Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rigevidoncont

ÄndringsmarkeringMiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Gedeon Richter Nordics

Dragerad tablett 150 mikrogram/30 mikrogram
(Aktiva tabletter är vita, runda med en diameter på 6mm. Placebotabletterna är gröna, runda med en diamter på 7 mm)

Antikonception

ATC-kod: G03AA07
Läkemedel från Gedeon Richter Nordics omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-02-16.

Indikationer

Oral hormonell antikonception.


Vid beslut att förskriva Rigevidoncont ska den enskilda kvinnans riskfaktorer beaktas, framför allt de för venös tromboembolism (VTE), och risken för VTE med Rigevidoncont jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel (se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

Kontraindikationer

Kombinerade p-piller ska aldrig användas vid något av följande tillstånd. Om något av tillstånden skulle uppträda för första gången under p-pillerbehandlingen ska behandlingen avslutas omedelbart:


 • Förekomst av eller risk för venös tromboembolism (VTE)

  • Venös tromboembolism – pågående VTE (på antikoagulantia) eller anamnes på (t.ex. djup ventrombos [DVT] eller lungemboli [PE])

  • Känd ärftlig eller förvärvad predisposition för venös tromboembolism, t.ex. APC-resistens (inklusive Faktor V Leiden), antitrombin-III-brist, protein C-brist, protein S-brist

  • Större kirurgiskt ingrepp med långvarig immobilisering (se Varningar och Försiktighet)

  • Hög risk för venös tromboembolism på grund av förekomst av flera riskfaktorer (se Varningar och försiktighet)

 • Förekomst av eller risk för arteriell tromboembolism (ATE)

  • Arteriell tromboembolism – pågående arteriell tromboembolism, anamnesarteriell tromboembolism (t.ex. myokardiell infarkt) eller prodromalsymtom (t.ex. angina pectoris)

  • Cerebrovaskulär sjukdom – pågående stroke, anamnesstroke eller prodromalsymtom (t.ex. transitorisk ischemisk attack, TIA)

  • Känd ärftlig eller förvärvad predisposition för arteriell tromboembolism, t.ex. hyperhomocysteinemi och antifosfolipidantikroppar (antikardiolipinantikroppar, lupus antikoagulant)

  • Migrän med fokala neurologiska symtom i anamnesen

  • Hög risk för arteriell tromboembolism på grund av flera riskfaktorer (se Varningar och försiktighet) eller på grund av förekomst av en allvarlig riskfaktor som:

   • diabetes mellitus med vaskulära symtom

   • svår hypertoni

   • svår dyslipoproteinemi

 • Känd eller misstänkt könshormonberoende malignitet (t.ex. i genitalorganen eller brösten).

 • Pågående eller tidigare allvarlig leversjukdom, så länge levervärdena inte återgått till det normala.

 • Förekomst av eller anamnes på levertumör (benign eller malign).

 • Odiagnostiserad vaginalblödning.

 • Överkänslighet mot de aktiva substanserna levonorgestrel och etinylestradiol eller något hjälpämne som listas i Innehåll.

Rigevidoncont är kontraindicerat vid samtidig användning av läkemedel innehållande ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir (se avsnitt Varningar och försiktighet och Interaktioner).

Dosering


Hur Rigevidoncont ska tas

De aktiva tabletterna (vita tabletter) måste tas varje dag vid samma tidpunkt och tillsammans med lite vätska efter behov, i den ordning som illustreras av pilen som finns tryckt på tablettkartan. Dagen efter den sista vita tabletten fortsätter man med de 7 gröna tabletterna (placebo) från den separata raden på samma tablettkarta. Tabletterna tas utan avbrott. En tablett ska tas dagligen under 28 dagar i följd.


Nästa tablettkarta måste påbörjas dagen efter att den sista tabletten tagits från föregående karta.

En bortfallsblödning startar vanligen på dag 2-3 efter att placebotabletterna påbörjats och har i vissa fall inte upphört innan nästa tablettkarta påbörjas.


Så här inleds behandling med Rigevidoncont

Om hormonellt preventivmedel inte har använts under den senaste månaden:

Tablettintaget måste påbörjas dag 1 i kvinnans normala menstruationscykel (dvs. menstruationsblödningens första dag).


Vid byte från annat hormonellt kombinerat preventivmedel (kombinerade p-piller, vaginalring eller depotplåster): Kvinnan bör helst ta den första tabletten av Rigevidoncont dagen efter intaget av den sista tabletten som innehåller de aktiva substanserna av den tidigare behandlingen med kombinerade p-piller, men senast dagen efter tablettuppehållet eller efter intaget av sista placebotabletten på föregående p-pillerkarta.

Om en vaginalring eller ett depotplåster har använts bör kvinnan helst börja använda Rigevidoncont samma dag som ringen eller plåstret tas bort, men senast när behandling med nästa ring eller plåster skulle ha inletts.


Vid byte från metod med enbart gestagen (minipiller, injektion, implantat) eller från ett gestagenfrisättande intrauterint inlägg: Byte från minipiller kan ske vilken dag som helst under menstruationscykeln och behandlingen med Rigevidoncont påbörjas direkt dagen efter.

Byte från implantat eller intrauterint inlägg ska ske samma dag som implantatet eller det intrauterina inlägget avlägsnas och byte från injektion den dag som nästa injektion skulle ha administrerats. Komplettering med annan form av antikonception rekommenderas under de första 7 dagarna av behandlingen.


Efter abort i första trimestern: Kvinnan kan påbörja behandlingen omedelbart. Inga ytterligare antikonceptionsmetoder är nödvändiga.


Efter förlossning eller abort i andra trimestern: Kvinnan bör rådas att påbörja behandlingen mellan dag 21 och 28 efter förlossning (ej ammande kvinnor) eller abort i andra trimestern, p.g.a. den ökade risken för tromoembolism under post partum-perioden. Om kvinnan börjar intaget senare bör hon ges rådet att dessutom använda en barriärmetod under de första 7 dagarna. Har samlag redan ägt rum bör graviditet uteslutas innan p-pilleranvändningen påbörjas eller så måste kvinnan invänta sin första menstruation.


Ammande kvinnor: Se avsnitt Amning.


Om man har glömt att ta tabletter

Den antikonceptionella effekten påverkas inte om kvinnan har glömt att ta någon placebotablett.


Om kvinnan har glömt en aktiv tablett och det har gått mindre än 12 timmar sedan tabletten skulle ha tagits är det preventiva skyddet inte nedsatt. Tabletten bör tas så snart som möjligt och nästa tablett tas sedan vid ordinarie tidpunkt.


