Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Methylthioninium chloride Proveblue

Pharmanovia

Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml
(Klar, mörkblå lösning)

Medel vid förgiftningar

Aktiv substans:
ATC-kod: V03AB17
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pharmanovia omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Metyltioninklorid

Vatten för injektionsvätskor

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Farligt vid förtäring

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden

Skyddsåtgärder vid hantering

Undvik direktkontakt med produkten.

Vid all hantering ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:5 "Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt" följas.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2000:4 "Kemiska arbetsmiljörisker" och AFS2005:5 ”Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt”).

Första hjälpen

Allmän information:

Omedelbart avlägsnas klädesplagg som förorenats med produkten.

Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd ge konstgjord andning.

  • Hudkontakt: 

    Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj därefter noggrant.

  • Ögonkontakt: 

    Skölj ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Och kontakta läkare.

  • Inandning: 

    Tillförsel av friskluft

Vid förtäring:

Skölj munnen.

Uppsök medicinsk behandling.


VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 12–11–2012