Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Daylette

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Gedeon Richter Nordics

Filmdragerad tablett 0,02 mg/3 mg
(Aktiv tablett är vit eller nästan vit, rund, bikonvex med diameter ca 6 mm. Prägling på ena sidan: ”G73”, ingen prägling på andra sidan. Placebotablett är grön, rund, bikonvex med diameter ca 6 mm. Utan prägling.)

Könshormoner och substanser som påverkar könsorgansystemet; Gestagener och östrogener, fasta kombinationer.

ATC-kod: G03AA12
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2016-03-02.

Indikationer

Oral antikonception.


Vid beslut att förskriva Daylette ska läkaren beakta den enskilda kvinnans riskfaktorer, framför allt risken för venös tromboembolism (VTE), och risken för VTE med Daylette jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel (se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

Kontraindikationer

Kombinerade hormonella preventivmedel ska inte användas vid något av de tillstånd som anges nedan. Om något av dessa tillstånd uppkommer för första gången vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel ska läkemedlet sättas ut omedelbart.


 • Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll

 • Överkänslighet mot jordnötter eller soja

 • Förekomst av eller risk för venös tromboembolism (VTE)

  • Venös tromboembolism – pågående VTE (på antikoagulantia) eller anamnes på t.ex. djup ventrombos (DVT) eller lungemboli (PE)

  • Känd ärftlig eller förvärvad predisposition för venös tromboembolism, t.ex. APC-resistens (inklusive Faktor V Leiden), antitrombin III-brist, protein C-brist, protein S-brist

  • Större kirurgiskt ingrepp med långvarig immobilisering (se Varningar och försiktighet)

  • Hög risk för venös tromboembolism på grund av förekomst av flera riskfaktorer (se Varningar och försiktighet)

 • Förekomst av eller risk för arteriell tromboembolism (ATE)

  • Arteriell tromboembolism – pågående arteriell tromboembolism, anamnesarteriell tromboembolism (t.ex. myokardiell infarkt) eller prodromalsymtom (t.ex. angina pectoris)

  • Cerebrovaskulär sjukdom – pågående stroke, anamnesstroke eller prodromalsymtom (t.ex. transitorisk ischemisk attack, TIA)

  • Känd ärftlig eller förvärvad predisposition för arteriell tromboembolism, t.ex. hyperhomocysteinemi och antifosfolipidantikroppar (antikardiolipinantikroppar, lupusantikoagulant)

  • Migrän med fokala neurologiska symtom i anamnesen

  • Hög risk för arteriell tromboembolism på grund av flera riskfaktorer (se Varningar och försiktighet) eller på grund av förekomst av en allvarlig riskfaktor som:

  • diabetes mellitus med vaskulära symtom

  • svår hypertoni

  • svår dyslipoproteinemi

 • Aktuell eller tidigare allvarlig leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena inte har normaliserats.

 • Grav njursvikt eller akut njursvikt.

 • Aktuella eller tidigare levertumörer (benigna eller maligna).

 • Kända eller misstänkta könshormonberoende maligna tumörer (t.ex. i könsorgan eller bröst).

 • Odiagnostiserad vaginalblödning

Dosering

Administreringssätt

Oral användning


Hur Daylette ska tas

Tabletterna måste tas varje dag vid ungefär samma tidpunkt, vid behov med lite vätska, i den ordning som visas på blisterförpackningen. Tablettintaget är kontinuerligt. En tablett måste tas dagligen i 28 på varandra följande dagar. Alla förpackningar därefter ska börja dagen efter den sista tabletten i den föregående förpackningen. Bortfallsblödningen börjar normalt 2–3 dagar efter att intaget av den sista gröna placebotabletten påbörjats (sista raden) och kanske inte är slut innan nästa förpackning påbörjas.


Så här påbörjas Daylette

 • Ingen hormonell preventivmetod (under den senaste månaden):

  Tablettintaget måste påbörjas dag 1 i kvinnans normala menstruationscykel (dvs. menstruationsblödningens första dag).

 • Byte från ett kombinerat hormonellt preventivmedel (kombinerade p-piller, vaginalring eller depotplåster):

  Kvinnan ska helst börja ta Daylette dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten med aktiva substanser) med hennes tidigare kombinerade p-piller, men senast dagen efter det vanliga tablettfria uppehållet eller efter placebotabletterna av hennes tidigare kombinerade p-piller. Vid byte från vaginalring eller depotplåster, ska kvinnan helst börja med Daylette samma dag som ringen eller plåstret tas bort, men inte senare än vid tidpunkten för nästa applicering.

 • Byte från en metod som enbart innehåller gestagen (minipiller, injektion, implantat) eller från ett intrauterint inlägg (IUS) som frisätter gestagen:
  Kvinnan kan byta från minipiller vilken dag som helst (från implantat eller IUS samma dag det tas bort, från injektion vid tidpunkten för nästa injektion), men ska i samtliga fall rådas att samtidigt använda en barriärmetod under tablettintagets första sju dagar.

 • Efter abort i den första trimestern

  Kvinnan kan börja omedelbart. Om hon gör det behöver hon inte använda någon ytterligare preventivmetod.

 • Efter förlossning eller abort i den andra trimestern

  Kvinnor bör rådas att starta dag 21 till 28 efter förlossning eller abort i den andra trimestern. Om kvinnan startar senare ska hon rådas att samtidigt använda en barriärmetod under de första sju dagarna. Om samlag redan ägt rum ska graviditet uteslutas innan kvinnan börjar använda kombinerade p-piller. I annat fall ska kvinnan vänta på sin första menstruationsperiod.


Ammande kvinnor, se Amning.


Hantering av glömda tabletter


Placebotabletter (gröna tabletter) från den sista (4:e) raden på blisterförpackningen behöver inte tas. De ska dock kastas så att inte placebofasen av misstag förlängs. Följande råd avser bara glömda aktiva tabletter:


Om det har gått mindre än 24 timmar sedan kvinnan skulle ha tagit en tablett är inte skyddet mot graviditet nedsatt. Kvinnan ska ta tabletten så snart hon kommer ihåg det och därefter ta övriga tabletter vid vanlig tid.


Om det har gått mer än 24 timmar sedan kvinnan skulle ta en tablett kan skyddet mot graviditet vara nedsatt. Vid glömda tabletter bör kvinnan följa följande två grundregler:


 1. rekommenderat intervall med hormonfria tabletter är 4 dagar, tablettuppehållet får aldrig vara längre än 7 dagar.

 2. sju dagars oavbrutet tablettintag krävs för att bibehålla adekvat hämning av hypotalamus-hypofys-ovarial-axeln.


Således kan följande råd ges:


 • Dag 1–7

  Kvinnan ska ta den senast glömda tabletten så snart hon kommer ihåg det, även om det betyder att hon måste ta två tabletter samtidigt. Hon ska därefter fortsätta ta tabletterna vid vanlig tid. En barriärmetod ska samtidigt användas, t.ex. kondom, de följande sju dagarna. Om samlag ägt rum de föregående sju dagarna bör en eventuell graviditet övervägas. Ju fler tabletter kvinnan glömt och ju närmare placebotabletterna detta sker, desto större är risken för graviditet.

 • Dag 8–14

  Kvinnan ska ta den senast glömda tabletten så snart hon kommer ihåg det, även om det betyder att hon måste ta två tabletter samtidigt. Hon ska därefter fortsätta ta tabletterna vid vanlig tid. Under förutsättning att kvinnan har tagit tabletterna på rätt sätt under de sju dagar som föregått den glömda tabletten, behöver hon inte använda någon annan preventivmetod. Om kvinnan har glömt mer än en tablett ska hon rådas att använda en annan preventivmetod i sju dagar.

