Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Finail

Orifarm Generics AB

Medicinskt nagellack 5 %
(Klar, färglös lösning.)

Övriga utvärtes medel vid hudmykoser

Aktiv substans:
ATC-kod: D01AE16
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2015-12-09.

Indikationer

Behandling av nagelmykos utan engagemang av nagelmatrix.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering

Vuxna:

Finail ska appliceras på de angripna finger- eller tånaglarna en gång i veckan.


Patienten ska applicera nagellacket så här:

Innan Finail appliceras första gången är det viktigt att de angripna områdena på nageln (särskilt nagelytan) filas ner så noggrant som möjligt med en nagelfil. Nagelytan ska sedan rengöras och avfettas med en alkoholindränkt rengöringskompress eller en bomullstopp indränkt med nagellackborttagningsmedel. Före varje ny applicering av Finail ska de angripna naglarna vid behov filas ner igen och sedan rengöras med en rengöringskompress eller en bomullstopp indränkt med nagellackborttagningsmedel så att all kvarvarande lack tas bort.


Finail är verksamt vid måttligt utbredd nagelmykos.


Behandlingen ska fortsätta utan uppehåll tills nageln har förnyats och de angripna områdena har läkt. Behandlingsfrekvensen och behandlingstiden beror huvudsakligen på infektionens intensitet och placering. I allmänhet rör det sig om sex månader (fingernaglar) och nio till tolv månader (tånaglar). Behandlingen bör inspekteras ungefär var tredje månad.


Samexisterande tinea pedis bör behandlas med en lämplig svampdödande kräm.


Pediatrisk population:

Finail rekommenderas inte till barn beroende på otillräckliga data avseende effekt och säkerhet.


Administreringssätt

Kutan användning.

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt mellan nagellacket och ögon, öron och slemhinnor.


Amorolfin rekommenderas inte till patienter under 18 år eftersom det saknas klinisk erfarenhet.


Nagelfilar som har använts till angripna naglar får inte användas till friska naglar.

Patienter som arbetar med organiska lösningsmedel (thinner, lacknafta osv) ska använda ogenomträngliga handskar för att skydda amorolfin på naglarna.


Användning av kosmetiskt nagellack eller lösnaglar ska undvikas under behandling.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.


Erfarenhet från användning av amorolfin under graviditet är begränsad. Den potentiella risken av användning med amorolfin är okänd, eftersom endast ett fåtal fall av exponering av topikalt amorolfin hos gravida har blivit rapporterade efter marknadsföring. Djurstudier har visat en reproduktionstoxicitet vid höga orala doser. Med tanke på den låga systemabsorptionen vid applicering på naglarna förefaller risken för fostret som obetydlig. Amorolfin bör dock inte användas vid graviditet om inte absolut nödvändigt.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Erfarenhet från användning av amorolfin under amning är begränsad. Amorolfin bör inte användas vid amning om inte absolut nödvändigt.

Trafik

Amorolfin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar är sällsynta. Nagelförändringar (t.ex. missfärgning, brutna naglar och sköra naglar) kan förekomma. Dessa reaktioner kan även bero på själva nagelsvampinfektionen.


Följande konvention har använts för att klassificera biverkningarnas frekvens:

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

(≥1/10 000 till <1/1 000)


Mycket sällsynta

(<1/10 000, inklusive enstaka fall)


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Nagelförändringar, missfärgning av naglar, onykorrexi.


Brännande känsla i huden.Erytem, pruritus, kontaktdermatit, urtikaria, blåsor.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Amorolfin är avsett för utvärtes användning. I händelse av oavsiktlig förtäring kan en lämplig magsäckstömningsmetod användas.

Farmakodynamik

Amorolfin har en fungistatisk eller fungicid effekt eftersom det hämmar sterolbiosyntesen i svampens cellmembran.

Farmakokinetik

Amorolfin från nagellacksbasen penetrerar nagelplattan och går in i nagelbädden. Systemabsorptionen är begränsad eftersom plasmakoncentrationen låg under kvantifieringsgränsen (≤ 5 ng/ml) även efter ett års behandling.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende mutagenitet eller gentoxicitet visade inte någon inverkan på fertilitet eller ljuskänslighet. I toxikologiska studier sågs systemiska effekter endast vid exponeringar avsevärt högre än klinisk exponering. Dessa effekter bedöms därför sakna klinisk relevans.


Amorolfin ansågs vara irriterande för hud och ha hudsensibiliserande potential när det testades på djur.


Katarakt observerades efter administrering av höga orala doser: hos råttor efter 40 eller 60 mg/kg/dag i flera dagar och hos hundar efter 6 månaders kontinuerlig administrering av 40 mg/kg/dag.

Detta har därefter inte observerats i studier med lägre doser.


Innehåll

1 ml lösning innehåller amorolfinhydroklorid motsvarande 50 mg amorolfin.


Ammoniummetakrylat sampolymer (typ A), butylacetat, etylacetat, vattenfri etanol, triacetin.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

3 år.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Medicinskt nagellack 5 % Klar, färglös lösning.
3 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
5 milliliter flaska, 162:47, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av