Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Actilyse®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Boehringer Ingelheim

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg
(Färglöst till svagt gult pulver)

Selektivt trombolytiskt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AD02
Läkemedel från Boehringer Ingelheim omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-08.

Indikationer

Trombolytisk behandling av ockluderad central venkateter, inkluderande sådan som används för hemodialys.

Injektionsflaskan på 2 mg är den enda rekommenderade förpackningen av alteplas för användning för denna indikation.


Kontraindikationer

Actilyse ska inte administreras till patienter med känd överkänslighet mot den aktiva substansen alteplas, gentamicin (spårrester från tillverkningen) eller mot något hjälpämne som listas i avsnitt Innehåll.

Dosering

Actilyse ska ges så tidigt som möjligt efter ocklusion. Följande doseringsanvisningar bör följas.


Dosering

Upp till 2 mg alteplas administreras upp till två gånger vid varje ocklusion för att återställa funktionen hos portar, katetrar med en eller flera utgångar samt katetrar som används för hemodialys och som fungerar dåligt pga trombotisk ocklusion.


Vid denna indikation rekommenderas beredning av den färdiga lösningen till koncentrationen 1 mg/ml. Hos patienter med en kroppsvikt på 30 kg eller mer, ska totalt 2 mg alteplas i 2 ml lösning ges i den centrala veningången.


Hos patienter som väger under 30 kg, ska volymen som ges motsvara 110 % av den inre volymen i den ockluderade katetern. Den totala dosen får inte överstiga 2 mg. Detta innebär att för en kateter med en inre volym om 1,0 ml ska den totala dosen av Actilyse vara 1,1 mg i 1,1 ml lösning.


Om funktionen inte återställs inom 120 minuter efter den första dosen, kan en andra dos med samma mängd ges.


Instruktioner för upplösning av ocklusion i katetrar:

Den rekonstituerade lösningen bör ges i den ockluderade centralvenskatetern. Enbart 2 mg Actilyse ska användas vid denna indikation. Anvisningar om rekonstituering finns i avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.


  1. Späd innehållet i en injektionsflaska till den slutliga koncentrationen 1 mg/ml. För katetrar med större inre volym än 2 ml, kan den färdiga lösningen spädas vidare med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska till önskad volym. Detta innebär att den totala dosen vid en kateter med inre volym på 2,5 ml ska vara 2,0 mg Actilyse i volymen 2,5 ml.

  2. Administrera lämplig dos i den centrala kateter som inte fungerar bra.

  3. Undersök kateterns funktion 30 minuter efter administrering, genom att försöka aspirera blod. Om katetern fungerar gå till steg 6. Om katetern är ockluderad gå till steg 4.

  4. Undersök kateterns funktion 120 minuter efter administrering, genom att försöka aspirera blod och kateterinnehåll. Om katetern fungerar gå till steg 6. Om katetern är ockluderad gå till steg 5.

  5. Om kateterns funktion inte återställs efter den första dosen, kan en andra dos med samma mängd ges. Upprepa proceduren från steg 1. Om katetern fortfarande är ockluderad efter den andra dosen alteplas, bör man överväga att byta ut katetern.

  6. Om kateterns funktion har återställts: Aspirera 4-5 ml blod hos patienter som väger 10 kg eller mer, eller 3 ml hos patienter med en kroppsvikt under 10 kg för att avlägsna Actilyse och återstående koagel och skölj katetern försiktigt med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska.

Pediatrisk population

Den pediatriska populationen täcks av det ovan nämnda generella doseringsschema.

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedel ska det administrerade läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer journalföras tydligt.


Lämplig förpackning av alteplas skall väljas noggrant och i överensstämmelse med avsedd användning. Förpackningen 2 mg är inte lämplig vid akut hjärtinfarkt, akut lungemboli eller akut ischemisk stroke (på grund av risk för kraftig underdosering). Endast 10 mg, 20 mg eller 50 mg är indicerade vid dessa indikationer.


Allmänt:

Samtidig administrering av heparin och Actilyse har inte visat sig förbättra chansen att kateterfunktionen återställs och rekommenderas inte. Om heparin anses nödvändigt för att förhindra reocklusion ska det ges separat efter att kateterfunktionen har återställts.


