Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alprazolam Orion

Orion Pharma

Tablett 0,25 mg
(Vit eller nästan vit, odragerad, oval, skårad tablett, präglad med ORN51, storlek 9 x 6 mm.)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Bensodiazepinderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: N05BA12
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Alprazolam Orion tablett 0,25 mg, 0,5 mg och 1 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-10-02.

Indikationer

  • Panikångest

  • Symptomatisk behandling av ångest.


Alprazolam är endast indicerad om ångesten är svår, handikappande eller orsakar patienten stort obehag.

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

  • myastenia gravis

  • svår respiratorisk insufficiens

  • svår sömnapné

  • svår leverinsufficiens

Dosering

Dosering


Symptomatisk behandling av ångest

Den initiala dosen är 0,25 till 0,5 mg tre gånger dagligen, dosen bör justeras individuellt. Underhållsdosen är 0,5 till 3 mg dagligen i uppdelade doser.


Äldre patienter; patienter med nedsatt lever- och njurfunktion och patienter känsliga för produktens sederande effekt: Startdos och underhållsdosen är 0,25 mg 2 till 3 gånger dagligen. Dosen kan höjas gradvis vid behov.


Panikångest

Initialadosen är 0,5 till 1 mg vid sänggåendet. Doseringen bör vara individuellt anpassad och kan höjas med maximalt 1 mg var tredje eller fjärde dag. Underhållsdosen är maximalt 3 mg dagligen upp till maximalt 6 mg dagligen fördelat på 3 till 4 doser. I vissa fall, kan dosen höjas upp till 10 mg dagligen administrerat i uppdelade doser.


Äldre patienter, patienter med nedsatt lever- och njurfunktion och patienter känsliga för substansens sederande effekt: Startdos och underhållsdos är 0,25 mg 2 till 3 gånger dagligen. Dosen kan höjas gradvis vid behov. Maximaldosen är 4,5 mg dagligen i uppdelade doser.


Behandlingslängd

Behandlingen bör vara så kort som möjligt. Patientens tillstånd bör utvärderas regelbundet och behovet av fortsatt behandling bör evalueras, speciellt i de fall där patienten är symptomfri. Den sammanlagda behandlingstiden bör inte överskrida 8 till 12 veckor, inklusive den gradvisa nedtrappningen.


Studiedata stödjer en behandlingstid på sex månader vid ångest och upp till åtta månader vid panikångest.


Behandlingens avslutande

Dosen bör minskas gradvis. Den dagliga dosen av alprazolam bör minskas med högst 0,5 mg var tredje dag. Hos vissa patienter kan det vara nödvändigt att minska dosen i ännu långsammare takt.


Pediatrisk population

Alprazolam bör inte användas av patienter under 18 år. Säkerheten och effekten för alprazolam hos patienter under 18 år har inte fastställts.

Varningar och försiktighet

Tolerans

Den hypnotiska effekten av alprazolam kan minska vid flera veckors upprepad användning.


Beroende

Kronisk användning av bensodiazepiner kan resultera i utveckling av fysiskt och psykiskt beroende. Risken för beroende ökar med ökad dos och behandlingslängd. Risken är även högre hos patienter med tidigare känt läkemedels, narkotika och alkoholmissbruk. Läkemedelsberoende kan förekomma vid terapeutiska doser och/eller hos patienter utan individuella riskfaktorer. Det finns en ökad risk för läkemedelsberoende vid kombinerat bruk av flera bensodiazepiner oavsett den anxiolytiska eller hypnotiska indikationen. Fall av missbruk har rapporterats. Vid fysiskt beroende, ger avbrytandet av behandlingen abstinensbesvär. Abstinensbesvär kan inkludera huvudvärk och muskelsmärta, kraftig ångest och spänning, sömnrubbningar, rastlöshet, förvirring och irritation. I svåra fall: avpersonifiering, ändrad insikt, hyperakusi, domningar och stickande känsla i ben och armar, överkänslighet mot ljus, ljud och beröring, hallucinationer och kramper. Abstinenssymtomen kan uppkomma flera dagar efter att behandlingen har avslutats.


