Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Azalia

Gedeon Richter Nordics

Filmdragerad tablett 75 mikrog
(Vita eller nästan vita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter som är cirka 5,5 mm i diameter, med ”D” präglat på ena sidan och ”75” på den andra.)

Gestagener

Aktiv substans:
ATC-kod: G03AC09
Läkemedel från Gedeon Richter Nordics omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-02-21

Indikationer

Antikonception

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

 • Aktiv venös tromboembolisk sjukdom.

 • Aktuell eller tidigare allvarlig leversjukdom så länge leverfunktions­värdena inte har normaliserats.

 • Kända eller misstänkta maligniteter känsliga för könshormoner.

 • Odiagnostiserad vaginalblödning.

Dosering

För att uppnå preventiv effekt måste Azalia användas enligt anvisningarna (se ”Hur man tar Azalia” och ”Hur man börjar med Azalia”).


Särskilda patientgrupper


Nedsatt njurfunktion

Inga kliniska studier har utförts med patienter med nedsatt njurfunktion.


Nedsatt leverfunktion

Inga kliniska studier har utförts med patienter med nedsatt leverfunktion. Eftersom metabolismen av steroidhormoner kan vara nedsatt hos patienter med svår leversjukdom, är användning av Azalia hos dessa kvinnor inte indicerad så länge leverfunktionsvärdena inte återgått till det normala (se Kontraindikationer).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Azalia hos ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.


Administreringssätt

Oral användning.


Hur man tar Azalia

Tabletterna måste tas varje dag vid ungefär samma tidpunkt så att intervallet mellan två tabletter alltid är 24 timmar. Den första tabletten ska tas på menstruationsblödningens första dag. Därefter ska en tablett tas fortlöpande varje dag, utan hänsyn till eventuell blödning. Ett nytt blister ska påbörjas direkt dagen efter den sista tabletten tagits från det tidigare blistret.


Hur man börjar med Azalia

Ingen föregående hormonell preventivmetod (under den senaste månaden)

Tablettintaget ska påbörjas dag 1 i kvinnans naturliga menstruationscykel (dag 1 är menstruationsblödningens första dag). Det är tillåtet att börja dag 2–5, men under den första cykeln rekommenderas användning av en barriärmetod under tablettintagets första 7 dagar.


Efter abort i den första trimestern

Efter abort i den första trimestern bör tablettintaget påbörjas omedelbart. I sådant fall behövs ingen ytterligare preventivmetod.


Efter förlossning eller abort i den andra trimestern

Kvinnan ska rekommenderas att börja mellan 21 och 28 dagar efter förlossningen eller efter abort i andra trimestern. Vid senare start ska kvinnan rekommenderas att använda en kompletterande barriärmetod tills hon tagit en tablett dagligen 7 dagar i följd. Om samlag redan har ägt rum måste graviditet uteslutas innan kvinnan börjar använda Azalia, alternativt den första menstruationen inväntas.

För mer information för ammande kvinnor se Amning.


Så här påbörjas Azalia vid byte från andra preventivmetoder

Byte från en kombinerad hormonell preventivmetod (kombinerat p-piller, vaginalring eller plåster)

Kvinnan bör helst påbörja intaget av Azalia dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten som innehåller aktiv substans) av hennes tidigare kombinerade p-piller eller den dag vaginalringen eller plåstret tas bort. I dessa fall är det inte nödvändigt att använda en ytterligare preventiv­metod. Det är inte säkert att alla preventivmedel finns tillgängliga i alla EU-länder.

Kvinnan kan också starta senast dagen efter det vanliga tablettfria intervallet, plåsterfria intervallet, ringfria intervallet eller placebotabletten av hennes tidigare kombinerade hormonella preventivmetod, men under tablettintagets första 7 dagar rekommenderas en ytterligare barriärmetod.


Byte från en metod som bara innehåller gestagen (minipiller, injektion, implantat) eller från ett intrauterint system (IUS) som frisätter gestagen

Kvinnan kan byta på vilken dag som helst från minipiller (från ett implantat eller IUS den dag det tas bort, från en injektion samma dag som nästa injektion skulle ha administrerats).


