Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clindamycin Orifarm

ReceptstatusFörmånsstatus
Orifarm Generics AB

Kapsel, hård 150 mg
(vita hårda kapslar med märkningen "CLIN 150" på kapselstommen.)

Linkosamider

Aktiv substans:
ATC-kod: J01FF01
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-04-12.

Indikationer

Klindamycin är indikerat för behandling av:

Allvarliga infektioner orsakade av anaeroba bakterier, inklusive intra-abdominella infektioner, hud- och mjukvävnadsinfektioner. Vid behov ska klindamycin ges i kombination med ett annat antibakteriellt läkemedel som är aktivt mot gramnegativa aeroba bakterier.

  • Tonsillit

  • Dental infektion

Officiella riktlinjer för korrekt användning av antibakteriella medel ska beaktas.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot klindamycin, linkomycin eller mot något av hjälpämne (se Innehåll).

Dosering

Dosering


Vuxna

Den vanliga dosen är 150-450 mg var sjätte timme, beroende på hur allvarlig infektionen är.


Äldre patienter

Dosen för äldre patienter ska inte påverkas enbart av ålder.


Pediatrisk population

Den vanliga dosen är 3-6 mg/kg var sjätte timme, beroende på hur allvarlig infektionen är (får ej överstiga doseringen för vuxna).

Klindamycinkapslar lämpar sig inte för barn som inte kan svälja kapslarna hela eller för vilka en lämplig dos inte är möjlig med tillgängliga styrkor. Det kan bli nödvändigt att använda en alternativ formulering av klindamycin.


Njurinsufficiens

Ingen dosjustering krävs för patienter med mild till moderat nedsatt njurfunktion. För patienter med allvarlig njurinsufficiens eller anuri, ska plasmakoncentration övervakas. Beroende på resultaten, kan denna åtgärd nödvändiggöra en reducerad dosering eller en ökning av dosintervallet till 8 eller t.o.m. 12 timmar.


Leverinsufficiens

För patienter med moderat till allvarlig leverinsufficiens, förlängs halveringstiden för klindamycin. En reducerad dosering krävs vanligtvis inte om klindamycin administreras var 8:e timme. Plasmakoncentrationen för klindamycin ska dock övervakas hos patienter med allvarlig leverinsufficiens. Beroende på resultaten, kan denna åtgärd nödvändiggöra en reducerad dosering eller en ökning av dosintervallet.


Administreringssätt

Clindamycin Orifarm kapslar ges oralt. Klindamycinkapslar ska alltid sväljas hela tillsammans med ett helt glas vatten i upprätt ställning (d.v.s. sittande eller stående). Kapslarna får inte öppnas på grund av risken för skador på esofagus.

Absorption av klindamycin påverkas inte märkbart av samtidigt födointag.

Varningar och försiktighet

Allvarliga överkänslighetsreaktioner, inklusive allvarliga hudreaktioner såsom läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN), akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) har rapporterats hos patienter som behandlats med klindamycin. Om överkänslighet eller allvarlig hudreaktion uppkommer ska klindamycin sättas ut och adekvat behandling initieras (se avsnitt Kontraindikationer och Biverkningar).


Klindamycin ska endast användas vid behandling av allvarliga infektioner. När användning av läkemedlet övervägs bör läkaren beakta infektionstyp och de potentiella riskerna med den diarré som kan utvecklas, eftersom fall av kolit har rapporterats under, men även 2 till 3 veckor efter, administrering av klindamycin.


Studier indikerar att ett toxin producerat av klostridier (speciellt Clostridium difficile) är den primära orsaken till antibiotika-associerad kolit. Studier indikerar också att toxigenproducerande clostridium vanligtvis är känslig mot vankomycin in vitro. Vid oral administrering av 125-500 mg vankomycin 4 gånger dagligen i 7-10 dagar ses ett snabbt försvinnande av toxin från avföringsprover och samtidig klinisk återhämtning från diarrén. (Om patienten får kolestyramin i tillägg till vankomycin bör man överväga att ge dessa vid olika tidpunkter).