Återfallsångest och spänning

Vid avslutad behandling kan de symptom som föranledde behandling med en bensodiazepin (eller en bensodiazepinliknande substans) från början återkomma tillfälligt i ännu större intensitet än tidigare (rebound symtom). Möjliga rebound symtom är humörsvängningar, sömnlöshet och rastlöshet. Eftersom risken för abstinenssymtom/rebound symtom ökar efter snabb dosreduktion eller abrupt avbrytande av behandling, är gradvis minskning av dosen (nedtrappning) rekommenderat.


Behandlingslängd

Behandlingslängden bör vara så kort som möjligt (se avsnitt Dosering) beroende på indikationen. Vid behandling av ångesttillstånd och spänning är den maximala behandlingstiden 8 till 12 veckor inklusive utfasningsperioden. Behandlingsperioden kan förlängas efter en omprövning av patientens tillstånd.


Det kan vara viktigt för läkaren att informera patienten redan vid behandlingens start om att behandlingstiden är begränsad och att tydligt förklara hur dosen gradvis kommer att minskas.


Det är viktigt att förbereda patienterna med avseende på förekomsten av återfallssymtom så att avbrytandet av behandlingen orsakar så lite oro som möjligt. Kortverkande bensodiazepiner har föreslagits eventuellt orsaka abstinenssymtom även mellan administrering av doser, speciellt om den dos som används är hög. Vid användande av en bensodiazepin med lång halveringstid, bör den inte bytas ut mot en kortverkande bensodiazepin på grund av potentiell förekomst av abstinensbesvär


Amnesi

Liksom med andra bensodiazepiner kan alprazolam orsaka anterograd amnesi. Detta uppstår oftast flera timmar efter att läkemedlet har intagits.


Psykiska och paradoxala reaktioner

Om rastlöshet, agitation, irritation, raseriutbrott, mardrömmar, förvärrad sömnlöshet, hallucinationer, psykoser, olämpligt uppträdande, förvirring och andra beteendestörningar uppkommer ska behandlingen sättas ut. Paradoxala reaktioner uppkommer oftare hos barn och äldre.


Risker med samtidig användning av opioider:

Samtidig användning av Alprazolam Orion och opioider kan leda till sedering, andningsdepression, koma och död. På grund av dessa risker förbehålls samtidig förskrivning av sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel såsom Alprazolam Orion med opioider till patienter för vilka andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om det beslutas att förskriva Alprazolam Orion samtidigt med opioider, ska lägsta effektiva dos användas och behandlingstiden ska vara så kort som möjligt (se även allmänna dosrekommendationer i avsnitt Dosering).


Patienterna ska följas noga avseende tecken och symtom på andningsdepression och sedering. I detta avseende är det starkt rekommenderat att informera patienten och dess vårdgivare (om relevant) om att vara uppmärksamma på dessa symtom (se avsnitt Interaktioner).Pediatrisk population

Alprazolam bör inte användas hos patienter under 18 år då säkerhet och effekt i denna åldersgrupp inte har fastställts.


Speciella patientgrupper

Bensodiazepiner och liknande produkter ska användas med försiktighet hos äldre, på grund av risken för överdriven sedering och / eller muskelsvaghet som kan orsaka fall, ofta med allvarliga konsekvenser i denna population. Det rekommenderas att använda lägsta effektiva dos hos äldre och/eller försvagade patienter för att förhindra utveckling av ataxi eller översedering.


Hos patienter med kronisk respiratorisk insufficiens ska lägre dos än vanligt användas med tanke på risken för andningsdepression.


Bensodiazepiner är kontraindicerad hos patienter med svåra leverdysfunktion eftersom bensodiazepiner kan bidra till utveckling av encefalopati. Försiktighet rekommenderas vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion och mild till moderat leverinsufficiense.


Bensodiazepiner är inte effektiva vid primär behandling av psykoser.