Hantering av glömd tablett

Den preventiva säkerheten kan vara nedsatt om det har gått mer än 36 timmar mellan två tabletter. Om tablettintaget är mindre än 12 timmar försenat, ska kvinnan ta den glömda tabletten så snart hon kommer ihåg det, och nästa tablett ska tas vid ordinarie tidpunkt. Om det har gått mer än 12 timmar, ska kvinnan använda en ytterligare preventivmetod de följande 7 dagarna. Om kvinnan har glömt tabletterna under den första veckan och samlag har ägt rum veckan innan de glömda tabletterna, ska risken för graviditet övervägas.


Råd vid mag-tarmbesvär

Vid svåra mag-tarmbesvär kanske absorptionen blir ofullständig och ytterligare preventivmetoder bör användas. Om kräkningar uppstår inom 3–4 timmar efter tablettintaget, är det möjligt att absorptionen inte är tillräcklig. I sådana fall gäller råden om glömd tablett som ges under Dosering.


Behandlingskontroll

Före förskrivning rekommenderas en noggrann anamnesupptagning och en grundlig gynekologisk undersökning, varvid graviditet utesluts.

Menstruationsstörningar såsom oligomenorré och amenorré bör utredas före förskrivning. Intervallen mellan kontrollerna beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om preparatet kan tänkas påverka latent eller manifest sjukdom (se Varningar och försiktighet), måste tidpunkten för kontrollundersökningen väljas med hänsyn till detta.


Trots att Azalia tas regelbundet kan blödningsoregelbundenheter förekomma.

Om blödningarna blir mycket täta och oregelbundna bör någon annan preventivmetod övervägas. Om symtomen kvarstår måste organisk orsak uteslutas.


Åtgärder vid amenorré under behandlingen beror på om tabletterna tagits enligt instruktionerna och kan inkludera graviditetstest.


Behandlingen skall avbrytas om graviditet inträffar.


Kvinnan bör informeras om att Azalia inte skyddar mot hiv-infektion (AIDS) och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Varningar och försiktighet

Om kvinnan har något av de tillstånd eller någon av de riskfaktorer som anges nedan, ska nyttan med användning av gestagen vägas mot eventuella risker för varje enskild kvinna och diskuteras med kvinnan innan hon bestämmer sig för att börja använda Azalia. I händelse av försämring eller debut av något av dessa tillstånd, ska kvinnan kontakta läkare. Läkaren ska sedan bestämma om hon måste sluta använda Azalia.


Risken för bröstcancer ökar i allmänhet med stigande ålder. Vid användning av kombinerade p-piller är risken att få diagnosen bröstcancer något högre. Den ökade risken minskar successivt inom 10 år efter utsättande av kombinerade p-piller och har inget samband med användningstidens längd, utan med åldern på kvinnan som använder kombinerade p-piller. Det förväntade antalet diagnostiserade fall per 10 000 kvinnor som använder kombinerade p-piller (upp till 10 år efter utsättandet) jämfört med icke-användare över samma period har beräknats för respektive åldersgrupper och visas i tabellen nedan.


Åldersgrupp

Förväntade fall bland användare av kombinerade p-piller

Förväntade fall bland icke-användare

16–19 år

4,5

4

20–24 år

17,5

16

25–29 år

48,7

44

30–34 år

110

100

35–39 år

180

160

40–44 år

260

230


Risken för användare av preventivmedel som bara innehåller gestagen, t ex Azalia, har eventuellt samma omfattning som den som förknippas med kombinerade p-piller. Bevisen för preventivmedel som bara inne­håller gestagen är dock mindre tydliga. Jämfört med risken för att någon gång i livet få bröstcancer är den ökade risken som förknippas med kombinerade p-piller liten. De fall av bröstcancer som diagnostiserats hos användare av kombinerade p-piller tenderar att vara mindre avancerade än hos dem som inte har använt kombinerade p-piller. Den ökade risken hos användare av kombinerade p-piller kan bero på en tidigare diagnos, biologiska effekter av p-pillret eller en kombination av båda.


Eftersom en biologisk effekt av gestagener på levercancer inte kan uteslutas bör en individuell nytta-/riskbedömning göras hos kvinnor med lever­cancer.

När akuta eller kroniska störningar av leverfunktionen uppkommer, bör kvinnan remitteras till en specialist för under­sökning och råd­givning.