Om det har gått mer än 12 timmar sedan tabletten skulle ha tagits, kan det preventiva skyddet vara nedsatt. Följande två grundregler gäller vid glömd tablett:

 1. Tablettuppehållet får aldrig överskrida 7 dagar

 2. 7 dagars oavbrutet tablettintag krävs för att bibehålla tillräcklig hämning av hypotalamus-hypofys-ovarial-axeln.

I enlighet med detta kan följande råd användas i allmän praxis:


 • Vecka 1 på tablettkartan

Den senast glömda tabletten skall tas så snart som möjligt, även om detta innebär att två tabletter tas vid samma tillfälle. Därefter tas tabletterna vid ordinarie tidpunkt. En barriärmetod som t.ex. kondom bör användas de närmaste 7 dagarna. Har samlag ägt rum under de föregående 7 dagarna, bör möjligheten av en graviditet övervägas. Ju fler glömda tabletter och ju närmare tablettuppehållet som glömskan skett, desto större är risken för graviditet.


 • Vecka 2 på tablettkartan

Den senast glömda tabletten skall tas så snart som möjligt, även om detta innebär att två tabletter tas vid samma tillfälle. Därefter tas tabletterna vid ordinarie tidpunkt. Under förutsättning att tabletterna tagits vid rätt tidpunkt de föregående 7 dagarna, behövs inget ytterligare preventivt skydd. Om mer än 1 tablett har glömts bör kompletterande kontraceptivt skydd användas i 7 dagar.


 • Vecka 3 på tablettkartan

Risken för minskad tillförlitlighet av behandlingen är större med tanke på den kommande 7 dagar långa perioden med placebotabletter. Genom att justera schemat för tablettintaget, går det emellertid att förhindra att skyddseffekten minskar. Följer man något av de två alternativen nedan behövs därför inget extra kontraceptivt skydd, under förutsättning att alla tabletterna togs vid rätt tidpunkt under de 7 sista dagarna före den första glömda tabletten. Om så inte är fallet, bör det första alternativet följas och extra kontraceptivt skydd bör användas även under de kommande 7 dagarna.


 1. Den senast glömda tabletten bör tas så snart som möjligt, även om detta innebär att två tabletter tas vid samma tidpunkt. Därefter tas tabletterna på ordinarie tidpunkt tills alla aktiva tabletter är slut. De 7 placebotabletterna måste kasseras. Nästa tablettkarta måste påbörjas på en gång. Kvinnan kommer troligtvis inte få någon bortfallsblödning förrän de aktiva tabletterna på den andra tablettkartan är slut, men stänkblödningar eller genombrottsblödning kan uppträda under de dagar då aktiva tabletter tas.


 2. Kvinnan kan också rådas att avbryta tablettintaget från och med första glömda tabletten. Därefter skall hon göra ett uppehåll på högst 7 dagar, inklusive de dagar hon glömt tabletter, och därefter fortsätta med nästa förpackning.

Vid glömda tabletter och vid utebliven bortfallsblödning under perioden med placebotabletter, bör möjligheten för graviditet beaktas.


Råd vid gastrointestinala besvär

Vid svåra gastrointestinala besvär kan absorptionen av de aktiva substanserna bli ofullständig och ytterligare preventivmetoder bör användas.


Om kräkning eller svår diarré inträffar inom 3–4 timmar efter tablettintaget, ska en ny tablett (ersättningstablett) tas så snart som möjligt. Den nya tabletten bör om möjligt tas inom 12 timmar efter det normala tablettintaget. Om det går mer än 12 timmar gäller anvisningarna om glömda tabletter (se Dosering). Diarré kan minska effekten genom att förhindra fullständig absorption. Om kvinnan inte vill ändra sitt normala schema för intag av tabletter, måste de extra tabletterna tas från en annan tablettkarta.


Att flytta eller förskjuta menstruationen

För att förskjuta menstruationen skall kvinnan hoppa över placebotabletterna (på den aktuella tablettkartan) och fortsätta med de aktiva tabletterna från en annan Rigevidoncont tablettkarta. Förskjutningen kan pågå så länge kvinnan önskar fram till att de aktiva tabletterna på den andra tablettkartan är slut. Under förskjutningen kan genombrottsblödning eller stänkblödningar uppträda. Normalt intag av Rigevidoncont återupptas efter fasen med placebotabletter.


För att flytta menstruationsblödningen till en annan veckodag än den kvinnan har med nuvarande behandlingsschema, kan den nästkommande placeboperioden förkortas med önskat antal dagar. Ju kortare placeboperiod, desto större risk att bortfallsblödningen uteblir och att kvinnan får genombrottsblödning och stänkblödningar under intag av tabletter från den efterföljande kartan (på samma sätt som vid förskjutning av menstruationen). Det är viktigt att betona att placebointervallet inte ska förlängas.


Administreringssätt

Oral användning

Varningar och försiktighet

Bedömning och undersökning före behandling med kombinerade p-piller

Före start eller återupptagande av behandling med kombinerade p-piller ska personlig anamnes och familjens sjukdomshistoria tas och graviditet ska uteslutas. Blodtryck ska mätas och en läkarundersökning ska utföras om kliniskt relevant, väglett av kontraindikationer (se Kontraindikationer) och varningar (se Varningar i detta avsnitt). Kvinnan ska instrueras att noggrant läsa bipacksedeln och följa de råd som ges. Frekvens och typ av ytterligare regelbundna kontroller ska baseras på etablerade riktlinjer och anpassas till den individuella kvinnan.


Varningar

Om något av tillstånden/någon av riskfaktorerna nedan förekommer ska fördelarna av att använda kombinerade p-piller vägas mot de möjliga riskerna för den enskilda kvinnan och diskuteras med kvinnan innan hon beslutar sig för att börja använda preparatet. Om något av tillstånden eller någon av riskfaktorerna försämras eller uppträder för första gången bör kvinnan kontakta läkare. Läkaren ska då avgöra om behandlingen skall avbrytas.


1. Rigevidoncont och trombos

Användning av ett kombinerat hormonellt preventivmedel ökar risken för venös tromboembolism (VTE) (t.ex. djup ventrombos eller lungemboli) jämfört med icke användning.

Hos kvinnor som inte använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel och som inte är gravida kommer cirka 2 av 10 000 att utveckla en VTE under en period om ett år. Hos en enskild kvinna kan dock risken vara betydligt högre, beroende på hennes underliggande riskfaktorer (se nedan).


Av 10 000 kvinnor som använder kombinerade hormonella preventivmedel som innehåller levonorgestrel kommer cirka 6 kvinnor1 att utveckla en VTE under ett år.