Dålig funktion hos katetern kan orsakas av ett antal andra tillstånd än bildning av tromboser, såsom felaktig placering av katetern, mekaniskt fel, konstriktion av sutur och fettdeposition eller läkemedelsfällningar i katetern. På grund av risk för skador på kärlväggen eller kollaps av mjuka kateterar, ska man undvika kraftig aspiration under försöken att fastställa ocklusion i katetern. Överdrivet tryck ska också undvikas när Actilyse administreras i katetern. Sådan kraft kan orsaka ruptur av katetern eller transport av koagel ut i cirkulationen.


Särskild försiktighet är nödvändig när sprutor med liten volym (≤ 1 ml) används för administreringen, särskilt om katetrar med liten volym används, som till barn.


Blödning:

Den vanligaste biverkan som förknippas med alla trombolytika vid alla godkända indikationer är blödning. Actilyse har inte studerats hos patienter med ockluderade katetrar som har känd risk för blödningar som kan förknippas med användning av trombolytika. Försiktighet bör iakttagas hos patienter med pågående inre blödning eller som genomgått något av följande under de senaste 48 timmarna: operation, förlossning, perkutan biopsi av inre organ eller djupa vävnader eller punktion av ett icke komprimerbart kärl. Dessutom bör försiktighet iakttagas hos patienter med trombocytopeni, andra hemostatiska avvikelser (inkluderande sekundära effekter av svår lever- eller njursjukdom) eller något tillstånd där blödning utgör en signifikant fara eller är speciellt svår att hantera pga sin belägenhet, eller har hög risk för emboliska komplikationer (t ex ventrombos i närheten av katetern). Död och permanent invaliditet har rapporterats hos patienter vid stroke och andra allvarliga blödningar hos patienter som fått farmakologiska doser av ett trombolytikum. Skulle allvarlig blödning med kritisk lokalisering (t ex intrakraniell, gastrointestinal, retroperitoneal, perikardiell) förekomma, ska behandlingen med Actilyse avbrytas och läkemedelet ska avlägsnas från katetern.


Infektion:

När Actilyse används till patienter vars katetrar är ockluderade av infekterade tromber kan mikroorganismer frisättas i systemcirkulationen och medföra sepsis. Liksom vid alla kateteriseringar ska man vara noga med att bibehålla en aseptisk teknik och behandla med antibiotika om det är nödvändigt.


Överkänslighet:

Bildning av antikroppar hos patienter som får en eller flera doser alteplas för att återställa funktionen av ockluderade centrala venkatetrar har inte studerats. Överkänslighetsreaktion som är associerad med administrering av Actilyse kan orsakas av den aktiva substansen alteplas, gentamicin (spårrester från tillverkningen), något av hjälpämnena eller korken på injektionsflaskan med Actilyse pulver som innehåller naturgummi (ett latexderivat).

Om en allvarlig överkänslighetsreaktion uppstår, ska infusionen/injektionen avbrytas och lämplig behandling omedelbart påbörjas.Interaktioner

Inga formella interaktionsstudier har utförts med Actilyse 2 mg.


Läkemedel som påverkar koagulation/trombocytfunktion

Blödningsrisken kan öka vid samtidig behandling med kumarin-derivat, orala antikoagulantia, trombocytaggregationshämmare, ofraktionerat heparin, lågmolelylärt heparin eller andra substanser som hämmar koagulationen (före, under eller inom de första 24 timmarna efter behandling med Actilyse).


ACE-hämmare

Samtidig behandling med ACE-hämmare kan öka risken för en överkänslighetsreaktion.


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Det finns mycket begränsad erfarenhet av alteplas vid graviditet och amning. Studier hos djur har visat reproduktionstoxicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Vid en akut livshotande sjukdom måste nyttan av behandlingen vägas mot den potentiella risken.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om alteplas utsöndras i modersmjölk.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Biverkningar anges nedan och klassificeras enligt frekvens och systemorganklass.