Kolit är en sjukdom med kliniskt spektrum från mild, vattning diarré till allvarlig, ihållande diarré, leukocytos, feber och svåra kramper i buken, som kan uppträda samtidigt med blod- och sleminnehållande avföring. Om den tillåts progrediera kan det leda till peritonit, chock och toxisk megakolon, vilket kan vara dödligt.


Om påtaglig diarré uppkommer ska detta ses som en indikation på att administreringen av klindamycin genast ska avbrytas. Det är sannolikt att sjukdomen får ett mer allvarligt förlopp hos äldre och försvagade patienter. Diagnos ställs vanligtvis baserat på kliniska symtom, men kan dokumenteras genom endoskopiskt visad pseudomembranös kolit. Sjukdomsförekomst kan ytterligare bekräftas genom avföringsodling avseende Clostrodium difficile på selektiva medier och analys av avföringsprovet med avseende på toxin(er) av C. difficile.


Clostridium difficile-associerad diarré (CDAD) har rapporterats i samband med användning av så gott som alla antibakteriella läkemedel, inklusive klindamycin, och svårighetsgraden kan variera från lindrig diarré till livshotande kolit. Behandling med antibakteriella läkemedel påverkar den normala tjocktarmsfloran, vilket leder till överväxt av C. difficile.


C. difficile
producerar toxinerna A och B som bidrar till utvecklingen av (CDAD).


Stammar av C. difficile som producerar hypertoxin orsakar ökad dödlighet och sjuklighet, då dessa infektioner kan vara refraktära mot antimikrobiell behandling och kan kräva kolektomi. Diagnosen CDAD måste övervägas hos alla patienter som får diarré efter användningen av antibiotika. En omsorgsfull anamnes är nödvändig, då CDAD har förekommit efter mer än två månader efter administrering av antimikrobiella läkemedel.


Försiktighet: Försiktighet ska iakttas vid förskrivning av klindamycin till personer som tidigare haft gastrointestinal sjukdom, i synnerhet kolit.


Klindamycin diffunderar inte ut i cerebrospinalvätskan och ska därför inte användas vid behandling av hjärnhinneinflammation.


Laboratorietester av renal och hepatisk funktion ska genomföras vid långtidsbehandling.

Noggrann övervakning rekommenderas även för patienter med renal eller hepatisk insufficiens och för neonatala och spädbarnspatienter, vilka alla kan behöva dosreduktion och/eller ett utökat dosintervall.

Långvarig administration av klindamycinkapslar kan, som alla anti-infektiva medel, resultera i superinfektion orsakat av en organism resistent mot klindamycin.


Iaktta försiktighet vid förskrivning av klindamycinkapslar till atopiska individer.


Patienter med sällsynta ärftliga problem av galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption ska inte ta detta läkemedel.


Valet av klindamycin ska baseras på faktorer som t.ex. infektionens allvarlighetsgrad, förekomsten av resistens mot andra lämpliga medel och risken för klindamycin-resistenta bakterier.

Interaktioner

Klindamycin har visat sig ha neuromuskulära blockerande egenskaper som kan förstärka verkan av andra neuromuskulära blockerande medel. Därför ska läkemedlet användas med försiktighet till patienter som behandlas med sådana medel.


Antagonism har demonstrerats mellan klindamycin och erytromycin in vitro. På grund av möjlig klinisk signifikans ska dessa två läkemedel inte administreras samtidigt.


Vitamin K-antagonister

Ökad frekvens av koagulationstester (PT / INR) och / eller blödning, har rapporterats hos patienter som behandlats med klindamycin i kombination med en vitamin K-antagonist (t.ex. warfarin, acenokumarol och fluindion). Koagulationstester därför bör frekvent genomföras hos patienter som behandlas med vitamin K-antagonister.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Klindamycin passerar över placentan hos människa. Efter upprepade doser av läkemedlet, motsvarade koncentrationen av klindamycin i fostervattnet ungefär 30 % av moderns blodkoncentration.


I kliniska prövningar på gravida kvinnor har systemisk administrering av klindamycin under andra och tredje trimestern inte associerats med en ökad frekvens av kongenitala missbildningar. Det finns inga tillämpliga eller välkontrollerade studier på gravida kvinnor under första trimestern.


Klindamycin ska endast användas under graviditet om ett klart behov föreligger.


