförts på patienter med nedsatt njur- och/eller leverfunktion kan inga dosrekommendationer ges.

Administreringssätt:

Kapslarna kan tas med eller utan mat.

Kapslarna bör sväljas hela utan att tuggas sönder, tillsammans med en tillräcklig mängd vatten.

Varningar och försiktighet

Glukosamin Apofri skall inte användas till barn och ungdomar under 18 år beroende på otillräcklig data med avseende på säkerhet och effekt.

En läkare bör konsulteras för att utesluta förekomst av ledsjukdom där annan behandling bör övervägas.

Hos patienter med nedsatt glukostolerans rekommenderas att blodsockernivåer och, om det är relevant, insulinbehov kontrolleras innan man påbörjar behandling, samt periodiskt återkommande under behandlingens gång.

Hos patienter med kända riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom, rekommenderas övervakning av lipidnivåerna i blodet, eftersom hyperkolesterolemi har rapporterats hos ett fåtal patienter som behandlats med glukosamin.

En rapport om förvärrade astmasymtom efter initiering av glukosaminbehandling har beskrivits (symtomen upphörde efter utsättande av glukosamin). Astmapatienter som påbörjar behandling med glukosamin bör därför vara medvetna om risken för försämring av astmasymtomen.

Interaktioner

Det finns begränsade data om möjliga läkemedelsinteraktioner med glukosamin, men ökningar av INR-parametern har rapporterats med orala vitamin K-antagonister. Patienter som behandlas med orala vitamin K-antagonister bör därför övervakas noga vid insättning eller utsättning av glukosaminbehandling.

Samtidig behandling med glukosamin kan öka absorptionen och serumkoncentrationen av tetracykliner, men den kliniska relevansen av denna interaktion är troligtvis begränsad.

På grund av begränsad dokumentation om potentiella läkemedelsinteraktioner med glukosamin, bör man generellt vara medveten om förändrad effekt eller koncentration av andra läkemedel som används samtidigt.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Det finns ingen lämplig undersökning gällande användning av glukosamin bland gravida kvinnor. Via djurförsök har man endast erhållit otillräcklig information. Glukosamin bör inte användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det finns ingen tillgänglig information beträffande utsöndring av glukosamin i bröstmjölk. Användningen av glukosamin under amning rekommenderas därför inte, eftersom det inte finns någon information gällande säkerheten för nyfödda.

Trafik

Inga undersökningar har gjorts gällande effekten på bilkörning eller användning av maskiner. Om man känner sig yr eller dåsig rekommenderas det att man inte kör bil eller använder maskiner.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna i samband med behandling med glukosamin beskrivs nedan. De biverkningar som har rapporterats är vanligen milda eller måttliga.

Organsystem

Vanliga

(≥1/100,<1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1000, <1/100)

Ingen känd

Frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Trötthet


Yrsel

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinumAstma/astma förvärras

Magtarmkanalen

Illamående

Magsmärta

Matsmältningsbesvär

Diarré

Förstoppning


Kräkningar

Hud och subkutan vävnad


Hudutslag

Klåda

Rodnad

Angioödem

Urtikaria

Metabolism och nutritionBristande kontroll över diabetes mellitus

Hyperkolesterolemi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsställetÖdem

Perifera

ödem


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Tecken och symtom på oavsiktlig eller avsiktlig överdosering med glukosamin kan inkludera huvudvärk, yrsel, desorientering, ledvärk, illamående, kräkningar och diarré.

I kliniska prövningar upplevde en av fem friska unga försökspersoner huvudvärk efter att ha fått en infusion av glukosamin på upp till 30 g. Dessutom har ett fall av överdosering rapporterats av en 12-årig flicka som intagit 28 g glukosaminhydroklorid oralt. Hon utvecklade ledvärk, kräkningar och desorientering. Patienten återhämtade sig utan efterverkningar.

Farmakodynamik

Glukosamin är en endogen substans, en normal beståndsdel i broskvävnadens polysackaridkedjor och i synovialvätskans glukosaminoglykaner. In vitro- och in vivo-studier har visat att glukosamin stimulerar syntesen av fysiologiska glukosaminoglykaner och proteoglykaner genom kondrocyter samt hyaluronsyra genom synoviocyter.

Verkningsmekanismen för glukosamin är okänd.

Tiden till effekt kan inte bedömas.

Farmakokinetik

Glukosamin är en relativt liten molekyl (molekylmassa 179), som är lättlöslig i vatten och löslig i hydrofila organiska lösningsmedel.

Den tillgängliga informationen om glukosamins farmakokinetik är begränsad. Den absoluta biotillgängligheten är okänd. Distributionsvolymen är cirka 5 liter och halveringstiden vid intravenös administrering är cirka 2 timmar. Cirka 38 % av en intravenös dos utsöndras oförändrad till urinen.

Prekliniska uppgifter

Glukosamin har låg akut toxicitet.

Djurexperimentella data med avseende på allmäntoxicitet vid långtidsadministrering, reproduktionstoxicitet, mutagenicitet och karcinogenicitet saknas för glukosamin.

Resultat från in vitro och in vivo studier på djur har visat att glukosamin minskar insulinsekretionen, troligen via glukokinashämning i betacellerna, och inducerar insulinresistens i perifer vävnad. Den kliniska relevansen är okänd.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje kapsel innehåller 625 mg glukosamin (motsvarar 750 mg gluosaminhydroklorid).

Hjälpämnen

Magnesiumstearat.

Kapselsammansättning:

Gelatin

Röd järnoxid (E172)

Titandioxid (E171)

Svart järnoxid (E172)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Brunfärgade, hårda gelatinkapslar storlek 0.

Förpackningsinformation

Kapsel, hård 625 mg Brunfärgade, hårda gelatinkapslar, storlek ca 23 mm.
60 kapsel/kapslar blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av