Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Olynth

MiljöinformationFörmånsstatus
McNeil

Nässpray, lösning 1 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar till svagt opalescent, färglös till svagt gulaktig lösning.)

Medel vid nässjukdomar, sympatomimetika

Aktiv substans:
ATC-kod: R01AA07
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-04-09.

Indikationer

Temporär symtomatisk behandling av nästäppa på grund av rinit eller sinuit.

Kontraindikationer

Olynth 1 mg/ml nässpray skall inte användas:

  • till patienter som är överkänsliga mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

  • till patienter med förhöjt intraokulärt tryck, särskilt patienter med trångvinkelglaukom.

  • till patienter med torr inflammation i nässlemhinnan (rhinitis sicca).

  • till barn som är under 12 år.

  • efter transsfenoidal hypofysektomi eller transnasala/transorala operationer under vilka dura mater har blottlagts.

  • till patienter som behandlas med monoaminooxidashämmare (MAOI) eller som har använt sådana läkemedel under de 2 senaste veckorna eller andra läkemedel med potentiellt blodtryckshöjande effekt.

  • till patienter som har atrofisk eller vasomotorisk rinit.

Dosering

För nasal användning.


Vuxna och barn över 12 år:

En sprayning i vardera näsborren högst tre gånger om dagen. Detta läkemedel skall användas i högst 7 dagar om inte läkare föreskriver annat.


För att minimera risken för smittspridning, skall läkemedlet inte användas av fler än en person och munstycket skall sköljas efter varje användning.


Barn

Olynth 1 mg/ml nässpray är kontraindicerat för barn som är under 12 år (se Kontraindikationer).


Äldre patienter

Dosering som för vuxna.

Varningar och försiktighet

Liksom andra läkemedel i samma grupp skall xylometazolin administreras med försiktighet till patienter som reagerar kraftigt på sympatomimetika. Användning av sådana läkemedel kan hos dem orsaka insomni, vertigo, tremor, arytmi eller blodtrycksstegring.


Försiktighet skall iakttas vid behandling av patienter med hjärt- eller kärlsjukdom, hypertoni, hypertyreoidism eller diabetes, liksom vid prostatahypertrofi och feokromocytom. Patienter med långt QT-syndrom som behandlas med xylometazolin kan ha en ökad risk för allvarliga ventrikulära arytmier.


Vid långvarig behandling med xylometazolin kan symtomen på rinit och svullnaden i slemhinnan ibland återkomma när behandlingen avbryts. I sådana fall kan detta bero på den så kallade reboundeffekten, som orsakas av läkemedlet självt, och progrediera till kronisk svullnad och atrofi i nässlemhinnan (rhinitis medicamentosa och rhinitis sicca). För att undvika detta skall behandlingstiden begränsas till kortast möjliga tid (se Dosering). Eventuella nasala och paranasala bakteriella inflammationer skall behandlas på lämpligt sätt. I behandlingen av allergisk rinit får detta läkemedel endast användas som temporär stödbehandling.

Interaktioner

Xylometazolin bör inte användas samtidigt med tri eller tetracykliska antidepressiva läkemedel eller monoaminooxidas-(MAO)-hämmare eller under två veckor efter användning av MAO-hämmare.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

Det finns ingen information om huruvida xylometazolin passerar placenta eller utsöndras i bröstmjölk. På grund av dess potentiella systemiska kärlsammandragande effekt, skall detta läkemedel inte användas under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Under amning skall detta läkemedel användas med försiktighet eftersom det inte är känt huruvida den aktiva substansen utsöndras i bröstmjölk.

Trafik

Rätt använt har xylometazolin ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

De vanligast rapporterade biverkningarna av detta läkemedel har varit sveda eller brännande känsla i näsan och halsen samt torr nässlemhinna.


Frekvenskategorierna för biverkningar definieras enligt följande:

Mycket vanliga ≥1/10

Vanliga ≥1/100 till <1/10

Mindre vanliga ≥1/1 000 till <1/100

Sällsynta ≥1/10 000 till <1/1 000

Mycket sällsynta <1/10 000 inklusive isolerade rapporter

Ingen känd frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data

 

Vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Immunsystemet

 

Systemisk allergisk reaktion

 

Psykiska störningar

 

Nervositet, insomni

 

Centrala och perifera nervsystemet

 

Huvudvärk, yrsel

 

Ögon

 

Övergående synrubbningar

 

Hjärtat

 

Hjärtklappning

 

Blodkärl

 

Blodtrycksstegring

 

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sveda eller brännande känsla i näsa och hals, och torr nässlemhinna

 

Rebound-effekt, näsblod

Magtarmkanalen

 

Illamående

 

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Eftersom xylometazolin är en imidazolin, kan systemisk överdos resultera i ett brett spektrum av symtom som hör samman med stimulering eller hämning av hjärta och nervsystem.


Fall av överdosering har främst beskrivits i samband med barn. De förgiftningssymtom som har rapporterats har inkluderat allvarlig paralys av centrala nervsystemet, sedering, muntorrhet och svettning, liksom symtom orsakade av stimulering av sympatiska nervsystemet (takykardi, oregelbunden puls och blodtrycksstegring). En droppe (enkeldos) av xylometazolinberedningen avsedd för vuxna (1 mg/ml) administrerad intranasalt orsakade fyra timmars koma hos ett 15 dagar gammalt spädbarn. Spädbarnet återhämtade sig helt under uppföljningen.