Episoder av hypomani och mani har rapporterats i samband med användning av alprazolam hos patienter med depression.


Bensodiazepiner är inte effektiva som primär behandling av svår depression. Ångest i samband med svår depression bör inte behandlas med enbart bensodiazepiner på grund av risken för självmord hos dessa patienter. När patienten som skall behandlas är allvarligt deprimerad och självmordsbenägen, bör lämpliga åtgärder vidtas och förskrivning bör göras för lämplig mängd av läkemedlet


Panikångest har visats relatera till primär och sekundär depression och med förhöjd suicidtendens hos obehandlade patienter. Lika försiktighet är därför befogad vid användning av höga doser alprazolam vid panikångest som vid användning av andra psykofarmaka vid behandling av patienter med depression eller misstänks ha självmordstankar eller -avsikter. Detta måste tas i beaktande vid förskrivning av alprazolam.


Eftersom bensodiazepiner kan orsaka antikolinerga biverkningar, bör stor försiktighet iakttas vid användningen hos patienter med akut trångvinkelglaukom, eller hos de som är potentiellt känsliga för antikolinerga biverkningar.


Bensodiazepiner ska också användas med extrem försiktighet hos patienter med tidigare känt alkohol-, narkotika- eller läkemedelsmissbruk.


Hjälpämnen

Tabletterna innehåller laktos. Därför bör patienter med sällsynta ärftliga problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption inte ta detta läkemedel.

Interaktioner

Farmakodynamiska interaktioner


Psykofarmaka

Försiktighet bör iakttas om patienten samtidigt behandlas med andra psykofarmaka. Ökad CNS-depression kan förekomma vid samtidigt intag av psykofarmaka såsom antipsykotika (neuroleptika), hypnotika, sedativa, antidepressiva, narkotiska analgetika, antiepileptika, anestetika och sedativa antihistaminer. Att ta detta läkemedel tillsammans med narkotiska analgetika kan förstärka eufori, vilket i sin tur kan öka psykiskt beroende ännu mer.


Opioider

Särskild försiktighet ska beaktas med läkemedel som hämmar lungfunktion såsom opioider (analgetika, hostdämpande, substitutionsbehandlingar), speciellt hos äldre människor. Samtidig användning av sedativa läkemedel såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel såsom Alprazolam Orion med opioider ökar risken för sedering, andningsdepression, koma och död på grund av den additiva CNS-depressiva effekten. Dosering och duration av samtidig användning ska begränsas (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Alkohol

Kombination med alkohol förstärker den sedativa effekten av alprazolam. Detta påverkar patientens förmåga att köra bil och använda maskiner. Samtidigt intag av alkohol ska undvikas.


Klozapin

Kombinationsbehandling med klozapin är förenad med en ökad risk för respiratoriskt och/eller hjärtstillestånd.


Muskelrelaxant

Om patienten använder alprazolam under behandling med ett muskelavslappnande medel, bör hen vara beredd på en ökad muskelavslappnande effekt (risk för fall), särskilt i början av behandlingen med alprazolam.Farmakokinetiska interaktioner

Alprazolam metaboliseras av vissa leverenzymer (särskilt CYP3A4), och därför förstärks dess effekt av läkemedel som hämmar dessa enzymer. Därför bör försiktighet iakttas och en dosreduktion av alprazolam kan vara nödvändig om patienten samtidigt tar läkemedel som hämmar leverenzymerna.


CYP3A4-hämmare

Antimykotika: Samtidigt användning av itrakonazol, ketokonazol och andra

fungicida substanser av azol-typ (potent CYP3A4-hämmare) rekommenderas ej.


Lämplig försiktighetsåtgärd bör iakttas vid samtidig användning av CYP3A4-hämmare, i synnerhet HIV-proteashämmare, fluoxetin, dextropropoxifen, p-piller, sertralin, diltiazem samt makrolidantibiotika såsom erytromycin och troleandomycin.