 • Dag 15–24

  Risken för nedsatt skydd mot graviditet är stor på grund av de placebotabletter som följer. Genom att ändra tablettintaget kan emellertid nedsatt skydd mot graviditet fortfarande förhindras. Genom att följa ett av de två alternativen nedan behöver kvinnan inte använda någon annan preventivmetod, under förutsättning att kvinnan de sju dagar som föregått den glömda tabletten har tagit alla tabletter på rätt sätt. Om så inte är fallet ska hon följa det första av de två alternativen och använda en extra preventivmetod under de följande sju dagarna.


 1. Kvinnan ska ta den senast glömda tabletten så snart hon kommer ihåg det, även om det betyder att hon måste ta två tabletter samtidigt. Hon ska därefter fortsätta ta tabletterna vid vanlig tid tills hon har tagit alla aktiva tabletter. De fyra gröna placebotabletterna från den sista raden måste kastas. Hon måste omedelbart börja med nästa blisterförpackning. Kvinnan får troligen ingen bortfallsblödning förrän de aktiva tabletterna på den andra blisterförpackningen är avslutad, men kan få spotting eller genombrottsblödning de dagar hon tar tabletter.

 2. Kvinnan kan också rådas att sluta ta aktiva tabletter från den aktuella blisterförpackningen. Hon ska därefter ta de gröna placebotabletterna från den sista raden i upp till fyra dagar, inklusive de dagar hon glömt tabletter och därefter fortsätta med nästa blisterförpackning.


Om kvinnan har glömt tabletter och inte får någon bortfallsblödning när hon tar placebotabletterna bör en eventuell graviditet övervägas.


Råd vid gastrointestinala besvär

Vid svåra gastrointestinala besvär (t.ex. kräkningar eller diarré) kanske absorptionen blir ofullständig och ytterligare preventivmetoder bör användas.

Om kräkning inträffar inom 3–4 timmar efter intaget av en aktiv tablett ska en ny tablett (ersättningstablett) tas så snart som möjligt. Den nya tabletten bör om möjligt tas inom 24 timmar efter det normala tablettintaget. Om det går mer än 24 timmar gäller rådet om glömda tabletter som finns under Dosering ”Hantering av glömda tabletter”. Om kvinnan inte vill ändra sitt normala schema för tablettintag, måste hon ta de/den extra tabletten/tabletterna från en annan tablettkarta.


Skjuta upp en menstruationsperiod

Om kvinnan vill skjuta upp en menstruationsperiod ska hon fortsätta med en annan blisterförpackning Daylette utan att ta placebotabletterna från den aktuella förpackningen. Förlängningen kan pågå så länge hon önskar, tills de aktiva tabletterna på den andra blisterförpackningen är slut. Under förlängningen kan kvinnan få genombrottsblödning eller spotting. Regelbundet intag av Daylette återupptas efter intaget av placebotabletterna.


Om kvinnan vill byta menstruationsdag till en annan veckodag än den aktuella, kan hon rådas att förkorta intaget av de kommande placebotabletterna med önskat antal dagar. Ju kortare intervallet är, desto större är risken att hon inte får någon bortfallsblödning utan får genombrottsblödning och spotting under intag från nästa blisterförpackning (på samma sätt som när en menstruation skjuts upp).

Varningar och försiktighet


Varningar

Vid förekomst av någon av de tillstånd eller riskfaktorer som anges nedan, bör lämpligheten av Daylette diskuteras med kvinnan.


Om något av dessa tillstånd eller riskfaktorer förvärras eller uppträder för första gången, ska kvinnan ta kontakt med sin läkare. Läkaren ska då besluta om användningen av Daylette ska avbrytas.


Vid bekräftad eller misstänkt venös eller arteriell tromboembolism ska användningen av kombinerade hormonella preventivmedel avslutas. Om antikoagulationsbehandling inleds, ska en adekvat alternativ preventivmetod sättas in på grund av teratogeniciteten av antikoagulationsbehandling (kumariner).


 • Cirkulationsrubbningar


Risk för venös tromboembolism (VTE)

Användning av ett kombinerat hormonellt preventivmedel ökar risken för venös tromboembolism (VTE) jämfört med icke-användning. Produkter som innehåller levonorgestrel, norgestimat eller noretisteron förknippas med den lägsta risken för VTE. Andra produkter som t.ex. Daylette kan ha en risk som är dubbelt så stor. Beslutet att använda en annan produkt än den med den lägsta risken för VTE ska tas först efter en diskussion med kvinnan för att säkerställa att hon känner till risken för VTE med Daylette, hur hennes riskfaktorer påverkar den här risken, och att hennes VTE-risk är störst under det första året hon använder produkten. Det finns också vissa belägg för att risken är större när ett kombinerat hormonellt preventivmedel används igen efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre.


Hos kvinnor som inte använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel och som inte är gravida kommer cirka 2 av 10 000 att utveckla en VTE under en period om ett år. Hos en enskild kvinna kan dock risken vara betydligt högre, beroende på hennes underliggande riskfaktorer (se nedan).


Man uppskattar1 att av 10 000 kvinnor som använder kombinerade hormonella preventivmedel innehållande drospirenon kommer mellan 9 och 12 kvinnor att utveckla en VTE under ett år; detta kan jämföras med cirka 62 kvinnor som använder kombinerade hormonella preventivmedel som innehåller levonorgestrel.


I båda fallen är antalet VTE-händelser per år färre än det antal händelser som förväntas hos kvinnor under graviditet eller under postpartum-perioden.


VTE kan vara dödligt i 1–2 % av fallen.


1 Dessa förekomster uppskattades från samtliga epidemiologiska studiedata med hjälp av relativa risker för de olika produkterna jämfört med kombinerade hormonella preventivmedel som innehåller levonorgestrel.

2 Genomsnittsintervallet är på 5–7 per 10 000 kvinnoår, baserat på en relativ risk för kombinerade hormonella preventivmedel som innehåller levonorgestrel jämfört med en icke-användning som har ett genomsnittsintervall på cirka 2,3–3,6.


Bild 1


I extremt sällsynta fall har trombos rapporterats hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel i andra blodkärl, t.ex. i hepatiska, mesenteriska, renala eller retinala vener och artärer.


Riskfaktorer för VTE

Risken för venösa tromboemboliska komplikationer hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel kan öka betydligt hos kvinnor med ytterligare riskfaktorer, framför allt om flera riskfaktorer föreligger (se tabell).


Daylette är kontraindicerat om en kvinna har flera riskfaktorer som innebär att hon löper hög risk för venösa tromboser (se Kontraindikationer). Om en kvinna har mer än en riskfaktor är det möjligt att risken är större än summan av de enskilda faktorerna – i detta fall bör hennes totala risk för VTE beaktas. Om förhållandet nytta risk anses vara negativt ska ett kombinerat hormonellt preventivmedel inte förskrivas (se Kontraindikationer).


Tabell: Riskfaktorer för VTE

Riskfaktor

Kommentar

Fetma (BMI över 30 kg/m2)

Risken ökar betydligt när BMI ökar.

Detta är särskilt viktigt att beakta om det också finns andra riskfaktorer.

Långvarig immobilisering, större kirurgiskt ingrepp, alla operationer i ben eller bäcken, neurokirurgi eller omfattande skada

Obs: tillfällig immobilisering inklusive flygresor > 4 timmar kan också vara en riskfaktor för VTE, särskilt hos kvinnor med andra riskfaktorer

I dessa situationer är det lämpligt att göra ett uppehåll i användningen av plåster/p-piller/p-ring (vid elektiv kirurgi minst fyra veckor i förväg) och inte återuppta användningen förrän två veckor efter fullständig remobilisering. En annan preventivmetod bör användas för att undvika oavsiktlig graviditet.