I epidemiologiska undersökningar har användande av kombinerade p-piller associerats med en ökad incidens av venös tromboembolism (djup ventrombos och lungemboli). Den kliniska relevansen vid användning av preventiv­medel som enbart innehåller deso­gestrel, dvs. saknar östrogen komponent, är okänd. Azalia ska dock sättas ut i händelse av trombos. Utsättande av Azalia bör också övervägas vid långvarig immobilisering på grund av operation eller sjukdom. Kvinnor med anamnes på trombo­emboliska sjukdomar ska upplysas om risken för återfall.


Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel (se avsnitt Biverkningar). Depressioner kan vara allvarliga och är en välkänd riskfaktor för självmordsbeteende och självmord. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom, också direkt efter inledd behandling.


Även om gestagener kan ha effekt på perifer insulinresistens och glukos­tolerans finns inga belägg för behov av ändrad behandlingsregim hos diabetiker som använder p-piller som bara innehåller gestagen. Diabetiker bör dock kontrolleras noggrant under de första månader de använder p-piller.


Om en ihållande blodtrycksökning utvecklas vid användning av Azalia, eller om en signifikant ökning av blodtrycket inte svarar adekvat på blodtryckssänkande behandling, bör man överväga att avbryta behandlingen med Azalia.


Behandling med Azalia leder till minskade östradiolnivåer i serum, till en nivå som motsvarar tidig follikelfas. Det är ännu inte känt om denna minskning har någon kliniskt relevant effekt på bentätheten.


Det skydd som traditionella p-piller som bara innehåller gestagen ger mot ektopiska graviditeter är inte lika bra som för kombinerade p-piller, vilket har förknippats med frekventa ovulationer vid behandling med p-piller som bara innehåller gestagen. Trots att Azalia hämmar ovulation bör ektopisk graviditet beaktas, om kvinnan får amenorré eller buksmärta.


Kloasma kan förekomma i enstaka fall, speciellt hos kvinnor som haft kloasma under graviditet. Kvinnor med tendens till kloasma ska undvika exponering för solljus och ultraviolett strålning vid användning av Azalia.


Följande tillstånd har rapporterats både vid graviditet och vid användning av könshormoner, men ett samband med användning av gestagener har inte fastställts: gulsot och/eller pruritus i samband med kolestas, gallstensbildning, porfyri, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom, Sydenhams korea, herpes gestationis, otosklerosrelaterad hörsel­nedsättning, (ärftligt) angioödem.


Effekten av Azalia kan vara nedsatt vid glömda tabletter (se avsnitt Dosering), mag-tarmbesvär (se avsnitt Dosering) eller vid samtidig användning av läkemedel som minskar plasmakoncentrationen av etonogestrel, den aktiva metaboliten av desogestrel (se avsnitt Interaktioner).


Laboratorieprover

Data från användning av kombinerade p-piller har visat att steroider som ingår i dessa kan påverka resultaten av vissa laboratorieanalyser, däribland biokemiska parametrar för lever-, sköldkörtel-, binjure- och njurfunktion, serumnivåerna av (transport)proteiner, t ex kortikosteroid­bindande globulin och lipid-/lipoprotein­fraktioner, parametrar för kolhydrat­metabolism och parametrar för koagulation och fibrinolys. Dessa förändringar ligger vanligtvis inom normalintervallet. I vilken omfattning detta även gäller p-piller som bara innehåller gestagen är inte känt.


Hjälpämnen

Azalia filmdragerade tabletter innehåller 52,34 mg laktos (som laktos­monomhydrat). Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktos­intolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktos­malabsorption.

Interaktioner

Interaktioner

Observera: Produktresuméerna för andra samtidigt använda läkemedel ska kontrolleras för att identifiera potentiella interaktioner.


Effekter av andra läkemedel på Azalia

Interaktioner kan förekomma med läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer, vilket kan resultera i ökat clearance av könshormoner och leda till genombrottsblödning och/eller utebliven antikonception.


Hantering: Enzyminduktion kan ses efter några dagars behandling. Maximal enzyminduktion ses vanligen inom några veckor. Efter avslutad läkemedelsbehandling kan enzyminduktion kvarstå i cirka 4 veckor.


Korttidsbehandling: Kvinnor som behandlas med leverenzyminducerande läkemedel eller (traditionella) växtbaserade läkemedel ska informeras om att effekten av Azalia kan vara nedsatt. En barriärmetod ska användas i tillägg till Azalia. Barriärmetod måste användas under hela den samtidiga läkemedelsbehandlingen samt i ytterligare 28 dagar efter avslutad behandling med det leverenzyminducerande läkemedlet.