Itrakonazol är en potent CYP3A4-hämmare, som ökar alprazolams AUC och förlänger dess halveringstid. I en studie där friska frivilliga fick 200 mg/dag itrakonazol samt 0,8 mg alprazolam, ökade AUC med två-tre gånger och eliminationshalveringstiden förlängdes till cirka 40 timmar. Alprazolam har också visat sig påverka psykomotorisk funktion. Itrakonazol kan förstärka alprazolams CNS-dämpande effekter och avbrytande av itrakonazolbehandling kan minska den terapeutiska effekten av alprazolam.


Nefazodon, fluvoxamin och cimetidin: försiktighet krävs vid användning av dessa aktiva substanser (CYP3A4-hämmare) samtidigt med alprazolam. En eventuell minskning av alprazolamdosen bör övervägas. Nefazodon hämmar CYP3A4-medierad oxidation av alprazolam, vilket resulterar i en dubblering av alprazolams plasmakoncentration och förstärkta CNS-effekter. Vid samtidig behandling rekommenderas därför att alprazolamdosen halveras. Behandling med fluvoxamin förlänger halveringstiden av alprazolam från 20 till 34 timmar och fördubblar plasmakoncentrationen av alprazolam. Vid samtidig behandling rekommenderas halvering av alprazolamdosen. Cimetidin minskar clearance av alprazolam, vilket kan förstärka effekten av alprazolam. Den kliniska betydelsen av interaktionen återstår att fastställas.


CYP3A4-inducerare

Effekten av alprazolam kan minska hos patienter som samtidigt behandlas med CYP3A4 inducerare såsom rifampicin, fenytoin, karbamazepin eller Johannesört (Hypericum perforatum). Plasmakoncentrationer av alprazolam i elimineringsfasen beror på vissa leverenzymer (särskilt CYP3A4) som behövs för metabolismen. Plasmakoncentrationen minskar genom inducerare av dessa enzymer. Om användning med Johannesört eller andra CYP3A4 inducerare plötsligt avslutas kan symtom på överdos av alprazolam förekomma.


Alprazolams effekt på farmakokinetiken av andra läkemedel


Digoxin

Ökade ­plasma­koncentrationer av digoxin har rapporterats vid samtidig användning av 1 mg alprazolam dagligen, särskilt hos äldre patienter. Därför bör patienter som behandlas samtidigt med alprazolam och digoxin noggrant övervakas för tecken och symtom på digoxintoxicitet.


Imipramin och desipramin

Samtidig administrering av alprazolam (upp till 4 mg/dag) med imipramin och desipramin ökade steady state-plasmanivåer av dessa substanser med 31 % respektive 20 %. Det är ännu inte känt om dessa förändringar är av klinisk betydelse.


Warfarin

En möjlig påverkan på protrombintider och warfarinplasmanivåer har inte fastställts


Ingen interaktion mellan propranolol och disulfiram har upptäckts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  C.

En stor mängd data baserad på cohortstudier indikerar att exponering för bensodiazepiner under första trimestern inte är associerat med en ökad risk för allvarliga missbildningar. Dock har några epidemiologiska studier med tidig case-control visat en ökad risk för gomspalt. Data indikerar att risken att det nyfödda barnet föds med gomspalt efter bensodiazepinexponering hos modern är mindre än 2/1000 jämfört med den förväntade frekvensen för denna defekt som uppskattas till 1/1000 generellt hos befolkningen. Benzodiazepinbehandling med en hög dos under andra och tredje trimestern av graviditeten har visat en minskad rörelseaktivitet och en variabilitet av hjärtrytmen hos fostret. När behandling måste ges av medicinska skäl under den sista delen av graviditeten, även vid låga doser, kan floppy infant syndrom så som axial hypotoni, sugproblem som kan leda till dålig viktökning, observeras. Dessa tecken är reversibla men kan vara från 1 till 3 veckor, enligt halveringstiden för produkten. Vid höga doser kan respiratorisk depression eller apné och hypotermi observeras hos nyfödda. Vidare kan abstinenssymtom med hyperexcitabilitet, agitation och tremor observeras några dagar efter födseln, även om inget floppy infant syndrom observeras. Förekomsten av abstinenssymtom efter födsel beror av substansens halveringstid.