Antitrombotisk behandling bör övervägas om Daylette inte har satts ut i förväg.

Positiv familjeanamnes (venös tromboembolism hos ett syskon eller en förälder i relativt unga år, t.ex. före 50 års ålder).

Om man misstänker en hereditär predisposition, ska kvinnan remitteras till en specialist för rådgivning innan hon beslutar sig för att använda någon form av kombinerade hormonella preventivmedel.

Andra medicinska tillstånd som förknippas med VTE

Cancer, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom, kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit) och sicklecellsjukdom.

Stigande ålder

Framför allt hos kvinnor över 35 år.


Det råder inte enighet om den eventuella betydelsen av varicer och ytlig tromboflebit har för uppkomst eller progression av venös trombos.


Den ökade risken för tromboembolism vid graviditet, och framför allt 6-veckorsperioden i puerperiet, måste beaktas (för information se Fertilitet, Graviditet och Amning).


Symtom på VTE (djup ventrombos och lungemboli)

Vid symtom ska kvinnan rådas att omedelbart söka läkare och informera vårdpersonalen om att hon tar kombinerade hormonella preventivmedel.


Symtom på djup ventrombos (DVT) kan omfatta:

 • unilateral svullnad av ben och/eller fot eller längs en ven i benet

 • smärta eller ömhet i benet som bara känns vid stående eller gående

 • ökad värme i det drabbade benet med rödfärgning eller missfärgning av benet.


Symtom på lungemboli (PE) kan omfatta:

 • plötslig debut av oförklarlig andnöd eller snabb andning

 • plötslig hosta som kan förknippas med hemoptys

 • kraftig bröstsmärta

 • kraftig ostadighetskänsla eller yrsel

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag.


En del av dessa symtom (t.ex. andnöd och hosta) är icke-specifika och kan feltolkas som mer vanliga eller mindre allvarliga händelser (t.ex. luftvägsinfektioner).


Andra tecken på vaskulär ocklusion kan omfatta: plötslig smärta, svullnad och lätt blå missfärgning av en extremitet.


Om ocklusionen uppkommer i ögonen kan symtomen variera från smärtfri dimsyn som kan utvecklas till synförlust. Ibland kan synförlust uppkomma nästan omedelbart.


Risk för arteriell tromboembolism (ATE)

Epidemiologiska studier har visat ett samband mellan användning av kombinerade hormonella preventivmedel och en ökad risk för arteriell tromboembolism (myokardinfarkt) eller cerebrovaskulär händelse (t.ex. transitorisk ischemisk attack, stroke). Arteriella tromboemboliska händelser kan vara dödliga.


Riskfaktorer för ATE

Risken för arteriella tromboemboliska komplikationer eller för en cerebrovaskulär händelse hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel ökar hos kvinnor med riskfaktorer (se tabell). Daylette är kontraindicerat om kvinnan har en allvarlig eller flera riskfaktorer som innebär att hon löper hög risk för ATE (se Kontraindikationer). Om kvinnan har mer än en riskfaktor är det möjligt att riskökningen är större än summan av de enskilda faktorerna – i detta fall bör hennes totala risk beaktas. Om förhållandet nytta-risk anses vara negativt ska ett kombinerat hormonellt preventivmedel inte förskrivas (se Kontraindikationer).


Tabell: Riskfaktorer för ATE

Riskfaktor

Kommentar

Stigande ålder

Framför allt hos kvinnor över 35 år

Rökning

Kvinnor över 35 år bör rekommenderas att sluta röka om de vill använda ett kombinerat hormonellt preventivmedel. Kvinnor över 35 år som fortsätter att röka ska starkt rekommenderas att använda en annan preventivmetod.

Hypertoni

 

Fetma (BMI över 30 kg/m2)

Risken ökar betydligt när BMI ökar.

Detta är särskilt viktigt för kvinnor med ytterligare riskfaktorer.

Positiv familjeanamnes (arteriell tromboembolism hos ett syskon eller en förälder i relativt unga år, t.ex. före 50 års ålder).

Om man misstänker en hereditär predisposition, ska kvinnan remitteras till en specialist för rådgivning innan hon beslutar sig för att använda någon form av kombinerade hormonella preventivmedel.

Migrän

En ökning av frekvens eller svårighetsgrad av migrän vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel (som kan vara prodromalsymtom på en cerebrovaskulär händelse) kan vara ett skäl för omedelbart utsättande.

Andra medicinska tillstånd som förknippas med negativa vaskulära händelser

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinemi, hjärtklaffssjukdom och förmaksflimmer, dyslipoproteinemi och systemisk lupus erythematosus.


Symtom på ATE

Vid symtom ska kvinnan rådas att omedelbart söka läkare och informera hälso- och sjukvårdpersonalen om att hon tar kombinerade hormonella preventivmedel.

Symtom på en cerebrovaskulär händelse kan omfatta:

 • plötslig domning eller svaghet i ansikte, armar eller ben, speciellt på en sida av kroppen

 • plötsliga problem med att gå, yrsel, förlorad balans eller koordination

 • plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå

 • plötsliga synproblem i ett eller båda ögonen

 • plötslig, svår eller långvarig huvudvärk utan känd orsak

 • medvetslöshet eller svimning med eller utan krampanfall.

Tillfälliga symtom som tyder på att händelsen är en transitorisk ischemisk attack (TIA).


Symtom på en hjärtinfarkt kan vara:

 • smärta, obehag, tryck, tyngdkänsla, tryck eller fyllnadskänsla i bröstet, armen eller nedanför bröstbenet

 • obehag som strålar mot ryggen, käken, halsen, armen, magen

 • mättnadskänsla, matsmältningsbesvär eller kvävning

 • svettning, illamående, kräkningar eller yrsel

 • extrem svaghet, ångest eller andnöd

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag.


 • Tumörer


En ökad risk för livmoderhalscancer vid långvarig användning av kombinerade p-piller (> 5 år) har rapporterats i några epidemiologiska studier, men det råder fortsatt motstridiga åsikter om i vilken utsträckning det här resultatet anses bero på de förbryllade effekterna av sexuellt beteende och andra faktorer som t.ex. humant papillomvirus (HPV).


En metaanalys av 54 epidemiologiska studier rapporterade att det finns en obetydligt ökad relativ risk (RR = 1,24) att få diagnosen bröstcancer hos kvinnor som för närvarande använder kombinerade p-piller. Den ökade risken minskar successivt under 10 år efter att användningen av kombinerade p-piller har upphört. Eftersom bröstcancer är sällsynt hos kvinnor under 40 år, är det ökade antalet bröstcancerdiagnoser hos aktuella och tidigare användare av kombinerade p-piller litet i förhållande till den totala risken för bröstcancer. Dessa studier dokumenterar inte orsakssamband. Det observerade mönstret på ökad risk kan bero på en tidigare bröstcancerdiagnos hos användare av kombinerade p-piller, de biologiska effekterna av kombinerade p-piller eller en kombination av båda. Den bröstcancer som diagnostiserats hos användare tenderar att vara mindre kliniskt avancerad än den cancer som diagnostiserats hos icke-användare.


I sällsynta fall har benigna levertumörer rapporteras, och ännu mer sällan har maligna levertumörer rapporterats hos användare av kombinerade p-piller. I enstaka fall har dessa tumörer lett till livshotande intraabdominella blödningar. En levertumör bör övervägas i differentialdiagnosen vid svår smärta i övre delen av buken, vid leverförstoring eller vid tecken på intraabdominell blödning hos kvinnor som använder kombinerade p-piller.


