Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Kontakt

Questran

(Parallellimporterat)
Orifarm

Pulver till oral suspension, dospåse 4 g
Avregistreringsdatum: 2016-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Serumlipidsänkande medel, resiner

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
ATC-kod: C10AC01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Questran® pulver till oral suspension, dospåse 4 g

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019–02–18.

Texten nedan hämtas från Fass-texten för Questran®, Cheplapharm, förutom avsnitten Innehåll och Förpackningsinformation som avser Questran, Orifarm.

Indikationer


Hyperlipoproteinemi. Gallsyraindicerad diarré vid partiell ileumresektion (<100 cm och fekalfett <20 g/dag) och vagotomi samt andra diarrétillstånd orsakade av ökat inflöde av gallsyror i colon. Lindring av klåda vid partiell gallvägsobstruktion, t ex vid biliär cirrhos med ofullständig biliär obstruktion och andra former av partiell obstruktiv ikterus.

Kontraindikationer


Total gallvägsobstruktion då galla inte utsöndras i tarmen. Överkänslighet mot kolestyramin eller andra beståndsdelar i preparatet.

Dosering


Individuell behandling. Före användning ska preparatet alltid blandas med vatten eller annan vätska. Dospåsen kan administreras utan hänsyn till måltider.


Hyperlipoproteinemi:

För att undvika tendensen till förstoppning inleds behandlingen med endast 2 g (½ dospåse) per dygn under första veckan. Därefter ökas dosen gradvis tills den föreskrivna dygnsdosen är uppnådd.

Vuxna: Normaldos 8-16 g (24 g) kolestyramin per dygn fördelat på 2-3 doseringstillfällen. Om dosökningar är nödvändiga ska dessa ske gradvis, och med periodisk bedömning av lipid/lipoprotein nivåer.

Barn: Initial dos = (vikt i kg x vuxendos)/70 därefter kan dosen ökas gradvis tills önskad effekt erhålls.


Gallsyrainducerad diarré:

4 g kolestyramin 2-4 gånger per dygn med individuell dosering baserad på terapisvar. Om inget terapisvar ses inom 3 dagar bör alternativ terapi sättas in.


Partiell gallvägsobstruktion:

Vuxna: 4 g 2-3 gånger dagligen. Dygnsdosen kan justeras för att möta den enskilda patientens behov. Högre dos än 24 g per dag bör inte ges. När effekt på klådan erhållits kan en dosreduktion prövas.

Barn: För barn över 6 år kan behandlingen inledas med normaldos som reduceras så snart effekt på klådan erhållits. För barn under 6 år finns ingen fastställd dos.


Questran tas med ett glas saft, juice, vatten eller annan dryck. Det kan vara lämpligt att variera dryckerna som används. Pulvret kan även blandas i lättflytande soppor eller finfördelad frukt som t ex äppelmos eller krossad ananas samt i vissa maträtter.

Varningar och försiktighet


Questran skall användas med försiktighet vid inflammatoriska tarmsjukdomar.


Det är viktigt att avvakta effekt av dietbehandling och viktminskning innan farmakologisk behandling övervägs. Eventuell underliggande sjukdom som orsak till ökat serumkolesterol bör utredas.

Om tillfredsställande terapisvar ej uppnåtts inom 4 veckor bör terapiändring övervägas.


Kolestyramin kan ge upphov till- eller försvåra befintlig förstoppning och relaterade tillstånd så som hemorrojder. Dosen kolestyramin bör minskas till patienter med förstoppning, då det kan ge upphov till impaktion.


Obstipation kan också kontrolleras med lämplig kost eller sedvanliga laxermedel och försvinner ofta vid kontinuerlig behandling. Hos patienter med koronarkärlssjukdom och angina pectoris bör obstipationsrisken särskilt beaktas och laxermedel sättas in.

Dosen Questran bör titreras för att undvika förstoppning.

Förutom serumkolesterolbestämningar bör även triglycerider kontrolleras då lätt förhöjda triglyceridnivåer konstaterats under behandling.

