Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Alfacalcidol Orifarm

Orifarm Generics AB

Kapsel, mjuk 0,25 mikrog
(ovala, vita opaka mjuka gelatinkapslar)

Vitaminer, D-vitamin och analoger

Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC03
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Alfacalcidol Orifarm kapsel, mjuk 0,25 mikrog, 0,5 mikrog och 1 mikrog

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-07-27.

Indikationer

Alfakalcidol är avsett att användas vid tillstånd med störd kalcium- och fosformetabolism beroende på störd 1-α-hydroxylering i njurarna.

Huvudindikationerna är:

  • renal osteodystrofi

  • hypoparatyreoidism (idiopatisk och postoperativ)

  • olika fall av rakitis och osteomalaci (otillräcklig tillgång på D-vitamin)

  • pseudobrist (D-vitaminberoende) rakitis och osteomalaci

  • hypofosfatemisk D-vitaminresistent rakitis och osteomalaci

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Hyperkalcemi.

Dosering

Dosering


Startdos vid alla indikationer:


Vuxna och barn som väger över 20 kg:

Initialt 1 mikrogram per dygn.


Barn som väger mindre än 20 kg:

Initialt 0.05 mikrogram per kg och dygn.


Dosen alfakalcidol bör justeras baserad på mätningar två gånger i veckan av plasmakoncentrationen av kalcium och fosfor. Den dagliga dosen Alfacalcidol Orifarm kan ökas med tillägg på 0,25 - 0,5 mikrogram. När doseringen fastställts bör plasmanivåerna av kalcium, fosfor och kreatinin mätas var 2-4 vecka.


De flesta vuxna patienter svarar på doser mellan 1 och 3 mikrogram per dag. När det förekommer biokemiskt och röntgenologiskt bevis på benläkning (och bland patienter med hypoparatyreoidism när normala kalciumnivåer i plasma uppnåtts) minskas dosen vanligen. Underhållsdoserna befinner sig vanligen i området 0,25 - 1 mikrogram per dag. Om hyperkalcemi uppstår, bör behandlingen med Alfacalcidol Orifarm avbrytas tills kalciumnivån i plasman återgår till det normala (ungefär 1 vecka) och då startas om igen genom att använda sig av hälften av den tidigare dosen.


Administreringssätt

Oral användning

Varningar och försiktighet

Under behandling med alfakalcidol bör kalcium- och fosfatnivån i plasma kontrolleras ofta. PTH, alkaliskt fosfatas och kalcium x fosfatprodukten bör övervakas på klinisk indikation.


Hyperkalcemi kan förekomma hos patienter som behandlas med Alfacalcidol Orifarm. Av denna anledning bör patienten informeras om de kliniska symtomen vid hyperkalcemi. Se avsnitt Biverkningar.


Hyperkalcemi kan snabbt åtgärdas genom att behandlingen med alfakalcidol avbryts i omkring en veckas tid tills kalciumkoncentrationsnivåerna i serum återgår till de normala. Behandlingen med Alfacalcidol Orifarm kan sedan återupptas med lägre dos (halva föregående dos) och övervakning av kalciumnivåer.


I sällsynta fall kan allvarlig hyperkalcemi uppkomma. Detta tillstånd är potentiellt livshotande och kräver akutbehandling, se avsnitt Överdosering.


Långvarig hyperkalcemi kan förvärra arterioskleros, hjärtklaffskleros och nefrolitiasis, förlängd hyperkalcemi bör därför undvikas vid behandling av dessa patienter.


Övergående eller långvarig försämring av njurfunktionen har observerats.


Alfacalcidol Orifarm bör också användas med försiktighet hos patienter med förkalkning av lungvävnad då detta kan resultera i hjärtsjukdom.


Hyperkalcemi i kombination med hyperfosfatemi ökar risken för metastastiska kalcifieringar. Vid sjukdomar där hyperfosfatemi kan uppkomma, t.ex. försämrad njurfunktion, bör man använda sig av fosfatbindande ämnen.


Alfacalcidol Orifarm ska användas med försiktighet hos patienter med granulomatösa sjukdomar, som sarkoidos, där känsligheten för D-vitamin är förhöjd på grund av ökad hydroxyleringsaktivitet.