I båda fallen är antalet VTE-händelser per år färre än det antal händelser som förväntas hos kvinnor under graviditet eller under postpartumperioden.


Mycket sällan har tromboser i andra blodkärl rapporterats, t.ex. i hepatiska, mesenteriella, renala, cerebrala eller retinala vener och artärer hos användare av kombinerade p-piller.


Riskfaktorer för VTE

Risken för venösa tromboemboliska komplikationer hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel kan öka betydligt hos kvinnor med ytterligare riskfaktorer, framför allt om flera riskfaktorer föreligger (se tabell). Rigevidoncont är kontraindicerat om en kvinna har flera riskfaktorer som innebär att hon löper hög risk för venösa tromboser (se Kontraindikationer). Om en kvinna har mer än en riskfaktor är det möjligt att risken är större än summan av de enskilda faktorerna – i detta fall bör hennes totala risk för VTE beaktas. Om förhållandet nytta-risk anses vara negativt ska ett kombinerat hormonellt preventivmedel inte förskrivas (se Kontraindikationer).


Tabell: Riskfaktorer för VTE

Riskfaktor

Kommentar

Fetma (BMI över 30 kg/m2)

Risken ökar betydligt när BMI ökar.

Detta är särskilt viktigt att beakta om det också finns andra riskfaktorer.

Långvarig immobilisering, större kirurgiskt ingrepp, alla operationer i ben eller bäcken, neurokirurgi eller omfattande skada


Anm.: tillfällig immobilisering inklusive flygresor >4 timmar kan också vara en riskfaktor för VTE, särskilt hos kvinnor med andra riskfaktorer

I dessa situationer är det lämpligt att göra ett uppehåll i användningen av plåstret/p pillret/ringen (vid elektiv kirurgi minst fyra veckor i förväg) och inte återuppta användningen förrän två veckor efter fullständig remobilisering. En annan preventivmetod bör användas för att undvika oavsiktlig graviditet.


Antitrombotisk behandling bör övervägas om Rigevidoncont inte har satts ut i förväg.

Positiv familjeanamnes (venös tromboembolism hos ett syskon eller förälder särskilt i relativt unga år, t.ex. före 50 års ålder).

Om man misstänker en hereditär predisposition, ska kvinnan remitteras till en specialist för rådgivning innan hon beslutar sig för att använda någon form av kombinerade hormonella preventivmedel.

Andra medicinska tillstånd som förknippas med VTE

Cancer, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt uremiskt syndrom, kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit) och sicklecellanemi.

Stigande ålder

Framför allt hos kvinnor över 35 år.

1Genomsnittsintervallet är på 5–7 per 10 000 kvinnoår, baserat på en relativ risk för kombinerade hormonella preventivmedel som innehåller levonorgestrel jämfört med en icke-användning på cirka 2,3–3,6.


Det råder inte enighet om den eventuella betydelsen av varicer och ytlig tromboflebit har för uppkomst eller progression av venös trombos.


Den ökade risken för tromboembolism vid graviditet, och framför allt 6-veckorsperioden i puerperiet måste beaktas (för information om ”Fertilitet, graviditet och amning” se Graviditet, Amning och Fertilitet).


Symtom på VTE (djup ventrombos och lungemboli)

Vid symtom ska kvinnan rådas att omedelbart söka läkare och informera vårdpersonalen om att hon tar kombinerade hormonella preventivmedel.


Symtom på djup ventrombos (DVT) kan omfatta:

 • unilateral svullnad av ben och/eller fot eller längs en ven i benet

 • smärta eller ömhet i benet som bara känns vid stående eller gående

 • ökade värme i det drabbade benet med rödfärgning eller missfärgning av benet.


Symtom på lungemboli (PE) kan omfatta:

 • plötslig debut av oförklarlig andfåddhet eller snabb andning

 • plötslig hosta som kan förknippas med hemoptys

 • kraftig bröstsmärta

 • kraftig ostadighetskänsla eller yrsel

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag.

En del av dessa symtom (t.ex. andfåddhet och hosta) är icke-specifika och kan feltolkas som mer vanliga eller mindre svåra händelser (t.ex. luftvägsinfektioner).


Andra tecken på vaskulär ocklusion kan omfatta: plötslig smärta, svullnad och lätt blå missfärgning av en extremitet.


Om ocklusionen uppkommer i ögonen kan symtomen variera från smärtfri dimsyn som kan utvecklas till synförlust. Ibland kan synförlust uppkomma nästa omedelbart.


Risk för arteriell tromboembolism (ATE)

Epidemiologiska studier har visat ett samband mellan användning av kombinerade hormonella preventivmedel och en ökad risk för arteriell tromboembolism (myokardinfarkt) eller cerebrovaskulär händelse (t.ex. transitorisk ischemisk attack, stroke). Arteriella tromboemboliska händelser kan vara dödliga.


Riskfaktorer för ATE

Risken för arteriella tromboemboliska komplikationer eller för en cerebrovaskulär händelse hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel ökar hos kvinnor med riskfaktorer (se tabell). Rigevidoncont är kontraindicerat om kvinnan har en allvarlig eller flera riskfaktorer som innebär att hon löper hög risk för ATE (se Kontraindikationer). Om kvinnan har mer än en riskfaktor är det möjligt att riskökningen är större än summan av de enskilda faktorerna – i detta fall bör hennes totala risk beaktas. Om förhållandet nytta-risk anses vara negativt ska ett kombinerat hormonellt preventivmedel inte förskrivas (se Kontraindikationer).


Tabell: Riskfaktorer för ATE

Riskfaktor

Kommentar

Stigande ålder

Framför allt hos kvinnor över 35 år

Rökning

Kvinnor ska rekommenderas att sluta röka om de vill använda ett kombinerat hormonellt preventivmedel. Kvinnor över 35 år som fortsätter att röka ska starkt rekommenderas att använda en annan preventivmetod.

Hypertoni

 

Fetma (BMI över 30 kg/m2)

Risken ökar betydligt när BMI ökar.

Detta är särskilt viktigt för kvinnor med ytterligare riskfaktorer.

Positiv familjeanamnes (arteriell tromboembolism hos ett syskon eller förälder särskilt i relativt unga år, t.ex. före 50 års ålder).

Om man misstänker en hereditär predisposition, ska kvinnan remitteras till en specialist för rådgivning innan hon beslutar sig för att använda någon form av kombinerade hormonella preventivmedel.

Migrän

En ökning av frekvens eller svårighetsgrad av migrän vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel (som kan vara prodromalsymtom på en cerebrovaskulär händelse) kan vara ett skäl för omedelbart utsättande.

