Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alfacalcidol Alternova

Orifarm Generics AB

Kapsel, mjuk 0,5 mikrog
(Röd, oval, ca. 10 mm lång och ca. 7 mm bred.)

Vitamin D och analoger

Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC03
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Alfacalcidol Alternova kapsel, mjuk 0,25 mikrog och 0,5 mikrog

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2017-11-01.

Indikationer

Sjukdomar orsakade av störningar i kalciummetabolismen pga av minskad produktion av 1,25-dihydroxyvitamin D3 såsom renal osteodystrofi, osteomalaci av olika genes, samt idiopatisk och postoperativ hypoparatyreoidism.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Hyperkalcemi.

Dosering

Dosering

Vuxna och barn som väger över 20 kg:

Initialt 1- 2 mikrogram per dygn.

Underhållsdosering: 0,25 - 2 mikrogram per dygn.


Barn som väger mindre än 20 kg:

Initialt 0,05 mikrogram per kg och dygn


Dosen bestäms sedan med ledning av det biokemiska svaret på behandlingen och då i synnerhet av kalciumkoncentrationen i serum.


Administreringssätt

Kapslarna sväljs hela tillsammans med ett glas vatten.


Behandlingskontroll

Under inställningsperioden bör kontroll av serumkalcium och serumfosfat ske minst 2 gånger i veckan. Vid hyperkalcemi utsätts behandlingen varpå serumkalcium vanligen normaliseras inom några dagar. Symtomatisk behandling (vätska, forcerad diures, glukokortikoider) kan dessutom vara indicerad vid svår hyperkalcemi (hyperkalcemisk kris).

Därutöver måste regelbunden kontroll av serumkalcium och serumfosfat ske minst varje månad. Detta gäller även patienter som behandlats en längre tid och som förefaller väl in-ställda. Risken för hyperkalcemi tycks öka markant när mineraliseringsprocessen normaliserats. Dosen bör därför vanligen reduceras vid hållpunkter för läkning av skelettsjukdomen.

Varningar och försiktighet

Under behandling med alfakalcidol ska nivåerna av serumkalcium och serumfosfat kontrolleras regelbundet. PTH, alkaliskt fosfatas och kalcium x fosfatprodukten bör övervakas på klinisk indikation.


Hyperkalcemi kan förekomma hos patienter som behandlas med alfakalcidol. Av denna anledning bör patienten informeras om de kliniska symtomen vid hyperkalcemi. Tecken på hyperkalcemi är anorexi, trötthet, illamående och kräkningar, förstoppning eller diarré, polyuri, svettningar, huvudvärk, polydipsi, högt blodtryck, somnolens och yrsel.


Hyperkalcemi kan snabbt korrigeras genom att behandlingen avbryts tills plasmakalciumnivåerna återgår till det normala (inom ungefär en vecka). Behandlingen med alfakalcidol kan sedan återupptas med lägre dos (halva föregående dos) och övervakning av kalciumnivåer.


Långvarig hyperkalcemi kan förvärra arterioskleros, hjärtklaffskleros och nefrolitiasis, förlängd hyperkalcemi bör därför undvikas vid behandling av dessa patienter. Övergående eller långvarig försämring av njurfunktionen har observerats. Alfakalcidol bör också användas med försiktighet hos patienter med förkalkning av lungvävnad då detta kan resultera i hjärtsjukdom.


Hos patienter med renal osteodystrofi eller kraftigt nedsatt njurfunktion kan fosfatbindare ges samtidigt med alfakalcidol för att förhindra höjt serumfosfat och potentiell metastatisk förkalkning.


Alfakalcidol ska användas med försiktighet hos patienter med granulomatösa sjukdomar, som sarkoidos, där känsligheten för D-vitamin ökar.


Risken för hjärtarytmier ökar vid samtidig användning av digitalisglykosider vid hyperkalcaemi inducerad av D-vitaminintag.


Alfacalcidol Alternova innehåller sorbitol. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans.

Alfacalcidol Alternova 0,5 mikrogram innehåller även färgämnet Allurarött AC (E 129) vilket kan ge allergiska reaktioner.

