Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Midiana 28

Gedeon Richter Nordics

Filmdragerad tablett 0,03 mg/3 mg
(Aktiva tabletten: Vit eller nästan vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett med en diameter på cirka 6 mm. Prägling på ena sidan: ”G63”. Placebotabletten: Grön, rund, bikonvex filmdragerad tablett med en diameter på cirka 6 mm utan prägling.)

Könshormoner och modulatorer av det genitala systemet. Gestagener och östrogener, fasta kombinationer

ATC-kod: G03AA12
Läkemedel från Gedeon Richter Nordics omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-07-04.

Indikationer

Oral antikonception.


Vid beslut att förskriva Midiana 28 ska läkaren beakta den enskilda kvinnans riskfaktorer, framför allt risken för venös tromboembolism (VTE), och risken för VTE med Midiana 28 jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel (se Kontraindikationer samt Varningar och försiktighet).

Kontraindikationer

Kombinerade hormonella preventivmedel bör inte användas vid följande tillstånd. Om något av dessa tillstånd uppkommer för första gången vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel ska läkemedlet sättas ut omedelbart.


 • Överkänslighet mot de aktiva substanserna, eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

 • Överkänslighet mot jordnötter eller soja.

 • Förekomst av eller risk för venös tromboembolism (VTE)

  • Venös tromboembolism – pågående VTE (på antikoagulantia) eller anamnes på t.ex. djup ventrombos (DVT) eller lungemboli (PE)

  • Känd ärftlig eller förvärvad predisposition för venös tromboembolism, t.ex. APC‑resistens (inklusive Faktor V Leiden), antitrombin III‑brist, protein C‑brist, protein S‑brist

  • Större kirurgiskt ingrepp med långvarig immobilisering (se Varningar och försiktighet)

  • Hög risk för venös tromboembolism på grund av förekomst av flera riskfaktorer (se Varningar och försiktighet)

 • Förekomst av eller risk för arteriell tromboembolism (ATE)

  • Arteriell tromboembolism – pågående arteriell tromboembolism, anamnesarteriell tromboembolism (t.ex. myokardiell infarkt) eller prodromalsymtom (t.ex. angina pectoris)

  • Cerebrovaskulär sjukdom – pågående stroke, anamnesstroke eller prodromalsymtom (t.ex. transitorisk ischemisk attack, TIA)

  • Känd ärftlig eller förvärvad predisposition för arteriell tromboembolism, t.ex. hyperhomocysteinemi och antifosfolipidantikroppar (antikardiolipinantikroppar, lupusantikoagulant)

  • Migrän med fokala neurologiska symtom i anamnesen

  • Hög risk för arteriell tromboembolism på grund av flera riskfaktorer (se Varningar och försiktighet) eller på grund av förekomst av en allvarlig riskfaktor som:

   • diabetes mellitus med vaskulära symtom

   • svår hypertoni

   • svår dyslipoproteinemi

 • Aktuell eller tidigare allvarlig leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena inte har normaliserats.

 • Grav njursvikt eller akut njursvikt.

 • Aktuella eller tidigare levertumörer (benigna eller maligna).

 • Kända eller misstänkta maligna tumörer (t.ex. i könsorgan eller bröst), om detta är könshormonberoende.

 • Odiagnostiserad vaginalblödning.

Midiana 28 är kontraindicerat vid samtidig användning med läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir (se Varningar och försiktighet och Interaktioner).

Dosering

Administreringssätt

Oral användning


Hur Midiana 28 ska tas

Tabletterna måste tas varje dag vid ungefär samma tidpunkt, vid behov med lite vätska, i den ordning som visas på blisterförpackningen. Tablettintaget är kontinuerligt. En tablett måste tas dagligen i 28 på varandra följande dagar. Alla förpackningar därefter ska börja dagen efter den sista tabletten i den föregående förpackningen. Bortfallsblödningen börjar normalt 2–3 dagar efter intaget av den sista gröna placebotabletten och är kanske inte slut innan nästa förpackning påbörjas.


Så här påbörjas Midiana 28

 • Ingen hormonell preventivmetod (under den senaste månaden):

  Tablettintaget måste påbörjas dag 1 i kvinnans normala menstruationscykel (dvs. menstruationsblödningens första dag).

 • Byte från en kombinerad hormonell preventivmetod (kombinerat p-piller, vaginalring eller depotplåster):

  Kvinnan ska börja ta Midiana 28 dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten som innehåller aktiv substans) av hennes tidigare kombinerade p-piller, men inte senare än dagen efter det vanliga tablettuppehållet eller efter den sista placebotabletten av hennes tidigare kombinerade p-piller. Vid byte från vaginalring eller depotplåster, ska kvinnan helst börja med Midiana 28 samma dag som ringen eller plåstret tas bort, men inte senare än vid tidpunkten för nästa applicering.

 • Byte från en metod som bara innehåller gestagen (minipiller, injektion, implantat) eller från ett intrauterint inlägg (IUS) som frisätter gestagen:

  Kvinnan kan byta från minipiller vilken dag som helst (från implantat eller IUS samma dag det tas bort, från injektion vid tidpunkten för nästa injektion), men ska i samtliga fall rådas att samtidigt använda en barriärmetod under tablettintagets första sju dagar.

 • Efter abort i den första trimestern

  Kvinnan kan börja omedelbart. Om hon gör det behöver hon inte använda någon ytterligare preventivmetod.

 • Efter förlossning eller abort i den andra trimestern

  Kvinnor bör rådas att påbörja behandlingen mellan dag 21 till 28 efter en förlossning eller en abort i den andra trimestern. Om kvinnan startar senare ska hon rådas att samtidigt använda en barriärmetod under de första sju dagarna. Om samlag redan ägt rum ska graviditet uteslutas innan kvinnan börjar använda kombinerade p-piller. I annat fall ska kvinnan vänta på sin första menstruationsperiod.

Ammande kvinnor, se Amning.


Hantering av glömda tabletter


Glömda gröna tabletter i blisterförpackningen är placebotabletter och kan bortses ifrån. De ska dock kastas så att inte placebofasen av misstag förlängs. Följande råd avser bara missade aktiva tabletter, vita tabletter:


Om det har gått mindre än 12 timmar sedan kvinnan skulle ta en tablett är inte skyddet mot graviditet nedsatt. Kvinnan ska ta tabletten så snart hon kommer ihåg det och därefter ta övriga tabletter vid vanlig tid.

Om det har gått mer än 12 timmar sedan kvinnan skulle ta en tablett kan skyddet mot graviditet vara nedsatt. Vid glömda tabletter bör kvinnan följa följande två grundregler:

 1. tablettuppehållet får aldrig vara längre än sju dagar.

 2. sju dagars oavbrutet tablettintag krävs för att bibehålla adekvat hämning av hypotalamus-hypofys-ovarial-axeln.

Således kan följande råd ges:

 • Vecka 1

  Kvinnan ska ta den senast glömda tabletten så snart hon kommer ihåg det, även om det betyder att hon måste ta två tabletter samtidigt. Hon ska därefter fortsätta ta tabletterna vid vanlig tid. Hon ska samtidigt använda en barriärmetod, t.ex. kondom, de följande sju dagarna. Om samlag ägt rum de föregående sju dagarna bör en eventuell graviditet övervägas. Ju fler tabletter kvinnan glömt och ju närmare placebotabletterna detta sker, desto större är risken för graviditet.