Andra medicinska tillstånd som förknippas med vaskulära biverkningar

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinemi, hjärtklaffssjukdom och förmaksflimmer, dyslipoproteinemi och systemisk lupus erythematosus.

Symtom på ATE

Vid symtom ska kvinnan rådas att omedelbart söka läkare och informera vårdpersonalen om att hon tar kombinerade hormonella preventivmedel.


Symtom på en cerebrovaskulär händelse kan omfatta:

 • plötslig domning eller svaghet i ansikte, armar eller ben, speciellt på en sida av kroppen

 • plötsliga problem med att gå, yrsel, förlorad balans eller koordination

 • plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå

 • plötsliga synproblem i ett eller båda ögonen

 • plötslig, svår eller långvarig huvudvärk utan känd orsak

 • medvetslöshet eller svimning med eller utan anfall.

Tillfälliga symtom som tyder på att händelsen är en transitorisk ischemisk attack (TIA).


Symtom på en hjärtinfarkt kan vara:

 • smärta, obehag, tryck, tyngdkänsla, tryck eller fyllnadskänsla i bröstet, armen eller nedanför bröstbenet

 • obehag som strålar mot ryggen, käken, halsen, armen, magen

 • mättnadskänsla, matsmältningsbesvär eller kvävning

 • svettning, illamående, kräkningar eller yrsel

 • extrem svaghet, ångest eller andfåddhet

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag.

2. Tumörer:

Livmoderhalscancer

En ökad risk för livmoderhalscancer har rapporterats i vissa epidemiologiska studier hos kvinnor som använt kombinerade p-piller under lång tid, men det råder fortsatt oenighet om i vilken utsträckning detta resultat kan bero på sexuellt beteende och andra faktorer såsom humant papillomvirus (HPV).


Bröstcancer

En metaanalys av 54 epidemiologiska studier visade att kvinnor som använder kombinerade p-piller löper en något ökad relativ risk (RR = 1,24) att få bröstcancer. Den förhöjda risken avtar gradvis under de följande tio åren efter avslutad användning. Eftersom bröstcancer är ovanligt hos kvinnor under 40 år är ökningen av antalet fall av bröstcancer hos kvinnor som använder eller nyligen har använt kombinerade p-piller litet i förhållande till den totala risken för bröstcancer. Dessa studier bevisar inte något orsakssamband.


Det observerade mönstret med en ökad risk kan bero på att bröstcancer diagnostiseras tidigare hos p-pilleranvändare, de biologiska effekterna av kombinerade p-piller eller en kombination av båda faktorerna. Bröstcancer som diagnostiseras hos dem som någon gång använt p-piller tenderar att vara mindre kliniskt avancerade jämfört med cancer hos dem som aldrig använt p-piller.


Levertumörer

I sällsynta fall har benigna levertumörer rapporterats, och ännu mer sällan har maligna levertumörer rapporterats hos användare av kombinerade p-piller. I enstaka fall har dessa tumörer lett till livshotande intraabdominella blödningar. En levertumör bör övervägas i differentialdiagnosen vid svår smärta i övre delen av buken, vid leverförstoring eller vid tecken på intraabdominell blödning hos kvinnor som använder kombinerade p-piller.


3. Övriga tillstånd:

Depression

Nedstämdhet och depression är välkända biverkningar vid användning av hormonella preventivmedel (se Biverkningar). Depressioner kan vara allvarliga och är en välkänd riskfaktor för självmordsbeteende och självmord. Kvinnor ska rådas att kontakta läkare vid humörförändringar och depressiva symtom, också direkt efter inledd behandling.


Hypertriglyceridemi

Kvinnor med hypertriglyceridemi eller där detta har förekommit inom familjen kan löpa ökad risk att få pankreatit vid användning av kombinerade p-piller.


Leverstörningar

Akuta eller kroniska störningar av leverfunktionen kan göra det nödvändigt att sätta ut kombinerade p-piller tills leverfunktionen åter är normal. Återfall av kolestatisk gulsot och/eller kolestasrelaterad pruritus, som tidigare uppkommit under graviditet eller vid tidigare användning av könshormoner, kräver att det kombinerade p-pillret sätts ut.


Hypertoni

En liten ökning av blodtrycket har rapporterats hos många kvinnor som använder kombinerade p-piller, men kliniskt betydelsefulla ökningar är sällsynta. Hos patienter med hypertoni sedan tidigare måste det kombinerade p-pillret sättas ut om kontinuerligt högt blodtryck eller betydande förhöjning av blodtrycket inte svarar tillfredsställande på antihypertensiv behandling. När det bedöms lämpligt kan p-piller återinsättas om normala blodtrycksvärden har uppnåtts med antihypertensiv behandling.


Glukosintolerans/diabetes

Även om kombinerade p-piller har effekt på den perifera insulinresistensen och glukostoleransen, finns ingen dokumentation om ett behov att ändra behandlingsregimen hos diabetiker som använder kombinerade p-piller i låg dos. Kvinnor med diabetes ska dock kontrolleras noggrant särskilt under den första tiden med kombinerade p-piller.


Angioödem

Hos kvinnor med ärftligt angioödem kan exogena östrogener inducera eller förvärra symtom på angioödem.


Övrigt

Följande tillstånd har rapporterats uppträda eller försämras både vid graviditet och vid användning av kombinerade p-piller, men det finns inte tillräckliga bevis på ett samband med kombinerade p-piller: gulsot och/eller klåda som står i samband med kolestas, gallsten, porfyri, systemisk lupus erythematosus, hemolytiskt-uremiskt syndrom, Sydenhams korea, herpes gestationis och otosklerosrelaterad hörselförlust.


Försämring av Crohns sjukdom och ulcerös kolit har rapporterats vid användning av kombinerade p-piller.


Kloasma kan förekomma i enstaka fall, särskilt hos kvinnor som tidigare haft kloasma vid graviditet.

Kvinnor med tendens att få kloasma bör undvika att exponera sig för sol eller ultraviolett strålning under tiden de använder kombinerade p-piller.


Läkarundersökning/konsultation

Innan användning av Rigevidoncont påbörjas eller återupptas ska en fullständig anamnes (inklusive familjeanamnes) tas och graviditet uteslutas. Blodtrycket ska mätas och en läkarundersökning ska utföras baserat på kontraindikationer (se Kontraindikationer) och varningar (se Varingar och försiktighet). Det är viktigt att informera kvinnan om venösa och arteriella tromboser, inklusive risken med Rigevidoncont jämfört med andra kombinerade hormonella preventivmedel, symtomen på VTE och ATE, de kända riskfaktorerna och vad hon ska göra i händelse av en misstänkt trombos.