Vid användning av kombinerade p-piller med hög dos (50 µg etinylestradiol) är risken för cancer i endometriet och äggstockarna lägre. Om detta även gäller kombinerade p-piller i låg dos är ännu inte fastställt.


 • Andra tillstånd


Progestinkomponenten i detta läkemedel är en aldosteronantagonist med kaliumsparande egenskaper. I de flesta fall förväntas ingen ökning av kaliumnivåerna. I en klinisk studie sågs emellertid en lätt höjning, inte signifikant, av kaliumnivåerna i serum hos vissa patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion som tog kaliumsparande läkemedel och samtidigt tog drospirenon. Således rekommenderas kontroll av kaliumnivåerna i serum under den första behandlingscykeln hos patienter med njursvikt och serumkalium i det övre referensintervallet före behandling, och särskilt vid samtidig användning av kaliumsparande läkemedel. Se även Interaktioner.


Kvinnor med hypertriglyceridemi, eller hereditet för detta, kan löpa ökad risk att drabbas av pankreatit vid användning av kombinerade p-piller.


Även om små ökningar av blodtrycket har rapporterats hos många kvinnor som använder kombinerade p-piller, är kliniskt relevanta ökningar sällsynta. Endast i dessa sällsynta fall ska kombinerade p-piller sättas ut omedelbart. Om ett konstant förhöjt blodtryck eller en signifikant ökning av blodtrycket, vid användning av kombinerade p-piller och preexisterande hypertoni, inte svarar adekvat på blodtryckssänkande behandling, måste det kombinerade p-pillret sättas ut. Om det anses lämpligt kan det kombinerade p-pillret sättas in igen om normala blodtrycksvärden kan uppnås med blodtryckssänkande behandling.


Följande tillstånd har rapporterats uppkomma eller förvärras vid både graviditet och användning av kombinerade p-piller, men det finns inte övertygande bevis för ett samband med kombinerade p-piller: gulsot och/eller pruritus i samband med kolestas, gallstenar, porfyri, SLE (systemisk lupus erythematosus), HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom), Sydenhamns korea, herpes gestationis, otosklerosrelaterad hörselnedsättning.


Hos kvinnor med ärftligt angioödem kan exogena östrogener inducera eller förvärra symtom på angioödem.


Akuta eller kroniska störningar av leverfunktionen kan göra det nödvändigt att sätta ut kombinerade p-piller tills leverfunktionen åter är normal. Återfall av kolestatisk ikterus och/eller kolestasrelaterad pruritus, som tidigare uppkommit under graviditet eller vid tidigare användning av könshormoner, gör det nödvändigt att det kombinerade p-pillret sätts ut.


Även om kombinerade p-piller har effekt på den perifera insulinresistensen och glukostoleransen, finns inga bevis för att det är nödvändigt att ändra behandlingsregimen hos diabetiker som använder kombinerade p-piller (innehållande < 0,05 mg etinylestradiol). Kvinnor med diabetes ska kontrolleras noggrant och särskilt under den första tiden med kombinerade p-piller.


Försämring av endogen depression, epilepsi, Crohns sjukdom och ulcerös kolit har rapporterats vid användning av kombinerade p-piller.


Kloasma kan förekomma i enstaka fall, speciellt hos kvinnor som haft kloasma under tidigare graviditet. Kvinnor med tendens till kloasma ska undvika exponering för solljus eller ultraviolett strålning vid användning av kombinerade p-piller.


De aktiva filmdragerade tabletterna innehåller 48,53 mg laktosmonohydrat och de inaktiva tabletterna innehåller 37,26 mg vattenfri laktos per filmdragerad tablett. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption. De filmdragerade placebotabletterna innehåller färgämnena para-orange, som kan framkalla en allergisk reaktion.

Detta läkemedel innehåller 0,070 mg sojalecitin per tablett. Patienter med överkänslighet mot jordnötter eller soja ska inte ta detta läkemedel.


Läkarundersökning/konsultation

Innan användning av Daylette påbörjas eller återupptas ska en fullständig anamnes (inklusive hereditet) tas och graviditet uteslutas. Blodtrycket ska tas och en läkarundersökning ska utföras baserat på kontraindikationerna (se Kontraindikationer) och varningar (se Varningar och försiktighet). Det är viktigt att informera kvinnan om venösa och arteriella tromboser, inklusive risken med Daylette jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel, symtomen på VTE och ATE, de kända riskfaktorerna och vad hon ska göra i händelse av en misstänkt trombos.


Kvinnan ska också informeras om att noggrant läsa igenom bipacksedeln och följa anvisningarna. Frekvensen och typen av undersökningar ska baseras på fastställda riktlinjer och anpassas individuellt till varje kvinna.


Kvinnan ska informeras om att hormonella preventivmedel inte skyddar mot hiv-infektioner (AIDS) och andra sexuellt överförbara sjukdomar.


Nedsatt effekt

Effekten av kombinerade p-piller kan vara nedsatt vid t.ex. glömda aktiva tabletter (se Dosering), gastrointestinala besvär (se Dosering) eller vid samtidig användning av andra läkemedel (se Interaktioner).


Nedsatt cykelkontroll

Oregelbunden blödning (spotting eller genombrottsblödning) kan förekomma vid användning av alla kombinerade p-piller, särskilt under de första månaderna. Därför är utvärdering av oregelbunden blödning bara meningsfull efter en anpassningsperiod om cirka tre cykler.


Om de oregelbundna blödningarna kvarstår eller uppkommer efter tidigare regelbundna cyklar bör icke-hormonella orsaker övervägas och adekvata diagnostiska åtgärder vidtas för att utesluta malignitet eller graviditet. Detta kan inkludera kyrettage.


Vissa kvinnor får inte någon bortfallsblödning vid intag av placebotabletter. Om det kombinerade p-pillret har tagits i enlighet med anvisningarna under Dosering är det osannolikt att kvinnan är gravid. Men om det kombinerade p-pillret inte har tagits enligt anvisningarna före den första uteblivna bortfallsblödningen eller om två bortfallsblödningar uteblir, måste graviditet uteslutas innan intaget av kombinerade p-piller fortsätter.

Interaktioner

Observera! Förskrivningsinformationen för samtidig användning av andra läkemedel ska kontrolleras för att identifiera eventuella interaktioner.


 • Effekter av andra läkemedel på Daylette

Interaktioner kan förekomma med läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer, vilket kan orsaka ökat clearance av könshormoner och leda till genombrottsblödning och/eller nedsatt preventiv effekt.


Behandling

Enzyminduktion kan ses redan efter några dagar av behandling. Maximal enzyminduktion ses vanligen inom några veckor. Efter att läkemedelsbehandlingen avslutats kan enzyminduktion kvarstå i cirka 4 veckor.


Korttidsbehandling

Kvinnor som behandlas med enzyminducerande läkemedel bör tillfälligt använda en barriärmetod eller någon annan preventivmetod som tillägg till kombinerade p-piller. Barriärmetod bör användas under hela samtidiga läkemedelbehandlingen samt i ytterligare 28 dagar efter avslutad behandling. Om läkemedelsbehandlingen pågår längre än de aktiva tabletterna i p-pillerförpackningen, måste placebotabletterna kastas och nästa p-pillerförpackning påbörjas omedelbart.


Långtidsbehandling

Hos kvinnor som står på långvarig behandling med leverenzyminducerande aktiva substanser rekommenderas andra icke-hormonella preventivmetoder.


Följande interaktioner har rapporterats i litteraturen.