Frekvensgrupperna definieras enligt följande konvention: Mycket vanliga (≥ 1/10),

Vanliga (≥ 1/100, ≤ 1/10), Mindre vanliga (≥ 1/1 000, ≤ 1/100), Sällsynta (≥ 1/10 000,

≤ 1/1000), Mycket sällsynta(< 1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

I kliniska studier som undersökte behandling av ockluderade katetrar med Actilyse observerades följande biverkningar:


Biverkningar observerade i kliniska studier

Organsystem

Biverkning

Infektioner och infestationer


mindre vanliga

sepsis

allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället


mindre vanliga

kateterrelaterade komplikationer

sällsynta

pyrexi


Vid systemtillförsel av alteplas (d.v.s. hög dos vid tromboemboliska indikationer) har följande dosoberoende biverkningar rapporterats:


Immunsystemet

sällsynta

överkänslighetsreaktioner (t ex hudutslag, urtikaria, bronkospasm, angioödem, hypotension, chock)*


mycket sällsynta

allvarlig anafylaxi

*Se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner


Principiellt kan alla biverkningar som ses vid systemtillförsel av Actilyse (vid användandet av styrkorna 10 mg, 20 mg och 50 mg alteplas, se respektive SmPC) också förekomma vid behandling av ockluderade katetrar i de fall Actilyse (2 mg alteplas) når systemcirkulationen (t ex blödning, embolism, överkänslighetsreaktion, minskat blodtryck, illamående, kräkningar, förhöjd kroppstemperatur). Dock indikerar farmakokinetiska data på att fysiologiskt relevanta plasmakoncentrationer inte uppnås vid denna dos.


Biverkningar på immunsystemet kan å andra sidan anses som dosoberoende och har därför kopierats från systemtillförsel; biverkningar på immunsystemet har dock inte observerats i kliniska studier med Actilyse 2 mg.


Pediatrisk population

Baserat på data från kliniska studier är säkerhetsprofilen för användning hos barn jämförbar med den som observerats hos vuxna.
Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Trots en relativ fibrinspecificitet kan signifikant minskade halter av fibrinogen och andra koagulations­faktorer förekomma efter överdosering. Efter avslutad Actilyse-behandling är det vanligen tillräckligt att avvakta normal återbildning av koagulationsfaktorer. Vid svårare blödningskomplikationer rekommenderas infusion av färskfrusen plasma och om det bedöms nödvändigt administrering av syntetiska antifibrinolytika.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Alteplas är en rekombinant human vävnadsplasminogen­aktivator, ett glukoprotein, som aktiverar plasminogen till plasmin. Efter intravenös tillförsel förblir alteplas relativt inaktivt i systemcirkulationen.

Efter bindning till fibrin sker en aktivering som leder till omvandling av plasminogen till plasmin, vilket i sin tur leder till upplösning av fibrintromben.


Farmakodynamisk effekt

På grund av sin relativa fibrin-specificitet leder alteplas i doseringen 100 mg till en minskning av halten cirkulerande fibrinogen till 60 % av utgångsvärdet efter 4 timmar. Efter 24 timmar har halten återgått till 80 % av utgångsvärdet. Motsvarande halter av plasminogen och alfa-2-antiplasmin minskade till 20 % resp. 35 % efter 4 timmar och återgick till 80 % eller mer efter 24 timmar. Uttalad och kvarstående minskning av den cirkulerande fibrinogennivån har endast noterats hos enstaka patienter.


Klinisk effekt och säkerhet

Trombolytisk behandling av ockluderad central venkateter, inkluderande sådan som används för hemodialys

I två kliniska studier har mer än 1100 patienter, främst vuxna, med dåligt fungerande centrala venkatetrar behandlats med alteplas. Graden av återställd kateterfunktion låg mellan 74 % och 77 % efter en dos och mellan 87 % och 90 % efter två doser alteplas. I studier med hemodialys-katetrar med behandlingstider varierande från ≥ 2 timmar till nästa dialysbehandling, rapporterades liknande resultat.


Pediatrisk population

I en studie på 310 barn återställdes kateterfunktionen hos 83 % efter upp till två doser alteplas, vilket var likartat som resultaten hos vuxna. Totalt har 432 patienter under 17 års ålder fått en dos av upp till 2 mg alteplas vid upp till två tillfällen i pivotala studier av ockluderade katetrar. Resultat beträffande säkerhet och effekt var likartade hos barn och vuxna patienter.


Farmakokinetik

Eliminationen av Actilyse från blodbanan är snabb, och sker huvudsakligen via metabolism i levern (clearance 550-680 ml/min). Den dominerande halveringstiden i plasma är kort, 4-5 min. vilket medför att mindre än 10 % av ursprungskoncentrationen i plasma återstår 20 minuter efter avslutad infusion. En terminal halveringstid på cirka 40 minuter har uppmätts, vilket speglar eliminationen från perifera vävnader.