Kvinnan ska också informeras om att noggrant läsa igenom bipacksedeln och följa anvisningarna. Frekvensen och typen av undersökningar ska baseras på fastställda riktlinjer och anpassas individuellt till varje kvinna.


Kvinnan ska informeras om att hormonella preventivmedel inte skyddar mot hiv-infektioner (AIDS) och andra könssjukdomar.


Nedsatt effekt

Effekten av kombinerade p-piller kan vara nedsatt vid glömd tablett eller kräkningar eller diarré (se Dosering) eller samtidigt intag av andra läkemedel (se Interaktioner).


Nedsatt cykelkontroll

Oregelbundna blödningar (stänkblödning eller genombrottsblödning) kan förekomma vid användning av alla kombinerade p-piller, särskilt under de första behandlingsmånaderna. På grund av detta är det meningsfullt att utvärdera oregelbundna blödningar först efter en anpassningsperiod, som bör omfatta ungefär tre menstruationscykler.


Om oregelbundna blödningar kvarstår eller uppträder efter tidigare regelbundna cykler, ska icke-hormonella orsaker övervägas och det är indicerat att vidta diagnostiska åtgärder för att utesluta malignitet eller graviditet. Detta kan inkludera kyrettage.


Vissa kvinnor får kanske ingen bortfallsblödning under perioden med placebotabletter. Om tabletterna tagits enligt beskrivningen i avsnittet Dosering är det osannolikt att kvinnan är gravid. Om tabletterna inte tagits enligt anvisningarna innan den första uteblivna blödningsperioden, eller om två blödningsperioder uteblir måste graviditet uteslutas innan behandling med kombinerade p-piller fortsätter.


Förhöjda ALAT-värden

Under kliniska studier med patienter som behandlades för hepatit C-virusinfektioner (HCV) med läkemedel innehållande ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir, med eller utan ribavirin, förekom förhöjda transaminasvärden (ALAT) som var mer än 5 gånger högre än det övre normalvärdet (Upper Limit of Normal, ULN) signifikant oftare hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, såsom kombinerade hormonella preventivmedel (se avsnitt Kontraindikationer och Interaktioner).


Hjälpämnen

Laktos och sackaros

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist, glukos-galaktosmalabsorption, fruktosintolerans eller sukras-isomaltas-brist.


Paraorange (E110)

Placebotabletten innehåller para-orange (E110), vilket kan orsaka allergiska reaktioner.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Observera! Produktresumén för andra samtidigt använda läkemedel ska konsulteras för att identifiera potentiella interaktioner.


Farmakodynamiska interaktioner

Samtidig användning av läkemedel innehållande ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir, med eller utan ribavirin, kan öka risken för förhöjda ALAT-värden (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet). Personer som använder Rigevidoncont måste därför byta till en annan preventivmetod (t.ex. preventivmedel med enbart gestagen eller icke-hormonella metoder) innan behandling med denna läkemedelskombination påbörjas. Behandling med Rigevidoncont kan återupptas 2 veckor efter att behandlingen med denna läkemedelskombination avslutats.


Farmakokinetiska interaktioner

 • Effekter av andra läkemedel på Rigevidoncont

Interaktioner kan förekomma med läkemedel som inducerar mikrosomala enzymer, vilket kan resultera i ökat clearance av könshormoner och detta kan leda till genombrottsblödning och/eller utebliven preventiv effekt.


Behandling

Enzyminduktion kan ses redan efter några dagar av behandling. Maximal enzyminduktion ses vanligen inom några veckor. Efter att läkemedelsbehandlingen avslutats kan enzyminduktion kvarstå i cirka 4 veckor.


Korttidsbehandling

Kvinnor som behandlas med enzyminducerande läkemedel bör tillfälligt använda en barriärmetod eller någon annan preventivmetod som tillägg till kombinerade p-piller. Barriärmetod bör användas under hela samtidiga läkemedelsbehandlingen samt i ytterligare 28 dagar efter avslutad behandling. Om läkemedelsbehandlingen pågår längre än de aktiva tabletterna i p-pillerförpackningen med 21 + 7 tabletter, måste placebotabletterna kastas och nästa p-pillerförpackning påbörjas omedelbart.


Långtidsbehandling

Hos kvinnor som står på långvarig behandling med leverenzyminducerande aktiva substanser rekommenderas andra icke-hormonella preventivmetoder.


Följande interaktioner har rapporterats i litteraturen.


Läkemedel som ökar clearance av kombinerade p-piller (minskar effekten av kombinerade p-piller genom att inducera leverenzymer) t.ex.:

Barbiturater, bosentan, karbamazepin, fenytoin, primidon, rifampicin och HIV-läkemedlen ritonavir, nevirapin och efavirenz och möjligen också felbamat, griseofulvin, oxkarbazepin, topiramat och produkter som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum).


Läkemedel som har varierande effekt på clearance av kombinerade p-piller:

Vid samtidig administrering med kombinerade p-piller kan många kombinationer av HIV -proteashämmare och icke-nukleosida omvända transkriptashämmare, bl.a. kombinationer med HCV-hämmare, öka eller minska plasmakoncentrationer av östrogen eller progestin. Den totala effekten av dessa förändringar kan i vissa fall vara kliniskt relevant.


Därför ska produktresumén för samtidigt använda HIV/HCV-läkemedel konsulteras för att identifiera potentiella interaktioner och eventuella tillhörande rekommendationer. I tveksamma fall ska kvinnor som tar proteashämmare eller icke-nukleosida omvända transkriptashämmare även använda en barriärmetod.


 • Effekten av Rigevidoncont på andra läkemedel

P-piller kan påverka metabolismen av visa andra aktiva substanser. Koncentrationer i plasma och vävnader kan således antingen öka (t.ex. ciklosporin) eller minska (t.ex. lamotrigin).


 • Andra typer av interaktioner

Troleandomycin

Troleandomycin kan öka risken för intrahepatisk kolestas vid samtidig användning av kombinerade p-piller.


Modafinil

Risk för nedsatt preventiv effekt under behandlingen och under en menstruationscykel efter utsättningen av modafinil på grund av läkemedlets enzymhämmande potential. Användning av p-piller i högre dos (normodose) eller ett annat preventivmedel rekommenderas.


Vemurafenib

Risk för minskad koncentration av östrogen eller progestogen och därmed risk för avsaknad av effekt.


Perampanel

För perampaneldoser på ≥ 12 mg/dygn: risk för nedsatt preventiv effekt. Användning av ett annat preventivmedel (helst barriärmetod) rekommenderas.