Orala och subkutana reproduktionstoxikologiska studier på råttor och kaniner visade ingen evidens för nedsatt fertilitet eller fosterskada orsakad av klindamycin, utom vid doser som orsakade toxicitet hos modern. Reproduktionsstudier på djur är inte alltid prediktiva för effekt på människa.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  III.

Klindamycin utsöndras i modersmjölk. Oralt och parenteralt administrerat klindamycin har rapporterats förekomma i bröstmjölk i en koncentration som varierat mellan 0,7 till 3,8 µg/ml. På grund av risken för allvarliga biverkningar hos barn som ammas ska ammande mödrar inte ta klindamycin.

Fertilitet

Klindamycin har inte visat sig ha någon effekt på fertilitet eller parningsförmågan i djurstudier (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Klindamycin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Tabellen nedan listar de biverkningar som har identifierats i kliniska prövningar och under övervakning efter marknadsintroduktion, presenterade efter klassificering av organsystem och frekvens. Frekvenserna har grupperats enligt följande konvention: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) samt ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensgrupp anges biverkningarna i minskande allvarlighetsgrad.


Organsystem

Vanliga

(≥1/100,

<1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000,

<1/100)

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

Infektioner och infestationer

pseudomembranös kolit*#


Clostridium difficile-kolit*#, vaginal infektion*

Blodet och lymfsystemetagranulocytos*,

neutropeni*,

trombocytopeni*,
leukopeni*,
eosinofili

Immunsystemetanafylaktisk chock*,
anafylaktoid reaktion*,

anafylaktisk reaktion*,

överkänslighet*

Centrala och perifera nervsystemetdysgeusi

Magtarmkanalen

diarré,

buksmärta

illamående,
kräkningar

esophagusulcus*,

esofagit*

Lever och gallvägargulsot*

Hud och subkutan vävnad


makulopapulösa utslag,

urtikaria

toxisk epidermal nekrolys (TEN)*,

Stevens-Johnsons syndrom (SJS)*, läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)*,

akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP)*,

angioödem*,

exfoliativ dermatit*,

bullös dermatit*,

erythema multiforme*

klåda,

morbilliformt utslag*

Undersökningar

Onormala levervärden* Biverkningar identifierade efter marknadsföring.

# Se avsnitt Varningar och försiktighet.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

I händelse av överdosering är ingen specifik behandling indikerad.

Den biologiska serumhalveringstiden för klindamycin är 2,4 timmar. Klindamycin kan inte med lätthet avlägsnas från blodet genom hemodialys eller peritoneal dialys.


Om en allergisk biverkning inträffar, ska terapi utföras med sedvanliga akutbehandlingar, inklusive kortikosteroider, adrenalin och antihistaminer.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Klindamycin är ett linkosamidantibiotika med en huvudsakligen bakteriostatisk verkan mot grampositiva aerober och ett brett urval av anaerobiska bakterier. Linkosamider som exempelvis klindamycin binds vid 50S-underenheten av den bakteriella ribosomen på ungefär samma sätt som makrolider som till exempel erytromycin, och inhiberar de tidiga skedena av proteinsyntes. Klindamycins verkan är till övervägande del bakteriostatisk, även om höga koncentrationer kan vara långsamt baktericida mot känsliga stammar.


Resistensmekanism

Resistens mot klindamycin inträffar vanligtvis via makrolid-linkosamid-streptogramin B (MLSB) –typ av resistens, som kan vara konstitutiv eller inducerbar.


Brytpunkter

Brytpunkter för MIC (lägsta inhibitoriska koncentrationer) är som följer:

Eucast

Stafylokocker: känslig ≤ 0,5 resistent > 0,5

Streptokocker ABCG och pneumoniae: känslig ≤ 0,5 resistent > 0,5

Grampositiva anaerober: känslig ≤ 4 resistent > 4

Gramnegativa anaerober: ≤ 4 resistent > 4


Mottaglighet

Förekomsten av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tiden för valda arter och lokal information om resistens är önskvärd, i synnerhet vid behandling av allvarliga infektioner. Vid behov ska expertråd inhämtas om lokal förekomst av resistens är sådan att det går att ifrågasätta agentens nytta för åtminstone vissa typer av infektioner.

