Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

JEVTANA

Sanofi AB

Koncentrat och vätska till infusionsvätska, lösning 60 mg
(koncentratet är en klar, gul till brungul oljig lösning. Spädningsvätskan är en klar och färglös lösning.)

Antineoplastiska ämnen

Aktiv substans:
ATC-kod: L01CD04
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Jevtana innehåller: 1 injektionsflaska med koncentrat med 60 mg cabazitaxel samt hjälpämnen Polysorbat 80 och citronsyra. samt 1 injektionsflaska med spädningsvätska innehållande etanol 96% och vatten för injektionsvätskor


Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Cabazitaxel tillhör gruppen antineoplastiska ämnen. Gravida kvinnor bör undvika produkten. Skadlig vid hudkontakt. Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

Risk för bestående hälsoskador. Bildar giftiga gaser vid förbränning.


Enligt FASS klassificering av läkemedel i samband med graviditet tillhör preparatet kategori D.
För skyddsåtgärder under graviditet hänvisas till lokala instruktioner.

Skyddsåtgärder vid hantering

Som för alla antineoplastiska ämnen ska försiktighet iakttas vid hantering och beredning av JEVTANA lösningar. Man ska tänka på användningen av beredningsutrymmet, skyddsåtgärder för personalen (t.ex. handskar) och beredningsanvisningar.

Undvik direktkontakt med produkten.

Vid all hantering ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:5 "Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt" följas.

Cytostatika ska alltid beredas i säkerhetsbänk eller med slutet system för att skydda personal och omgivning för exponering.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2000:4 "Kemiska arbetsmiljörisker" och AFS2005:5 ”Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt”).

Första hjälpen

  • Hudkontakt: 

    Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Sök medicinsk rådgivning på en gång.

  • Ögonkontakt: 

    Skölj omedelbart med mycket vatten även under ögonlocken i minst 15 minuter. Sök medicinsk rådgivning på en gång.

  • Inandning: 

    Se till att du kommer ut i frisk luft, snyt näsan. Sök medicinsk rådgivning på en gång.

Förtäring:

Inducera inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Kontakta läkare omedelbart
VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

JEVTANA bör endast beredas och administreras av personal tränad på att hantera cytostatiska ämnen.

Gravid personal ska inte hantera läkemedlet. Som för alla antineoplastiska ämnen ska försiktighet iakttas vid hantering och beredning av JEVTANA lösningar. Man ska tänka på användandet av beredningsutrymme, skyddsutrustning till personal (t ex handskar) och beredningsanvisningar.

 

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: mars 2011