Ökad blödningstendens kan uppträda hos patienter efter lång tids behandling. Denna beror på hypoprotrombinemi genom ett minskat upptagande av vitamin K. Detta tillstånd kan vanligtvis behandlas med parenteral tillförsel av vitamin K och återfall kan förhindras genom peroral tillförsel av samma vitamin.

Minskning av serum RBC folat har rapporterats. I dessa fall skall behandling med folsyra övervägas


Eftersom kolestyramin är en klorid av en basisk anjonbytare kan lång användning av höga doser ge upphov till hyperkloremisk acidos. Detta är särskilt påtagligt hos yngre och lättare patienter där den relativa dosen är högre.


Doser över 24 g kolestyramin per dag kan på verka den normala fettabsorptionen. Då resorptionen av fettlösliga vitaminer kan minska vid biliär cirrhos bör A, D och K-vitaminer ges profylaktiskt när Questran ges i höga doser under en lång period. Patienter med normal tarmfunktion som behandlas för hyperlipoproteinemi behöver inte rutinmässigt tillägg av fettlösliga vitaminer.


Andra läkemedel bör ges 1 timma före eller 4-6 timmar efter för att minimera möjlig inverkan på dess absorption.


Questran innehåller 421 mg sackaros per gram Questran pulver. Detta bör betänkas då Questran används av patienter med diabetes.


På grund av sackarosinnehållet föreligger en ökad risk för kariesutveckling om god munhygien ej iakttas. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist, eftersom det innehåller sackaros.

Interaktioner


Kolestyramin binder vissa läkemedel (t ex. östrogen), vars absorption från tarmen och eventuell enterohepatisk recirkulation minskar. Detta medför att plasmakoncentrationen av läkemedlet och dess effekt minskar. Kolestyramin och andra läkemedel bör därför inte administreras samtidigt, utan tas med flera timmars mellanrum. Kombination med ursodeoxycholsyra bör undvikas. Följande kombinationer kan kräva dosanpassning: bensylpencillin, bezafibrat, digitoxin, digoxin, diklofenak, ezetimib, fluvastatin, meloxikam, mykofenolsyra, nikotinsyra, fenobarbital, piroxikam, pravastatin, raloxifen, tenoxikam, thyroideahormoner, tetracyklin, tiazider och warfarin.


Utsättande av kolestyraminbehandling kan vara förenat med risker om patienten titrerats till underhållsdosering med ett potentiellt toxiskt läkemedel, t ex digitalis, samtidigt som kolestyraminbehandlingen pågått.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.


Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data är ofullständiga. Kolestyramin passerar inte över i modersmjölk. Det minskade upptaget av fettlösliga vitaminer bör beaktas.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Kolestyramin passerar inte över i modersmjölk. Det minskade upptaget av fettlösliga vitaminer bör beaktas.

Trafik


Inga effekter har observerats.

Biverkningar


Hos ca 20-50% av patienterna kan obstipation förekomma inom de första dagarna efter terapistart. Denna biverkan är dosberoende och vanligaste förekommande hos äldre. De flesta fallen av förstoppning är milda, övergående och behandlingsbara med konventionell terapi. Vissa patienter kräver en tillfälligt minskad dos eller att terapin avbryts.


Biverkningarna presenteras efter organsystem och frekvens i tabellen nedan i följande frekvenskategorier: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1,000, <1/100), sällsynta (≥1/10,000, <1/1,000). Mycket sällsynta (<1/10,000), ingen känd frekvens.


Undersökningar

Ingen känd frekvens: förkortad protrombin tid, förlängd protrombin tid, viktökning, viktminskning.

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens: blödningsbenägenhet, hypoprotrombinemi, anemi, lymfadenopati, ekkymos.

Centrala och perifera nervsystemet

Ingen känd frekvens: huvudvärk, yrsel, synkopé, sömnighet, neuralgi, parestesier, dysgeusi.

Ögon

Ingen känd frekvens: nattblindhet (med vitamin A brist), uveit.

Öron och balansorgan

Ingen känd frekvens: tinnitus, yrsel,

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Ingen känd frekvens: astma, väsning, dyspné, hicka.