Långtidsbehandling: För kvinnor som får långtidsbehandling med enzyminducerande läkemedel ska en alternativ preventivmetod som inte påverkas av enzyminducerande läkemedel övervägas.


Substanser som ökar clearance av hormonella preventivmedel (minskar den preventiva effekten genom enzyminduktion) t.ex: Barbiturater, bosentan, karbamazepin, fenytoin, primidon, rifampicin, efavirenz och möjligen också felbamat, griseofulvin, oxkarbazepin, topiramat, rifabutin och (traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum).


Substanser med varierande effekter på clearance av hormonella preventivmedel:

Vid samtidig administrering med hormonella preventivmedel kan många kombinationer av HIV-proteashämmare (t.ex. ritonavir, nelfinavir) och icke-nukleosida hämmare av omvänt transkriptas (t.ex. nevirapin) och/eller kombinationer med hepatit C-virus (HCV) läkemedel (t.ex. boceprevir, telaprevir) öka eller minska plasmakoncentrationen av gestagener. Den totala effekten av dessa förändringar kan i vissa fall vara kliniskt relevant.

Därför ska produktresuméerna för HIV/HCV-läkemedel som används samtidigt kontrolleras för att identifiera potentiella interaktioner och eventuella tillhörande rekommendationer. Om tvekan råder, ska kvinnor som tar proteashämmare eller icke-nukleosida hämmare av omvänt transkriptas använda en kompletterande barriärmetod.


Substanser som minskar clearance av hormonella preventivmedel (enzymhämmare):

Samtidig administrering av starka (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin) eller måttliga (t.ex. flukonazol, diltiazem, erytromycin) CYP3A4-hämmare kan öka serumkoncentrationen av gestagener, bl.a. etonogestrel, den aktiva metaboliten av desogestrel.


Effekter av Azalia på andra läkemedel:

Hormonella preventivmedel kan påverka metabolismen av andra läkemedel. Koncentrationer av andra aktiva substanser i plasma och vävnader kan således antingen öka (t.ex. ciklosporin) eller minska (t.ex. lamotrigin).


Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Azalia är inte indicerat vid graviditet. Om kvinnan blir gravid vid intag av Azalia ska preparatet sättas ut.


Djurstudier har visat att mycket höga doser av gestagena substanser kan leda till maskulinisering av kvinnliga foster.


Omfattande epidemiologiska studier har varken visat en ökad risk för missbildning hos barn till kvinnor som använt kombinerade p-piller före graviditeten eller en teratogen effekt om kombinerade p-piller av misstag använts tidigt under graviditeten. Farmakovigilansdata från olika kombinerade p-piller som innehåller desogestrel indikerar inte heller någon ökad risk.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Desogestrel påverkar inte produktionen av eller kvaliteten på bröstmjölken (protein-, laktos- eller fettkoncentrationer). Små mängder av etonogestrel utsöndras dock med mjölken. Som en följd av detta kan 0,01–0,05 mikrogram etonogestrel per kg kroppsvikt per dag intas av barnet (baserat på ett uppskattat mjölkintag om 150 ml/kg/dag).


Begränsade långvariga uppföljningsdata finns för barn, vars mammor började använda desogestrel 75 mikrogram tabletter under den 4:e till 8:e veckan efter förlossningen. Barnen ammades i 7 månader och följdes upp till 1,5 (n=32) eller 2,5 (n=14) års ålder. Bedömning av tillväxt och psykomotorisk utveckling tydde inte på några skillnader jämfört med ammande barn, vars mammor använde kopparspiral.


Baserat på tillgängliga data kan Azalia användas under amning. Utveckling och tillväxt av ammande barn vars mamma använder Azalia ska däremot noggrant följas upp.

Fertilitet

Azalia är indicerat för att förhindra graviditet. För information om återgång till fertilitet (ovulation), se Farmakodynamik.