Med hänsyn till dessa data kan användning av alprazolam under graviditet övervägas, om terapeutiska indikationer och dosering noga respekteras.


Om behandling med alprazolam är nödvändig under sista delen av graviditeten bör höga doser undvikas och abstinenssymtom och/eller floppy infant syndrom övervakas hos det nyfödda barnet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVb.

Då alprazolam passerar över modersmjölken bör detta läkemedel inte ges till mödrar som ammar

Fertilitet

Om Alprazolam Orion föreskrivs till kvinnor i fertil ålder bör de rådas att ta kontakt med deras läkare för eventuellt avbrott av behandlingen om de planerar att bli gravida eller misstänker att de är gravida.

Trafik

Alprazolam har stor påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner. Patienter som i deras yrkesroll behöver skärpa och kontinuerliga perceptiva färdigheter, vakenhet att fatta rätt beslut och att ha full kroppskontroll, ska varnas om att dessa förmågor försämras på grund av sedering, amnesi, nedsatt koncentrationsförmåga och muskelsvaghet. Om patienten inte får tillräckligt med sömn ökar risken för nedsatt vakenhet.


Patienter ska varnas för dessa risker och rådas att inte köra bil eller använda maskiner under behandlingen. Alkohol förstärker dessa effekter (se avsnitt 4.5).

Biverkningar

Biverkningarna, om man får dem, inträffar i allmänhet i början av behandlingen och brukar minska eller försvinna efter en tids användning av läkemedlet eller av minskad dos. Biverkningar identifierade i kliniska studier och efter marknadsintroduktion är listade nedan efter organ, klass och frekvens.

Frekvensen för biverkningarna definieras enligt följande:

Mycket vanliga

>1/10

Vanliga

>1/100, <1/10

Mindre vanliga

>1/1 000, <1/100

Sällsynta

>1/10 000, <1/1 000

Mycket sällsynta

<1/10 000, ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Endokrina
systemet

  

Hyperprolaktin

emi*

Metabolism
och nutrition

 

Minskad aptit


 

Psykiska
störningar

Depression

Förvirring,

desorientering,

minskad libido,

oro, insomnia,

nervositet, ökad

libido*


Mani* (se avsnitt

4.4),

hallucinationer*,

ilska*,

agitation*


Hypomani*,

aggression*,

fientlighet*,

abnormala

tankar*,

psykomotorisk

hyperaktivitet*


Centrala
och perifera
nervsystemet

Sedation, somnolens,

ataxi, minnesrubbningar,

dysartri, yrsel,

huvudvärk

Balansrubbninga

r,

koordinationssvå

righeter,

störningar i

uppmärksamhet,

hypersomni,

letargi, tremor


Amnesi

Obalans i

autonoma

nervsystemet*,

dystoni*


Ögon

 

Dimsyn


 

Magtarm­
kanalen

Förstoppning,

muntorrhet

Illamående, kräkningar


Gastrointestinal sjukdom*

Lever och
gallvägar

  

Hepatit, onormal

leverfunktion*,

gulsot*

Hud och
subkutan
vävnad

 

Dermatit*


Angioödem*, fotosensitivitet

sreaktion*


Muskulo­
skeletala
systemet
och bindväv

  

Muskelsvaghet

 

Njurar och
urinvägar

  

Inkontinens*

Urinretention*


Reproduktions­
organ och
bröstkörtel

 

Sexuell

dysfunktion*


Menstruella störningar*

 