Risken för hjärtarytmier ökar vid samtidig användning av digitalisglykosider vid hyperkalcaemi inducerad av D-vitaminintag.


Patienter med sällsynta ärftliga problem med fruktosintolerans bör inte ta detta läkemedel.


Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram kapslar innehåller Allura Red AC vilket är ett azofärgämne. Detta kan orsaka allergiska reaktioner.

Interaktioner

Antiepileptiska läkemedel (t.ex. barbiturater, fenytoin, karbamazepin och primidon) har enzyminducerande effekt, vilket leder till ökad metabilism av alfakalcidol. Patienter som använder antiepileptiska läkemedel kan behöva större doser Alfacalcidol Orifarm.


Samtidig oral administrering av kolestyramin kan försämra tarmarnas absorption av oralt administrerat alfakalcidol. Alfacalcidol Orifarm bör administreras mint 1 timme före eller 4 till 6 timmar efter intag av kolestyramin för att minimera risken för en interaktion.


Samtidig användning av tiaziddiuretika eller produkter som innehåller kalcium kan öka risken för hyperkalcemi. Kalciumnivåerna bör monitoreras.


Absorptionen av antacida innehållande magnesium kan vara förstärkt av alfakalcidol, vilket ökar risken för hypermagnesemi.


Samtidig användning av andra produkter som innehåller D-vitamin kan öka risken för hyperkalcemi. Användning av flera D-vitaminanaloger bör undvikas.


Alfakalcidol kan öka serumkoncentrationen av aluminium. Patienter som tar aluminiuminnehållande preparat (t.ex. aluminiumhydroxid, sukralfat) bör övervakas med avseende på tecken på aluminium toxicitet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns ingen lämplig information gällande användandet av alfakalcidol hos gravida. Studier av djur har visat reproduktiv toxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Alfakalcidol bör inte användas av gravida om det inte är absolut nödvändigt då hyperkalcemi under graviditeten kan orsaka kongenitala missbildningar hos avkomman. Försiktighet bör iakttas vid behandling av kvinnor i fertil ålder.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Alfakalcidol utsöndras i bröstmjölk. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandlingen med alfakalcidol efter att man tagit hänsyn till fördelen med amningen för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.


Ammande nyfödda barn/spädbarn till mödrar som behandlas med alfakalcidol ska noga kontrolleras för hyperkalcemi.

Fertilitet

Det finns inga data om alfakalcidols effekter på fertilitet.

En preklinisk studie på råttor visade inga effekter på fertilitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter)

Trafik

Alfacalcidol Orifarm har ingen eller en obetydlig inverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Patienter ska informeras om att yrsel kan förekomma under behandling och att de ska ta hänsyn till detta när de kör bil eller använder maskiner.

Biverkningar

De vanligaste rapporterade biverkningarna är olika typer av hudreaktioner som klåda och utslag, hyperkalcemi, magsmärtor/obehag och hyperfosfatemi.


Symptom på hyperkalcemi är huvudvärk, svaghet, hypertension, sömnighet, yrsel, svettningar, anorexi, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, polyuri, polydepsi och muskel- och benvärk samt metallsmak.


Förlängd, hyperkalcemi kan reslutera i nefrokalcinos/nefrolitiasis och njurskada (se avsnitt Varningar och försiktighet). Njursvikt har rapporterats efter marknadsföring.

Biverkningar är listade enligt MedDRAs organsystem (SOC) och de enskilda listorna börjar med de vanligaste rapporterade biverkningarna. Inom varje frekvensområde presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.


Uppskattningen av frekvensen av biverkningar baseras på en sammanslagen analys av data från kliniska studier och spontan biverkningsrapportering.

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100, <1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1.000, <1/100)

Sällsynta (≥ 1/10.000, <1/1.000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Metabolism- och nutrition

Vanliga

Mindre vanliga

hyperkalcemi,

hyperfosfatemi.