 • Vecka 2

  Kvinnan ska ta den senast glömda tabletten så snart hon kommer ihåg det, även om det betyder att hon måste ta två tabletter samtidigt. Hon ska därefter fortsätta ta tabletterna vid vanlig tid. Under förutsättning att kvinnan har tagit tabletterna på rätt sätt under de sju dagar som föregått den glömda tabletten, behöver hon inte använda någon annan preventivmetod. Om kvinnan har glömt mer än en tablett ska hon rådas att använda en annan preventivmetod i sju dagar.

 • Vecka 3

  Risken för minskad tillförlitlighet är stor på grund av att placeboperioden på sju dagar närmar sig. Genom att ändra tablettintaget kan emellertid nedsatt skydd mot graviditet fortfarande förhindras. Genom att följa ett av de två alternativen nedan behöver kvinnan inte använda någon annan preventivmetod, under förutsättning att kvinnan de sju dagar som föregått den glömda tabletten har tagit alla tabletter på rätt sätt. Om så inte är fallet ska hon följa det första av de två alternativen och använda en extra preventivmetod under de följande sju dagarna.

 1. Kvinnan ska ta den senast glömda tabletten så snart hon kommer ihåg det, även om detta betyder att hon måste ta två tabletter samtidigt. Hon ska därefter fortsätta ta tabletterna vid vanlig tid tills hon har tagit alla aktiva tabletter. De sju gröna tabletterna på sista raden (placebotabletter) måste kastas. Hon måste omedelbart börja med nästa blisterförpackning. Kvinnan får troligen ingen bortfallsblödning förrän de aktiva tabletterna på den andra blisterförpackningen är avslutad, men kan få spotting eller genombrottsblödning de dagar hon tar tabletter.


 2. Kvinnan kan också rådas att sluta ta aktiva tabletter från den aktuella blisterförpackningen. Hon ska därefter ta de gröna tabletterna från den sista raden (placebotabletter) i upp till 7 dagar, inklusive de dagar hon glömt tabletter, och därefter fortsätta med nästa blisterförpackning.

Om kvinnan har glömt tabletter och inte får någon bortfallsblödning när hon tar placebotabletterna bör en eventuell graviditet övervägas.


Råd vid gastrointestinala besvär

Vid allvarliga gastrointestinala besvär (t.ex. kräkningar eller diarré), kanske absorptionen blir ofullständig och ytterligare preventivmetoder bör användas.

Om kräkning inträffar inom 3–4 timmar efter tablettintaget, ska en ny aktiv tablett (ersättningstablett) tas så snart som möjligt. Den nya tabletten bör om möjligt tas inom 12 timmar efter det normala tablettintaget. Om det går mer än 12 timmar gäller rådet om glömda tabletter som finns under Dosering, Hantering av glömda tabletter. Om kvinnan inte vill ändra sitt normala tablettintag, måste hon ta de/den extra tabletten/tabletterna från en annan tablettkarta.


Skjuta upp en menstruationsperiod

Om kvinnan vill skjuta upp en menstruationsperiod ska hon fortsätta med en annan blisterförpackning Midiana 28 utan att ta placebotabletterna från den aktuella förpackningen. Förlängningen kan pågå så länge hon önskar, tills de aktiva tabletterna på den andra blisterförpackningen är slut. Under förlängningen kan kvinnan få genombrottsblödning eller spotting. Regelbundet intag av Midiana 28 återupptas efter intaget av placebotabletterna.

Om kvinnan vill byta menstruationsdag till en annan veckodag än den aktuella, kan hon rådas att förkorta intaget av de kommande placebotabletterna med önskat antal dagar. Ju kortare intervallet är, desto större är risken att hon inte får någon bortfallsblödning utan får genombrottsblödning och spotting under intag av nästa blisterförpackning (på samma sätt som när en menstruation skjuts upp).


Särskilda patientgrupper

Barn och ungdomar


Midiana 28 är endast indicerad efter menarche. Baserat på epidemiologiska data som samlats in på mer än 2000 unga kvinnor under 18 år finns det inga uppgifter som tyder på att säkerhet och effekt i denna unga åldersgrupp skiljer sig från den som är känd hos kvinnor över 18 år.

Varningar och försiktighet


Varningar

Vid förekomst av någon av de tillstånd eller riskfaktorer som anges nedan, bör lämpligheten av Midiana 28 diskuteras med kvinnan.


Om något av dessa tillstånd eller riskfaktorer förvärras eller uppträder för första gången, ska kvinnan ta kontakt med sin läkare. Läkaren ska då besluta om användningen av Midiana 28 ska avbrytas.


Om VTE eller ATE misstänks eller har bekräftats, ska användning av Midiana 28 avbrytas. Om antikoagulationsbehandling har påbörjats ska adekvat alternativ prevention initieras pga. teratogena effekter av antikoagulantia (kumariner).


Cirkulationsrubbningar

Risk för venös tromboembolism (VTE)

Användning av ett kombinerat hormonellt preventivmedel ökar risken för venös tromboembolism (VTE) jämfört med icke‑användning. Produkter som innehåller levonorgestrel, norgestimat eller noretisteron förknippas med den lägsta risken för VTE. Andra produkter som t.ex. Midiana 28 kan ha en risk som är dubbelt så stor. Beslutet att använda en annan produkt än den med den lägsta risken för VTE ska tas först efter en diskussion med kvinnan för att säkerställa att hon känner till risken för VTE med Midiana 28, hur hennes riskfaktorer påverkar den här risken, och att hennes VTE-risk är störst under det första året hon använder produkten. Det finns också vissa belägg för att risken är större när ett kombinerat hormonellt preventivmedel används igen efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre.


Hos kvinnor som inte använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel och som inte är gravida kommer cirka 2 av 10 000 att utveckla en VTE under en period om ett år. Hos en enskild kvinna kan dock risken vara betydligt högre, beroende på hennes underliggande riskfaktorer (se nedan).


Man uppskattar att av 10 000 kvinnor som använder kombinerade hormonella preventivmedel innehållande drospirenon kommer mellan 9 och 12 kvinnor att utveckla en VTE under ett år; detta kan jämföras med cirka 6 kvinnor som använder kombinerade hormonella preventivmedel som innehåller levonorgestrel.


I båda fallen är antalet VTE-händelser per år färre än det antal händelser som förväntas hos kvinnor under graviditet eller under postpartumperioden.


VTE kan vara dödligt i 1–2 % av fallen.


Antal VTE-händelser per 10000 kvinnor under ett år   

I extremt sällsynta fall har trombos rapporterats hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel i andra blodkärl, t.ex. i hepatiska, mesenteriska, renala eller retinala vener och artärer.


Riskfaktorer för VTE

Risken för venösa tromboemboliska komplikationer hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel kan öka betydligt hos kvinnor med ytterligare riskfaktorer, framför allt om flera riskfaktorer föreligger (se tabell).