Trafik

Azalia har inga eller obetydliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Den vanligast rapporterade biverkningen i kliniska studier är oregelbundna blödningar. Någon form av oregelbunden blödning har rapporterats hos upp till 50% av kvinnorna som använder desogestrel 75 mikrogram tabletter. Efter­som desogestrel hämmar ovulation till nästan 100%, till skillnad från andra p-piller som bara innehåller gestagen, är oregelbundna blödningar vanligare än med andra p-piller som bara innehåller gestagen. Hos 20–30% av kvinnorna kan blödningarna bli tätare, medan de hos 20% kan bli glesare eller helt utebli. Vaginalblödningarna kan också pågå längre. Efter några månaders behandling tenderar blödningarna att bli glesare. Information, rådgivning och en blödningsdagbok kan öka kvinnans acceptans av blödningsmönstret.


De vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska studier med desogestrel 75 mikrogram tabletter (>2,5%) var akne, humörförändringar, bröstsmärta, illamående och viktökningar. Biverkningarna visas i tabellen nedan.


Alla biverkningar är listade efter organssystem och frekvens; vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100) och sällsynta (≥1/10 000; <1/1 000).


Klassificering av organsystem (MedDRA)*

Biverkningsfrekvens

Vanliga

≥1/100, <1/10

Mindre vanliga ≥1/1 000, <1/100

Sällsynta
≥1/10 000,
<1/1 000

Infektioner och infestationer

 

Vaginal infektion

 

Psykiska
störningar

Humör­förändringar

Sänkt stämnings­läge

Nedsatt libido

  

Centrala och
perifera nerv­systemet

Huvudvärk

  

Ögon

 

Intolerans mot kontaktlinser

 

Magtarmkanalen

Illamående

Kräkningar

 

Hud och sub­kutan vävnad

Akne

Alopeci

Utslag, urtikaria, erythema
nodosum

Reproduktions-organ och bröstkörtel

Bröstsmärta, oregelbunden blödning,
amenorré

Dysmenorré, ovariecysta

 

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

 

Trötthet

 

Undersökningar

Viktökning

  

*MedDRA version 18.01


Utsöndring från brösten kan förekomma vid användning av Azalia. I sällsynta fall har ektopiska graviditeter rapporterats (se Varningar och försiktighet). Dessutom kan (försämring av) angioödem och/eller försämring av ärftligt angioödem förekomma (se Varningar och försiktighet).


Hos kvinnor som använder (kombinerade) p-piller har ett antal (allvarliga) biverkningar rapporterats.


Dessa inkluderar venösa tromboemboliska sjukdomar, arteriella tromboemboliska sjukdomar, hormonberoende tumörer (t ex levertumörer, bröstcancer) och kloasma. Vissa av dessa diskuteras mer detaljerat i Varningar och försiktighet.


Genombrottsblödning och/eller utebliven antikonception kan vara ett resultat av interaktioner mellan andra läkemedel (enzyminducerare) och hormonella preventivmedel (se avsnitt Interaktioner).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga fall av allvarliga, skadliga effekter av överdosering har rapporterats. Symtom som kan uppträda är illamående, kräkningar och, hos unga flickor, lätt vaginalblödning. Det finns inga antidoter och behandlingen ska vara symtomatisk.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Azalia är ett gestagent p-piller som innehåller gestagent desogestrel. I likhet med andra p-piller som bara inne­håller gestagen lämpar sig Azalia bäst vid amning och för kvinnor som inte vill använda östrogener. Till skillnad från traditionella p-piller som bara innehåller gestagen utövar Azalia sin preventiva effekt i huvudsak genom ovulationshämning. Andra effekter inkluderar ökad viskositet på slemmet i cervix.


Klinisk effekt och säkerhet

I en studie över 2 cykler där ovulation definierades som en gestagennivå som översteg 16 nmol/l 5 dagar i rad var förekomsten av ovulation 1% (1/103) med 95% konfidensintervall på 0,02–5,29% i ITT-gruppen (användar- och metodfel). Ovulationshämning uppnåddes från den första cykeln. När desogestrel 75 mikrogram tabletter i den här studien sattes ut efter 2 cykler (56 dagar i rad), inträffade ovulation i genomsnitt efter 17 dagar (intervall 7–30 dagar).

I en jämförande effektstudie (som tillät en maxtid på 3 timmar för glömda p-piller) var totalt ITT Pearl-Index för desogestrel 75 mikrogram tabletter 0,4 (95% konfidensintervall 0,09–1,20) jämfört med 1,6 (95% konfidensintervall 0,42–3,96) för 30 μg levonorgestrel.