Allmänna
symtom
och/eller
symtom vid administrerings­
stället

Trötthet,

irritabilitet 

Perifera ödem*

Undersökningar


Viktminskning,

viktökning

Ökat

intraokulärt

tryck*

*Biverkningar som identifierats efter marknadsföringsstart


Användning av alprazolam (även vid terapeutiska doser) kan leda till utvecklande av ett fysiskt beroende. Behandlingsavbrott kan därför leda till utsättnings- och återfallssymtom. Psykiskt beroende kan också förekomma. Exempel på missbruk har rapporterats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Allmän information om toxicitet

Liksom med andra bensodiazepiner bör överdosering av alprazolam inte utgöra någon livsfara såvida det inte kombineras med andra CNS-depressiva medel (inklusive alkohol). Vid hantering av överdosering med alla slags läkemedel ska man ha i åtanke att patienten kan ha tagit flera läkemedel. Behandlingen bör anpassas därefter.


Symtom

Vid överdos är det centrala nervsystemets aktivitet vanligtvis sänkt, vilket yttrar sig som symtom som varierar från dåsighet till koma. De lindriga symtomen vid överdosering är dåsighet, förvirring och letargi. I mer grava fall ses ataxi, hypotoni, hypotension och respiratorisk depression. I sällsynta fall ses koma och i mycket sällsynta fall kan överdosering leda till död.


Behandling

Om patienten är vid medvetande rekommenderas ett snabbt framkallande av kräkning efter peroralt intag av läkemedlet. Om medvetandenivån är sänkt bör ventrikeltömning genomföras samtidigt som luftvägarna intuberas. Om tömning av maginnehållet inte ger någon förbättring av patientens tillstånd bör aktivt kol tillföras och vid behov lämnas kvar i magsäcken i kombination med ett laxermedel. Om man vet att den intagna dosen är hög kan effekten av läkemedel finnas kvar under lång tid. Forcerad diures och hemodialys är inte till någon nytta.


Flumazenil kan vara användbart som antidot, när den administreras enligt anvisningarna och med särskild hänsyn till kontraindikationer och försiktighetsåtgärder.


För individer i koma är behandlingen främst symtomatisk. Försiktighetsåtgärder bör vidtas för att undvika möjliga komplikationer som asfyxi på grund av att patienten sväljer sin tunga eller aspiration av maginnehållet. Intravenös hydrering kan vara till nytta för att förhindra uttorkning.


Att upprätthålla vitala funktioner, i synnerhet andningen, är särskilt viktig när andra lugnande medel är inblandade i överdoseringen.


Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Liksom andra bensodiazepiner har alprazolam hög affinitet till bindningsstället för bensodiazepin i hjärnan.


Farmakodynamiska effekter

Hög affinitet underlättar, både pre-och post-synaptisk, den hämmande verkan av neurotransmittorn gamma-aminosmörsyran (GABA) i det centrala nervsystemet.


Klinisk effekt och säkerhet

Alprazolam är en anxiolytiskt aktiv substans. Liksom andra bensodiazepiner har alprazolam, förutom de anxiolytiska egenskaperna, även sedativa, hypnotiska, muskelförsvagande och antikonvulsiva egenskaper.

Farmakokinetik

Absorption

Alprazolam absorberas snabbt efter oral administrering. Biotillgängligheten efter oralt administrerat alprazolam är 80 % eller mer. Den maximala plasmakoncentrationen nås 1 eller 2 timmar efter oral administrering.


Distribution

Efter administrering av en singeldos är alprazolams plasmakoncentrationer direkt proportionella till den administrerade dosen. När den administrerade dosen, 0,5‑3 mg är den maximala plasmakoncentrationen 8‑37 ng/ml. Vid upprepad administrering med 1,5‑10 mg/dag var genomsnittlig steady state-koncentration 18,3‑100 ng/ml. 70 % av alprazolam är bundet till serumproteiner, in vitro.


Biotransformation

De viktigaste metaboliterna av alprazolam som återfinns i urinen är alfahydroxi-alprazolam och ett bensofenonderivat. De huvudsakliga metaboliterna i plasma är alfahydroxi-alprazolam och 4‑hydroxi‑alprazolam. Alprazolam metaboliseras till största delen av CYP3A4.