Midiana 28 är kontraindicerat om en kvinna har flera riskfaktorer som innebär att hon löper hög risk för venösa tromboser (se Kontraindikationer). Om en kvinna har mer än en riskfaktor är det möjligt att risken är större än summan av de enskilda faktorerna – i detta fall bör hennes totala risk för VTE beaktas. Om förhållandet nytta‑risk anses vara negativt ska ett kombinerat hormonellt preventivmedel inte förskrivas (se Kontraindikationer).


Tabell: Riskfaktorer för VTE

Riskfaktor

Kommentar

Fetma (BMI över 30 kg/m2)

Risken ökar betydligt när BMI ökar.

Detta är särskilt viktigt att beakta om det också finns andra riskfaktorer.

Långvarig immobilisering, större kirurgiskt ingrepp, alla operationer i ben eller bäcken, neurokirurgi eller omfattande skadaObs: tillfällig immobilisering inklusive flygresor > 4 timmar kan också vara en riskfaktor för VTE, särskilt hos kvinnor med andra riskfaktorer

I dessa situationer är det lämpligt att göra ett uppehåll i användningen av plåster/p-piller/p-ring (vid elektiv kirurgi minst fyra veckor i förväg) och inte återuppta användningen förrän två veckor efter fullständig remobilisering. En annan preventivmetod bör användas för att undvika oavsiktlig graviditet.

Antitrombotisk behandling bör övervägas om Midiana 28 inte har satts ut i förväg.

Positiv familjeanamnes (venös tromboembolism hos ett syskon eller en förälder i relativt unga år, t.ex. före 50 års ålder).

Om man misstänker en hereditär predisposition, ska kvinnan remitteras till en specialist för rådgivning innan hon beslutar sig för att använda någon form av kombinerade hormonella preventivmedel.

Andra medicinska tillstånd som förknippas med VTE

Cancer, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom, kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit) och sicklecellsjukdom.

Stigande ålder

Framför allt hos kvinnor över 35 år.

Det råder inte enighet om den eventuella betydelsen av varicer och ytlig tromboflebit har för uppkomst eller progression av venös trombos.


Den ökade risken för tromboembolism vid graviditet, och framför allt 6‑veckorsperioden i puerperiet, måste beaktas (för information om ”Fertilitet, graviditet och amning” se avsnitten Graviditet, Amning och Fertilitet).


Symtom på VTE (djup ventrombos och lungemboli)

Vid symtom ska kvinnan rådas att omedelbart söka läkare och informera vårdpersonalen om att hon tar kombinerade hormonella preventivmedel.


Symtom på djup ventrombos (DVT) kan omfatta:

 • unilateral svullnad av ben och/eller fot eller längs en ven i benet

 • smärta eller ömhet i benet som bara känns vid stående eller gående

 • ökad värme i det drabbade benet med rödfärgning eller missfärgning av benet.

Symtom på lungemboli (PE) kan omfatta:

 • plötslig debut av oförklarlig andnöd eller snabb andning

 • plötslig hosta som kan förknippas med hemoptys

 • kraftig bröstsmärta

 • kraftig ostadighetskänsla eller yrsel

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag.

En del av dessa symtom (t.ex. andnöd och hosta) är icke‑specifika och kan feltolkas som mer vanliga eller mindre allvarliga händelser (t.ex. luftvägsinfektioner).


Andra tecken på vaskulär ocklusion kan omfatta: plötslig smärta, svullnad och lätt blå missfärgning av en extremitet.


Om ocklusionen uppkommer i ögonen kan symtomen variera från smärtfri dimsyn som kan utvecklas till synförlust. Ibland kan synförlust uppkomma nästan omedelbart.


Risk för arteriell tromboembolism (ATE)

Epidemiologiska studier har visat ett samband mellan användning av kombinerade hormonella preventivmedel och en ökad risk för arteriell tromboembolism (myokardinfarkt) eller cerebrovaskulär händelse (t.ex. transitorisk ischemisk attack, stroke). Arteriella tromboemboliska händelser kan vara dödliga.


Riskfaktorer för ATE

Risken för arteriella tromboemboliska komplikationer eller för en cerebrovaskulär händelse hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel ökar hos kvinnor med riskfaktorer (se tabell). Midiana 28 är kontraindicerat om kvinnan har en allvarlig eller flera riskfaktorer som innebär att hon löper hög risk för ATE (se Kontraindikationer). Om kvinnan har mer än en riskfaktor är det möjligt att riskökningen är större än summan av de enskilda faktorerna – i detta fall bör hennes totala risk beaktas. Om förhållandet nytta‑risk anses vara negativt ska ett kombinerat hormonellt preventivmedel inte förskrivas (se Kontraindikationer).


Tabell: Riskfaktorer för ATE

Riskfaktor

Kommentar

Stigande ålder

Framför allt hos kvinnor över 35 år

Rökning

Kvinnor över 35 år bör rekommenderas att sluta röka om de vill använda ett kombinerat hormonellt preventivmedel. Kvinnor över 35 år som fortsätter att röka ska starkt rekommenderas att använda en annan preventivmetod.

Hypertoni


Fetma (BMI över 30 kg/m2)

Risken ökar betydligt när BMI ökar.

Detta är särskilt viktigt för kvinnor med ytterligare riskfaktorer.

Positiv familjeanamnes (arteriell tromboembolism hos ett syskon eller en förälder i relativt unga år, t.ex. före 50 års ålder).

Om man misstänker en hereditär predisposition, ska kvinnan remitteras till en specialist för rådgivning innan hon beslutar sig för att använda någon form av kombinerade hormonella preventivmedel.

Migrän

En ökning av frekvens eller svårighetsgrad av migrän vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel (som kan vara prodromalsymtom på en cerebrovaskulär händelse) kan vara ett skäl för omedelbart utsättande.

Andra medicinska tillstånd som förknippas med negativa vaskulära händelser

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinemi, hjärtklaffssjukdom och förmaksflimmer, dyslipoproteinemi och systemisk lupus erythematosus.


Symtom på ATE

Vid symtom ska kvinnan rådas att omedelbart söka läkare och informera hälso- och sjukvårdpersonalen om att hon tar kombinerade hormonella preventivmedel.

Symtom på en cerebrovaskulär händelse kan omfatta:

 • plötslig domning eller svaghet i ansikte, armar eller ben, speciellt på en sida av kroppen

 • plötsliga problem med att gå, yrsel, förlorad balans eller koordination

 • plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå

 • plötsliga synproblem i ett eller båda ögonen

 • plötslig, svår eller långvarig huvudvärk utan känd orsak

 • medvetslöshet eller svimning med eller utan krampanfall.

Tillfälliga symtom som tyder på att händelsen är en transitorisk ischemisk attack (TIA).


Symtom på en hjärtinfarkt kan vara:

 • smärta, obehag, tryck, tyngdkänsla, tryck eller fyllnadskänsla i bröstet, armen eller nedanför bröstbenet

 • obehag som strålar mot ryggen, käken, halsen, armen, magen

 • mättnadskänsla, matsmältningsbesvär eller kvävning

 • svettning, illamående, kräkningar eller yrsel

 • extrem svaghet, ångest eller andnöd

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag.