Pearl-Index för desogestrel 75 mikrogram tabletter är jämförbart med det som historiskt ses för kombinerade p-piller hos den allmänna population som använder p-piller.


Behandling med desogestrel 75 mikrogram tabletter leder till minskade östradiolnivåer, till en nivå som motsvarar tidig follikelfas. Inga kliniskt relevanta effekter på kolhydrat­metabolism, lipidmetabolism och hemostas har observerats.


Pediatrisk population

Det saknas kliniska data om säkerhet och effekt för ungdomar under 18 år.

Farmakokinetik


Absorption

Efter oral dosering absorberas desogestrel snabbt och omvandlas till etono­gestrel. Vid steady-state uppnås maximala serumnivåer 1,8 timmar efter tablettintag och den absoluta biotillgängligheten av etonogestrel är cirka 70%.


Distribution

Etonogestrel är till 95,5–99% bundet till serumproteiner, i huvudsak till albumin och till en mindre omfattning till könshormon som binder globulin (SHBG).


Metabolism

Desogestrel metaboliseras via hydroxylering och dehydrogenering till den aktiva metaboliten etonogestrel. Etonogestrel metaboliseras via sulfat- och glukuronid­konjugering.


Eliminering

Etonogestrel elimineras med en genomsnittlig halveringstid på cirka 30 timmar, utan skillnad mellan enkel eller upprepad dosering. Steady-state-nivåer i plasma uppnås efter 4–5 dagar. Serumclearance efter intravenös administrering av etonogestrel är cirka 10 l/timme. Utsöndring av etono­gestrel och dess metaboliter, antingen som fri steroid eller som konjugat, sker via urin och faeces (kvot 1,5:1). Hos ammande kvinnor utsöndras etono­gestrel i bröstmjölk med en mjölk/serumkvot på 0,37–0,55. Baserat på dessa data och ett uppskattat mjölkintag på 150 ml/kg/dag, kan 0,01–0,05 mikrogram etono­gestrel per kg kroppsvikt och dag intas av det ammade barnet.


Särskilda patientgrupper


Effekt av nedsatt njurfunktion

Inga studier har utförts för att utvärdera effekten av njursjukdom på farmakokinetiken av desogestrel.


Effekt av nedsatt leverfunktion

Inga studier har utförts för att utvärdera effekten av leversjukdom på farmakokinetiken av desogestrel. Metabolismen av steroidhormoner kan dock vara försämrad hos kvinnor med nedsatt leverfunktion.


Etniska grupper

Inga formella studier har utförts för att utvärdera farmakokinetiken i olika etniska grupper.

Prekliniska uppgifter

Toxikologiska studier visade inga andra effekter än de som kan förklaras från de hormonella egenskaperna hos desogestrel.


Miljöriskbedömning

Den aktiva substansen etonogestrel innebär en miljörisk för fisk.

Innehåll

En filmdragerad tablett innehåller 75 mikrogram desogestrel, 52,34 mg laktos (som laktosmonohydrat), potatisstärkelse, povidon K-30, kolloidal vattenfri kiseldioxid, stearinsyra, all-rac alfa-tokoferol, polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol 3000, talk.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för desogestrel är framtagen av företaget MSD för Cerazette®, Desolett®, Desolett® 28, Lueva, Mercilon®, Mercilon® 28, Trimiron® 28

Miljörisk: Användning av desogestrel har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Desogestrel bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering: Desogestrel har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 0.0005 ug/L


Where:

A = 3.6 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).

R = 0 % removal rate (worst case assumption)

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. I)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. I)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Desogestrel is a prodrug progestogen and is rapidly metabolized to 3-keto-desogestrel, also known as etonogestrel, which is the active drug substance (Ref. II). Therefore, all environmental data are based on the active drug substance, etonogestrel.