Läkemedel som ökar clearance av kombinerade p-piller (minskar effekten av kombinerade p-piller genom att inducera leverenzymer) t.ex.:

Barbiturater, bosentan, karbamazepin, fenytoin, primidon, rifampicin och HIV-läkemedlen ritonavir, nevirapin och efavirenz och möjligen också felbamat, griseofulvin, oxkarbazepin, topiramat och produkter som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum).


Läkemedel som har varierande effekt på clearance av kombinerade p-piller:

Vid samtidig administrering med kombinerade p-piller kan många kombinationer av HIV/HCV-proteashämmare och icke-nukleosida omvända transkriptashämmare öka eller minska plasmakoncentrationer av östrogen eller progestin. Den totala effekten av dessa förändringar kan i vissa fall vara kliniskt relevant.


Därför ska produktresumén för samtidiga HIV/HCV-läkemedel läsas för att identifiera potentiella interaktioner och eventuella rekommendationer om dem. Om tvekan råder, ska kvinnor som tar proteashämmare eller icke-nukleosida omvända transkriptashämmare använda en extra barriärmetod.


Substanser som minskar clearance av kombinerade p-piller (enzymhämmare): 

Den kliniska relevansen av potentiella interaktioner med enzymhämmare är okänd.


Samtidig administrering av starka CYP3A4-hämmare kan öka plasmakoncentrationer av östrogen eller progestin, eller båda.


En multipel studie med drospirenon (3 mg/dag) och etinylestradiol (0,02 mg/dag) visar att samtidig administration av den starka CYP3A4-hämmaren ketokonazol i 10 dagar ökar AUC (0–24 h) av drospirenon och etinylestradiol 2,7 gånger respektive 1,4 gånger.


När doser med etoricoxib 60–120 mg/dag tas samtidigt med ett kombinationspreparat som innehåller 35 mikrogram etinylestradiol ökar plasmakoncentrationen av etinylestradiol 1,4–1,6 gånger.


 • Effekten av Daylette på andra läkemedel

P-piller kan påverka metabolismen av vissa andra aktiva substanser. Koncentrationer i plasma och vävnader kan således antingen öka (t.ex. ciklosporin) eller minska (t.ex. lamotrigin).


Baserat på inhibitionsstudier in vitro och interaktionsstudier in vivo hos kvinnliga

försökspersoner där omeprazol, simvastatin eller midazolam används som markör, uppvisar den kliniskt relevanta interaktionen av drospirenon i doser om 3 mg ringa benägenhet att interagera med den cytokrom P450-medierade metabolismen av andra aktiva substanser.


Kliniska data tyder på att etinylestradiol hämmar clearance av CYP1A2-substrat, vilket ger en svag (t.ex. teofyllin) till måttlig (t.ex. tizanidin) ökning av plasmakoncentrationen för dessa.


 • Andra typer av interaktion:

Hos patienter utan njursvikt visade samtidig användning av drospirenon och ACE-hämmare eller NSAID-preparat ingen signifikant effekt på serumkalium. Samtidig användning av Daylette med aldosteronantagonister eller kaliumsparande diuretika har dock inte studerats. I detta fall bör serumkalium kontrolleras under den första behandlingscykeln. Se även Varningar och försiktighet.


 • Laboratorieprover

Användningen av steroider för antikonception kan påverka resultaten av vissa laboratorieanalyser, däribland biokemiska parametrar för lever-, sköldkörtel-, binjure- och njurfunktion, plasmanivåerna av (transport)proteiner, t.ex. kortikosteroidbindande globulin och lipid-/lipoproteinfraktioner, parametrar för kolhydratmetabolism och parametrar för koagulation och fibrinolys. Förändringarna ligger i allmänhet inom normala laboratorievärden. Drospirenon leder till en ökad aktivitet hos plasmarenin och plasmaaldosteron, inducerad av dess lätta antimineralkortikoida aktivitet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

Daylette är inte indicerat under graviditet.


Om kvinnan blir gravid vid användning av Daylette ska preparatet omedelbart sättas ut. Omfattande epidemiologiska studier har varken visat en ökad risk för medfödda missbildningar hos barn till kvinnor som använt kombinerade p-piller före graviditeten eller en teratogen effekt om kombinerade p-piller av misstag använts under graviditeten.


Djurstudier har visat biverkningar under graviditet och amning (se Prekliniska uppgifter). Baserat på dessa djurdata kan biverkningar på grund av hormonell effekt av de aktiva substanserna inte uteslutas. Den allmänna erfarenheten av kombinerade p-piller under graviditet visade dock inga tecken på en faktisk biverkning hos människa.


Tillgängliga data om användning av drospirenon/etinylestradiol under graviditet är för begränsade för några slutsatser ska kunna dras avseende negativa effekter av drospirenon/etinylestradiol på graviditet och fostrets eller det nyfödda barnets hälsa. Hittills finns inga relevanta epidemiologiska data.


Den ökade risken för VTE under postpartum-perioden ska beaktas vid återinsättning av Daylette (se Dosering och Varningar och försiktighet).

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Amning kan påverkas av kombinerade p-piller eftersom de kan minska mängden bröstmjölk och ändra dess sammansättning. Användning av kombinerade p-piller ska generellt inte rekommenderas förrän mamman har slutat amma barnet. Små mängder av könshormonerna och/eller deras metaboliter kan utsöndras till bröstmjölk vid användning av kombinerade p-piller. Dessa mängder kan påverka barnet.

Fertilitet

Daylette är avsett för graviditetsprevention. För information om återgång till fertilitet, se Farmakodynamik.

Trafik

Inga studier har utförts. Inga effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner har observerats hos användare av kombinerade p-piller.

Biverkningar

För allvarliga biverkningar vid användning av kombinerade p-piller, se Varningar och försiktighet.


Följande biverkningar har rapporterats vid användning av etinylestradiol/drospirenon.

I tabellen nedan rapporteras biverkningar enligt MedDRA-organsystemklass.

Frekvenserna är baserade på data från kliniska studier. Den mest lämpliga MedDRA-termen används för att beskriva en viss reaktion och dess synonymer och relaterade tillstånd. 

Klassificering av organsystem

MedDRA-version 18.0

Biverkningsfrekvenser

 

vanliga

(≥1/100, <1/10)

ovanliga(≥1/1,000, <1/100)

Sällsynta(≥1/10,000, <1/1 000)

Ej kända (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Infektioner och infestationer

  

Candidia

 

Blodet och lymfsystemet

  

Anemi,

Trombocytemi

 

Immun­systemet

  

Allergisk reaktion

Överkänslighet

Endokrina systemet

  

Endokrina störningar

 

Metabolism och nutrition

  

Ökad aptit,

Anorexi,

Hyperkalemi, Hyponatremi

 

Psykiska störningar

Emotionell labilitet

Depression,

Nervositet

Anorgasmi,

Sömnlöshet

 

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel,

Parestesi,

Somnolens,

Migrän

Vertigo,

Skakningar

 

Ögon

  

Konjunktivit,

Torra ögon,

Ögonbesvär

 

Hjärtat

  

Takykardi

 

Blodkärl

 

Varicer, Hypertoni

Venös tromboembolism,

Arteriell tromboembolism, Flebit,

Vaskulära besvär,

Synkope

 

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinumNäsblödning


Magtarm­kanalen

Illamående

Buksmärta, Kräkningar,

Dyspepsi,

Flatulens,

Gastrit,

Diarré

Förstorad buk, Gastro­intestinala besvär, Gastrointestinal fullhet,

Hiatusbråck,

Oral candida, Förstoppning,

Muntorrhet

 

Lever och gallvägar

  