Tumörer

En ökad risk för livmoderhalscancer har rapporterats i vissa epidemiologiska studier hos kvinnor som under lång tid använt kombinerade p-piller (> 5 år), men det råder fortsatt oenighet om i vilken utsträckning detta resultat anses bero på de förbryllande effekterna av sexuellt beteende och andra faktorer som humant papillomvirus (HPV).


En metaanalys av 54 epidemiologiska studier rapporterade att det finns en obetydligt ökad relativ risk (RR = 1,24) att få diagnosen bröstcancer hos kvinnor som för närvarande använder kombinerade p-piller. Den ökade risken minskar successivt under 10 år efter att användningen av kombinerade p-piller har upphört. Eftersom bröstcancer är sällsynt hos kvinnor under 40 år, är det ökade antalet bröstcancerdiagnoser hos aktuella och tidigare användare av kombinerade p-piller litet i förhållande till den totala risken för bröstcancer. Dessa studier dokumenterar inte orsakssamband. Det observerade mönstret på ökad risk kan bero på en tidigare bröstcancerdiagnos hos användare av kombinerade p-piller, de biologiska effekterna av kombinerade p-piller eller en kombination av båda. Den bröstcancer som diagnostiserats hos användare tenderar att vara mindre kliniskt avancerad än cancer som diagnostiserats hos icke-användare.


I sällsynta fall har benigna levertumörer rapporterats, och ännu mer sällan har maligna levertumörer rapporterats hos användare av kombinerade p-piller. I enstaka fall har dessa tumörer lett till livshotande intraabdominella blödningar. En levertumör bör övervägas i differentialdiagnosen vid svår smärta i övre delen av buken, vid leverförstoring eller vid tecken på intraabdominell blödning hos kvinnor som använder kombinerade p-piller.


Vid användning av kombinerade p-piller med hög dos (0,05 mg etinylestradiol) är risken för cancer i endometriet och äggstockarna lägre. Om detta även gäller kombinerade p-piller i låg dos är ännu inte fastställt.


Andra tillstånd

Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel (se avsnitt Biverkningar). Depressioner kan vara allvarliga och är en välkänd riskfaktor för självmordsbeteende och självmord. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom, också direkt efter inledd behandling.


Progestinkomponenten i detta läkemedel är en aldosteronantagonist med kaliumsparande egenskaper. I de flesta fall förväntas ingen ökning av kaliumnivåerna. I en klinisk studie sågs emellertid en lätt höjning, inte signifikant, av kaliumnivåerna i serum hos vissa patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion som tog kaliumsparande läkemedel och samtidigt tog drospirenon. Således rekommenderas kontroll av kaliumnivåerna i serum under den första behandlingscykeln hos patienter med njursvikt och serumkalium i det övre referensintervallet före behandling, och särskilt vid samtidig användning av kaliumsparande läkemedel. Se även Interaktioner.


Kvinnor med hypertriglyceridemi, eller hereditet för detta, kan löpa ökad risk att drabbas av pankreatit vid användning av kombinerade p-piller.


Även om små ökningar av blodtrycket har rapporterats hos många kvinnor som använder kombinerade p-piller, är kliniskt relevanta ökningar sällsynta. Endast i dessa sällsynta fall ska kombinerade p-piller sättas ut omedelbart. Om ett konstant förhöjt blodtryck eller en signifikant ökning av blodtrycket, vid användning av kombinerade p-piller vid preexisterande hypertension, inte svarar adekvatantihypertensiv behandling, måste det kombinerade p-pillret sättas ut. Om det anses lämpligt kan det kombinerade p-pillret sättas in igen om normotensiva värden kan uppnås med antihypertensiv behandling.


Följande tillstånd har rapporterats uppkomma eller förvärras vid både graviditet och användning av kombinerade p-piller, men dokumentationen om ett samband med kombinerade p-piller är ofullständig: gulsot och/eller pruritus i samband med kolestas, gallstenar, porfyri, SLE (systemisk lupus erythematosus), HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom), Sydenhamns korea, herpes gestationis, otosklerosrelaterad hörselnedsättning.


Hos kvinnor med ärftligt angioödem kan exogena östrogener inducera eller förvärra symtom på angioödem.


Akuta eller kroniska störningar av leverfunktionen kan göra det nödvändigt att sätta ut kombinerade p-piller tills leverfunktionen åter är normal. Återfall av kolestatisk ikterus och/eller kolestasrelaterad pruritus, som tidigare uppkommit under graviditet eller vid tidigare användning av könshormoner, kräver att det kombinerade p-pillret sätts ut.


Även om kombinerade p-piller har effekt på den perifera insulinresistensen och glukostoleransen, finns ingen dokumentation om ett behov att ändra behandlingsregimen hos diabetiker som använder kombinerade p-piller i låg dos (innehållande < 0,05 mg etinylestradiol). Kvinnor med diabetes ska kontrolleras noggrant och särskilt under den första tiden med kombinerade p-piller.


Försämring av endogen depression, epilepsi, Crohns sjukdom och ulcerös kolit har rapporterats vid användning av kombinerade p-piller.


Kloasma kan förekomma i enstaka fall, speciellt hos kvinnor som haft kloasma under graviditeten. Kvinnor med tendens till kloasma ska undvika exponering för solljus och ultraviolett strålning vid användning av kombinerade p-piller.


Läkarundersökning/konsultation

Innan användning av Midiana 28 påbörjas eller återupptas ska en fullständig anamnes (inklusive hereditet) tas och graviditet uteslutas. Blodtrycket ska tas och en läkarundersökning ska utföras baserat på kontraindikationerna (se avsnitt Kontraindikationer) och varningar (se Varningar och försiktighet). Det är viktigt att informera kvinnan om venösa och arteriella tromboser, inklusive risken med Midiana 28 jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel, symtomen på VTE och ATE, de kända riskfaktorerna och vad hon ska göra i händelse av en misstänkt trombos.


Kvinnan ska också informeras om att noggrant läsa igenom bipacksedeln och följa anvisningarna. Frekvensen och typen av undersökningar ska baseras på fastställda riktlinjer och anpassas individuellt till varje kvinna.


Kvinnan ska informeras om att hormonella preventivmedel inte skyddar mot hivinfektioner (AIDS) och andra sexuellt överförbara sjukdomar.


Nedsatt effekt

Effekten av kombinerade p-piller kan vara nedsatt vid t.ex. glömda tabletter (se Dosering), gastrointestinala besvär (se Dosering) eller samtidiga läkemedel (se Interaktioner).


Nedsatt cykelkontroll

Oregelbunden blödning (spotting eller genombrottsblödning) kan förekomma vid användning av alla kombinerade p-piller, särskilt under de första månaderna. Därför är utvärdering av oregelbunden blödning bara meningsfull efter ett anpassningsintervall om cirka tre cykler.


Om de oregelbundna blödningarna kvarstår eller uppkommer efter tidigare regelbundna cyklar bör icke-hormonella orsaker övervägas och adekvata diagnostiska åtgärder vidtas för att utesluta malignitet eller graviditet. Detta kan inkludera kyrettage.