Rufinamid

Måttlig minskning av etinylestradiolkoncentrationen. Användning av ett annat preventivmedel (helst barriärmetod) rekommenderas.


Etoricoxib

Etoricoxib ger ökad etinylestradiolkoncentration.


Laboratorietester

Användning av kombinerade p-piller kan påverka resultaten av vissa laboratorietester, vilka inkluderar biokemiska parametrar för lever-, thyreoidea-, binjure- och njurfunktionen, plasmanivåer av bärarproteiner t.ex. kortikosteroidbindande globulin och lipid/lipoproteinfraktioner, parametrar för kolhydratmetabolismen och parametrar för blodkoagulation och fibrinolys. Förändringarna ligger vanligtvis inom normala laboratorievärden.


OBS: Produktresuméerna för läkemedel som används samtidigt ska konsulteras för identifiering av möjliga interaktioner.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Rigevidoncont ska inte användas under graviditet. Om kvinnan blir gravid under användning av Rigevidoncont ska behandlingen omedelbart avslutas.

Den ökade risken för VTE under postpartumperioden ska beaktas vid återinsättning av Rigevidoncont (se Dosering och Varningar och försiktighet).

Omfattande epidemiologiska studier har varken visat en ökad risk för medfödda missbildningar hos barn till kvinnor som använt kombinerade hormonella preventivmedel före graviditeten eller några teratogena effekter om kombinerade p-piller av misstag använts under tidig graviditet.


Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Amningen kan påverkas av kombinerade p-piller eftersom dessa kan minska mängden bröstmjölk och ändra dess sammansättning. Därför bör användning av kombinerade p-piller vanligtvis inte rekommenderas förrän kvinnan helt har slutat amma. Små mängder av de kontraceptiva steroiderna och/eller deras metaboliter kan utsöndras i bröstmjölken. Dessa mängder kan påverka barnet.

Trafik

Rigevidoncont har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats vid användning av etinylestradiol/levonorgestrel:

Organsystem

Vanliga

(≥1/100 till <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000 till <1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000 till <1/1 000)

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd frekvens

Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

   

Levercells-tumörer, godartade levertumörer (t.ex. fokal nodulär hyperplasi, leveradenom).

 

Infektioner och infestationer

Vaginit, inklusive vaginal kandidos

    

Immunsystemet

  

Anafylaktiska reaktioner med mycket sällsynta fall av nässelutslag, angioödem, cirkulatorisk sjukdom och svår luftvägs-sjukdom

Försämring av disseminerad lupus erythematosus

 

Metabolism och nutrition

 

Förändrad aptit (ökad eller minskad)

Glukos-intolerans

Försämring av porfyri

 

Psykiska störningar

Humör-svängningar, inklusive depression, förändrad libido

    

Centrala och perifera nervsystemet

Nervositet

Yrsel

  

Försämrad korea

 

Ögon

  

Kontaktlins-intolerans

Opticus-neurit, retinal vaskulär trombos

 

Blodkärl

 

Hypertoni

Venös och arteriell trombo-embolism

Förvärrat åderbråck

 

Magtarm-kanalen

Illamående

Kräkning

Buksmärta

Magkramper, uppblåsthet

 

Ischemisk kolit

Inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom, ulcerös kolit)

Lever och gallvägar

  

Kolestatisk gulsot

Bukspottkörtelinflammation, gallsten, kolestas

Leverskada (t.ex. lever-inflammation, avvikande leverfunktion)

Hud och subkutan vävnad

Akne

Utslag

Kloasma (melasma) som kan vara långvarigt,

Hirsutism, håravfall

Erythema nodosum

Erythema multiforme

 

Njurar och urinvägar

   

Hemolytiskt-uremiskt syndrom

 

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Smärta i brösten, ömma bröst, förstorade bröst och bröstsekretion

Dysmenorré

Oregelbundna blödningar

Förändring av livmoder-halsens ektropion och vaginalsekretet

Amenorré

    

Undersökningar

Vätske-retention/ödem

Viktförändring (ökning/ minskning)

Högt blodtryck

Förändrad serumlipidnivå, inklusive hyper-triglyceridemi

 

Minskad halt serumfolat

 

Beskrivning av utvalda biverkningar

En ökad risk för arteriella och venösa trombotiska och trombemboliska händelser, t.ex. myokardiell infarkt, stroke, transitoriska ischemiska attacker, venös trombos och lungemboli, har observerats hos kvinnor som använder kombinerade hormonella preventivmedel, vilket diskuteras mer i detalj i Varningar och försiktighet.


Följande allvarliga biverkningar har rapporterats hos kvinnor som använder kombinerade hormonella preventivmedel, se Varningar och försiktighet.

 • Venös tromboembolisk sjukdom

 • Arteriell tromboembolisk sjukdom

 • Levertumörer

 • Crohns sjukdom, ulcerös kolit, porfyri, systemisk lupus erythematosus, herpes gestationis, Sydenhams korea, hemolytiskt-uremiskt syndrom, kolestatisk gulsot.

Frekvensen av diagnostiserad bröstcancer är något ökad hos användare av p-piller. Då bröstcancer är ovanligt hos kvinnor under 40 år, är det ökade antalet litet i förhållande till den totala risken för bröstcancer. Sambandet med p-pilleranvändning är okänt. För mer information, se Kontraindikationer och Varningar och Försiktighet.


Hos kvinnor med ärftligt angioödem kan exogena östrogener inducera eller förvärra symtom på angioödem.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom på överdos av p-piller har rapporterats hos vuxna, ungdomar och barn i åldern 12 år eller yngre. Symtom som kan uppträda är: illamående, kräkningar, smärta i brösten, yrsel, magsmärtor, sömnighet/trötthet samt vaginalblödning hos unga flickor. Det finns ingen antidot och behandlingen är symtomatisk.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Den antikonceptionella effekten av Rigevidoncont är baserad på interaktion mellan olika faktorer. De viktigaste är hämning av ägglossning och förändringar av endometriet och cervixsekretet.


Pearl Index (antalet graviditeter/100 kvinnoår) för kombinerade lågdos monofasiska p-piller innehållande 0,15 mg levonorgestrel och 0,03 mg etinylestradiol är 0,1 (metodsvikt).

Farmakokinetik


Levonorgestrel


Absorption

Levonorgestrel absorberas snabbt och fullständigt efter oralt intag av Rigevidoncont. Biotillgängligheten är ca 100 % och levonorgestrel utsätts inte för förstapassagemetabolism.


Distribution

Levonorgestrel är till stor del bundet till albumin och könshormonbindande globulin (SHBG) i serum.