Gallsmärta,

Kolecystit

 

Hud och subkutan vävnad

 

Akne,

Pruritus,

Utslag

Kloasma,

Eksem,

Alopeci,

Dermatitis acneiform,

Torr hud,

Erythema nodosum, Hypertrikos,

Hudbesvär,

Hudstriae,

Kontaktdermatit,

Fotosensitiv,

Dermatit,

Hudnodulus

Erythema multiforme

Muskulo­skeletala systemet och bindväv

 

Ryggsmärta,

Smärta i extremiteter,

Muskelkramper

  

Reproduktions­organ och bröstkörtel

Bröstsmärta, Metroragi*, Amenorré

Vaginal candida, Bäckensmärta,

Bröst­förstoring, Fibrocystiska bröst,

Blödning från livmoder/slida*,

Flytning från slidan,

Blodvallningar,

Vaginit,

Menstruations­störningar, Dysmenorré, Hypomenorré, Menorragi,

Torr slida, Misstänkt, Papanicolaou-smear,

Nedsatt libido

Dyspareuni, Vulvovaginit,

Postkoital blödning, Bortfalls­blödning, Bröstcysta,

Brösthyperplasi,

Bröstneoplasm,

Livmoderhals­polyp, Endometriell atrofi, Ovariecysta,

Livmoder­förstoring

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

 

Asteni,

Ökad svettning, Ödem (Generaliserat ödem,

Perifert ödem, Ansiktsödem)

Sjukdomskänsla

 

Undersökningar

 

Viktökning

Viktminskning

 

* oregelbundna blödningar avtar vanligtvis vid fortsatt behandling


Beskrivning av utvalda biverkningar

En ökad risk för arteriella och venösa trombotiska och trombemboliska händelser, t.ex. myokardiell infarkt, stroke, transitoriska ischemiska attacker, venös trombos och lungemboli har observerats hos kvinnor som använder kombinerade hormonella preventivmedel, vilket diskuteras mer i detalj under Varningar och försiktighet.


Följande allvarliga biverkningar har rapporterats hos kvinnor som tar kombinerade p-piller, och dessa diskuteras under Varningar och försiktighet, Varningar och försiktighetsmått:

 • Venösa tromboemboliska sjukdomar

 • Arteriella tromboemboliska sjukdomar

 • Hypertoni

 • Levertumörer

 • Uppkomst eller försämring av besvär för vilka ett samband med kombinerade p-piller inte kan uteslutas: Crohns sjukdom, ulcerös kolit, epilepsi, uterusmyom, porfyri, systemisk lupus erythematosus, herpes gestationis, Sydenhams korea, hemolytiskt uremiskt syndrom, kolestatisk ikterus

 • Kloasma

 • Akuta eller kroniska störningar av leverfunktionen kan göra det nödvändigt att sätta ut kombinerade p-piller tills leverfunktionen åter är normal

 • Hos kvinnor med ärftligt angioödem kan exogena östrogener inducera eller förvärra symtom på angioödem.


Förekomsten av diagnosen bröstcancer är bara något högre bland användare av kombinerade hormonella preventivmedel. Eftersom bröstcancer är sällsynt hos kvinnor under 40 år är ökningen liten i förhållande till den totala risken för bröstcancer. Orsakssambandet med användning av kombinerade p-piller är inte fastställd. Ytterligare information finns under Kontraindikationer och Varningar och försiktighet.


Interaktioner

Genombrottsblödning och/eller nedsatt preventiv effekt kan uppstå på grund av interaktioner med andra läkemedel (enzyminducerare) (se Interaktioner).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Det finns i nuläget ingen erfarenhet av överdosering med drospirenon/etinylestradiol. Baserat på allmän erfarenhet av kombinerade p-piller är symtom som eventuellt kan förekomma i fall av överdosering av aktiva tabletter: illamående och kräkningar samt lätt vaginalblödning hos unga flickor. Det finns inga antidoter och ytterligare behandling ska vara symtomatisk.

Farmakodynamik

Pearl Index för metodfel: 0.41 (övre tvåsidig 95 % konfidensgräns: 0.85). Totalt Pearl Index (metodfel + patientfel): 0.80 (övre tvåsidig 95 % konfidensgräns: 1.30)


Verkningsmekanism

Den preventiva effekten av Daylette är baserad på interaktionen mellan olika faktorer. Den viktigaste är hämning av ägglossning och förändringar i endometriet.


I en ovulationshämningsstudie som pågick i 3 cykler och jämförde drospirenon 3 mg/etinylestradiol 0,02 mg i en 24 dagars regim och en 21 dagars regim, associerades 24 dagars regimen med en större hämning av follikelutvecklingen. Efter avsiktlig feldosering under den tredje behandlingscykeln uppvisade en större andel av kvinnorna som använde 21 dagars regim äggstocksaktivitet, inklusive genombrottsovulation, jämfört med kvinnorna som använde 24 dagars regim. Äggstocksaktiviteten återgick till nivån före behandlingen under cykeln efter behandlingen hos 91,8 % av kvinnorna som tog 24 dagars regim.


Daylette är ett kombinerat p-piller med etinylestradiol och gestagenet drospirenon. Vid terapeutiska doser har drospirenon också antiandrogena och svagt antimineralkortikoida egenskaper. Det har ingen östrogen, glukokortikoid och antiglukokortikoid effekt. Detta innebär att drospirenon har en farmakologisk profil som ligger nära det naturliga hormonet progesteron.


Det finns indikationer från kliniska studier att svaga antimineralkortikoida egenskaper av drospirenon/etinylestradiol leder till en lätt antimineralkortikoid effekt.


Två dubbelblinda randomiserade placebokontrollerade studier har utförts för att bedöma effekten och säkerheten för etinylestradiol och drospirenon hos kvinnor med måttlig acne vulgaris.


Efter sex månaders behandling, jämfört med placebo, visade etinylestradiol/drospirenon en statistiskt signifikant större minskning på 15,6 % (49,3 % jfr med 33,7 %) av inflammatoriska lesioner, 18,5 % (40,6 % jfr med 22,1 %) av icke-inflammatoriska lesioner och 16,5 % (44,6 % jfr med 28,1 %) av totalt antal lesioner. Dessutom visade en större andel patienter 11,8 % (18,6 % jfr med 6,8 %), en 'klar' eller 'nästan klar' bedömning på skalan Sjtatic Global Assessment (ISGA).

Farmakokinetik

 • Drospirenon


Absorption

Oralt administrerat drospirenon absorberas snabbt och nästan fullständigt. Efter en engångsdos uppnås maximala serumkoncentrationer av den aktiva substansen på cirka 38 ng/ml cirka 1–2 timmar efter ett intag. Biotillgängligheten ligger mellan 76 och 85 %. Samtidigt intag av mat har ingen påverkan på biotillgängligheten för drospirenon.


Distribution

Efter oral administrering minskar drospirenonnivåerna i serum med en terminal halveringstid på cirka 31 timmar. Drospirenon är bundet till serumalbumin och binder inte till könshormonbindande globulin (SHBG) och kortikoidbindande globulin (CBG). Endast 3–5 % av de totala serumkoncentrationerna av den aktiva substansen förekommer som fri steroid. Den etinylestradiolinducerade ökningen av SHBG påverkar inte serumproteinbindningen av drospirenon. Den genomsnittliga distributionsvolymen för drospirenon är 3,7 ± 1,2 l/kg.


Metabolism

Drospirenon metaboliseras i hög grad efter oral administrering. Huvudmetaboliterna i plasma är syraformen av drospirenon, skapad genom öppning av laktonringen, och 4,5-dihydro-drospirenon-3-sulfat, bildad genom reduktion och efterföljande sulfatisering. Drospirenon kan även genomgå oxidativ metabolism katalyserad av CYP3A4.