Vissa kvinnor kanske inte får någon bortfallsblödning vid intag av placebotabletter. Om det kombinerade p-pillret har tagits i enlighet med anvisningarna under Dosering är det osannolikt att kvinnan är gravid. Men om det kombinerade p-pillret inte har tagits enligt anvisningarna före den första uteblivna bortfallsblödningen eller om två bortfallsblödningar uteblir, måste graviditet uteslutas innan intaget av kombinerade p-piller fortsätter.


Förhöjning av ALAT

I kliniska studier med patienter som behandlades för hepatit C-virusinfektion (HCV) med läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir med eller utan ritonavir förekom transaminasförhöjningar (ALAT) som var 5 gånger den övre normalgränsen (ULN) signifikant oftare hos kvinnor som använde läkemedel som innehåller etinylestradiol såsom kombinerade hormonella preventivmedel (se Kontraindikationer och Interaktioner).


Hjälpämnen

De aktiva filmdragerade tabletterna innehåller 48,17 mg laktosmonohydrat och de inaktiva tabletterna innehåller 37,26 mg vattenfri laktos per filmdragerad tablett. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

De aktiva filmdragerade tabletterna innehåller 0,070 mg sojalecitin per tablett. Detta läkemedel ska inte administreras till patienter som är allergiska mot jordnötter eller soja.

De filmdragerade placebotabletterna innehåller färgämnet para-orange (E 110) som kan ge allergiska reaktioner.

Interaktioner

Observera! Förskrivningsinformationen för samtidiga läkemedel ska kontrolleras för att identifiera eventuella interaktioner.


Farmakodynamiska interaktioner

Samtidig användning med läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir med eller utan ribavirin kan öka risken för förhöjning av ALAT (se Kontraindikationer och Varningar och försiktigheter). Därför måste användare av Midiana 28 byta till en alternativ preventivmetod (t.ex. minipiller eller icke-hormonella metoder) innan inledning av behandling med denna läkemedelskombination. Midiana 28 kan återinsättas 2 veckor efter avslutande av behandling med denna läkemedelskombination.


Farmakokinetiska interaktioner


Påverkan av andra läkemedel på Midiana 28 filmdragerade tabletter

Interaktioner mellan p-piller och andra läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer som kan leda till en ökad clearance av könshormoner och kan leda till genombrottsblödningar och/eller utebliven antikonception.

Behandling:

Enzyminduktion kan ses redan efter några dagars användning. Maximal enzyminduktion ses normalt inom några veckor men kan hålla i sig 4 veckor efter att läkemedlet satts ut.


Kortvarig behandling:

Kvinnor som behandlas med enzyminducerande läkemedel bör tillfälligt använda en barriärmetod eller annan preventivmetod i tillägg till kombinerade p-piller. Barriärmetod ska användas under hela behandlingstiden och 28 dagar efter att behandlingen satts ut. Om behandlingen är längre än sista aktiva tabletterna på p-pillerkarta, skall placebotabletterna inte användas utan nästa p-pillerkarta påbörjas direkt.


Långtidsbehandling


Hos kvinnor som står på långvarig behandling med leverenzyminducerande aktiva substanser rekommenderas andra icke-hormonella preventivmetoder.


Följande interaktioner har rapporterats i litteraturen.


Substanser som ökar clearance av kombinerade p-piller (minskad effekt av kombinerade p-piller pga. enzym induktion) t.ex.:

Barbiturater, bosentan, karbamazepin, fenytoin, primidon, rifampicin och hiv-läkemedel ritonavir, nevirapin och efavirenz och eventuellt också felbamat, griseofulvin, oxkarbazepam, topiramat och produkter som innehåller johannesört (Hypericum perforatum).


Substanser med varierande effekt på kombinerade p-piller:

Samtidig behandling med många av HIV-proteashämmare och icke-nukleosidanalog, omvänd transkriptashämmare (NNRTI), inklusive kombinationer med HCV-hämmare, kan öka eller minska plasmanivåer av östrogen eller gestagener. Nettoeffekt av dessa ändringar kan ha en klinisk betydelse i vissa fall.


Produktinformation rekommendationer, vid samtidig behandling med HIV-läkemedel, ska tas hänsyn för identifiering av möjliga interaktioner och eventuella tillhörande rekommendationer. Vid osäkerhet ska barriärmetod användas av kvinnan som behandlas med HVC eller NNRTI läkemedel.


Substanser som minskar clearance av kombinerade p-piller (enzymhämmare): 

Den kliniska relevansen av potentiella interaktioner med enzymhämmare är okänd.


Samtidig administrering av starka CYP3A4-hämmare kan öka plasmakoncentrationer av östrogen eller progestin, eller båda.


En multipel dosstudie med drospirenon (3 mg/dag) och etinylestradiol (0,02 mg/dag) visar att samtidig administration av den starka CYP3A4-hämmaren ketokonazol i 10 dagar ökar AUC (0–24 h) av drospirenon och etinylestradiol 2,7 gånger respektive 1,4 gånger.


När doser med etoricoxib 60–120 mg/dag tas samtidigt med ett kombinationspreparat som innehåller 35 mikrogram etinylestradiol ökar plasmakoncentrationen av etinylestradiol 1,4–1,6 gånger.


Effekt av Midiana 28 filmdragerade tabletter på andra läkemedel

P-piller kan påverka metabolismen av vissa andra aktiva substanser. Koncentrationer i plasma och vävnader kan således antingen öka (t.ex. ciklosporin) eller minska (t.ex. lamotrigin).


Baserat på hämningsstudier in vitro och interaktionsstudier in vivo hos kvinnliga

försökspersoner där omeprazol, simvastatin eller midazolam användes som markör, uppvisar den kliniskt relevanta interaktionen av drospirenon i doser om 3 mg ringa benägenhet att interagera med den cytokrom P450-medierade metabolismen av andra aktiva substanser.


Andra typer av interaktioner:

Hos patienter utan njursvikt visade samtidig användning av drospirenon och ACE-hämmare eller NSAID-preparat ingen signifikant effekt på serumkalium. Samtidig användning av Midiana 28 med aldosteronantagonister eller kaliumsparande diuretika har dock inte studerats. I detta fall bör serumkalium kontrolleras under den första behandlingscykeln. Se även Varningar och försiktighet.


Laboratorieprover

Användningen av steroider för antikonception kan påverka resultaten av vissa laboratorieanalyser, däribland biokemiska parametrar för lever-, sköldkörtel-, binjure- och njurfunktion, plasmanivåerna av (transport)proteiner, t.ex. kortikosteroidbindande globulin och lipid-/lipoproteinfraktioner, parametrar för kolhydratmetabolism och parametrar för koagulation och fibrinolys. Förändringarna ligger i allmänhet inom normala laboratorievärden.


Drospirenon leder till en ökad aktivitet hos plasmarenin och plasmaaldosteron, inducerad av dess lätta antimineralkortikoida aktivitet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Midiana 28 filmdragerade tabletter är inte indicerade under graviditet.


