FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Riastap®

CSL Behring

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1 g
(Vitt pulver)

Hemostatika, humant fibrinogen

Aktiv substans:
ATC-kod: B02BB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från CSL Behring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-05-06.

Indikationer

Behandling av blödning hos patienter med medfödd hypo- eller afibrinogenemi med blödningstendens.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Behandlingen ska inledas under övervakning av en läkare med erfarenhet av behandling av koagulationssjukdomar.


Dosering

Dosering och behandlingsduration beror på sjukdomens allvarlighetsgrad, på blödningens läge och storlek samt på patientens tillstånd.


För att kunna beräkna den individuella dosen bör man fastställa den funktionella fibrinogennivån, medan mängden och administreringsfrekvensen bör bestämmas utifrån den individuella patienten genom regelbundna mätningar av fibrinogennivåerna i plasma och kontinuerlig övervakning av patientens kliniska status, samt utifrån andra ersättningsbehandlingar som använts.


Den normala fibrinogennivån i plasma är 1,5 – 4,5 g/l. Den kritiska fibrinogennivån i plasma, under vilken blödningar kan uppstå är 0,5 – 1,0 g/l. Vid behov av ett större kirurgiskt ingrepp är det av yttersta vikt att göra en exakt övervakning av ersättningsbehandlingen genom koagulationsanalyser.


Initial dos

Om patientens fibrinogennivå är okänd rekommenderas en intravenös dos om 70 mg per kg kroppsvikt.


Påföljande dos

Målnivån (1 g/l) för mindre händelser (t.ex. näsblod, intramuskulär blödning eller riklig menstruation) ska upprätthållas i åtminstone tre dagar. Målnivån (1,5 g/l) för större händelser (t.ex. huvudskador eller blödningar i hjärnan) ska upprätthållas i sju dagar.

Dos fibrinogen (mg/kg kroppsvikt) =

[målnivå (g/l) – uppmätt nivå (g/l)]

0,017 (g/l per mg/kg kroppsvikt)

Dos för nyfödda, spädbarn och barn

Begränsade data från kliniska studier för dosering av Riastap hos barn finns. Baserat på dessa studier, såväl som på långvarig klinisk erfarenhet med fibrinogenprodukter, är dosrekommendationerna för behandling av barn desamma som för vuxna.


Administreringssätt

Intravenös infusion eller injektion.

Riastap ska beredas i enlighet med instruktionerna i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering. Den färdigberedda lösningen ska värmas till rums- eller kroppstemperatur innan administrering och sedan ges genom långsam injektion eller infusion med en hastighet som patienten upplever som behaglig. Injektions- eller infusionshastigheten bör inte överskrida cirka 5 ml per minut.

Varningar och försiktighet

Trombosrisk föreligger hos patienter med medfödd brist när de behandlas med humant fibrinogenkoncentrat, speciellt vid hög dos eller upprepad dosering. Patienter som får humant fibrinogenkoncentrat bör övervakas noggrant med avseende på tecken och symtom på trombos.


För patienter med kranskärlssjukdom eller hjärtinfarkt i anamnesen, patienter med leversjukdom, peri- och postoperativa patienter, nyfödda och patienter med risk för tromboemboli eller disseminerad intravaskulär koagulation ska nyttan av behandling med humant fibrinogenkoncentrat vägas mot risken för tromboemboliska komplikationer. Försiktighet och noggrann övervakning ska också observeras.


Om allergiska eller anafylaktiska reaktioner uppkommer ska injektionen/infusionen genast stoppas. Vid anafylaktisk chock ska standardbehandling vid chock användas.


Vid ersättningsbehandling med koagulationsfaktorer för andra medfödda brister har antikroppsreaktioner observerats, det finns dock för närvarande inga data för fibrinogen.


Riastap innehåller upp till 164 mg (7,1 mmol) natrium per injektionsflaska. Detta motsvarar 11,5 mg (0,5 mmol) natrium per kg kroppsvikt om den rekommenderade initialdosen på 70 mg/kg kroppsvikt används. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


Virussäkerhet

Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.


Åtgärderna bedöms vara effektiva för höljeförsedda virus såsom HIV, HCV och HBV och det icke höljeförsedda viruset HAV.


Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom parvovirus B19.


Parvovirus B19 infektioner kan vara allvarliga för gravida kvinnor (fetal infektion) och för personer med immunbrist eller förhöjd produktion av röda blodkroppar (t ex vid hemolytisk anemi).


Lämplig vaccinering (hepatit A och B) bör generellt övervägas för patienter som regelbundet/upprepat får humana plasmaderiverade produkter.


Det rekommenderas bestämt att varje gång Riastap ges till en patient ska produktnamn och satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer.

Interaktioner

Det finns inga kända interaktioner mellan humant plasmafibrinogenkoncentrat och andra läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Reproduktionsstudier i djur har inte utförts för Riastap (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Eftersom den aktiva substansen är av humant ursprung bryts den ned på samma sätt som patientens egna protein. Dessa fysiologiska humana blodkomponenter förväntas inte påverka reproduktion eller foster.


Säkerheten vid användning av Riastap under graviditet har inte undersökts i kontrollerade kliniska studier.


Klinisk erfarenhet av behandling med fibrinogenkoncentrat vid förlossningskomplikationer tyder inte på någon skadlig påverkan på graviditetsförloppet eller fostrets eller det nyfödda barnets hälsa.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om Riastap utsöndras i modersmjölk. Användning av Riastap till ammande kvinnor har inte undersökts i kliniska studier.

Risk för det ammande barnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Riastap efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga fertilitetsdata.

Trafik

Riastap har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Lista över biverkningar i tabellformat


Tabellen kombinerar de biverkningar som identifierats från kliniska studier och efter marknadsintroduktionen. Frekvenserna som presenteras i tabellen baseras på poolade analyser från två företagssponsrade, placebokontrollerade kliniska studier som utförts vid aortakirurgi med eller utan andra kirurgiska ingrepp [BI3023-2002 (N=61) och BI3023_3002 (N=152)] enligt följande standard: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1000); mycket sällsynta (< 1/10 000). Rapporteringsfrekvensen för spontanrapporterade biverkningar efter marknadsföring är kategoriserat som ingen känd frekvens. Med hänsyn till att dessa studier utfördes endast i den begränsade populationen som genomgick aortakirurgi, är det möjligt att de biverkningsfrekvenser som observerades i dessa studier inte motsvarar de frekvenser som observeras i klinisk praxis, och är okända för kliniska omständigheter utanför den studerade indikationen.

Organsystem enligt MedDRA

Biverkning

Frekvens

(Vid aortakirurgi, med eller utan andra kirurgiska ingrepp)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Pyrexi

Mycket vanliga

Immunsystemet

Anafylaktiska reaktioner (inklusive anafylaktisk chock)

Mindre vanliga


Allergiska reaktioner (inklusive generaliserad urtikaria, hudutslag, dyspné, takykardi, illamående, kräkningar, frossa, feber, bröstsmärtor, hosta, sänkt blodtryck)

Ingen känd frekvens

Blodkärl

Tromboemboliska händelser*

(se avsnitt Varningar och försiktighet)

Vanliga**

* Fatalt i isolerade händelser.

** Baserat på resultat från två kliniska studier (aortakirurgi med eller utan andra kirurgiska ingrepp), den poolade biverkningsfrekvensen av tromboemboliska händelser var lägre hos patienter som behandlades med fibrinogen (N=8, 7,4 %) än med placebo (N=11, 10,4 %).


Beträffande virussäkerhet, se avsnitt Varningar och försiktighet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

För att undvika överdosering är regelbunden övervakning av fibrinogennivån i plasma indicerad (se avsnitt Dosering).

Vid överdosering är risken för att utveckla tromboemboliska komplikationer förhöjd.

Farmakodynamik

Humant fibrinogen (koagulationsfaktor I) konverteras, i närvaro av trombin, aktiverad koagulationsfaktor XIII (F XIIIa) och kalciumjoner till ett stabilt och elastiskt, tredimensionellt fibrinkoagel.


Administrering av humant fibrinogenkoncentrat ger en ökad fibrinogennivå i plasma och kan tillfälligt korrigera koagulationsdefekten hos patienter med fibrinogenbrist.