Drospirenon är in vitro kapabel att hämma cytokrom P450-enzymerna CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 och CYP3A4 svagt till måttligt. 


Eliminering

Metabol clearance för drospirenon i serum är 1,5 ± 0.2 ml/min/kg. Endast spårmängder av drospirenon utsöndras i oförändrad form. Metaboliterna av drospirenon utsöndras via feces och urin med utsöndringskvot på cirka 1,2 till 1,4. Halveringstiden för utsöndringen av metaboliter med urin och feces är cirka 40 timmar.

Drospirenon är in vitro kapabel att hämma cytokrom P450-enzymerna CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 och CYP3A4 svagt till måttligt.


Steady state-tillstånd

Under en behandlingscykel är de maximala steady state-koncentrationerna för drospirenon i serum cirka 70 ng/ml och dessa nås efter cirka 8 dagars behandling. Drospirenonnivåerna i serum ackumuleras med en faktor på cirka 3 som en följd av förhållandet mellan terminal halveringstid och doseringsintervall.


Speciella populationer


- Effekt på nedsatt njurfunktion

Steady state-serumnivåer av drospirenon hos kvinnor med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance CLcr, 58–80 ml/min) var jämförbar med den hos kvinnor med normal njurfunktion. Serumnivåerna av drospirenon var i genomsnitt 37 % högre hos kvinnor med måttligt nedsatt njurfunktion (CLcr 30–50 ml/min) jämfört med den hos kvinnor med normal njurfunktion. Drospirenon tolererades också väl av kvinnor med lätt och måttligt nedsatt njurfunktion. Drospirenon visade ingen signifikant effekt på kaliumkoncentrationen i serum.


- Effekt vid nedsatt leverfunktion

I en singeldosstudie minskade oral clearance (CL/F) med cirka 50 % hos frivilliga med måttligt nedsatt leverfunktion jämfört med hos personer med normal leverfunktion. Den observerade minskningen av drospirenonclearance hos frivilliga med måttligt nedsatt leverfunktion kunde inte tolkas som någon tydlig skillnad när det gäller kaliumkoncentrationer i serum. Inte heller vid diabetes och samtidig behandling med spironolakton (två faktorer som kan predisponera en patient för hyperkalemi) observerades en ökning av kaliumkoncentrationer i serum över den övre normalgränsen. Slutsatsen är således att drospirenon tolereras väl av patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B).


- Etniska grupper

Inga kliniskt relevanta skillnader i farmakokinetiken för etinylestradiol eller drospirenon mellan japanska och kaukasiska kvinnor har observerats.


 • Etinylestradiol


Absorption

Oralt administrerat etinylestradiol absorberas snabbt och fullständigt. Maximala serumkoncentrationer på cirka 33 pg/ml uppnås inom 1–2 timmar efter administrering av en oral engångsdos. Den absoluta biotillgängligheten är cirka 60 % till följd av presystemisk konjugering och första passage-metabolism. Samtidigt intag av mat minskade biotillgängligheten för etinylestradiol med cirka 25 % hos de undersökta patienterna medan ingen förändring sågs hos andra.


Distribution

Serumnivåerna av etinylestradiol minskar i två faser. Den terminala dispositionsfasen karakteriseras av en halveringstid på cirka 24 timmar. Etinylestradiol binder i hög men icke-specifik grad till serumalbumin (cirka 98,5 %) och inducerar en ökning av serumkoncentrationerna av SHBG och CGB. En märkbar distributionsvolym på cirka 5 l/kg fastställdes.


Metabolism

Etinylestradiol är föremål för presystemisk konjugering i både tunntarmens slemhinna och levern. Etinylestradiol metaboliseras primärt via aromatisk hydroxylering, men ett stort antal hydroxylerade och metylerade metaboliter bildas och dessa finns som fria metaboliter och som konjugat med glukuronider och sulfat. Metabol clearance för etinylestradiol är cirka 5 ml/min/kg.


Etinylestradiol är in vitro en reversibel hämmare av CYP2C19, CYP1A1 och CYP1A2 samt även en mekanismbaserad hämmare av CYP3A4/5, CYP2C8 och CYP2J2. 


Eliminering

Etinylestradiol utsöndras i oförändrad form i stor omfattning. Metaboliterna för etinylestradiol utsöndras i urin och galla i förhållandet till 4:6. Halveringstiden för metabolitutsöndringen är cirka 1 dag.


Steady state-förhållanden

Steady state-förhållanden uppnås under den andra halvan av behandlingscykeln och serumnivåerna av etinylestradiol ackumuleras med en faktor på cirka 2,0–2,3.

Prekliniska uppgifter

Hos försöksdjur var effekterna av etinylestradiol och drospirenon begränsade till dem som förknippas med den kända farmakologiska effekten. Framför allt reproduktionstoxicitetsstudierna visade embryotoxiska och fetotoxiska effekter på djur som anses vara artspecifika. Vid exponeringar som överskrider de hos användare av etinylestradiol/dospirenon, observerades sexuell differentiering hos råttfoster men inte hos apor.

Innehåll

24 vita eller nästan vita (aktiva) filmdragerade tabletter: Varje filmdragerad tablett innehåller 0,02 mg etinylestradiol och 3 mg drospirenon, 48,53 mg laktosmonohydrat och 0,070 mg sojalecitin, majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, makrogol poly(vinylalkohol) ymppolymer, magnesiumstearat, poly(vinylalkohol), titandioxid (E171), talk, makrogol 3350


4 gröna filmdragerade placebotabletter (inaktiva): Tabletterna innehåller 37,26 mg vattenfri laktos, 0,003 mg para-orange (E110), mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, poly(vinylalkohol), titandioxid (E171), makrogol 3350, talk, indigokarmin (E132), kinolingult (E104), svart järnoxid (E172),

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för drospirenon är framtagen av företaget Bayer för Allurene®, Angemin®, Eloine, Flexyess, Liofora, Liofora 28, Palandra, Yasminelle, Yasminelle 28, Yasmin®, Yasmin® 28, Yaz

Miljörisk: Användning av drospirenon har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Drospirenon är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Drospirenon har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0.0098 μg/L

Where:

A = 65.184 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default (1))

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default (1))


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Desmodesmus subspicatus):

EC50 /72 h (growth inhibition, growth rate) > 7600 µg/L (guideline OECD 201) (2)

Crustacean (waterflea Daphnia magna):

Acute toxicity

EC50 /48 h (immobilization) > 8000 μg/L (saturated solution) (guideline OECD 202) (3)

Chronic toxicity

NOEC /21 days (reproduction, mortality) 556 μg/L, LOEC 1169 µg/L (guideline OECD 211) (4)

Fish:

Acute toxicity Zebrafish (Danio rerio)

LC50/96h 7000 µg/L (guideline 203) (5)

Chronic toxicity

NOEC 216 days (fecundity, sex ratio, histopathological changes of gonads) = 0.23 μg/L , LOEC 0.39 µg/L (full life-cycle test, non-standard) (6)


In this study, fish were exposed from eggs to adults over 216 days including a spawning phase of matured fish. Prominent endpoints investigated were hatching success, survival, juvenile development including sex ratio, egg-laying of adults. A histopathological examination was also performed to determine any morphological abnormalities specifically in gonads to evaluate histological impacts on sexual development and sex organs. The most sensitive endpoint was adult reproduction and histopathological changes in gonads most likely due to the endocrine activity of drospirenone.