Arter

Mottagliga

Grampositiva aerober

Staphylococcus aureus*

Staphylococcus epidermidis

Streptococcus pneumonia

Streptococcus pyogenes

Streptococcus viridans

 

Anaerober

Bacteriodes fragilis group

Bacteroides melaninogenicus

Bifidobacterium spp.

Clostridium perfringens

Eubacterium spp

Fusobacterium spp.

Peptococcus spp.

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium spp.

Veillonella spp.

 

Resistenta

Clostridia spp.

Enterococci

Enterobacteriaceae

*Upp till 50 % av meticillin-mottagliga S. aureus har rapporterats vara resistenta mot klindamycin i vissa områden. Mer än 90 % av meticillin-resistenta S.aureus (MRSA) är resistenta mot klindamycin och det ska inte användas under avvaktan på mottaglighetstestresultat om det föreligger misstanke om MRSA.

Farmakokinetik

Absorption

Efter oral administrering absorberas klindamycin snabbt och nästan fullständigt (>90 %). Absorptionen påverkas inte av födointag. Topplasmakoncentration uppnås inom cirka 45 minuter efter oral administrering. Biotillgängligheten är icke-linjär och minskar med ökande doser. Efter en dos på 600 mg är den absoluta biotillgängligheten 53±14 %.


Distribution

Klindamycin distribueras vidsträckt i kroppsvätskor och vävnader. Det diffunderar över placentan men inte en frisk blod-hjärnbarriär. 68-93 % av klindamycin i cirkulationen är bundet till plasmaproteiner. Klindamycin distribueras i mycket hög utsträckning intracellulaärt pga. dess lipofiliska egenskaper. De intracellulära koncentrationerna är 10-50 gånger högre än de extracellulära koncentrationerna.


Metabolism

Klindamycin genomgår metabolism, troligen i levern, till aktiva N-demetyl- och sulfoxid-metaboliter, och även en del inaktiva metaboliter och omkring 4 % i fekalier: återstoden exkreteras som inaktiva metaboliter.Eliminering

Halveringstiden är omkring två och en halv timme för barn, och omkring 3 timmar för vuxna. Klindamycin exkreteras som biologiskt aktiva och biologiskt inaktiva metaboliter i fekalier, urin och galla. Fekal exkretion överväger. Omkring 10 % av läkemedlet exkreteras i urinen som aktivt läkemedel och omkring 4 % i fekalierna; återstoden exkreteras som inaktiva metaboliter.


Karaktäristika hos patienter

Äldre:

Halveringstid, volym av distribution och clearance samt omfattning av absorption efter administrering av klindamycinfosfat färändras inte med ökande ålder.


Patienter med njurinsufficiens:

Vid förekomst av njurinsufficiens förlängs halveringstiden. En dosreduktion krävs dock inte vid mild till moderat njurinsufficiens.


Patienter med leverinsufficiens:

För patienter med moderat till allvarlig leverinsufficiens förlängs halveringstiden, men om dosen ges var 8:e timme är ackumulering sällsynt. Dosreduktion krävs normalt inte för patienter med leverinsufficiens.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska uppgifter avslöjar inga särskilda risker för människa baserat på studier av upprepad dostoxicitet, reproduktiv toxicitet eller genotoxicitet. Inga studier angående karcinogenitet har utförts.

Hos hundar framkallade upprepade höga orala doser sårbildning i magens mukosa och gallblåsa.

Innehåll

Varje kapsel innehåller:

klindamycinhydroklorid motsvarande 150 mg klindamycin.


Hjälpämne med känd effekt: 214 mg laktos/klindamycin 150 mg kapsel


Förteckning över hjälpämnen: laktosmonohydrat, majsstärkelse, talk, magnesiumstearat.


Kapselhölje: gelatin, titandioxid (E 171)

Tryckbläck: shellack, järnoxid, svart (E172), propylenglykol (E1520).

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 30°C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Kapsel, hård 150 mg vita hårda kapslar med märkningen "CLIN 150" på kapselstommen.
30 styck blister, 114:73, F, Övriga förskrivare: tandläkare
40 styck blister, 152:19, F, Övriga förskrivare: tandläkare
100 styck blister, 505:44, F, Övriga förskrivare: tandläkare

Hitta direkt i texten
Av