Psykiska störningar

Mindre vanliga

Förvirring

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanliga

Sällsynta

Huvudvärk

Yrsel

Magtarmkanalen

Vanliga

Mindre vanliga

Buksmärta och obehag

Diarré

Kräkningar

Förstoppning

Illamående

Hud och subkutan vävnad.

Vanliga

Utslag*

Klåda

*Olika typer av hudutslag såsom erytematösa, makulopapulösa och pustulösa utslag har rapporterats.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanliga

Myalgi

Njurar och urinvägar:

Vanliga

Mindre vanliga

Hyperkalciuri

Nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt)

Nefrolitiasis/Nefrokalcinos

Allmäna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga

Trötthet/asteni/olustkänsla, kalcinos

Pediatrisk population

Baserat på en begränsad mängd data är säkerhetsprofilen liknande för barn och vuxna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Hyperkalcemi behandlas genom att man avbryter administreringen av Alfacalcidol Orifarm.


För en beskrivning av symtomen på hyperkalcemi, se avsnitt Biverkningar. Vid allvarliga fall av hyperkalcemi bör allmänna stödjande åtgärder vidtas. Håll patienten väl hydrerad via intravenös infusion av saltlösning (tvinga fram urinutsöndring), mät elektrolyter, kalcium- och njurfunktion, fastställ elektrokardiografiska abnormiteter, speciellt hos patienter som använder digitalis. Mer specifikt, behandling med glukokortikoider, loopdiuretika, bifosfonater, kalcitonin och slutligen bör hemodialys övervägas vid låg kalciumnivå.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Försämrad 1-α hydroxylering av njurarna minskar endogen 1,25-dihydroxivitamin D-produktion.


Detta medverkar till störningar i mineralmetabolismen vilket ses vid flera sjukdomar, inklusive renal skelettsjukdom, hypoparatyreoidism, neonatal hypokalcemi och D-vitaminberoende rakitis. Dessa störningar, som kräver höga doser parentalt D-vitamin för att de skall åtgärdas kommer att svara på små doser med Alfacalcidol Orifarm.


Farmakodynamisk effekt

Dröjsmålet gällande svar och behov av höga doser vid behandling av dessa störningar med parentalt D-vitamin gör dosjusteringen svår. Detta kan resultera i oförutsedd hyperkalcemi vilken kan ta veckor eller månader att upphäva. Huvudfördelen med Alfacalcidol Orifarm är att svar fås snabbare, vilket medger en mer exakt dostitrering. Skulle hyperkalcemi inträffa oavsiktligt så kan den upphävas inom dagar efter att behandlingen avbrutits.


Klinisk effekt och säkerhet

Hos patienter med njurinsufficiens, ökade 1 - 5 mikrogram/dag 1α- hydroxyvitamin D (1α-OHD3) absorptionen av kalcium och fosfor i tarmarna på ett dosrelaterat sätt. Denna effekt observerades inom 3 dagar efter att läkemedlet börjat användas och omvänt upphävdes effekten inom 3 dagar efter avbrytandet.


Patienter med kronisk njurinsufficiens har uppvisat ökade kalciumnivåer inom 5 dagar efter att de fått 1α-OHD3 i en dos på 0,5 - 1,0 mikrogram/dag. Då kalciumhalten i serum steg, sänktes PTH-nivåerna och alkalinfosfatas ner till det normala.

Farmakokinetik

Absorption

Alfakalcidol absorberas passivt och nästan fullständigt i tunntarmen.


Metabolism och eliminering

I levern omvandlas alfakalcidol snabbt till 1,25-dihydroxivitamin D, den fysiologiskt aktiva D-vitaminmetaboliten som verkar som en reglerare av kalcium- och fosfatmetabolismen. Eftersom den här omvandlingen sker snabbt, så är de kliniska effekterna av alfakalcidol och 1,25-dihydroxivitamin D mycket lika varandra.

1,25-dihydroxivitamin D transporteras runt i blodet med hjälp av ett specifikt transportprotein (ett globulin). D-vitamin metaboliseras till flera polära inaktiva metaboliter och utsöndras i huvudsak via gallan.


Halveringstiden för alfakalcidol är cirka 4 timmar. Den farmakologiska effekten är 3-5 dagar.