Ecotoxicological studies


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (FDA TAD 4.08) (Ref. III):

Acute toxicity

EC50 48h (mortality) = 3900 µg/L


Fish, rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (FDA TAD 4.11) (Ref. IV):

Acute toxicity

LC50 96h (mortality) = 4000 µg/L


Fish, bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) (OECD 203) (Ref. V):

Acute toxicity

LC50 96h (mortality) > 1300 µg/L


Green Algae (Selenastrum capricornutum) (FDA TAD 4.01) (Ref. VI):

EC50 8d (yield & growth rate) > 5400 µg/L

NOEC 8d (yield & growth rate) = 5400 µg/L


Green Algae (Selenastrum capricornutum) (FDA TAD 4.01) (Ref. VI):

EC50 8d (yield & growth rate) > 4500 µg/L

NOEC 8d (yield & growth rate) = 4500 µg/L


Crustacean, water flea (Daphnia magna) (FDA TAD 4.09) (Ref. VII):

Chronic toxicity

NOEC 21d (immobilization and growth) = 1200 µg/L

LOEC 21d (immobilization and growth) = 2400 µg/L


Fish, fathead minnow (Pimephales promelas) (OECD 210) (Ref. VIII):

Chronic toxicity

NOEC 32d (total length and dry weight) = 59 µg/L

LOEC 32d (total length and dry weight) = 120 µg/L


Fish, Japanese medaka (Oryzias latipes) (OECD 229 & Draft Fish Two-generation Test Guideline) (Ref. IX):

Chronic toxicity

NOEC 183d (genetic sex ratio of XX males to the total number of male fish) = 2.7 ng/L

LOEC 183d (genetic sex ratio of XX males to the total number of male fish) = 6.2 ng/L


PNEC = 0.00027 ug/L (2.7 ng/L / 10 based on the most sensitive chronic NOEC for the fish and an assessment factor (AF) of 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC = 0.0005/0.00027 = 2, i.e. 1 < PEC/PNEC < 10 which justifies the phrase for the prodrug (desogestrel) of "Use of desogestrel has been considered to result in moderate environmental risk." 


Biotic degradation

Biodegradation Simulation Screening (US FDA 3.11) (Ref. X):

Test results 3.6% degradation in 37 days in water, with a calculated half-life of 457 days


Biodegradation Simulation Screening (US FDA 3.12) (Ref. XI):

Half-life in sediment = 83 – 219 days. Degradation in sludge = 96% in 13 days


Biodegradation Simulation Screening (FDA TAD 3.12) (Ref. XII):

Half-life = 19 - 106 days in soil


Sediment Transformation (OECD 308) (Ref. XIII):

DT50 (total system) = 9.2 to 50 days


At each sampling interval, duplicate incubation vessels per sediment/water system were removed from incubation chamber and water layers were separated from sediment layers. The two layers were analyzed separately for [14C]etonogestrel and degradates. The sediment was extracted once with acetonitrile (80:20:0.1, v:v:v) for a total of three extractions. The water and sediment extracts were radioassayed by liquid scintillation counting (LSC) and then analyzed by high performance liquid chromatography with radiochemical detection (HPLC/RAM) to quantify [14C]etonogestrel and degradation products in the fractions. Radioactivity in the post-extracted solids (sediment-non-extractable residues (NER)) was quantified by combustion analysis and the liquid volatile organic traps were radioassayed by LSC.


Average material balance ranged from 94.9 to 107.0% AR over the course of the 99 day study.

Evidence of primary biodegradation was observed for [14C] etonogestrel in the aerobic water/sediment test samples. Two major peaks (≥ 10% AR) were observed in some of the chromatograms for the Taunton River and Weweantic River samples at retention times of 20.9 (Met-1) and 23.1 minutes (Met-2). Several minor peaks were observed in some of the chromatograms for the Taunton River and Weweantic River test samples. In all cases, these minor peaks represented less than 10% AR in the water and sediment extracts and were not considered further.

Ultimate biodegradation of [14C] etonogestrel was observed in the aerobic samples with evolution of 14CO2 reaching an average maximum of 1.2 and 5.3% AR for the Taunton River and Weweantic River aerobic test samples, respectively, at Day 99. Radioactivity was not detected in the volatile organic compound traps for the aerobic test systems accumulatively at Day 99.


Abiotic degradation

Photolysis (US FDA 3.10) (Ref. XIV):

Half-life = 61.7 hours


Hydrolysis (US FDA 3.09) (Ref. XV):

Hydrolytically stable, <10% degradation at pH 5, 7, 9


Justification of chosen degradation phrase:

Etonogestrel has a DT50 for the total system of ≤120 days. Thus, the phrase chosen for the prodrug (desogestrel) is “Desogestrel is slowly degraded in the environment.”