Den pivotala fas II-studien utvärderade farmakokinetiken efter enkeldos (se Farmakokinetik, Farmakokinetiska egenskaper) och gav även effektdata från maximal fasthet hos koaglet (MCF) som surrogatendpoint, och säkerhetsdata.

För varje försöksperson bestämdes MCF före (baseline) och en timme efter en enkeldos Riastap på 70 mg/kg kroppsvikt. Riastap visade sig vara effektivt i att öka koaglets fasthet hos patienter med medfödd fibrinogendefekt (afibrinogenemi) uppmätt med tromboelastometri. Hemostatisk verkan under akuta blödningsperioder, och dess samband med MCF, kontrolleras i en studie efter marknadsföring.

Farmakokinetik

Humant fibrinogen är en normal human plasmakomponent och verkar på samma sätt som endogent fibrinogen. I plasma är den biologiska halveringstiden för fibrinogen 3 till 4 dagar. Vad gäller nedbrytning beter sig Riastap som endogent fibrinogen.


Produkten ges intravenöst och ger omedelbart en plasmakoncentration som motsvarar den givna dosen.


En farmakokinetisk studie utvärderade farmakokinetiken efter en enkeldos före och efter administrering av humant fibrinogenkoncentrat till försökspersoner med afibrinogenemi. I denna prospektiva, okontrollerade, multicenter- open labelstudie deltog 5 kvinnor och 10 män i åldern 8 till 61 år (2 barn, 3 ungdomar, 10 vuxna). Mediandosen var 77,0 mg/kg kroppsvikt (spann 76,6 till 77,4 mg/kg).


Blodprov togs på 15 försökspersoner (14 mätbara) för att bestämma fibrinogenaktiviteten vid baseline och upp till 14 dagar efter avslutad infusion. Dessutom bestämdes den stegvisa återhämtningen in vivo (IVR), definierad som den maximala ökningen av fibrinogennivå i plasma per givet mg/kg kroppsvikt, från nivåer som mättes upp till 4 timmar efter infusion. Medianvärdet för IVR var 1,7 (spann 1,30 till 2,73) mg/dl per mg/kg kroppsvikt. Följande tabell visar de farmakokinetiska resultaten.


Farmakokinetiska resultat för fibrinogenaktivitet

Parameter (n=14)

Medelvärde ± standardavvikelse

Medianvärde (spann)

t1/2 [h]

78,7 ± 18,13

77,1 (55,73 – 117,26)

Cmax [g/l]

1,4 ± 0,27

1,3 (1,00 – 2,10)

AUC för en dos på 70 mg/kg [h*mg/ml]

124,3 ± 24,16

126,8 (81,73 – 156,40)

Extrapolerad del av AUC [%]

8,4 ± 1,72

7,8 (6,13 – 12,14)

Cl [ml/h/kg]

0,59 ± 0,13

0,55 (0,45 – 0,86)

MRT [h]

92,8 ± 20,11

85,9 (66,14 – 126,44)

Vss [ml/kg]

52,7 ± 7,48

52,7 (36,22 – 67,67)

IVR [mg/dl per mg/kg kroppsvikt]

1,8 ± 0,35

1,7 (1,30 – 2,73)

t1/2 = terminal halveringstid

h = timme

Cmax = maximal koncentration inom 4 timmar

AUC = arean under kurvan

Cl= clearance

MRT = retentionstiden i medeltal

Vss = distributionsvolymen vid steady state

IVR = återhämtningen in vivo

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data påvisar inga speciella risker för människor baserat på konventionella studier av enkeldostoxicitet och säkerhetsfarmakologi.


Prekliniska studier med upprepad dosering (kronisk toxicitet, carcinogenicitet och mutagenicitet) kan inte genomföras på rimligt sätt i konventionella djurmodeller på grund av den antikroppsbildning som sker när heterologa humana protein administreras.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Riastap tillhandahålls som pulver till injektions- eller infusionsvätska och innehåller 1 g humant fibrinogen per injektionsflaska.


Produkten innehåller ca 20 mg/ml humant fibrinogen efter beredning med 50 ml vatten för injektionsvätskor.


Mängden koagulerbart fibrinogen bestäms i enlighet med europafarmakopéns monografi för humant fibrinogen.