Bensofenonderivatet är praktiskt taget inaktivt. Den biologiska aktiviteten av alfahydroxi-alprazolam är jämförbar med den för alprazolam, medan 4‑hydroxi‑alprazolam är cirka 10 gånger mindre aktiv.


Plasmakoncentrationerna av dessa metaboliter är låga. Deras halveringstider liknar den för alprazolam. Inverkan från metaboliterna på den biologiska aktiviteten av alprazolam är därför låg.


Elimination

Den genomsnittliga halveringstiden för alprazolam är 12 till 15 timmar. Alprazolam och dess metaboliter utsöndras främst i urinen.


Äldre

Hos äldre kan den genomsnittliga halveringstiden bli förlängd (cirka 16 timmar).


Nedsatt leverfunktion

Nedsatt leverfunktion förlänger den genomsnittliga halveringstiden för alprazolam (cirka 19 timmar).

Prekliniska uppgifter

Hos råttor, som gavs alprazolam under 24 månader, sågs tydligt och på ett dosrelaterat sätt en ökning av förekomst av katarakter och vaskularisering av hornhinnan både hos honor och hanar.


I en upprepad dostoxicitetsstudie (12 månader) där höga perorala doser gavs till hundar, observerades kramper, där vissa var dödliga. Relevansen av dessa fynd för människa oklar.


Inga tecken på karcinogena effekter kunde påvisas vid karcinogenicitetsstudier hos råttor vid doser på upp till 30 mg/kg/dag (150 gånger den högsta dagliga dosen till människa på 10 mg/dag) eller hos möss vid doser upp till 10 mg/kg/dag (50 gånger den högsta dagliga dosen till människa).


Administrering av höga alprazolamdoser till råtta och kanin ökade antalet fosterskador och fosterdöd.


Alprazolam var inte mutagent i mikrokärntest på råtta vid doser upp till 100 mg/kg, vilket är 500 gånger den maximala rekommenderade dagliga dosen på 10 mg/dag. Alprazolam var inte heller mutagent in vitro.


Alprazolam nedsatte inte fertilitet hos råttor vid doser på upp till 5 mg/kg/dag, vilket är 25 gånger den maximala rekommenderade dagliga dosen till människa.


Exponering av bensodiazepiner hos mus- och råttfoster, inklusive alprazolam, har förknippats med postnatala beteendeförändringar. Den möjliga betydelsen av dessa förändringar för människa är oklar.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje tablett innehåller 0,25 mg, 0,5 mg och 1 mg alprazolam.


Hjälpämnen med känd effekt:

Alprazolam Orion 0,25 mg: laktos 85,7 mg per tablett.

Alprazolam Orion 0,5 mg: laktos 85,5 mg per tablett.

Alprazolam Orion 1 mg: laktos 171,0 mg per tablett.


För fullständig förteckning över hjälpämnen se förteckning över hjälpämnen.


Förteckning över hjälpämnen

Majsstärkelse, gelatin, laktosmonohydrat och magnesiumstearat.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 ºC.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tablett 0,25 mg Vit eller nästan vit, odragerad, oval, skårad tablett, präglad med ORN51, storlek 9 x 6 mm.
20 tablett(er) burk, 53:48, F, Övriga förskrivare: tandläkare
100 tablett(er) burk, 81:49, F, Övriga förskrivare: tandläkare
Tablett 0,5 mg Vit eller nästan vit, odragerad, oval, skårad tablett, präglad med ORN52, storlek 9 x 6 mm.
20 tablett(er) burk, 58:88, F, Övriga förskrivare: tandläkare
100 tablett(er) burk, 83:39, F, Övriga förskrivare: tandläkare
Tablett 1 mg Vit eller nästan vit, odragerad, platt, rund, fasade kanter, skårad tablett, präglad med ORN50, Ø 9 mm.
20 tablett(er) burk, 66:08, F, Övriga förskrivare: tandläkare
100 tablett(er) burk, 92:48, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av