Om kvinnan blir gravid vid användning av Midiana 28 filmdragerade tabletter ska preparatet omedelbart sättas ut. Omfattande epidemiologiska studier har varken visat en ökad risk för medfödda missbildningar hos barn till kvinnor som använt kombinerade p-piller före graviditeten eller en teratogen effekt om kombinerade p-piller av misstag använts under graviditeten. Inga sådana studier har utförts med Midiana 28 filmdragerade tabletter.


Djurstudier har visat biverkningar under graviditet och amning (se Prekliniska uppgifter). Baserat på dessa djurdata kan biverkningar på grund av hormonell effekt av de aktiva substanserna inte uteslutas. Den allmänna erfarenheten av kombinerade p-piller under graviditet visade dock inga tecken på en faktisk biverkning hos människa.


Tillgängliga data om användningen av detta läkemedel under graviditet är för begränsade för att slutsatser om negativa effekter Midiana 28 filmdragerade tabletter ska kunna dras avseende graviditet och fostrets eller det nyfödda barnets hälsa. Hittills finns inga relevanta epidemiologiska data.


Den ökade risken för VTE under postpartumperioden ska beaktas vid återinsättning av Midiana 28 (se Dosering samt Varningar och försiktighet).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Amning kan påverkas av kombinerade p-piller eftersom de kan minska mängden bröstmjölk och ändra dess sammansättning. Användning av kombinerade p-piller ska generellt inte rekommenderas förrän mamman har slutat amma barnet. Små mängder av könshormonerna och/eller deras metaboliter kan utsöndras till bröstmjölk vid användning av kombinerade p-piller. Dessa mängder kan påverka barnet.

Fertilitet

Midiana 28 är indicerad för att hindra graviditet. För information angående att återfå fertilitet, se Farmakodynamik.

Trafik

Inga studier har utförts.

Inga effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner har observerats hos användare av kombinerade p-piller.

Biverkningar

Information om allvarliga biverkningar hos kvinnor som använder kombinerade p-piller finns under Varningar och försiktighet.


Följande biverkningar har rapporterats vid användning av kombinationen etinylestradiol och drospirenon:


Tabellen nedan följer MedDRA-klassificeringen av organsystem. Frekvenserna är baserade på data från kliniska studier. Den lämpligaste MedDRA-termen används för att beskriva en viss reaktion och dess synonymer och relaterade tillstånd.

Klassificering av organsystem

Frekvenser


Vanliga

≥1/100 till <1/10

Mindre vanliga

≥1/1 000 till <1/100

Sällsynta

≥1/10 000 till <1/1 000

Immunsystemethypersensitivitet

astma

Psykiska störningar

deprimerat tillståndCentrala och perifera nervsystemet

huvudvärkÖron och balansorganhypakusi

Blodkärl

migrän

hypertension hypotension

venös tromboembolism (VTE)

arteriell tromboembolism (ATE)

Magtarmkanalen

illamående

kräkningar

diarré


Hud och subkutan vävnad


acne

eksem

klåda

alopeci

erythema nodosum

erythema multiforme,

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

menstruella störningar

intermenstruell blödning

smärta i brösten

ömhet i brösten

leukorré

vaginal candida

bröstförstoring

ökad sexuallust

minskad sexuallust

vaginit

utsöndring från brösten

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället


vätskeretention

ökning av kroppsvikten

minskning av kroppsvikt


Beskrivning av utvalda biverkningar

En ökad risk för arteriella och venösa trombotiska och trombemboliska händelser, t.ex. myokardiell infarkt, stroke, transitoriska ischemiska attacker, venös trombos och lungemboli har observerats hos kvinnor som använder kombinerade hormonella preventivmedel, vilket diskuteras mer i detalj under Varningar och försiktighet.


Följande allvarliga biverkningar har rapporterats hos kvinnor som tar kombinerade p-piller, och diskuteras under Varningar och försiktighet:


 • Venös tromboembolism.

 • Arteriell tromboembolism.

 • Hypertension.

 • Levertumörer.

 • Uppkomst eller försämring av besvär för vilka ett samband med kombinerade p-piller inte kan uteslutas. Crohns sjukdom, ulcerös kolit, epilepsi, migrän, uterusmyom, porfyri, systemisk lupus erythematosus, herpes gestationis, Sydenhams korea, hemolytiskt uremiskt syndrom, kolestatisk ikterus.

 • Kloasma.

 • Akuta eller kroniska störningar av leverfunktionen kan göra det nödvändigt att sätta ut kombinerade p-piller tills leverfunktionen åter är normal.  

 • Hos kvinnor med ärftligt angioödem kan exogena östrogener inducera eller förvärra symtom på angioödem.


Frekvensen för bröstcancer är något högre bland användare av kombinerade p-piller. Eftersom bröstcancer är sällsynt hos kvinnor under 40 år är ökningen liten i förhållande till den totala risken för bröstcancer. Orsakssambandet med användning av kombinerade p-piller är inte fastställt. Ytterligare information finns i under Kontraindikationer samt Varningar och försiktighet.


Interaktioner

Genombrottsblödning och/eller utebliven preventiv effekt kan bero på interaktioner av andra läkemedel (enzyminducerare) med p-piller (se Interaktioner).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns i nuläget ingen erfarenhet av överdosering med Midiana 28. Baserat på allmän erfarenhet med kombinerade p-piller, är de symtom som kan tänkas uppträda vid överdos av aktiva tabletter: illamående, kräkningar och bortfallsblödning. Bortfallsblödning kan även förekomma hos flickor före menarche om de tar läkemedlet av misstag. Det finns ingen antidot och behandling bör vara symtomatisk.

Farmakodynamik

Pearl Index för metodfel: 0.09 (övre tvåsidig 95 % konfidensgräns: 0.32).

Totalt Pearl Index (metodfel + patientfel): 0,57 (övre tvåsidig 95 % konfidensgräns: 0.90).


Verkningsmekanism

Den preventiva effekten av Midiana 28 filmdragerade tabletter är baserad på interaktionen mellan olika faktorer. Den viktigaste är hämning av ägglossning och förändringar i endometriet.


Midiana 28 filmdragerade tabletter är kombinerade p-piller med etinylestradiol och gestagenet drospirenon. Vid terapeutiska doser har drospirenon också antiandrogena och svagt antimineralkortikoida egenskaper. Det har ingen östrogen, glukokortikoid och antiglukokortikoid effekt. Detta innebär att drospirenon har en farmakologisk profil som ligger nära det naturliga hormonet progesteron.


Det finns indikationer från kliniska studier att svaga antimineralkortikoida egenskaper leder till en lätt antimineralkortikoid effekt.

Farmakokinetik


Drospirenon


Absorption

Oralt administrerat drospirenon absorberas snabbt och nästan fullständigt. Efter en engångsdos uppnås maximala serumkoncentrationer av den aktiva substansen på cirka 38 ng/ml cirka 1–2 timmar efter ett intag. Biotillgängligheten ligger mellan 76 och 85 %. Samtidigt intag av mat har ingen påverkan på biotillgängligheten för drospirenon.


