FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Curemid

Avia Pharma

Kräm 50 mg/g
(vit kräm)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AE01
Läkemedel från Avia Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-03-19.

Indikationer

Fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika genes.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten.

Varningar och försiktighet

Undvik att smörja kräm i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.

Curemid kräm innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Curemid kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner

(t ex kontakteksem).

Curemid kräm innehåller propylenglykol.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Curemid kan användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Grupp II.

Curemid kan användas under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Curemid påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Krämen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.

Vanliga (1>100)

Hud och subkutan vävnad : Övergående sveda, värmekänsla

Överdosering

Ej relevant eftersom läkemedlet endast är avsett för utvärtes bruk.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Curemid kräm innehåller 5% karbamid i en mjukgörande krämbas. Karbamids

vattenbindande egenskaper bidrar till normalisering av torr hud.


Klinisk effekt

Effekten av Curemid vid recidiverande atopiskt eksem undersöktes i en liten klinisk studie. Patienter med atopiskt eksem behandlade definierade atopiska lesioner med en stark steroidkräm (betametasonvalerat 0,1% kräm) under 3 veckor. Därefter randomiserades patienter som blivit eksemfria till antingen underhållsbehandling med Curemid eller till ingen behandling. Tiden till recidiv av eksemet mättes under 26 veckor. Studien visade att Curemid signifikant förlängde tiden till eksemåterfall (p0,01) jämfört med ingen behandling. Av patienterna som fick underhållsbehandlingen var 68 % av patienterna som behandlades med Curemid eksemfria efter 26 veckor (mediantiden till recidiv var 180 dagar). I den obehandlade gruppen var 32 % eksemfria under motsvarande tid (mediantid till recidiv 30 dagar). Den absoluta riskreduktionen var 36 % och den relativa riskreduktionen var 53 %.

Farmakokinetik

Absorption

Den systemiska absorptionen av karbamid har inte undersökts men bedöms vara försumbar.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data saknas.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g kräm innehåller karbamid (urea) 50 mg.


Hjälpämnen: Etylparahydroxibensoat, metylparahydroxibensoat, cetostearylalkohol, propylenglykol.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt nedan.


Förteckning över hjälpämnen

Medellångkedjiga triglycerider

Polysorbat 60

Cetostearylalkohol

Hydrerad rapsolja

Propylenglykol

Karbomer

Dimetikon

Fast paraffin

Glycerolpolymetakrylat

Etylparahydroxibensoat (E 214)

Metylparahydroxibensoat (E 218)

Natriumlaktatlösning

Mjölksyra

Glycerylstearat

Polyoxyetylenstearat

Renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Vid användning av burken med pump avlägsnas först transportskyddet genom att dra ur sprinten och ta bort kragen varefter pumpen trycks ned ett flertal gånger vid första användningstillfället, detta för att fylla pumpen.


För refillburken gäller följande hantering:

 • Detta är en refillburk. Pumpen från en tömd burk Curemid flyttas över till refillburken.

 • Tvätta händerna innan byte av pump görs.

 • Torka först av de yttre delarna på pumpen och locket.

 • Riv bort förseglingsringen runt locket både på refillburken och på den tömda pumpburken (om detta inte gjorts tidigare).

 • Ta bort ytterlocket från refillburken. Låt innerlocket ligga kvar.

 • Lyft upp ytterlocket med pumpen från den tömda burken. Lämna kvar innerlocket.

 • UNDVIK beröring av insidan på refillburken, pumplocket och stigröret på pumpen för att inte försämra produktens hållbarhet.

 • Sätt ner pumpens stigrör i hålet på refillburkens innerlock.

 • Pressa försiktigt ner pumpen i burken till stopp. Tryck sedan fast ytterlockets kanter ordentligt runt hela burken.

 • Kontrollera att locket sitter fast. Burken är klar för användning. Pumpa några gånger tills kräm kommer fram.

Förpackningsinformation

Kräm 50 mg/g vit kräm
500 gram burk, receptfri, 203:29, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av