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens: förstoppning, pankreatit, abdominal obehagskänsla, flatulens, illamående, kräkningar, diarré, dyspepsi, steatorré, glossit, anorektalt besvär, gastrointestinal blödning, rektal blödning, missfärgning av faeces, hemorroidal blödning, duodenal ulcer blödning, dysfagi, ulcus, proktalgi, rapning, akut buk, karies, blödningar i munnen och intestinal obstruktion (inklusive 2 dödsfall i pediatriska patienter), divertikulti.

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens: hematuri, dysuri, onormal urinodör, polyuri.

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens: rodnad, hudirritation, nässelutslag.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens: osteoporos, ryggont, myalgi, artralgi, artrit.

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens: vitamin A brist, vitamin

K brist, vitamin D brist, acidos, hyperkloremi (hos barn), anorexi.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ingen känd frekvens: trötthet, ödem.

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens: kolelitiasis, kalcifiering

av gallblåsan, gallkolik, onormala leverfunktionsvärden

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens: ökat libido, ångest.


Hypoprotrombinemi genom minskat upptag av vitamin K kan förekomma vid långtidsbehandling. Vitamin A brist kan i sällsynta fall orsaka nattblindhet. Vitamin D brist. Hyperkloremisk acidos (hos barn) och osteoporos kan förekomma. Sänkt folinsyra i serum har konstaterats hos barn.

I de flesta fall föranleder ovan redovisade biverkningar inte till utsättande av preparatet.

Överdosering


Kolestyramin aborberas inte. Doser på 1 ½ gång maximalt rekommenderad dos har tagits under flera veckor utan att några biverkningar rapporterats. Vid överdosering kan gastrointestinala symtom och förstoppning förekomma. Eventuellt skulle gastointestinal obstruktion kunna uppkomma. Lokalisering, omfattning och huruvida tarmmotiliteten påverkats avgör behandlingen.

Se överdoseringskapitlet, Överdoseringskapitlet i FASS, på Fass.se.

Farmakodynamik


Kolestyramin utgörs av ett stark basiskt anjonbytarharts i kloridform. Det uppvisar svagt sur reaktion (pH 5-6). Kolestyramin uppvisar hög affinitet till gallsyror. Kloridjonen i hartsstrukturen ersätts med gallsyror, som därvid bildar ett olösligt komplex och utsöndras i faeces. Resorptionen av gallsyrorna förhindras och medför i sin tur en sänkt serumnivå för dessa. Tillförsel av kolestyramin medför en minskad plasmanivå av totalkolesterol på grund av en sänkningav LDL-fraktionen (low density lipoprotein).

Med ett medel intag av 16 g kolestyramin/dygn kombinerat med en mild diet har man sett en sänkning av totalkolesterol och LDL-fraktionen på 13% resp. 20%, ledande till en 24%-ig minskning av död i ischemisk hjärtsjukdom och en 19%-ig reduktion av icke letal hjärtinfarkt. Plasmanivåerna av HDL ökar, ca 5%. Plasmanivåerna av triglycerider ökar i början för att sedan återgå till ursprungsnivåerna. Utveckling av patologiskt arbetsprov och angina pectoris reducerades med 25% resp. 20%. Mortalitetsstudier saknas.

Det har antagits att klåda i förening med partiell gallstas beror på överskottsdepåer av gallsyror i hudvävnader. De i normala fall mycket små mängder gallsyror i serum kan genom partiell gallstas 10-till 20-dubblas och förorsaka svår klåda. Genom sin effekt att binda gallsyror förmår kolestyramin att lindra klådan. Ett terapeutiskt svar på behandlingen ses inom 1 månad och kvarstår vid långtidsbehandling.

Synergistisk effekt erhålls vid kombinationsbehandling med statiner. Kolestyramin kan också kombineras med nikotinsyra och fibrater.

Farmakokinetik


Kolestyramin absorberas inte från magtarmkanalen.

Prekliniska uppgifter


-

Innehåll

Avsnittet gäller för: Pulver till oral suspension, dospåse 4 g
Visa läkemedlets innehåll

Blandbarhet


Inte relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering


3 år.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

MT-nummer 43725
Parallellimporteras från Storbritannien och Nordirland
Information om förpackningar saknas för denna produkt

Hitta direkt i texten
Av