Interaktioner

Tiaziddiuretika och kalciuminnehållande preparat

Samtidig användning av tiaziddiuretika eller kalciuminnehållande preparat kan öka risken för hyperkalcemi. Kalciumnivåer bör övervakas.


Andra vitamin D innehållande preparat

Samtidig användning av andra vitamin-D-innehållande preparat kan öka risken för hyperkalcemi. Användning av flera D-vitaminanaloger bör undvikas.


Antiepileptika

Antiepileptika (t.ex. barbiturater, fenytoin, karbamazepin eller primidon) har enzyminducerande effekt vilket leder till en ökad metabolism av alfakalcidol. Patienter som tar antiepileptika kan behöva högre dos alfakalcidol.


Kolestyramin

Samtidig oral administrering av kolestyramin kan försämra tarmens absorption av orala alfakalcidol-formuleringar. Alfakalcidol bör tas minst 1 timme före, eller 4 till 6 timmar efter kolestyramin för att minimera risken för interaktion.


Magnesiuminnehållande antacida

Absorptionen av magnesiuminnehållande antacida kan förstärkas av alfakalcidol vilket ökar risken för hypermagnesemi.


Aluminiuminnehållande preparat

Alfakalcidol kan öka serumkoncentrationen av aluminium. Patienter som tar aluminiuminnehållande preparat (t.ex. aluminiumhydroxid, sukralfat) bör övervakas med avseende på tecken på aluminium toxicitet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av alfacalcidol i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter.


Alfakalcidol skall användas under graviditet endast då tillståndet innebär att det är absolut nödvändigt att kvinnan behandlas med alfakalcidol då hyperkalcemi under graviditeten kan orsaka kongenitala missbildningar hos avkomman. Försiktighet bör iakttas vid behandling av kvinnor i fertil ålder.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Alfakalcidol utsöndras i bröstmjölk. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med alfakalcidol efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.


Nyfödda barn/spädbarn till mödrar som behandlas med alfakalcidol ska noga kontrolleras för hyperkalcemi.

Fertilitet

Det finns inga data om alfakalcidols effekt på fertilitet.

Trafik

Alfakalcidol har ingen eller försumbar direkt effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienter ska informeras om att yrsel kan förekomma under behandling och att de ska ta hänsyn till detta när de kör bil eller använder maskiner.

Biverkningar

Uppskattningen av frekvensen av biverkningar baseras på en sammanslagen analys av data från kliniska studier och spontan biverkningsrapportering.

De vanligast rapporterade biverkningarna är olika typer av hudreaktioner som klåda och utslag, hyperkalcemi, magsmärtor/obehag och hyperfosfatemi.


För symtom och tecken som kan förekomma i samband med hyperkalcemi se avsnitt Varningar och försiktighet.

Förlängd hyperkalcemi kan resultera i nefrokalcinos/nefrolitiasis och njurskada (se avsnitt Varningar och försiktighet). Njursvikt har rapporterats.


Biverkningar är listade enligt MedDRAs organsystem (SOC) och de enskilda listorna börjar med de vanligast rapporterade biverkningarna. Inom varje frekvensområde presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.


Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100 <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1000 <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000 <1/1000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Metabolism och nutrition

Vanliga

Hyperkalcemi och hyperfosfatemi

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Förvirring

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Huvudvärk

Sällsynta

Yrsel

Magtarmkanalen

Vanliga

Buksmärta och obehag

Mindre vanliga

Diarré

Kräkningar

Förstoppning

Illamående

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Utslag*

Klåda

*Olika typer av hudutslag såsom erytematösa, makulopapulösa och pustulösa utslag har rapporterats

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

Myalgi

Njurar och urinvägar

Vanliga

Hyperkalciuri

Mindre vanliga

Nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt)

Nefrolitiasis/Nefrokalcinos

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga

Trötthet/asteni/olustkänsla, kalcinos


Pediatrisk population

Baserat på en begränsad mängd data är säkerhetsprofilen liknande för barn och vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Överdosering av alfakalcidol kan leda till hyperkalcemi, detta är övergående då alfakalcidol sätts ut.


Symtom: Hyperkalcemisymtom som trötthet, omtöckning, eufori, illamående, anorexi, törst, polyuri, nefrokalcinos, njurpåverkan, EKG-förändringar, arytmier.