Hjälpämnen med känd effekt:

Natrium, upp till 164 mg (7,1 mmol) per injektionsflaska.


Förteckning över hjälpämnen

Humant albumin

L-argininhydroklorid

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Natriumklorid

Natriumcitrat

Blandbarhet

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel, spädningsvätskor eller lösningsmedel förutom de som nämns under avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering. Ett standardset för infusion bör användas för intravenös administrering av den färdigberedda, rumstempererade lösningen.

Miljöpåverkan

Fibrinogen, humant

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljörisk-bedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

5 år


Fysikalisk-kemisk stabilitet för den färdigberedda lösningen har visats för upp till 8 timmar vid rumstemperatur (max 25°C). Ur mikrobiologisk synpunkt ska den färdigberedda produkten användas omedelbart efter beredning. Om produkten inte ges omedelbart ska den förvaras maximalt 8 timmar i rumstemperatur (max 25°C). Den färdigberedda lösningen ska inte förvaras i kylskåp.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Särskilda anvisningar för destruktion

Allmänna instruktioner

 • Beredning och uppdragning från injektionsflaskan måste utföras under aseptiska förhållanden.

 • Den färdigberedda lösningen ska granskas visuellt med avseende på synliga partiklar och missfärgning före administrering.

 • Lösningen ska vara nästan färglös till gulaktig, klar eller lätt opalescent med neutralt pH. Använd inte lösningar som är grumliga eller innehåller fällningar.


Beredning

 • Utan att öppna injektionsflaskorna, värm både pulver och spädningsvätska till rums- eller kroppstemperatur (ej över 37°C).

 • Riastap ska beredas med vatten för injektionsvätskor (50 ml, ej inkluderad i förpackningen).

 • Tvätta händerna eller använd handskar vid beredning av produkten.

 • Ta bort kapsylen från Riastap-flaskan för att frigöra den centrala delen av injektionsproppen.

 • Rengör ytan på gummiproppen med en antiseptisk lösning och låt torka.

 • För över spädningsvätskan till injektionsflaskan med hjälp av ett lämpligt överföringsset. Se till att pulvret blir genomfuktat.

 • Snurra försiktigt flaskan till dess att pulvret löst upp sig och lösningen är färdig för administrering. Undvik kraftiga skakningar eftersom det kan orsaka skumbildning. Pulvret bör vara fullständigt upplöst inom 15 minuter (vanligen inom 5 till 10 minuter).

 • Öppna plastblistret innehållande uppdragningsspiken (Mini-Spike® uppdragningsspike), som tillhandahålls med Riastap (figur 2).

  Bilden visar hur man öppnar plastblistret

 • Ta den medföljande uppdragningsspiken och för in den i proppen på injektionsflaskan, med den färdigberedda produkten (figur 3).

 Bilden visar hur man för in uppdragningsspiken i proppen på injektionsflaskan

 • När uppdragningsspiken har förts in i proppen, tas locket bort. Efter att locket är borttaget får inte den exponerade ytan vidröras.

 • Öppna blistret med filtret (Pall® sprutfilter) som tillhandahålls med Riastap (figur 4).

 Bilden visar hur man öppnar blistret

 • Skruva fast sprutan på filtret (figur 5).

 Bilden visar hur man skruvar fast sprutan på filtret

 • Skruva fast sprutan med monterat filter på uppdragningsspiken (figur 6).

 Bilden visar hur man skruvar fast sprutan med monterat filter på uppdragningsspiken

 • Dra upp den färdigberedda produkten i sprutan (figur 7).

 Bilden visar hur man drar upp den färdigberedda produkten i sprutan

 • När detta genomförts tas filtret, uppdragningsspiken och den tomma injektionsflaskan bort från sprutan, och kasseras enligt gällande anvisningar. Administreringen fortsätter därefter som vanligt.

 • Färdigberedd lösning bör administreras omedelbart genom en separat injektions-/infusionsslang.

 • Se till att inget blod kommer in i de fyllda injektionssprutorna.

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt lokala riktlinjer.

Förpackningsinformation

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1 g Vitt pulver
1 styck injektionsflaska (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av