Metabolism

Metabolism sker huvudsakligen genom reduktion av Δ4-3-oxo gruppen och hydroxylering vid position 2α, 1β och 16β följt av konjugering. Majoriteten av metaboliterna som cirkulerar i blodet är sulfater av 3α, 5β-tetrahydro-levonorgestrel, medan utsöndring huvudsakligen sker som glukuronider. En del av den ursprungliga levonorgestrel cirkulerar även som 17β-sulfat. Metabolisk clearance utsätts för tydlig inter-individuell variation, vilket delvis skulle kunna förklara den stora variationen av levonorgestrel observerat hos patienter.


Eliminering

Levonorgestrel elimineras med en halveringstid på ca 36 timmar vid steady state. Levonorgestrel och dess metaboliter utsöndras primärt i urin (40-68%) och ca 16-48% utsöndras i feces.


Etinylestradiol


Absorption

Etinylestradiol absorberas snabbt och maximala plasmanivåer nås efter 1,5 timme. Som en följd av presystemisk konjugering och förstapassagemetabolism är den absoluta biotillgängligheten 60 %. AUC (arean under kurvan) och Cmax kan förväntas stiga något över tiden.


Distribution

Etinylestradiol är till 98,8 % bundet till plasmaproteiner, nästan uteslutande till albumin.


Metabolism

Etinylestradiol genomgår presystemisk konjugering både i tunntarmens slemhinna och i levern. Hydrolys av konjugaten av etinylestradiol sker med hjälp av tarmfloran och ger etinylestradiol som kan reabsorberas. Detta innebär att det föreligger en enterohepatisk cirkulation. Den primära vägen för metabolismen av etinylestradiol är cytokrom P-450-medierad hydroxylering och de primära metaboliterna är 2-OH-etinylestradiol och 2-metoxi-etinylestradiol. 2-OH-etinylestradiol metaboliseras vidare till kemiskt reaktiva metaboliter.


Eliminering

Etinylestradiol försvinner från plasma med en halveringstid på cirka 29 timmar (26–33 timmar), plasmaclearance varierar från 10–30 l/timme. Konjugaten av etinylestradiol och dess metaboliter utsöndras via urin och feces (kvot 1:1).

Prekliniska uppgifter

Den akuta toxiciteten för etinylestradiol och levonorgestrel är låg. På grund av tydliga artskillnader har prekliniska resultat ett begränsat prediktivt värde vid användning av östrogen hos människa. Hos försöksdjur visade östrogen en embryoletal effekt redan vid relativt låga doser; missbildningar av urogenitala trakten och feminisering av manliga foster observerades. Levonorgestrel påvisade en viriliserande effekt hos kvinnliga foster. Studier av reproduktionstoxicitet hos råtta, mös och kanin visade inget tecken på teratogenicitet utöver effekten på sexuell differentiering. Prekliniska data baserade på konventionella studier på repeterad dostoxicitet, genotoxicitet och carcinogen potential visade inte några särskilda risker för människa utöver vad som redan har diskuterats i andra avsnitt av produktresumén.

Innehåll

21 vita dragerade tabletter, innehåller 150 mikrogram levonorgestrel och 30 mikrogram etinylestradiol.


Hjälpämnen med känd effekt:

31,35 mg laktos (som laktosmonohydrat) och 22,46 mg sackaros i varje tablett.


Övrigt innehåll i Aktiva tabletter: Tablettkärna: Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri, Magnesiumstearat, Talk, Majsstärkelse, Laktosmonohydrat. Dragering: Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri, Talk, Sackaros, Kalciumkarbonat, Titandioxid (E 171), Kopovidon K-28, Makrogol 6000, Povidon K-30, Karmellosnatrium.


7 gröna dragerade placebotabletter (inaktiva tabletter - tabletterna innehåller inte aktiv substans).


Hjälpämnen med känd effekt:

37,26 mg laktosanhydrat, 30,58 mg sackaros och 0,000134 mg para-orange (E110).

Övrigt innehåll i Placebo tabletter: Tablettkärna: Laktos, vattenfri, Mikrokristallin cellulosa, Stärkelse, pregelatiniserad, Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri, Magnesiumstearat. Dragering: Povidon K-90, Titandioxid (E 171), Makrogol 6000, Sackaros, Indigokarmin aluminiumlack (E132), Kinolingult aluminiumlack (E104), Natriumbensoat (E211), Para-orange aluminiumlack (E110), Talk, Kalciumkarbonat

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för etinylestradiol är framtagen av företaget Janssen för Cilest®, Cilest® 28, Evra®, Orthonett® Novum, Trinovum®, Trinovum® 28

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av etinylestradiol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att etinylestradiol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Etinylestradiol har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

1. PREDICTED ENVIRONMENTAL CONCENTRATION (PEC):


The Predicted Environmental Concentration is calculated according to the following formula:

PEC (µg/L)

=

A x 109 x (100 - R) / 365 x P x V x D x 100

Where:

A (kg/year)

=

2.817153505 kg (total sold amount API in the most recent sales data for Sweden (2016) was distributed by QuintilesIMS in summer 2017)

R (%)

=

removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation)

 

=

0% (worst-case scenario: no removal)

P

=

number of inhabitants in Sweden (9 x 106)

V (L/day)

=

volume of waste water per capita and day

 

=

200 (ECHA default) [1]

D

=

factor for dilution of waste water by surface water flow

 

=

10 (ECHA default) [1]

PEC (µg/L)

=

0.00042879 µg/L


Ecotoxicological studies:

No ecotoxicological studies available. Therefore, PNEC cannnot be calculated.


Degradation:

No data on degradation available.

The medicine is potentially persistent.


Bioaccumulation:

The partition coefficient octanol/water [2]


log Dow = 3.67

experimentally derived

shaking flask method


Since log Dow < 4, Etinylestradiol has low potential for bioaccumulation.


Conclusion for bioaccumulation:

Etinylestradiol has low potential for bioaccumulation.


2. REFERENCES

 1. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm

 2. ChemIDPlusAdvanced, RN:57-63-6, Data is provided to ChemIDplus by SRC Inc, http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/rn/57-63-6 .

Miljöinformationen för levonorgestrel är framtagen av företaget Bayer för Jadelle®, Jaydess, Kyleena, Luadei, Miranova, Miranova 28, Mirena, Neovletta®, Neovletta® 28, Trionetta®, Trionetta® 28

Miljörisk: Användning av levonorgestrel har bedömts medföra hög risk för miljöpåverkan.
Nedbrytning: Levonorgestrel är potentiellt persistent.
Bioackumulering: Levonorgestrel har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Environmental Risk Classification

Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)

PEC = 0,0014 μg/L

Where:

A = 9,498 kg (total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS).
R = 0 % removal rate (due to loss by adsorption to sludge particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no data is available.