Distribution

Efter oral administrering minskar serumnivåerna av drospirenon med en terminal halveringstid på 31 timmar. Drospironen är bundet till serumalbumin och binder inte till könshormonbindnade globulin (SHBG) eller kortikoidbindande globulin (CBG). Endast 3–5 % av de totala serumkoncentrationerna av den aktiva substansen förekommer som fri steroid. Den etinylestradiolinducerade ökningen av SHBG påverkar inte serumproteinbindningen av drospirenon. Den genomsnittliga distributionsvolymen för drospirenon är 3,7±1,2 l/kg.


Metabolism

Drospirenon metaboliseras i hög grad efter oral administrering. Huvudmetaboliterna i plasma är syraformen av drospirenon, skapad genom öppning av laktonringen, och 4,5-dihydro-drospirenon-3-sulfat, bildad genom reduktion och efterföljande sulfatisering. Drospirenon kan även genomgå oxidativ metabolism katalyserad av CYP3A4.


Drospirenon är in vitro kapabel att hämma cytokrom P450-enzymerna CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 och CYP3A4 svagt till måttligt.


Eliminering

Metabol clearance för drospirenon i serum är 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Endast spårmängder av drospirenon utsöndras i oförändrad form. Metaboliterna av drospirenon utsöndras via feces och urin med utsöndringsfastighet på cirka 1,2 till 1,4. Halveringstiden för metabolitutsöndringen med urin och feces är cirka 40 timmar.


Steady state-tillstånd

Under en behandlingscykel är de maximala steady state-koncentrationerna för drospirenon i serum cirka 70 ng/ml och dessa nås efter cirka 8 dagars behandling. Drospirenonnivåerna i serum ackumuleras med en faktor på cirka 3 som en följd av förhållandet mellan terminal halveringstid och doseringsintervall.


Särskilda populationer


Effekt på nedsatt njurfunktion

Serumnivåerna av drospirenon vid steady state hos kvinnor med lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance CLcr, 58–80 ml/min) var jämförbara med nivåerna hos kvinnor med normal njurfunktion CLcr > 80 ml/min). Serumnivåerna av drospirenon var i genomsnitt 37 % högre hos kvinnor med måttligt nedsatt njurfunktion (CLcr 30–50 ml/min) jämfört med hos kvinnor med normal njurfunktion. Behandling med drospirenon tolererades också väl av kvinnor med lätt och måttligt nedsatt njurfunktion.

Behandling med drospirenon visade ingen kliniskt signifikant effekt på kaliumkoncentrationen i serum.


Effekt på nedsatt leverfunktion

I en engångsstudie minskade oral clearance (CL/F) med cirka 50 % hos frivilliga med måttligt nedsatt leverfunktion jämfört med hos personer med normal leverfunktion. Den observerade minskningen av drospirenonclearance hos frivilliga med måttligt nedsatt leverfunktion kunde inte tolkas som någon tydlig skillnad när det gäller kaliumkoncentrationer i serum.

Inte heller vid diabetes och samtidig behandling med spironolakton (två faktorer som kan predisponera en patient för hyperkalemi) observerades en ökning av kaliumkoncentrationer i serum över den övre normalgränsen. Slutsatsen är således att drospirenon tolereras väl av patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B).


Etniska grupper

Inga kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetiken för etinylestradiol eller drospirenon har observerats mellan japanska och kaukasiska kvinnor.


Etinylestradiol


Absorption

Etinylestradiol absorberas snabbt och fullständigt efter intag. Efter administrering av 30 µg uppnås maximala plasmakoncentrationer på 100 pg/ml 1–2 timmar efter intag. Etinylestradiol genomgår en omfattande första passage-effekt, som visar stor inter-individuell variation. Den absoluta biotillgängligheten är cirka 45 %.


Distribution

Etinylestradiol har en distributionsvolym på 5 l/kg och bindningen till plasmaproteiner är cirka 98 %. Etinylestradiol inducerar leversyntesen av SHBG och CBG. Vid behandling med 30 µg etinylestradiol ökar plasmakoncentrationen av SHBG från 70 till cirka 350 nmol/l.

Etinylestradiol passerar i små mängder över i bröstmjölk (0,02 % av dosen).


Metabolism

Etinylestradiol genomgår betydande första passage-metabolism i magtarmkanalen och levern. Etinylestradiol metaboliseras primärt via aromatisk hydroxylering, men ett stort antal hydroxylerade och metylerade metaboliter bildas och dessa finns som fria metaboliter samt som konjugat med glukuronider och sulfat. Metabol clearance för etinylestradiol är cirka 5 ml/min/kg.


Etinylestradiol är in vitro en reversibel hämmare av CYP2C19, CYP1A1 och CYP1A2 samt även en mekanismbaserad hämmare av CYP3A4/5, CYP2C8 och CYP2J2. 


Eliminering

Etinylestradiol utsöndras i oförändrad form i stor omfattning. Metaboliterna för etinylestradiol utsöndras i urin och galla i förhållandet till 4:6. Halveringstiden för metabolitutsöndringen är cirka 1 dag. Elimineringshalveringstiden är 20 timmar.


Steady state-förhållanden

Steady state-förhållanden uppnås under den andra halvan av behandlingscykeln och serumnivåerna av etinylestradiol ackumuleras med en faktor på cirka 1.4–2,1.

Prekliniska uppgifter

Hos försöksdjur var effekterna av etinylestradiol och drospirenon begränsade till dem som förknippas med den kända farmakologiska effekten. Framför allt reproduktionstoxicitetsstudierna visade embryotoxiska och fetotoxiska effekter på djur som anses vara artspecifika. Vid exponering som överstiger den hos användare av etinylestradiol/drospirenon observerades effekter på sexuell differentiering på råttfoster men inte på apor.

Innehåll

21 vita eller nästan vita filmdragerade tabletter (aktiva):

Varje tablett innehåller: 0,03 mg etinylestradiol, 3 mg drospirenon, 48,17 mg laktosmonohydrat, 0,070 mg sojalecitin, majsstärkelse, pregelatiniserad

majsstärkelse, povidon K-25, magnesiumstearat, poly(vinylalkohol), titandioxid (E171), talk (E553b), makrogol 3350.


7 gröna filmdragerade placebotabletter (inaktiva):

Varje tablett innehåller: 37,26 mg vattenfri laktos, 0,003 mg para-orange FCF aluminiumlack (E110), mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, poly(vinylalkohol), titandioxid (E171), makrogol 3350, talk (E553b), indigokarmin aluminiumlack (E132), kinolingult aluminiumlack (E104), svart järnoxid (E172).

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för drospirenon är framtagen av företaget Bayer för Allurene®, Angemin®, Eloine, Flexyess, Liofora, Liofora 28, Palandra, Yasminelle, Yasminelle 28, Yasmin®, Yasmin® 28, Yaz

Miljörisk: Användning av drospirenon har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Drospirenon är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Drospirenon har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.0098 μg/L

Where:

A = 65.184 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default (1))

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default (1))


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Desmodesmus subspicatus):

EC50 /72 h (growth inhibition, growth rate) > 7600 µg/L (guideline OECD 201) (2)

Crustacean (waterflea Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 /48 h (immobilization) > 8000 μg/L (saturated solution) (guideline OECD 202) (3)

Chronic toxicity

NOEC /21 days (reproduction, mortality) 556 μg/L, LOEC 1169 µg/L (guideline OECD 211) (4)

Fish:

Acute toxicity Zebrafish (Danio rerio)

LC50/96h 7000 µg/L (guideline 203) (5)

Chronic toxicity

NOEC 216 days (fecundity, sex ratio, histopathological changes of gonads) = 0.23 μg/L , LOEC 0.39 µg/L (full life-cycle test, non-standard) (6)


In this study, fish were exposed from eggs to adults over 216 days including a spawning phase of matured fish. Prominent endpoints investigated were hatching success, survival, juvenile development including sex ratio, egg-laying of adults. A histopathological examination was also performed to determine any morphological abnormalities specifically in gonads to evaluate histological impacts on sexual development and sex organs. The most sensitive endpoint was adult reproduction and histopathological changes in gonads most likely due to the endocrine activity of drospirenone.