Microorganisms (activated sludge, respiration inhibition):

EC50 /30 min > 100 mg/L (nominal loading, saturated solution) (guideline OECD 209) (7)

PNEC = 0.023 μg/L (Lowest chronic NOEC fish = 0.23 µg/L; AF 10)

Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC ratio: 0.0098/0.023 = 0.42, i.e. 0.1 < PEC/PNEC ≤ 1 which justifies the phrase Use of drospirenone has been considered to result in low environmental risk.


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability: not readily biodegradable


Drospirenone was studied for aerobic biodegradability in water in a manometric respiration test according to guideline OECD 301B (8). It was degraded to <3 % after 28 days. Hence, it is not readily biodegradable.


The transformation of [14C] drospirenone in sediments and natural water was assessed in two different aerobic and anaerobic sediment/water systems at a temperature of 20 ± 2 °C continuously in the dark according to guideline OECD 308 (9). Water and sediment were extracted for radio-HPLC separation, by using various extraction solvents such as acetonitrile, acetonitrile/water mixture and acetonitrile/HCl mixture. For mass balance determination, aquatic samples were measured by liquid scintillation counting, sediment samples combusted.


Only slight ultimate biodegradation was observed in the test systems. The accumulative amount of evolved [14]CO2 for the aerobic test systems was 1.4 and 3.8% of the applied radioactivity.


Primary degradation was observed for drospirenone to a low degree in the water/sediment test samples. Two fractions with degradation products were observed in the HPLC analysis. Since the main metabolite appeared from day 3 onwards (although not continuously in the water phase), it is likely, that this metabolite is the isomer ZK 35096 (10). Because the second metabolite occurred only at day 37 (one replicate) and day 59 in one sediment type, it is of minor importance.

Dissipation was determined with DT50, DT75 and DT90 values in the water layer of the aerobic transformation with 2.1, 4.1and 6.8 days for high organic carbon sediment system and 2.2, 4.5 and 7.5 days for low organic carbon system. The degradation DT50, DT75 and DT90 values in the total system were 9.9, 20 and 33 days for high organic carbon sediment system and 36, 72 and 119 days for low organic carbon system. The calculated system half-lives, however, are very hypothetical, since there was no clear trend of decreasing concentrations of the extracted [14C] drospirenone between day 0 and day 100.


The data indicated no decrease in any of the two locations, when the metabolite (isomere) was included in the calculation.


The overall disappearance half-life from the system exceeded the threshold of 120d described in the FASS guidance. Therefore, drospirenone can be classified as being potentially persistent.

Abiotic degradation

Hydrolysis:

Drospirenone hydrolyses to a non-active isomer ( > 12.8d, pH 7, 25 ºC) (HPLC- method; EC C7) (10)


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log POW 3.1 at pH 7 and 25°C (Shake flask method , OECD 117) (11)

Bioaccumulation study in fish (Lepomis macrochirus)


The study with drospirenone was conducted in the bluegill sunfish Lepomis macrochirus (12). Concentrations were 0.1 and 1.0 µg/L [14C] drospirenone. The fish were exposed over 35 days with a subsequent depuration phase of 29 days.


The steady state bioconcentration factors for total radioactive residue were 97 and 99 for the 0.1 and 1.0 μg/L treatment level, respectively, based on lipid content of 4.83%. Normalised to 5% fat tissue, the BCFss for whole fish are 100 and 102 for the 0.1 and 1.0 μg/L treatment levels, respectively.


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since Log POW (at pH 7) < 4, and the BCFss is 100-102, the phrase drospirenone has a low potential for bioaccumulation is justified. 


Excretion (metabolism)

Drospirenone is only to a small extent excreted unchanged (13). Conjugates such as glucuronides and sulphates as well as hydroxylated compounds were identified (14).


References

(1) ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

(2) Growth inhibition test of drospirenone on the green algae Scenedesmus subspicatus. Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TX1997085, report no. AU49 (1997)

(3) Acute immobilization of drospirenone with Daphnia magna. Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TX97141, report no. AT51 (1997)

(4) Reproduction study of drospirenone (ZK 30595) in Daphnia magna. Nonclinical Drug Safety, Bayer HealthCare AG, study no. TOXT6082178, report no. A52014 (2011)

(5) Acute toxicity of drospirenone to the zebrafish (Danio rerio). Experimental Toxicology, Schering AG, study no TX97042, report no. AU44 (1997)

(6) Full-life-cycle-tests with drospirenone (BAY 86-4888) on the fathead minnow (Pimephales promelas). Nonclinical Drug Safety, Bayer HealthCare AG, study no TOXT6082898, report no. A62532 (2011)

(7) Respiration inhibition gest of drospirenone (ZK 30595) on activated sludge micro organisms. Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, study no TXST20070211, report no. A40777 (2008)

(8) Study on the biodegradability of drospirenone in the CO2- evolution test (modified Sturm-test). Experimental Toxicology, Schering AG, study no. TX97155, report no. AT51 (1997)

(9) [14C] Drospirenone: Aerobic and anaerobic transformation in aquatic sediment systems). Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, study no. TXEX20070018, report no. A48365 (2008)

(10) The rate of hydrolysis of drospirenone (ZK 30595). General Physical Chemistry, Schering AG, study no. 1274, report no. LY67 (1997)

(11) The determination of the n-octanol-water partition coefficient of ZK 30595. General Physical Chemistry, Schering AG, study no. 1290, report no. LY66 (1997)

(12) Absolute and relative bioavailability of ZK 30595 after oral administration of SH T 470 C and SH T 470 D, respectively to 8 young women. Schering AG, Pharmacokinetics/Biometrics/Human Pharmacology, study no. KI87053, report no. 8235 (1990)

(13) Absolute bioavailability, excretory balance, and qualitative investigation of the biotransformation of 14C-ZK 30595 following i.v. and p.o. administration in healthy, elderly female volunteers. Schering AG, Pharmacokinetics, study no. KI93037, report no. A166 (1995)


Miljöinformationen för etinylestradiol är framtagen av företaget Janssen för Cilest®, Cilest® 28, Evra®, Orthonett® Novum, Trinovum®, Trinovum® 28

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av etinylestradiol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att etinylestradiol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Etinylestradiol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):


The Predicted Environmental Concentration is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L)

=

A x 109 x (100 - R) / 365 x P x V x D x 100

Where:

A (kg/year)

=

2.817153505 kg (total sold amount API in the most recent sales data for Sweden (2016) was distributed by QuintilesIMS in summer 2017)

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

 

=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day

 

=

200 (ECHA default) [1]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow

 

=

10 (ECHA default) [1]

PEC (µg/L)

=

0.00042879 µg/L


Ecotoxicological studies:

No ecotoxicological studies available. Therefore, PNEC cannnot be calculated.


Degradation:

No data on degradation available.

The medicine is potentially persistent.


Bioaccumulation:

The partition coefficient octanol/water [2]


log Dow = 3.67

experimentally derived

shaking flask method


Since log Dow < 4, Etinylestradiol has low potential for bioaccumulation.


Conclusion for bioaccumulation:

Etinylestradiol has low potential for bioaccumulation.


2. REFERENCES

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. ChemIDPlusAdvanced, RN:57-63-6, Data is provided to ChemIDplus by SRC Inc, http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/57-63-6 .

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 0,02 mg/3 mg Aktiv tablett är vit eller nästan vit, rund, bikonvex med diameter ca 6 mm. Prägling på ena sidan: ”G73”, ingen prägling på andra sidan. Placebotablett är grön, rund, bikonvex med diameter ca 6 mm. Utan prägling.
3 x 28 tablett(er) kalenderförpackning, 101:47, F, Övriga förskrivare: barnmorska

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av