När Actilyse används vid kateterrensning förväntas inte plasmanivåer av alteplas nå farmakologiska koncentrationer. Om en dos på 2 mg alteplas skulle administreras via en bolusdos (i stället för i katetern), förväntas plasmanivåerna återgå till icke mätbar nivå inom 30-60 minuter.

Prekliniska uppgifter

De subkroniska toxicitetsstudierna på råtta och marmoset-apa visade inga oväntade biverkningar. Substansen hade inte heller mutagen effekt.


Hos dräktiga djur har inga teratogena effekter observerats efter intravenös infusion av farmakologiskt effektiva doser. Hos kanin inducerades embryotoxicitet (dödlighet hos embryon, tillväxthämning) vid doser högre än 3 mg/kg/dag. Inga effekter på peri-postnatal utveckling eller fertilitet observerades hos råtta vid doser upp till 10 mg/kg/dag.


Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 injektionsflaska med pulver innehåller:

2 mg alteplas (motsvarande 1 160 000 IE)


Alteplas produceras genom rekombinant DNA-teknik med hjälp av ovarialceller från kinesisk hamster. Den specifika aktiviteten av företagets referensstandard för alteplas är 580 000 IE/mg. Detta värde har bekräftats genom jämförelse med internationell WHO-standard för t‑PA. Enligt specifikation är den specifika aktiviteten av alteplas 522 000 till 696 000 IE/mg.

Varje färdigberedd vial kommer att ge 2 mg alteplas.


Förteckning över hjälpämnen

Pulver:
Arginin

Fosforsyra, (för pH-justering)

Polysorbat 80


Blandbarhet

Den färdigberedda lösningen kan spädas med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning till en lägsta koncentration av 0,2 alteplas per ml eftersom det inte kan uteslutas att grumlighet förekommer i den rekonstituerade lösningen. .


Ytterligare spädning med vatten för injektionsvätskor eller med kolhydratlösningar för infusion, t ex dextros, rekommenderas inte på grund av ökad grumlighet i den färdigberedda lösningen.


Actilyse skall ej blandas med andra läkemedel (detta gäller även heparin).


Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Alteplas

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats under 24 timmar vid  
2 oC-8 oC och under 8 timmar vid 25 oC.


Ur ett mikrobiologiskt perspektiv, bör lösningen användas omedelbart efter rekonstituering. Om den inte används omedelbart, är förvaringstid vid användning och betingelser före användning användarens ansvar och bör normalt inte överstiga 24 timmar vid 2 oC-8 oC.Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras i kylskåp (2 - 8 oC)

Förvaringsanvisningar efter rekonstituering av läkemedlet finns i avsnitt 6.3.


Särskilda anvisningar för destruktion

2 mg förpackningen med alteplas är inte lämplig för användning vid hjärtinfarkt, akut lungemboli eller akut ischemisk stroke (på grund av risk för kraftig underdosering).


2 mg förpackningen (innehåller totalt 2,2 mg alteplas, överskottet på 0,2 mg blir kvar i sprutan så att den administrerade dosen är 2 mg alteplas) ska alltid beredas till en slutlig koncentration av 1 mg alteplas per ml.


För beredning av en slutlig koncentration av 1 mg alteplas/ml ska 2,2 ml vatten för injektionsvätskor överföras, under aseptiska förhållanden, med en spruta med lämplig mätnoggrannhet, till injektionsflaskan med Actilyse pulver.


Den färdiga vätskan ska därefter fyllas i den ockluderade centrala venkatetern. Vätskan kan spädas vidare med steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska till en lägsta koncentration av 0,2 mg/ml. Spädning med sterilt vatten för injektionsvätskor eller infusionslösningar med kolhydrater, t ex glukos, rekommenderas inte. Actilyse ska inte ges tillsammans med andra läkemedel i samma kateter (detta gäller även heparin).


För inkompatibiliteter, se avsnitt 6.2.


Vid beredning av den färdiga vätskan genom blandning av pulver och lösningsmedel, ska blandningen snurras försiktigt tills pulvret har lösts upp. Kraftig skakning ska undvikas för att motverka skumbildning.


Den färdiga vätskan är en klar och färglös till ljust gul lösning. Före administrering ska den inspekteras visuellt beträffande partiklar och färg.


Den färdiga vätskan är endast avsedd för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Förpackningsinformation

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg Färglöst till svagt gult pulver
5 x 2 milligram injektionsflaska (fri prissättning), EF
5 x 2 milligram injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av