Microorganisms (activated sludge, respiration inhibition):

EC50 /30 min > 100 mg/L (nominal loading, saturated solution) (guideline OECD 209) (7)

PNEC = 0.023 μg/L (Lowest chronic NOEC fish = 0.23 µg/L; AF 10)

Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC ratio: 0.0098/0.023 = 0.42, i.e. 0.1 < PEC/PNEC ≤ 1 which justifies the phrase Use of drospirenone has been considered to result in low environmental risk.


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability: not readily biodegradable


Drospirenone was studied for aerobic biodegradability in water in a manometric respiration test according to guideline OECD 301B (8). It was degraded to <3 % after 28 days. Hence, it is not readily biodegradable.


The transformation of [14C] drospirenone in sediments and natural water was assessed in two different aerobic and anaerobic sediment/water systems at a temperature of 20 ± 2 °C continuously in the dark according to guideline OECD 308 (9). Water and sediment were extracted for radio-HPLC separation, by using various extraction solvents such as acetonitrile, acetonitrile/water mixture and acetonitrile/HCl mixture. For mass balance determination, aquatic samples were measured by liquid scintillation counting, sediment samples combusted.


Only slight ultimate biodegradation was observed in the test systems. The accumulative amount of evolved [14]CO2 for the aerobic test systems was 1.4 and 3.8% of the applied radioactivity.


Primary degradation was observed for drospirenone to a low degree in the water/sediment test samples. Two fractions with degradation products were observed in the HPLC analysis. Since the main metabolite appeared from day 3 onwards (although not continuously in the water phase), it is likely, that this metabolite is the isomer ZK 35096 (10). Because the second metabolite occurred only at day 37 (one replicate) and day 59 in one sediment type, it is of minor importance.

Dissipation was determined with DT50, DT75 and DT90 values in the water layer of the aerobic transformation with 2.1, 4.1and 6.8 days for high organic carbon sediment system and 2.2, 4.5 and 7.5 days for low organic carbon system. The degradation DT50, DT75 and DT90 values in the total system were 9.9, 20 and 33 days for high organic carbon sediment system and 36, 72 and 119 days for low organic carbon system. The calculated system half-lives, however, are very hypothetical, since there was no clear trend of decreasing concentrations of the extracted [14C] drospirenone between day 0 and day 100.


The data indicated no decrease in any of the two locations, when the metabolite (isomere) was included in the calculation.


The overall disappearance half-life from the system exceeded the threshold of 120d described in the FASS guidance. Therefore, drospirenone can be classified as being potentially persistent.

Abiotic degradation

Hydrolysis:

Drospirenone hydrolyses to a non-active isomer ( > 12.8d, pH 7, 25 ºC) (HPLC- method; EC C7) (10)


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log POW 3.1 at pH 7 and 25°C (Shake flask method , OECD 117) (11)

Bioaccumulation study in fish (Lepomis macrochirus)


The study with drospirenone was conducted in the bluegill sunfish Lepomis macrochirus (12). Concentrations were 0.1 and 1.0 µg/L [14C] drospirenone. The fish were exposed over 35 days with a subsequent depuration phase of 29 days.


The steady state bioconcentration factors for total radioactive residue were 97 and 99 for the 0.1 and 1.0 μg/L treatment level, respectively, based on lipid content of 4.83%. Normalised to 5% fat tissue, the BCFss for whole fish are 100 and 102 for the 0.1 and 1.0 μg/L treatment levels, respectively.


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since Log POW (at pH 7) < 4, and the BCFss is 100-102, the phrase drospirenone has a low potential for bioaccumulation is justified. 


Excretion (metabolism)

Drospirenone is only to a small extent excreted unchanged (13). Conjugates such as glucuronides and sulphates as well as hydroxylated compounds were identified (14).


References

(1) ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

(2) Growth inhibition test of drospirenone on the green algae Scenedesmus subspicatus. Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TX1997085, report no. AU49 (1997)

(3) Acute immobilization of drospirenone with Daphnia magna. Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TX97141, report no. AT51 (1997)

(4) Reproduction study of drospirenone (ZK 30595) in Daphnia magna. Nonclinical Drug Safety, Bayer HealthCare AG, study no. TOXT6082178, report no. A52014 (2011)

(5) Acute toxicity of drospirenone to the zebrafish (Danio rerio). Experimental Toxicology, Schering AG, study no TX97042, report no. AU44 (1997)

(6) Full-life-cycle-tests with drospirenone (BAY 86-4888) on the fathead minnow (Pimephales promelas). Nonclinical Drug Safety, Bayer HealthCare AG, study no TOXT6082898, report no. A62532 (2011)

(7) Respiration inhibition gest of drospirenone (ZK 30595) on activated sludge micro organisms. Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, study no TXST20070211, report no. A40777 (2008)

(8) Study on the biodegradability of drospirenone in the CO2- evolution test (modified Sturm-test). Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TX97155, report no. AT51 (1997)

(9) [14C] Drospirenone: Aerobic and anaerobic transformation in aquatic sediment systems). Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, study no. TXEX20070018, report no. A48365 (2008)

(10) The rate of hydrolysis of drospirenone (ZK 30595). General Physical Chemistry, Schering AG, study no. 1274, report no. LY67 (1997)

(11) The determination of the n-octanol-water partition coefficient of ZK 30595. General Physical Chemistry, Schering AG, study no. 1290, report no. LY66 (1997)

(12) Absolute and relative bioavailability of ZK 30595 after oral administration of SH T 470 C and SH T 470 D, respectively to 8 young women. Schering AG, Pharmacokinetics/Biometrics/Human Pharmacology, study no. KI87053, report no. 8235 (1990)

(13) Absolute bioavailability, excretory balance, and qualitative investigation of the biotransformation of 14C-ZK 30595 following i.v. and p.o. administration in healthy, elderly female volunteers. Schering AG, Pharmacokinetics, study no. KI93037, report no. A166 (1995)


Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 0,03 mg/3 mg Aktiva tabletten: Vit eller nästan vit, rund, bikonvex filmdragerad tablett med en diameter på cirka 6 mm. Prägling på ena sidan: ”G63”. Placebotabletten: Grön, rund, bikonvex filmdragerad tablett med en diameter på cirka 6 mm utan prägling.
3 x 28 tablett(er) kalenderförpackning, 105:41, F, Övriga förskrivare: barnmorska

Hitta direkt i texten
Av