Prekliniska uppgifter

Kronisk toxicitet:

Alfakalcidols icke-kliniska toxicitet är beroende av den kända D-vitamineffekten av calcitriol vid kalciumhemostas, vilken karakteriseras av hyperkalcemi, hyperkalcuri och slutligen av kalcifiering av mjukvävnad.


Genotoxicitet:

Alfakalcidol är inte genotoxisk.


Reproduktionstoxicitet:

Inga specifika effekter beträffande alfakalcidols verkan på avkommans fertilitet eller beteende noterades bland råttor och kaniner. Vad beträffar embryofetal utveckling, observerades fetal toxicitet (förlust av implantationer i efterhand, lägre storlek på kullarna med ungar och låg födslovikt) vid doser tillräckligt höga att förorsaka toxicitet i kullarna. Höga doser med D-vitamin är kända för att vara teratogena hos försöksdjur.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Alfacalcidol Orifarm 0,25 mikrogram:

Varje mjuk kapsel innehåller 0,25 mikrogram alfacalcidol.

Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram:

Varje mjuk kapsel innehåller 0,5 mikrogram alfacalcidol.

Alfacalcidol Orifarm 1 mikrogram:

Varje mjuk kapsel innehåller 1 mikrogram alfacalcidol.

Hjälpämnen med känd effekt:

Alfacalcidol Orifarm 0,25 mikrogram:

Varje mjuk kapsel innehåller 13,44 mg sorbitol.

Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram:

Varje mjuk kapsel innehåller 11,00 mg sorbitol och 0,03 mg Allura Red AC.

Alfacalcidol Orifarm 1 mikrogram:

Varje mjuk kapsel innehåller 13,44 mg sorbitol.

Förteckning över hjälpämnen


Alfacalcidol Orifarm 0,25 mikrogram kapslar:

Kapselinnehåll:

Medellånga triglycerider

Butylhydroxianisol (E320)

Butylhydroxitoluen (E321)


Kapselns hölje:

gelatin

sorbitol, flytande (icke-kristalliserande) (E420)

glycerol

titandioxid (E171)


Alfacalcidol Orifarm 0,5 mikrogram kapslar:

Kapselinnehåll:

medellånga triglycerider

butylhydroxianisol (E320)

butylhydroxitoluen (E321)


Kapselns hölje:

Gelatin

Sorbitol, flytande (icke-kristalliserande) (E420)

Glycerol

Titandioxid (E171)

Gul järndioxid (E172)

Allura Red AC (E129)

Briljantblått (E133)


Alfacalcidol Orifarm 1 mikrogram kapslar:

Kapselinnehåll:

Medellånga triglycerider

Butylhydroxianisol (E320)

Butylhydroxitoluen (E321)


Kapselns hölje:

Gelatin

Sorbitol, flytande (icke-kristalliserande) (E420)

Glycerol

Svart järnoxid (E172)

Röd järnoxid (E172)

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för alfakalcidol är framtagen av företaget LEO Pharma för Etalpha, Etalpha®

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

The active ingredient in Etalpha® is alfacalcidol.

Alfacalcidol is a pro-drug of calcitriol, the biologically active form of vitamin D3. Under normal conditions calcitriol is produced in the kidneys by the enzymatic hydroxylation of 25-hydroxycholecalciferol (calcifediol). Alfacalcidol bypasses the renal 1α-hydroxylase dependent production of calcitriol and is readily hydroxylated to calcitriol in the liver. Calcitriol is further metabolized in the liver and is excreted in the bile. Alfalcalcidol is a pro-vitamin D3, and the intake of alfacalcidol is therefore considered to result in insignificant environmental impact.

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Therefor no environmental information is required.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

4 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 ºC.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kapsel, mjuk 0,25 mikrog ovala, vita opaka mjuka gelatinkapslar
100 styck blister, 150:54, F
Kapsel, mjuk 0,5 mikrog ovala, röda opaka mjuka gelatinkapslar
100 styck blister, 247:36, F
Kapsel, mjuk 1 mikrog ovala, bruna opaka mjuka gelatinkapslar
100 styck blister, 362:45, F

Hitta direkt i texten
Av