Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glypressin

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Ferring

Injektionsvätska, lösning 1 mg
(Klar, färglös vätska)

Hypofysbaklobens hormoner (vasopressin och analoger)

Aktiv substans:
ATC-kod: H01BA04
Läkemedel från Ferring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?
Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Glypressin 1 mg injektionsvätska, lösning

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En ampull med 8,5 ml lösning innehåller 1 mg terlipressinacetat, motsvarande 0,85 mg terlipressin (som fri bas). Koncentrationen av färdigställd lösning är 0,12 mg terlipressinacetat per ml motsvarande 0,1 mg terlipressin (som fri bas) per ml.


Hjälpämne med känd effekt:

En ampull innehåller 1,33 mmol (30,7 mg) natrium.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.


Klar, färglös vätska.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Blödande esofagusvaricer.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Initialt ges en intravenös injektion om 2 mg Glypressin injektionsvätska, lösning, var fjärde timme. Behandlingen ska fortgå tills blödningen har varit under kontroll i 24 timmar, dock max 48 timmar. Efter den initiala dosen kan dosen justeras till 1 mg intravenöst var fjärde timme till patienter med en kroppsvikt <50 kg eller om patienten får biverkningar.

4.3 Kontraindikationer

Ska inte användas vid:

  • graviditet

  • överkänslighet mot terlipressin eller mot något hjälpämne.

4.4 Varningar och försiktighet

Blodtryck, hjärtfrekvens och vätskebalans ska kontrolleras under behandlingen. Injektionen måste ges intravenöst för att förhindra lokal nekros på injektionsstället. Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med hypertoni eller känd hjärtsjukdom.

Ska inte användas vid behandling av patienter med septisk chock och låg hjärtminutvolym.

Detta läkemedel innehåller 1,33 mmol (30,7 mg) natrium per ampull. Detta bör beaktas hos patienter som står på saltfattig kost.

Barn och äldre: Särskild försiktighet bör iakttas vid behandling av barn och äldre, eftersom erfarenheten av behandling av dessa grupper är begränsad. Det finns inga data tillgängliga med avseende på doseringsrekommendationer för dessa patientgrupper.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Den hypotensiva effekten av icke-selektiva betablockare i vena porta ökar med terlipressin. Samtidig behandling med läkemedel som man vet kan ge bradykardi (t ex propofol, sufentanil) kan minska hjärtfrekvensen och hjärt-minutvolymen. Dessa effekter beror på reflexogen hämning av hjärtaktiviteten via vagusnerven på grund av det förhöjda blodtrycket.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Behandling med Glypressin under graviditet är kontraindicerat (se avsnitt 4.3 och 5.3). Glypressin har visats inducera livmodersammandragningar och ökat intrauterint tryck i tidig graviditet och kan minska genomblödningen i livmodern. Glypressin kan ha skadliga effekter på graviditet och foster.


Spontanabort och missbildning har visats hos kanin efter behandling med Glypressin.


Amning

Det är inte känt om terlipressin passerar över i modersmjölk. Utsöndring av terlipressin i mjölk har inte studerats hos djur. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Vid beslut om fortsatt eller avbruten behandling kontra fortsatt eller avbruten amning bör fördelarna med amning för barnet vägas mot fördelarna med behandling för kvinnan.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

De vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska studier (frekvens 1-10%) är blekhet, ökat blodtryck, buksmärtor, illamående, diarré och huvudvärk.


Glypressins antidiuretiska effekt kan orsaka hyponatremi om inte vätskebalansen kontrolleras.


Tabell: Frekvens och biverkningar

MedDRA organsystemklass

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1000, <1/100)

Sällsynta (≥1/10 000), <1/1000

Metabolism och nutrition

 

Hyponatremi om vätska inte monitoreras

 

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

  

Hjärtat

Bradykardi

Förmaksflimmer

Ventrikulär extrasystole

Takykardi

Bröstsmärta

Myokardinfarkt

Lungödem på grund av vätske-överbelastning

Torsades de pointes

Hjärtsvikt

 

Blodkärl

Perifer vasokonstriktion

Perifer ishemi

Blekhet

Hypertoni

Intestinal ischemi Perifer cyanos

Värmevallningar

 

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Andnöd Andningsinsufficiens

Dyspné

Magtarmkanalen

Övergående kramp i buken

Övergående diarré

Övergående illamående

Övergående kräkning

 

Hud och subkutan vävnad

 

Hudnekros

 

Graviditet, puerperium och perinatalperiod

 

Livmodersam-mandragningar

Minskat blodflöde genom livmodern

 

Allmänna symtom

 

Nekros vid injektionsstället

 

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

4.9 Överdosering

Den rekommenderade dosen (2 mg/4 timmar) ska inte överskridas eftersom risken för allvarliga cirkulatoriska biverkningar är dosberoende.

Förhöjt blodtryck hos patienter med känd hypertoni kan kontrolleras med 150 mikrogram klonidin intravenöst.

Vid behandlingskrävande bradykardi bör atropin ges.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hypofysbaklobens hormoner (vasopressin och analoger)

ATC-kod H01B A04


Terlipressin har initialt en egen effekt, men övergår vid enzymatisk klyvning till lysin-vasopressin. Doser på 1 och 2 mg är effektiva för att minska portatrycket och leder till tydlig vasokonstriktion. Det minskade portatrycket och blodflödet i azygos är dosberoende. Effekten av den låga dosen minskar efter tre timmar, medan hemodynamiska data visar att 2 mg är mer effektivt än 1 mg, eftersom den högre dosen har en hemodynamisk effekt under hela behandlingsperioden (4 timmar).

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiken följer en två-kompartmentmodell. Man har funnit att halveringstiden är cirka 40 minuter, metabolisk clearance cirka 9 ml/kg/min och distributionsvolymen cirka 0,5 l/kg.

Den önskade koncentrationen av lysin-vasopressin i plasma uppnås initialt efter cirka 30 minuter och når ett toppvärde 60 till 120 minuter efter administreringen av Glypressin. Eftersom korsreaktionen mellan terlipressin och lysin-vasopressin är 100 % finns ingen specifik RIA-metod för dessa substanser.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier med avseende på säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet med enkel- och upprepad dosering samt gentoxicitet visade inte några särskilda risker för människa. De enda effekter observerade hos djur, vid doser som är relevanta för människa, är de som kan hänföras till terlipressins farmakologiska aktivitet. Farmakokinetiska data saknas i djur varvid ingen jämförelse med människa kan göras avseende plasmakoncentration vid vilka dessa effekter uppträdde, dock antas systemexponeringen ha varit betydande i djuren eftersom intravenös administrering användes i studierna.


En embryo-/fosterstudie hos råtta visade inga oönskade effekter av terlipressin, men hos kaniner förekom aborter, förmodligen relaterade till maternell toxicitet och hos ett litet antal foster förekom benbildningsanomalier och ett enstaka fall av gomspalt.


Inga karcinogenicitetsstudier har utförts med terlipressin.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Ättiksyra

Natriumacetattrihydrat

Vatten för injektionsvätskor

6.2 Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet

2 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

8,5 ml lösning i genomskinlig färglös glasampull (glas typ I)


Förpackningsstorlek: 5x8,5 ml

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Ferring Läkemedel AB

Box 4041

203 11 Malmö

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

44516

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 2010–11–04

Förnyat godkännande: 2015-01-06

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2014–12-04

Hitta direkt i texten
Av