Behandlingen av förgiftning riktar sig mot symtomen och deras orsak, och kan inkludera administrering av medicinskt kol, ventrikelsköljning och syrgasinhalation. För att sänka blodtrycket administreras 5 mg fentolamin i koksaltlösning långsamt intravenöst eller 100 mg oralt. Vid behov ges febernedsättande och kramplösande medel. Vasopressorer är kontraindicerade.

Farmakodynamik

Xylometazolin är ett imidazolderivat med sympatomimetisk effekt. Xylometazolin sprayat på nässlemhinnan orsakar snabbt en långvarig kärlsammandragning, som leder till att nästäppan minskar.


Denna effekt kan förmedlas via direkt stimulering av de postsynaptiska alfareceptorerna. Xylometazolin har ingen känd effekt på adrenerga betareceptorer.


I behandlingen av allergisk rinit lämpar sig xylometazolin i form av nässpray endast för temporär användning eller för att underlätta administreringen av annat läkemedel med lokal effekt på nässlemhinnan.


De reboundsymtom (svullen slemhinna och nästäppa) som ibland förekommer till följd av långvarig användning kan bero på läkemedlets stimulerande effekt på de presynaptiska alfa2-receptorerna och dess hämmande effekt på frisättningen av noradrenalin. Vasokonstriktorer ger ofta reboundsymtom efter 2-3 veckors kontinuerlig behandling, men xylometazolin har administrerats till friska försökspersoner i ända upp till 6 veckor utan förekomst av svullna slemhinnor eller takyfylaxi.

In vitro har xylometazolin visat sig nedsätta funktionen hos kinocilier, men denna effekt är inte permanent.


Olynth 1 mg/ml innehåller bland annat hyaluronsyra (i form av natriumhyaluronat), som har en fuktgivande effekt på nässlemhinnan.

Farmakokinetik

Vid lokal användning uppnås normalt vasokontriktion inom 5-10 minuter efter administrering av läkemedlet. Den avsvällande effekten i näsan varar vanligen i ca 6-8 timmar. När läkemedlet används och doseras rätt är absorptionen till den systemiska cirkulationen mycket försumbar. Vid stora doser och vid nedsväljning kan emellertid absorption och därav följande systemiska effekter förekomma. Det finns mycket knapphändig information tillgänglig om distributionen, metabolismen och utsöndringen av xylometazolin i människans organsystem.

Prekliniska uppgifter

Inga väsentliga uppgifter om klinisk säkerhet.

Innehåll

Xylometazolinhydroklorid 1 mg i 1 ml lösning


Varje spraydos (140 µl) innehåller 140 µg xylometazolinhydroklorid


Förteckning över hjälpämnen

Natriumhyaluronat

Sorbitol (E420)

Glycerol (E422)

Natriumdivätefosfatdihydrat

Dinatriumfosfatdihydrat

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för xylometazolin är framtagen av företaget GlaxoSmithKline Consumer Healthcare för Otrinex, Otrivin Comp, Otrivin®, Otrivin® Menthol (utan konserveringsmedel), Otrivin® utan konserveringsmedel

Miljörisk: Användning av xylometazolin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Xylometazolin är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Xylometazolin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R)/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.018 μg/L


Where:

A = 121.09 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, derived from free base and hydrochloride salt forms, data from Quintiles IMS). Reduction of A may be justified based on metabolism data.

R = 0% removal rate (conservatively, it has been assumed there is no loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Reference 1)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Reference 1)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies:

Green algae: EC50 = 2.03 mg/L (Desmodesmus subspicatus, 72 h (growth rate), (OECD 201) (Reference 2)


Daphnia acute toxicity: EC50 = 5.63 mg/L (Daphnia magna, 48h, OECD 202) (Reference 2)


Fish acute toxicity: LC50 = 71 mg/L (Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), 96h, OECD203) (Reference 2)


Bacterial Respiration Inhibition: IC20 = 90 mg/L (activated sludge, 0.5h, OECD 209) (Reference 2)


The PNEC is based on the following data:

PNEC (µg/l) = lowest acute EC50 / 1,000, where 1,000 is the assessment factor used.

An EC50 of 2.03 mg/l for green algae has been used for this calculation

PNEC = 2,030 µg/L /1000 = 2.03 µg/l

PNEC (μg/L) = lowest NOEC/1,000, where 1000 is the assessment factor applied for three short-term EC50s. EC50 for green algae (= 2.03 mg/L) has been used for this calculation since it is the most sensitive of the three tested species.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.018/2.03 = 8.87 x 10-3, i.e. PEC/PNEC ≤ 0.1 which justifies the phrase “Use of Xylometazoline has been considered to result in insignificant environmental risk.”


Environmental fate studies:

Degradation:

Degradation: < 10% (aerobic, 28d, 20-24°C, OECD 301A) (Reference 2)

This substance is not readily biodegradable.


Bioaccumulation

Partition Coefficient: log Kow 2.84 (OECD107) (Reference 2)

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation.


PBT/vPvB assessment

Xylometazoline does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP.

All three properties, i.e. ‘P’, ‘B’ and ‘T’ are required in order to classify a compound as PBT (Reference 1). Xylometazoline does not fulfil the criteria for PBT and/or vBvP based on log Kow < 4.


References

  1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

  2. Safety Data Sheet. Xylometazoline hydrochloride Version No.23. Fagron UK Ltd, July 2014.

Hållbarhet, förvaring och hantering

2 år. Förvaras vid högst 25ºC.


Olynth 1 mg/ml skall inte användas under längre tid än 12 månader efter öppnandet.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Förpackningsinformation

Nässpray, lösning 1 mg/ml Klar till svagt opalescent, färglös till svagt gulaktig lösning.
10 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av