Behandling: Rehydrering. Diuretika, t.ex. furosemid, för att säkra god diures. Mät elektrolyter, kalcium-och njurfunktion, fastställ elektrokardiografiska abnormiteter, speciellt hos patienter som använder digitalis. Behandling med kalcitonin, prednisolon, bisfosfonater och slutligen hemodialys med låg kalciumkoncentration bör övervägas.

Farmakodynamik

Alfakalcidol är en potent D-vitaminanalog, som snabbt ombildas i levern till 1,25-dihydroxikolekalciferol, som är den aktiva metaboliten av vitamin D3. Denna metabolit ökar intestinal kalcium- och fosfatabsorption, ökar tubulär reabsorption av kalcium och fosfat, samt reglerar benmineraliseringen. Alfakalcidol lämpar sig därför till behandling av sjukdomar orsakade av störningar i kalciummetabolismen, vilka kan bero på minskad mängd endogent 1,25-dihydroxikolekalciferol.

Farmakokinetik

Absorption sker snabbt och nästan fullständigt.

Halveringstiden för den aktiva metaboliten kalcitriol är ca. 4 timmar och den biologiska effekten kvarstår ca. 3-5 dygn efter seponering.

Utsöndringen av alfakalcidol och dess metaboliter sker huvudsakligen via faeces och till viss del även via njurarna.

Prekliniska uppgifter

Den icke-kliniska toxiciteten hos alfakalcidol tillskrivs kalcitriols vitamin D-effekt på kalciumhomeostasen, denna kännetecknas av hyperkalcemi, hyperkalciuri och slutligen förkalkning av mjukdelar.

Alfakalcidol är inte genotoxiskt.

Inga specifika effekter av alfakalcidol på beteende hos avkomman noterades hos råttor. Vad gäller embryo-fetal utveckling, observerades fetal toxicitet (postimplantationsförlust, mindre kullstorlek och lägre vikt) i råtta och kanin vid doser som är tillräckligt höga för att orsaka toxicitet i honorna. Det är känt att höga doser av D-vitamin är teratogent hos försöksdjur.

Innehåll

Varje kapsel innehåller alfakalcidol 0,25 mikrogram respektive 0,5 mikrogram.


Hjälpämnen med känd effekt:

0,25 mikrogram: Varje kapsel innehåller 19,2 mg sorbitol.

0,5 mikrogram: Varje kapsel innehåller 15,7 mg sorbitol och 0,03 mg Allurarött AC (E 129).


0,25 mikrogram:

Gelatin, glycerol, titandioxid (E171), medellångkedjiga triglycerider, sorbitol, renat vatten, butylhydroxyanisol, butylhydroxytoluen.


0,5 mikrogram:

Gelatin, glycerol, gul järnoxid (E172), titandioxid (E 171), medellångkedjiga triglycerider, sorbitol, renat vatten, butylhydroxyanisol, butylhydroxytoluen, Briljantblått FCF (E133), Allurarött AC (E 129)

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för alfakalcidol är framtagen av företaget LEO Pharma för Etalpha, Etalpha®

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

The active ingredient in Etalpha® is alfacalcidol.

Alfacalcidol is a pro-drug of calcitriol, the biologically active form of vitamin D3. Under normal conditions calcitriol is produced in the kidneys by the enzymatic hydroxylation of 25-hydroxycholecalciferol (calcifediol). Alfacalcidol bypasses the renal 1α-hydroxylase dependent production of calcitriol and is readily hydroxylated to calcitriol in the liver. Calcitriol is further metabolized in the liver and is excreted in the bile. Alfalcalcidol is a pro-vitamin D3, and the intake of alfacalcidol is therefore considered to result in insignificant environmental impact.

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Therefor no environmental information is required.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

4 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kapsel, mjuk 0,25 mikrog Vit, oval, ca. 10 mm lång och ca. 7 mm bred.
100 kapsel/kapslar blister, 150:54, F
Kapsel, mjuk 0,5 mikrog Röd, oval, ca. 10 mm lång och ca. 7 mm bred.
100 kapsel/kapslar blister, 247:36, F

Hitta direkt i texten
Av