Bioaccumulation

Partitioning coefficient (FDA TAD 3.02) (Ref. VXI):

Log Kow = 3.5


Bioaccumulation (OECD 305) (Ref. VXII):

Flow through study with Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus)

Lipid normalized kinetic BCF = 128


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 and BCF < 500, the substance has low potential for bioaccumulation


References


 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. Madden, S. et al., 1989. Metabolism of the contraceptive steroid desogestrel by the intestinal mucosa. Br. J. Clin. Pharmac. 27: 295-299.

 3. Batelle, 1992. "A Study on the Daphnia Acute Toxicity of 3-keto-desogestrel According to USFDA Guideline 4.08," Study No. BE-EA-152-92-01-DAK-01, Batelle Europe, Frankfurt am Main, Germany, 3 Aug 1992.

 4. Batelle, 1992. "A Study of the Freshwater Fish Acute Toxicity for Oncorhynchus mykiss of 3-keto-desogestrel According to USFDA Guideline 4.11," Study No. BE-EA-152-92-01-F1A-01, Batelle Europe, Frankfurt am Main, Germany, 4 Aug 1992.

 5. Smithers Viscient, 2013. "ORG 3236: Acute Toxicity to Bluegill Sunfish (Lepomis macrochirus) Under Static Conditions," Study No., 359.6778, SV, Wareham, MA, USA, 28 August 2013.

 6. Batelle, 1992. "Effect of 3-keto-desogestrel on growth rate and standing crop on two algal species (Selenastrum capricornutum and Microcystic aeruginosa)," Study No. BE-EA-152-92-01-ALG-01, Batelle Europe, Frankfurt am Main, Germany, 16 June 1992.

 7. Batelle, 1992. "A Study on the Daphnia Chronic Toxicity of 3-keto-desogestrel According to USFDA Guideline 4.09," Study No. BE-EA-152-92-01-DCH-01, Batelle Europe, Frankfurt am Main, Germany, 4 Aug 1992.

 8. Smithers Viscient, 2012. "ORG 3236: Early Life-Stage Toxicity Test with Fathead Minnow, Pimephales promelas, Based on OECD Guideline 210," Study No., 1560.6266, SSL, Wareham, MA, USA, 15 May 2012.

 9. Smithers Viscient, 2015. "Etonogestrel - Multi-Generation Exposure with Japanese Medaka (Oryzias latipes)," Study No., 359.6747, SV, Wareham, MA, USA, 12 May 2015.

 10. Batelle, 1992. "Aerobic Biodegradation of 3-keto-desogestrel in Water," Study No. SC920045, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 24 July 1992.

 11. Batelle, 1992. "Aerobic Biodegradation of 3-keto-desogestrel in Sediment and Sludge," Study No. SC920046, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 31 July 1992.

 12. Batelle, 1992. "Aerobic Biodegradation of 3-keto-desogestrel in Soil," Study No. SC920043, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 13 August 1992.

 13. Smithers Viscient, 2014. "[14C]Etonogestrel: Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems Following OECD Guideline 308," Study No., 359.6697, SV, Wareham, MA, USA, 5 August 2014.

 14. Batelle, 1992. "Aquatic Photodegradation of 3-keto-desogestrel," Study No. SC920055, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 24 July 1992.

 15. Batelle, 1992. "Hydrolysis of 3-keto-desogestrel in buffered aqueous solutions," Study No. SC920053, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 16 June 1992

 16. Batelle, 1992. "Octanol/Water Partition Coefficient of 3-keto-desogestrel," Study No. SC920057, Batelle, Columbus, Ohio, USA, 06 July 1992.

 17. Smithers Viscient, 2014. "[14C]Etonogestrel: Flow-Through Bioconcentration and Metabolism Study with Bluegill Sunfish (Lepomis macrochirus)," Study No., 359.6699, SV, Wareham, MA, USA, 17 February 2014.Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.


Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 75 mikrog Vita eller nästan vita, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter som är cirka 5,5 mm i diameter, med ”D” präglat på ena sidan och ”75” på den andra.
3 x 28 tablett(er) kalenderförpackning, 61:80, F, Övriga förskrivare: barnmorska
6 x 28 tablett(er) kalenderförpackning, 125:15, F, Övriga förskrivare: barnmorska

Hitta direkt i texten
Av