P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106 

V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200 (ECHA default (1))

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default (1))


Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Ecotoxicological studies

Algae (Desmodesmus subspicatus):

EC50 /72 h (growth inhibition, growth rate) = 25.3 µg/L
NOEC/72 h = 5.6 µg/L (guideline OECD 201) (2)

Crustacean (waterflea Daphnia magna):

Chronic toxicity

NOEC /21 days (reproduction) = ≥ 729 μg/L (guideline OECD 211) (3)

Fish:

Chronic toxicity (fathead minnow Pimephales promelas)

NOEC 21 days (fish reproduction test; fecundity, sexual reversal) = 0.0001 μg/L (EC10) (OECD 229) (4) 

PNEC = 0.00001 μg/L (Lowest chronic NOEC fish = 0,0001 µg/L; AF 10)


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)

PEC/PNEC ratio: 0.0014/0.00001 = 141, i.e. PEC/PNEC >10 which justifies the phrase Use of levonorgestrel has been considered to result in high environmental risk.


Degradation

Biotic degradation

Ready degradability: not readily biodegradable

Levonorgestrel was studied for aerobic biodegradability in water in a manometric respiration test according to guideline OECD 301F (7). Levonorgestrel was introduced into the test system at a concentration of 200 mg/L as theoretically oxidizable carbon. It was not degraded after 28 days. Hence, it is not readily biodegradable.

A study on transformation in aquatic/sediment systems according to test guideline OECD 308 was conducted (8). The transformation of [14C] levonorgestrel in sediments and natural water was assessed in two different aerobic sediment/water systems. Levonorgestrel was incubated in glass vessels containing sediment and overlaying water over 100 days. The results of the study indicate that levonorgestrel is distributed to the sediment compartment, however, relevant amounts remained in the water phase (22 and 43% for the fine and coarse sediment, respectively). The degradation rate was 6-7% at the end of the incubation period. The DT50 (disappearance half-life from the water phase) for parent compound in water was estimated with 2.5 and 3.2 days for the fine and coarse sediment, respectively.

The overall disappearance half-life from the system exceeded the threshold of 120d described in the FASS guidance. Therefore, levonorgestrel can be classified as being potentially persistent.

Abiotic degradation

Hydrolysis:

Levonorgestrel is hydrolytically stable (pH 7, 25ºC) (FDA TAD 3.09) (9)


Bioaccumulation

Partitioning coefficient:

Log POW 3.55 (Shake flask method, FDA TAD 3.02) (10)

A bioaccumulation study of the bioaccumulation potential in fish was conducted according to OECD 305.

Fish (bluegill sunfish Lepomis macrochirus) were exposed in two treatment groups to 14C-labeled levonorgestrel for 28 days followed by a depuration phase of 14 days (11). The mean measured concentration of levonorgestrel (based on 14C analysis) was 6.1 and 42.1 ng/L for the low and high concentration, respectively, during the exposure phase. The BCFss (bioconcentration factor at steady state) was 250 and 119 for group 2 and 3, respectively, calculated based on the mean measured water concentration and the steady-state fish tissue concentration. Based on lipid normalized (6%) values, the BCFss was 227 and 108 for group 2 and 3, respectively. The concentration of 14C in fish tissue decreased rapidly during the exposure phase most likely due to increased metabolization and subsequent rapid excretion.

Justification of chosen bioaccumulation phrase:

According to the BCF of 119 to 250, levonorgestrel has low potential for bioaccumulation. 


Excretion (metabolism)

Systemically available levonorgestrel is mainly excreted in the hydroxylated and to a lesser extent, in a conjugated form. Only a small fraction is released unchanged (12).


PBT/vPvB assessment

Levonorgestrel is not PBT/vPvB, because the threshold of a BCF of 2000 was not exceeded.


References

(1) ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements and chemical safety assessment.

(2) Growth inhibition test of levonorgestrel (BAY 86-5028) on the green algae Desmodesmus subspicatus. Nonclinical Drug Safety, Bayer Pharma AG, study no. TOXT2082435, report no. A52865 (2011)

(3) Reproduction study of levonorgestrel (ZK18206) in Daphnia magna. Nonclinical Drug Safety, Bayer Pharma AG, study no. TOXT6081124, report no. A49686 (2011)

(4) Short-term reproduction tests with levonorgestrel (ZK 18206) on the fathead minnow (Pimephales promelas). Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG,study no TOXT4078685, report no. A39905 (2011)

(5) Nagahama Y. Endocrine regulation of gametogenesis in fish. Int J Dev Biol 38, 217- 229 (1994) .

(6) Kime D.E. ‘Classical’ and ‘non-classical’ reproductive steroids in fish. Rev Fish Biol and Fisheries Rev Fish Biol Fisheries 3, 160-180 (1993).

(7) Study on the biodegradability of Levonorgestrel (ZK 18206) in the manometric respiration test. Nonclinical Drug Safety, Bayer Schering Pharma AG, study no. TOXT2082138, report no. A51399 (2011)

(8) Levonorgestrel (BAY 86-5028): Aerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems. Nonclinical Drug Safety, Bayer Healthcare AG, study no.T5081646EXT, report no. A56339 (2011)

(9) Levonorgestrel, ZK18206, Report on physicochemical properties, Rate of hydrolysis. General Physical Chemistry, Schering AG, study no. APC 94/158, report no. LD06EY10 (1999)

(10) The octanol/water partition coefficient of levonorgestrel (ZK18206). General Physical Chemistry, Schering AG, study no. APC 93/103a, report no. LD16 (1998)

(11) Bioconcentration flow-through fish test with levonorgestrel [BAY 86-5028 (14-C)], Nonclinical Drug Safety, Bayer HealthCare AG, study no. TOXT9082441, report no. A53418 (2011)

(12) Stancyk, F., Roy, S.: Metabolism of levonorgestrel, norethindrone, and structurally related contraceptive steroids. Contraception 42, 67-96 (1990)Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25 oC.

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Dragerad tablett 150 mikrogram/30 mikrogram Aktiva tabletter är vita, runda med en diameter på 6mm. Placebotabletterna är gröna, runda med en diamter på 7 mm
3 x 28 tablett(er) kalenderförpackning, 69:50, F, Övriga förskrivare: barnmorska
13 x 28 tablett(er) kalenderförpackning, 190:50, F, Övriga förskrivare: barnmorska

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av